Quyết định số 33/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :33/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIAO K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2001 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/2000/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 168/2000/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Căn c vào Ngh quy t s 01/2001/NQ-H và s 02/2001/NQ-H ngày 12 tháng 01 năm 2001 c a H i ng nhân dân thành ph , khóa VI, kỳ h p l n th 4 v nhi m v kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 74/2000/Q -UB ngày 27 tháng 12 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao k ho ch u tư và xây d ng năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 927/KH T-TH ngày 06 tháng 4 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2001 ( ính kèm bi u danh m c d án u tư) như sau : + Các d án thanh toán kh i lư ng ng : 94 d án (28,75 t ng) ; + Các d án chuy n ti p : 20 d án (40,86 t ng) ; + Các d án chi tr thi công ng v n : 12 d án (22,37 t ng) ; (trong t ng s 100 t ng thanh toán kh i lư ng ng theo Quy t nh s 74/2000/Q -UB ngày 27 tháng 12 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ). + Các d án s d ng ngu n thu t vi c khai thác qu t : 3 d án ; + Các d án i u ch nh ch u tư : 2 d án.
  2. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch này, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Th trư ng các ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i v i các d án thanh toán kh i lư ng ng, các ch u tư ph i thanh toán d t i m trong năm 2001 ; m i s ch m tr s b c t kinh phí và không ư c thanh toán ph n kh i lư ng còn l i. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP - Các T , t TH (4 b n) - Lưu (TH) Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản