Quyết định số 33/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 33/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2002/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 33/2002/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH V VI C T CH C L I BAN CH O C I CÁCH HÀNH CHÍNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c vào nhi m v th c hi n Chương trình t ng th C i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 và k ho ch th c hi n c i cách hành chính c a Thành ph Hà N i giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph t i t trình s 69 TTr - CCHC ngày 22 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1: T ch c l i Ban ch o C i cách hành chính Thành ph . Ban ch o CCHC thành ph có ch c năng tham mưu, tư v n cho UBND thành ph v CCHC và ch o các ngành, các c p c a thành ph Hà N i th c hi n chương trình, k ho ch, tài, án trong k ho ch th c hi n chương trình t ng th CCHC c a Thành ph sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ban ch o CCHC thành ph có nhi m v : 1. Giúp UBND thành ph xây d ng k ho ch CCHC và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. i u ph i các chương trình, d án CCHC c a thành ph . 3. Hư ng d n, ki m tra, các ngành, các c p th c hi n k ho ch CCHC. 4. ThNm nh báo cáo th c hi n k ho ch CCHC c a các ơn v , các tài, án c a các ngành, các c p trư c khi trình UBND thành ph phê duy t. 5. Ch o công tác thông tin tuyên truy n, chương trình nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh thông tin ph c v CCHC. Khi c n thi t, Ban ch o CCHC thành ph s s d ng m t s cơ quan ho c huy ng bi t phái m t s cán b , công ch c th c hi n m t s công tác c a ban ch o.
  2. i u 2: Ban ch o CCHC thành ph có Trư ng ban, Phó Trư ng ban, U viên Thư ng tr c, m t s U viên và T thư ký giúp vi c. Các thành viên, g m có : 1. Ch t ch UBND Thành ph - Trư ng Ban 2. Phó ch t ch thư ng tr c UBND Thành ph - Phó Trư ng Ban Thư ng tr c. 3. Phó Ch t ch H ND Thành ph - Phó Trư ng ban 4. Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph - U viên Thư ng tr c. 5. Chánh Văn phòng UBND Thành ph - U viên 6. Giám c S Tư pháp - U viên 7. Giám c S K ho ch và u tư - U viên 8. Giám c S tài chính - V t giá - U viên. T thư ký giúp vi c Ban ch o có T trư ng T thư ký và m t s các t viên, ư c thành l p theo quy t nh c a Trư ng Ban ch o. i u 3: Ban ch o c i cách hành chính thành ph có trách nhi m xây d ng qui ch t ch c và ho t ng, trình UBND Thành ph phê duy t. i u 4: Quy t nh này thay th quy t nh s 801/Q -UB ngày 10 tháng 4 năm 1995. Quy t d nh s 21/2002/Q -UB ngày 29 tháng 02 năm 2000 c a UBND Thành ph . Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5: Chánh Văn phòng H ND & UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , UBND các qu n, huy n, Giám c các S và các ông (bà) có tên t i i u II thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản