Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành tiêu chuẩn Ngành do Bộ Bưu Chính, Viễn Thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 33/2004/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 04/01/2000; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ ngày 09/01/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này 10 Tiêu chuẩn Ngành: 1. Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-219: 2004; 2. Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD)– Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-220: 2004; 3. Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-221: 2004; 4. Máy di động CDMA – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-222: 2004; 5. Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-223: 2004; 6. Giao thức kết nối giữa mạng GSM GPRS và mạng Internet (Giao thức IP) – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-224: 2004; 7. Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-225: 2004; 8. Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68-226: 2004; 9. Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68-227: 2004; 10. Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68-228: 2004. Điều 2.- Hiệu lực bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở Điều 1 sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, thủ trưởng các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Mai Liêm Trực
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN C ac Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản