Quyết định số 33/2002/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 33/2002/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2002/QĐ-BVHTT về việc sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh – Video vào Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2002/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 33/2002/Q -BVHTT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C SÁP NH P CÔNG TY XU T NH P KH U V T TƯ DNCH V K THU T I N NH – VIDEO VÀO CÔNG TY XU T NH P KH U V T TƯ I N NH VÀ VIDEO B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá – Thông tin; Căn c Ngh quy t s 07/NQ – BCS, ngày 02 tháng 12 năm 2002 c a Ban Cán s ng B Văn hoá Thông tin; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1: Sáp nh p Công ty Xu t nh p khNu V t tư D ch v K thu t i n nh – Video vào Công ty Xu t nh p khNu V t tư i n nh và Video. Giám c công ty Xu t nh p khNu V t tư i n nh và Video có trách nhi m s p x p l i t ch c, nhân s trên nguyên t c n nh s n xu t kinh doanh và i s ng cán b công nhân viên. i u 2: Giao V T ch c Cán b , V K ho ch, V Tài chính - K toán hư ng d n các th t c bàn giao v t ch c nhân s , tài chính, tài s n và các v n có liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính - K toán, Giám c Công ty Xu t nh p khNu V t tư i n nh và Video và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ Nơi nh n: B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN - Như i u 4, - Lưu VP, V TCCB
  2. Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản