Quyết định số 33/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 33/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2004/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Da-Giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2004/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********** S : 33/2004/QĐ-BCN Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH DA-GI Y B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Quy t đ nh s 2264/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v vi c ban hành các tiêu chu n; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 4 tiêu chu n ngành Da-Gi y có s hi u như sau: 1. Da bò Wetblue – Yêu c u k thu t – Phương pháp th : 24 TCN 01 : 2004. 2. Da trâu b c đ m - Yêu c u k thu t – Phương pháp th : 24 TCN 02: 2004. 3. Quy trình ki m tra ch t lư ng gi y thành ph m: 24 TCN 03 : 2004. 4. Tiêu chu n c p b c k thu t công nhân ngành Gi y: 24 TCN 04 : 2004. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. V trư ng V Khoa h c, Công ngh có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Bùi Xuân Khu
 2. TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 01: 2004 D ÁN BÒ WETBLUE – YÊU C U K THU T – PHƯƠNG PHÁP TH 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho da bò thu c Crrome. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 7117: 2002 (ISO 2418) Da – M u phòng thí nghi m – V trí và nh n d ng TCVN 7115: 2002 (ISO 2419) Da – Đi u hòa m u đ xác đ nh tính ch t cơ lý TCVN 7126: 2002 (ISO 4044) Da – Chu n b m u th hóa TCVN 7125: 2002 (ISO 3380) Da – Xác đ nh nhi t đ co TCVN 7129: 2002 (ISO 4048) Da – Xác đ nh ch t hòa tân trong diclometan TCVN 7127: 2002 (ISO 4045) Da – Xác đ nh đ pH. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1. D án Wetlbue là lo i da đư c thu c v i ch t thu c sulphat ki m Crome. Da có màu xanh, tr ng thái m ư t. 3.2. M t c t là m t bì c a t m da và có mang hình l chân lông đ c trưng cho t ng lo i da. 3.3. M t váng là m t dư ic c a t m da và ti p giáp ph n th t. 3.4. Nhi t đ co là nhi t đ t i đó b t đ u x y ra hi n tư ng da b co. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Các ch tiêu hóa lý Các ch tiêu hóa lý c a da bò Wetblue ph i phù h p v i quy đ nh trong B ng 1. B ng 1 Th Tên ch tiêu M c t o 1 Nhi t đ co, tính b n C 100 2 Đ m, tính b ng %, không nh 50 hơn 3 Hàm lư ng oxýt crôm, tính b ng 3–5 % 4 Hàm lư ng ch t hòa tan trong 3 diclometan, tính b ng %, không l n hơn 5 pH c a dung d ch chi t 3,5 - 3,8 4.2. Ch tiêu ngo i quan 4.2.1 M t c t - Có màu xanh da tr i sáng đ ng đ u trên toàn b m t t m da - Không có vùng c ng, khô - Không b m c - C u trúc s i ch t ch , b m t ph ng. 4.2.2. M t váng - Không có v t dao c t sâu hơn 1/3 đ dày - Màu s c đ ng đ u - Không có b c nh c.
 3. 5. Phương pháp th 5.1 L y m u và chu n b m u L y m u theo TCVN 7117: 2002 (ISO 2418) Chu n b m u th theo TCVN 7126: 2002 (ISO 4044) Đi u hoà m u theo TCVN 7115 : 2002 ( ISO 2419) 5.2 Xác đ nh nhi t đ co Theo TCVN 7125 : 2002 ( ISO 3380) 5.3 Xác đ nh đ m 5.3.1. Chu n b m u Da đư c c t nh , kích thư c 3mm x 4mm 5.3.2. Ti n hành th Cân 3 gam m u da trên cân phân tích v i đ chính xác đ n 0,001 gam. Cho lư ng m u v a cân đư c vào trong m t c c thu tinh ch u nhi t đã bi t kh i lư ng và s y m u trong t s y nhi t đ 0 (102 ± 2) C trong th i gian 5 gi . Cân c m u và c c sau khi làm ngu i trong bình hút m 30 phút. L p l i quá trình s y khô, làm ngu i và cân. Th i gian s y khô l i m u trong kho ng m t gi . Quá trình s y khô đư c k t thúc n u gi a hai l n cân liên ti p k t qu không l ch nhau quá 0,003gam. Toàn b th i gian s y khô m u không quá 8 gi . Đ m, tính b ng % theo công th c: m0 − m1 M= x 100 , m0 Trong đó: mo: kh i lư ng m u trư c khi s y, tính b ng gam; m1: kh i lư ng m u sau khi s y, tính b ng gam. 5.4 Xác đ nh hàm lư ng oxýt crôm 5.4.1 Chu n b m u Da đư c c t nh , kích thư c 3mm x 4mm 5.4.2 Ti n hành th Cân 1 gam m u da trên cân phân tích v i đ chính xác đ n 0,001gam. Cho lư ng m u v a cân đư c vào trong m t bình nón thu tinh 250ml. Thêm 10ml h n h p dung d ch axít H2SO4: HClO4 (t l 1:2) và đun trên b p đi n. Khi dung d ch chuy n sang màu vàng chanh cho thêm 100ml H2O c t và ti p t c đun trên b p đi n 20 phút. Đ ngu i dung d ch, cho thêm 15ml dung d ch axít H3PO4 + 10ml dung d ch KI (10%). Đ y kín dung d ch, đ trong bóng t i kho ng 15 phút. Sau đó đem chu n đ b ng dung d ch chu n Na2S2O3 0,1N và cho thêm ch t ch th dung d ch h tinh b t 1%, đ n khi dung d ch có màu xanh dương là đư c. Hàm lư ng oxýt crôm tính theo lư ng da khô, tính b ng % theo công th c: Vx0,002534 Cr2O3 = x 100 , G (1 − M ) Trong đó: V: th tích dung d ch Na2S2O3 0,1N dùng đ chu n đ , tính b ng ml; G: kh i lư ng m u, tính b ng gam; M: đ m c a da, tính b ng %; 0,002534 mg Na2S2O3 ≈ 1ml Na2S2O3 . 5.5.Xác đ nh hàm lư ng ch t hoà tan trong diclometan
 4. Theo TCVN 7129 : 2002 ( ISO 4048) 5.6. Xác đ nh pH c a dung d ch chi t Theo TCVN 7127 : 2002 ( ISO 4045) TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 02: 2004 DA TRÂU B C Đ M - YÊU C U K THU T - PHƯƠNG PHÁP TH 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho da trâu b c đ m gh trang trí n i th t. 2 Tiêu chu n vi n d n. TCVN 7117: 2002( ISO 2418 : 1972) Da - M u phòng thí nghi m - V trí và nh n d ng. TCVN 7126: 2002( ISO 4044 : 1977) Da - Chu n b m u th hoá. TCVN 7115: 2002( ISO 2419 : 1972) Da - Đi u hoà m u th đ xác đ nh tính ch t cơ lý. TCVN 7118: 2002( ISO 2589 : 1972) Da - Xác đ nh tính ch t cơ lý - Đo đ dày. TCVN 7122: 2002( ISO 3377 : 1975) Da - Xác đ nh đ b n xé. TCVN 7127: 2002( ISO 4045 : 1977) Da - Xác đ nh đ pH. TCVN 7128: 2002(ISO 4047 : 1977) Da - Xác đ nh Tro sunphat hoá t ng và Tro sunphat hoá không hoà tan trong nư c. TCVN 7129: 2002( ISO 4048 : 1977) Da - Xác đ nh ch t hoà tan trong Diclometan. TCVN 7130: 2002( ISO 11640 : 1993) Da - Phương pháp xác đ nh đ b n màu v i các chu kỳ chà xát qua l i. 3 Đ nh nghĩa và Thu t ng Da trâu b c đ m là lo i da thành ph m m m, có đ x p và thoáng khí, đư c s n xu t t da trâu nguyên li u b ng phương pháp thu c Crôm ho c thu c k t h p. 4 Yêu c u k thu t 4.1 Các ch tiêu cơ lý Th Tên ch tiêu Đơn v tính M cc nđ t t 1 Đ d y mm 1,2 - 1,4 2 Đ b n xé N/mm ≤ 20 Đ b nu ng p L n Da không b r n m t 3 Da khô sau 20.000 4 Đ bám dính c a màng trau chu t N/cm 2-5 Đ b n màu v i các chu kỳ chà xát qua l i Chu kỳ Da và n đ t thang c p 3 tr lên N khô trên da khô sau 500 5 N ư t trên da khô sau 200 N khô trên da ư t sau 100 4.2 Các ch tiêu hoá h c B ng 2 TT Tên ch tiêu Đơn v tính M cc nđ t 1 Hàm lư ng đ m % 16 - 18 2 Hàm lư ng ch t hoà tan trong diclometan(CH2Cl2 ) % 6 - 12
 5. 3 Hàm lư ng ch t vô cơ, h u cơ tan trong H2O % 2- 6 Hàm lư ng Tro sunphat hoá t ng và Tro sunphat % 2- 8 4 hoá không hoà tan trong H2O 5 Hàm lư ng ch t thu c Oxyt Crome(Cr2O3) % 2,5 - 3,5 Đ pH c a dung d ch chi t 3,5 - 4 6 Đ pH chênh l ch pha loãng 1: 10 ≤ 0,7 4.3 Ch tiêu v ngo i quan: - Đ bóng đ ng đ u và đ thoáng khí khi s d ng. - Đ x p và m m m i s mát tay khi ti p xúc. - Đ đàn h i khi n nh hơi nhăn t nhiên. 5 Phương pháp th 5.1 L y m u và chu n b m u L y m u theo TCVN 7117: 2002 (ISO 2418) Chu n b m u theo TCVN 7126 : 2002 (ISO 4044) Đi u hoà m u theo TCVN 7115 : 2002 (ISO 2419) 5.2 Xác đ nh đo đ dày Theo TCVN 7118 : 2002 (ISO 2589) 5.3 Xác đ nh đ b n xé Theo TCVN 7122 : 2002 (ISO 3377) 5.4 Xác đ nh đ b n u n g p Chu n b m u: c t m u da v i kích thư c 70mm x 45mm. Ti n hành th trên thi t b u n g p có tên g i là “Flexometer” Hình 1: Máy th đ b n u n g p M u da đư c g p theo cách đ c bi t và đư c k p ch t vào hai đ u vào thi t b r i cho máy ch y. M u da đư c u n khum v phía trư c và phía sau, s l n u n g p ph thu c theo t ng lo i da. Đ i v i da b c đ m thư ng ti n hành u n g p sau 20.000 l n đ i v i da khô. Sau đó dùng kính phóng đ i g p 16 l n xem da có b v t r n không. 5.5 Xác đ nh đ b n màu v i chu kỳ chà xát qua l i Theo TCVN 7130: 2002(ISO 11640) 5.6 Xác đ nh đ bám dính màng trau chu t Chu n b m u: c t m u da và mi ng nh a PVC v i kích thư c 60mm x 20mm. Ti n hành th
 6. Da đư c tách màng trau chu t Da dán trên PVC Màng trau chu t trên PVC Hình 2: Máy th đ bám dính màng trau chu t Ph t m t l p m ng keo PU( Poly Uretan) lên m t nh a và m t da, sau đó dán m t ph i c a m u da o vào mi ng nh a. S y nhi t đ (60 ± 2) C trong 4 gi . Đ t m u th trong bình hút m m t gi , sau đó th b ng máy kéo đ t. Da s tách kh i mi ng nh a trong quá trình máy làm vi c. Tính toán L c bám dính c a màng trau chu t trên b m t m u da đư c bi u th qua các thông s sau: F P=W Trong đó: P. là đ bám dính c a màng trau chu t ( N/cm) F. là l c tác d ng(N ) W là chi u r ng c a m u (cm) + Tách m u da kh i mi ng nh a, m t c t c a da không dính trên mi ng nh a là da có màng t t. + Trư c khi bôi keo lên b m t m u da và mi ng nh a ph i đư c lau s ch b i b n. 5.7. Xác đ nh đ m trong da Chu n b m u: da đư c c t nh có kích thư c 3mm x 4mm. Ti n hành th : cân 2 gam m u da v i đ chính xác đ n 0,001g đã c t nh cho vào h p l ng đã cân o bi t tr ng lư ng. Sau đó cho h p l ng vào t s y nhi t đ (102 ± 2) C trong t s y 24 gi . Cân sau khi làm ngu i trong 30 phút trong bình hút m. Tính toán Đ m ch a trong da đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng, b ng công th c sau: (mo - m1 ) x 100 M= Mo Trong đó: M là hàm lư ng đ m c a da hay hàm lư ng ch t bay hơi tính theo ph n trăm kh i lư ng
 7. mo là kh i lư ng c a m u trư c khi s y tính b ng gam. m1 là kh i lư ng m u sau khi s y tính b ng gam. L p l i quá trình s y khô, làm ngu i và cân. Th i gian s y khô m u kho ng m t gi . Quá trình s y khô đư c k t thúc n u gi a hai l n cân liên ti p k t qu không l ch nhau quá 0,003 gam. 5.8 Xác đ nh ch t hoà tan trong Diclometan Theo TCVN 7129: 2002 (ISO 4048) 5. 9 Xác đ nh ch t vô cơ, h u cơ tan trong nư c. Chu n b : m u da sau khi đã đư c chi t ly v i CH2Cl2 Ti n hành th : cho da đã đư c chi t ly và 500ml nư c c t vào thi t b l c cơ h c, t c đ l c (50 ± 10) vòng/phút trong 2 gi . L c dung d ch = gi y l c và lo i b 50 ml dung d ch ban đ u. L y pipét hút 50ml cho vào c c platin và làm khô c n trên b p cách thu . o Làm khô ch t c n thu đư c s y 2 gi nhi t đ (102 ± 2) C Cân sau khi làm ngu i trong 30 phút trong bình hút m. Thu đư c ch t vô cơ và h u cơ hoà tan. Làm m ph n ch t c n thu đư c b ng H2SO4 đ m đ c, đ t m u trong lò nung cho đ n khi không th y khói c a H2SO4. o Nung ti p trong lò t i nhi t đ (800 ± 5) C trong kho ng 15 phút. Cân sau khi làm ngu i trong 30 phút trong bình hút m. Tính toán Ch t vô cơ, h u cơ thu đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng, b ng công th c sau: G1 x 10 x 100 S= Go Trong đó: S là hàm lư ng ch t vô cơ, h u cơ thu đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng G1 là kh i lư ng c a ch t c n thu đư c s y khô tính b ng gam G0 là kh i lư ng c a m u th tính b ng gam G2 x 10 x 100 S VC = Go Trong đó: SVC là hàm lư ng ch t vô cơ thu đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng. G2 là kh i lư ng c a ch t c n thu đư c s y khô đã sunphát hoá tính b ng gam G0 là kh i lư ng c a m u th tính b ng gam SHC = S - SVC Trong đó: SHC. là hàm lư ng ch t h u cơ thu đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng. K t qu c a nh ng l n xác đ nh l p l i gi ng nhau không vư t quá 0,2% tính theo kh i lư ng m u ban đ u n u chênh l ch ph i xác đ nh l i. 5.10 Xác đ nh tro Sunphat hoá t ng và tro sunphat hoá không hoà tan trong H2O Theo TCVN 7128 : 2002 (ISO 4047) 5.11 Xác đ nh ch t thu c Oxyt Crome (Cr2O3)
 8. Chu n b m u: da đư c c t nh có kích thư c 3mm x 4mm. Ti n hành th : cân 1 gam m u da đã c t nh b vào trong m t bình nón thu tinh 250ml. Sau đó cho thêm 10ml h n h p dung d ch c a 2 axít H2SO4 và HClO4 v i t l (1: 2) và đun trên b p đi n, khi dung d ch chuy n sang màu vàng chanh, cho thêm 100ml H2O c t ti p t c đun trên b p 20 phút. Sau đó đ ngu i dung d ch m u r i cho thêm 15ml Axít H3PO4 + 10ml dung d ch KI (10%), đem dung d ch đ y kín, đ trong bóng t i kho ng 15 phút. Sau đó đem chu n đ b ng Na2S2O3 .0,1N. Khi chuy n màu vàng cho thêm ch t ch th h tinh b t và chu n cho đ n khi có màu xanh dương là đư c. Tính toán Ch t xác đ nh đư c b ng phương pháp chu n đ I t đư c tính theo ph n trăm kh i lư ng da khô, b ng công th c sau: Vml x 0.002534 x 100 Cr2O3 = G x (1-M) Trong đó: Cr2O3 là hàm lư ng Oxyt Crome ch a trong da tính theo kh i lư ng da khô. Vm l là s ml Na2S2O3 . 0,1N dùng đ chu n đ G. là kh i lư ng m u th tính b ng gam M. là đ m c a da đã xác đ nh tính theo % 0,002534g Cr2O3 ≈ 1ml Na2S2O3 0,1N 5.12 Xác đ nh đ pH c a dung d ch chi t Theo TCVN 7127: 2002 (ISO 4045)
 9. TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 03: 2004 QUY TRÌNH KI M TRA CH T LƯ NG GI Y THÀNH PH M 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh quy trình chung ki m tra và phân lo i gi y thành ph m theo d ng l i ngo i quan. 2. Thu t ng và đ nh nghĩa Trong Tiêu chu n này áp d ng các thu t ng và khái ni m sau: 2.1. Mũ gi y (Upper): là m t b ph n c a chi c gi y che ph m t ph n hay toàn b mu bàn chân. 2.2. Đ gi y(Bottom): là m t b ph n c a chi c gi y đ bàn chân tì vào đư c gi i h n b i bàn chân và m t ti p xúc v i môi trư ng (Đ t, m t sàn...). - Đ ngoài (Outsole): là chi ti t thu c ph n đ gi y n m ngoài cùng ti p xúc v i môi trư ng (Đ t, m t sàn...) khi s d ng gi y. - Đ trong (Insole): là chi ti t thu c ph n đ gi y có hình dáng gi ng m t đáy c a phom và đư c g n lên m t đáy phom trư c khi gò mũ gi y. - Đ gi a (Middle sole): là chi ti t thu c ph n đ gi y đư c g n vào gi y sau khi gò mũ gi y và g n các chi ti t đ n đi n đ y. - Lót m t (Sock): là chi ti t thu c ph n đ gi y có hình dáng gi ng m t đáy c a phom n m trên cùng ti p xúc tr c ti p v i bàn chân khi đi gi y. 2.3. Lô hàng: Là lư ng s n ph m có cùng tên g i, cùng s hi u, đư c s n xu t theo cùng m t phương pháp và trong m t kho ng th i gian nh t đ nh, có cùng m t ki u bao gói và có cùng m t gi y ch ng nh n ch t lư ng. 2.4. L i k thu t: Là các l i do các thao tác trong s n xu t gây ra - có th do ngư i lao đ ng ho c do máy móc thi t b nh hư ng đ n đ b n và s thu n ti n trong s d ng gi y. 2.5. L i th m m : Là các l i do s thi u c n tr ng trong s n xu t c a ngư i lao đ ng làm nh hư ng đ n s h p d n c a dáng v bên ngoài c a gi y. 3. L y m u gi y thành ph m 3.1. Toàn b s n ph m c a lô hàng ph i đư c hoàn t t và đóng gói trư c khi ti n hành ki m tra ch t lư ng. Ki m tra viên ph i đ m t ng s thùng đã đóng đ xác đ nh đ s s n ph m c n cho đ t ki m tra theo yêu c u. 3.2. S thùng ph i ki m tra đư c ki m tra viên ch n ng u nhiên theo thông báo đính kèm. C s và s c a thùng ph i đư c ghi rõ trong phi u ki m tra. Trư c khi ti n hành ki m tra ch t lư ng s n ph m, m u ki m tra ph i đư c h n đ nh căn c trên danh m c đóng gói (thùng carton), s đôi cho m i c (size). Vi c s p x p các thùng carton kho ph i lưu ý m t cách nghiêm túc theo quy đ nh sau: + Chi u cao x p không quá 2,5 m + D ki m đ m s thùng c a lô + D l y m u t gi a lô. + Gi a các lô hàng ph i có ranh gi i phân bi t rõ ràng. 3.3. M u s l a ch n ng u nhiên căn c vào s li u trên danh m c đóng gói nh m b o đ m tính vô tư trung th c trong ki m tra. M u ch đư c l y đi ki m khi toàn b s giày c a lô hàng đã đ (nghĩa là đ s đôi cho m i c ). 4. Quy trình ki m tra ch t lư ng gi y 4.1. Nguyên t c ki m tra:
 10. Trong m i l n ki m tra ch t lư ng, ki m tra viên ph i có 01 chi c gi y làm m u đ i ch ng – chi c gi y m u này đã đư c xác nh n c a khách hàng. Ki m tra viên ph i s d ng b ng quy cách k thu t c a s n ph m trong nh ng l n ki m tra. 4.1.1. Ch nh ng ngư i có nhi m v m i đư c có m t trong quá trình ki m tra. 4.1.2. M u gi y đư c l y theo thùng, đ t lên bàn, sau đó ki m tra viên đ c s c s và s lô s n xu t đ ki m tra viên bi t v lo i gi y đang ki m. Ki m tra viên ph i ki m tra k t ng trư ng h p và ghi chép rõ ràng vào s các trư ng h p đã ki m tra đ đ m b o là s c ki m tra luôn đúng. 4.1.3. Toàn b s gi y ki m ph i đư c gi l i phòng ki m tra cho đ n khi vi c ki m tra hoàn t t. 4.1.4. Không đư c lau chùi, ch nh trang hay s a ch a gi y trư c khi có nh n xét c a ki m tra viên, trong khi ti n hành ki m tra, cũng như trong khi ti n hành phân lo i cho đ n khi k t qu ki m tra đã đư c xem xét đánh giá. 4.1.5. Sau khi ki m tra viên đánh giá, toàn b s gi y đư c s p x p phân chia thành 3 lo i: gi y có l i n ng, gi y có l i nh và gi y không có l i. Các d ng l i và cách phân lo i đư c th c hi n theo b ng phân lo i l i ph n ph l c. 4.1.6. V i gi y không s a đư c ki m tra viên ph i đánh d u lo i B ngay. 4.1.7. S gi y b sung cho các thùng gi y đã ki m và lo i ra các đôi không đ t, ph i thông qua s ki m tra c a ki m tra viên đ xác đ nh gi y lo i A đ ng th i đóng d u lên h p gi y. Ki m tra viên ph i đóng d u KCS ho c nhãn hi u riêng c a ki m tra viên. 4.1.8. Trong quá trình ki m tra t l gi y lo i B chi m quá 10% t ng s s n ph m đư c ki m tra thì h c p lô hàng. S gi y đ t tiêu chu n, ki m tra viên s đóng d u vào bên trong đáy h p c a t ng đôi. 4.1.9. Trong vi c x p h ng m t lo i l i nào đó – n u có th c m c, nh ng chi c gi y mang lo i l i đó s đư c xem xét b i trư ng phòng KCS ho c giám đ c s n xu t đ đưa ra quy t đ nh x p lo i. 4.1.10. B n báo cáo k t qu ki m tra s đư c phôtôcopy và giao cho xí nghi p s n xu t và các phòng ban có liên quan. Báo cáo ph i đư c gi ít nh t là 12 tháng k t ngày l p, 01 b n sao s đư c đính kèm v i h sơ c a đơn hàng. 4.1.11. Đ i v i vi c tái ki m tra: xí nghi p ph i thông báo cho ki m tra viên trư c 48h đ vi c tái ki m tra đư c t ch c m t th i đi m h p lý. 4.1.12. Tái ki m tra ph i tuân th quy trình như ki m tra m i. 4.1.13. M i m t đôi gi y đư c ki m tra ph i tuân th theo trình t gi ng nhau. 4.1.14. Nh ng lô hàng không đ tiêu chu n trong l n tái ki m tra s b x p lo i B. Lãnh đ o c a xí nghi p ph i đư c thông báo ngay v nh ng lô hàng không đ tiêu chu n trong l n tái ki m tra. 4.2 Trình t và n i dung ki m tra Bư c 1: Ki m tra thùng gi y 1> Ki m tra mã s , s bưu đi n c a nơi xu t (ngư i bán) cũng như mã s , s bưu đi n c a nư c xu t đ n (ngư i mua) so v i n i dung trong h p đ ng. 2> Ki m tra nh ng ký hi u đ c bi t trên thùng (mã v ch, ký hi u c a khách hàng, giá…) so sánh v i yêu c u c a khách hàng ho c h p đ ng. 3> Ki m tra tình tr ng c a n p và thùng xem có b nhăn, rách không, nhãn thùng không đư c ph lên mã v ch, băng keo dán mép thùng ph i ph ng và th ng. 4> Ki m tra kích thư c thùng gi y đ đ m b o thùng gi y cho m i c ph i gi ng nhau (ví d : toàn b s thùng đ ng gi y c 42 đ u ph i b ng nhau). T t c nh ng đi m khác bi t khác ph i đư c so sánh, ghi nh n. Bư c 2: Ki m tra đóng gói 1> Ki m tra h p gi y. - Có h p không? - Có đúng m u không?
 11. - Kích thư c h p, m u s c có đúng m u không? - Quy cách c a tem dán trên h p có đúng không? 2> Ki m tra ch ng b p, ch ng m và cách đ t gi y trong h p. Bư c 3: Ki m tra gi y. - Ki m tra đúng đôi (1 chi c trái, 1 chi c ph i) - Ki m tra kích thư c, m u, mã, c s so sánh v i n i dung ghi trên nhãn bên ngoài h p gi y. Bư c 4: Ki m tra ph n mũ gi y (ph n trên) và ph n đ (ph n dư i). 1> C m 2 chi c gi y sát c nh nhau (xem hình 1) ki m tra s cân đ i và đi m đ ng nh t gi a 2 chi c gi y. 2> Ki m tra các chi ti t c a mũ gi y: chi ti t mũi, nh ng mi ng may đáp, vi n, v t li u trang trí, nh ng đư ng may hoa văn... 3> Ki m tra và so sánh m u da, m u v i và các v t li u k t h p khác. 4> Ki m tra và so sánh đ đ m nh t c a m u s c đ . Hình 1. Ki m tra mũ gi y. 5> Ki m tra hình dáng đ (xem hình 2) Hình 2. Ki m tra hình dáng đ 6> Ki m tra nh ng l i trên m t đ , l i đư ng may đ và l i v k thu t thao tác khác. 7> Ki m tra đ h , l ch c a đ gi a so v i mũ gi y. 8> Ki m tra đư ng ghép đ v i mũ gi y. 9> Ki m tra nh ng v t mài đ . 10> Ki m tra các v t b i b n, các v t keo, các v t màu, các đ u ch …
 12. Bư c 5: Ki m tra phía sau. 1> Gi cho đôi gi y áp sát theo đư ng c nh đ (xem hình 3) Hình 3. Ki m tra phía sau. 2> Ki m tra đư ng ch may phía h u. 3> Ki m tra mi ng đáp h u ho c bagh t. 4> Ki m tra chi u cao h u và đ l ch h u. 5> Ki m tra các v t sư c, b n m t ngoài, l i đư ng may, thao tác k thu t. Bư c 6: Ki m tra ph n mang và ph n lót gi y 1> Gi cho 2 m t đ sát nhau ki m tra đ cân đ i c a mang trong và mang ngoài trong m t chi c cũng như trong m t đôi. 2> Ki m tra ph n lót phía trong gi y (xem hình 4) 3> Ki m tra đư ng may gia c và đư ng may k thu t. Hình 4. Ki m tra phía trong gi y. Bư c 7: Ki m tra chi u cao h u và gót gi y 1> Đ t 2 gót gi y sát nhau cho ti p xúc t gót đ n c gi y (xem hình 5)
 13. Hình 5. Ki m tra chi u cao h u gi y. 2> Ki m tra chênh l ch đ cao gót b ng m t. 3> Khi phương pháp trên không b o đ m ph i s d ng thư c đo (xem hình 6) Hình 6. Ki m tra chi u cao gót gi y. 5. Cách xác đ nh các lo i gi y A, B, C 5.1. S n ph m lo i A. Là nh ng đôi gi y mà trong m i chi c gi y không m c b t c l i n ng nào và ch m c t i đa 02 l i nh . 5.2. S n ph m lo i B. Là nh ng đôi gi y mà trong m i chi c gi y ch m c 01 l i n ng và t i đa 02 l i nh . 5.3. S n ph m lo i C. Là nh ng đôi gi y mà trong m i chi c gi y m c 02 l i n ng và 03 l i nh . Là nh ng đôi gi y làm t nh ng v t li u x u, ch t lư ng kém làm gi m tu i th bình quân c a gi y. S l i trên m t chi c gi y Lo i s n ph m Ghi chú L i n ng L i nh Lo i A 0 ≤ 02 Lo i B 01 ≤ 02 Lo i C 02 03
 14. PH L C A B NG PHÂN LO I CÁC L I. L i TT Tên các l i L i n ng nh 1 Ch t lư ng da: - Da có v t, nhăn các chi ti t ph n mũi, mang ngoài và h u x - Da có v t nh , nông n m mang trong gi y. x - Da b r p ho c b bong ph n mép. x - Da m u sáng b v t vàng x - Da b v t c t ph n mũ gi y x - Có v t g p ho c s o l n trên da. x 2 Ch t lư ng các lo i nguyên li u d t: -V ib l i x - V i b r n rách x - Dây d t b l i x 3 M u s c v t li u làm mũ gi y và đ gi y: - M u b thay đ i, khác l ch có th nh n th y trong cùng 1 đôi hay x cùng 1 chi c. - M u khác bi t gi a đôi này v i đôi khác trong cùng 1 thùng, 1 c . x - M u không kh p v i m u đ i ch ng hay ch s b ng m u trong x h p đ ng. - S khác bi t m c khó nh n th y b ng m t thư ng. x 4 Đ bám dính t i các m i liên k t: - Đ ngoài và đ gi a. x - Đ ngoài v i mũ gi y. x - Đ gi a v i mũ gi y. x - Đ v i mũ gi y t i đi m cong nhô ra. x - Đ v i mũ gi y t i đi m cong lõm vào. x - Đ v i mũ gi y t i ph n gót. x - Hai c nh c a gót gi y v i mũ gi y. x ♦ T t c các l i thu c v đ k t dính đ u đư c xem là l i n ng 5 Đư ng may: - Sùi ch . x - B bung ch (s t ch ) x - May l ch x - Nh y mũi: ≥ 2 mũi x < 2 mũi x - S a đư ng may đ l l kim ho c may ch ng x - Đ dài mũi ch < 2mm x
 15. - Đ căng mũi ch không đ t: + Quá căng t o nên đư ng nhăn v t đ t trên gi y x + Quá chùng có th dùng tay kéo ra x + Chùng v a ph i x + Đư ng may chùng và th a ch cu i đư ng may dài: ≥ 1,6cm. x < 1,6cm x - Ch th a: < 5 mm x ≥ 5 mm và dán không ch c vào dư i lót m t x - Đư ng may h u b l ch x hơi b l ch x - Đư ng may n p ôdê b l ch : ≥ 3mm x < 3mm x - Đư ng may n p gót b l ch ho c b cong: ≥ 3mm x < 3mm x 6 Lót m t: - Quá dài ho c quá ng n so v i đ trong: ≥ 3mm x < 3mm x - B nhăn, g p ph n mũi x - Đư ng cong thân b h l ch x - M u v i lót m t không gi ng v i m u đ i ch ng x - Hình in l a trên lót m t không cân đ i, b nhoè x - B dính d u ho c các v t b n n ng x - B d u ho c các v t b n m c đ nh x - Đ sai l ch m u trên lót m t d nh n th y trong m t đôi x - Đ sai l ch m u trên lót m t c a t ng đôi m c đ nh hơn. x 7 Đ trong: - B g p n p, l ch v trí x - Nh ng l i khác khó nh n th y và không làm nh hư ng đ n ngư i x dùng. - V i lót không bám vào. x 8 V trí c a đ ngoài: - B l ch ho c cong d nh n th y và ≥ 3mm x - B l ch ho c cong khó nh n th y và < 3mm x 9 Chi u cao gót:
 16. - Sai quy đ nh so v i m u: x + D nh n th y và ≥ 3mm + Khó nh n th y và < 3mm x - Chi u cao c a logo hay mi ng n p gót cao sai l ch v trí: ≥ 4mm x < 4mm x 10 Gò mũi: - Mũi gi y (t cu i ôdê đ n mũi) l ch so v i tiêu chu n t : ≥ 3mm x < 3mm x - Nh ng v t nhăn khuy t l rõ mũi gi y (rúm râu chu t) x - Nh ng n p g p làm m t th m m đôi gi y x - Nh ng n p g p m c đ nh . x 11 Gò h u: - Gò l ch kh i đư ng trung tâm ≥ 4mm x < 4mm x 12 Gò mang: - B g p, nhăn ph n cong lõm mang trong d nhìn th y. x - B nhăn nh hơn. x 13 Đư ng mài c nh trên mũ gi y: - Đư ng mài b l ≥ 1,5mm t rìa mũ gi y lên ho c v t mài sâu. x - V t mài b l < 1,5mm nhưng không ch nh s a đư c. x - V t mài làm x u gi y và vào v trí làm m t tính th m m và gi m x kh năng thương m i c a gi y. 14 Đư ng keo ph : - Đư ng keo ph cao quá mép ≥ 2mm x - Đư ng keo ph cao quá mép < 2mm nhưng khó nh n th y. x - Đư ng keo l làm nh hư ng đ n màu c a da, v i. x 15 Hình d ng và v sinh đ : - Đ dài ho c ng n hơn quy đ nh 2mm x - M u b loang nhi u, đ c bi t ph n gót, mũi trên m t đ và thân x đ . - Đ không rõ bi u tư ng hay ký hi u (n u có quy đ nh). x - M u b loang không s a đư c x - B tróc hay r p màu x - L i b tô s a quá nhi u. x 16 Các v t li u ph khác đóng vào gót gi y: - Đinh ho c tán b m t x - Đinh tán đóng quá sát nhau x
 17. - Đinh tán b long ra x - Mi ng đ m gót b m t. x 17 Lót mũ gi y: - Lót b g p, chùn t o ra s khó ch u cho ngư i mang. x - Đư ng may lót b đ t ch , sùi ch c vào chân ngư i mang. x - V i lót quá ng n không ôm khít đ trong. x - V i lót sai màu và sai v t li u so v i m u đ i ch ng. x 18 Các l i khác: - Dây gi y sai kích thư c quy đ nh x - Mũ gi y b rách, b n x - L x dây gi y b sót ho c l ch hàng x - Khuy nh a ho c kim lo i đ x dây gi y b h ng, phai m u. x - Nút tán rivê b long ho c d bóc ra. x - Ôdê móc b s c c nh ho c g gh không th đi u ch nh l i đư c. x 19 Đóng gói: - N p và h p không đ ng m u x - H p sai kích thư c (quá r ng ho c quá h p) x - Nhãn b rách x - S mã hi u trên nhãn b sai x - Màu b l ch ho c b phai x - Gi y trong h p không đúng kích thư c ghi ngoài h p. x
 18. TI U CHU N NGÀNH 24 TCN 04: 2004 TIÊU CHU N C P B C K THU T CÔNG NHÂN NGÀNH GI Y 1. M c đích và ph m vi áp d ng: 1.1. Tiêu chu n này dùng làm căn c cho vi c: - So n th o chương trình đào t o, b túc ki n th c lý thuy t và k năng th c hành cho công nhân ngành gi y. - Ki m tra nâng b c và ch ng nh n b c th t i các doanh nghi p s n xu t gi y và các đơn v đào t o d y ngh . - L p k ho ch tuy n d ng lao đ ng, đ nh b c lao đ ng khi xây d ng quy trình công ngh , đi u hành s n xu t c a doanh nghi p s n xu t gi y. - Làm cơ s cho công tác chu n hoá b c th gi a các doanh nghi p s n xu t gi y trong nư c. 1.2. Tiêu chu n này đư c áp d ng đ i v i t t c công nhân s n xu t các lo i gi y, dép, ng, xăng đan và các s n ph m tương t t i các doanh nghi p s n xu t gi y trong nư c. 2. Quy đ nh chung: 2.1. Các công nhân ngành gi y đ u ph i đư c đào t o tay ngh t i doanh nghi p dư i hình th c kèm c p t i ch ho c t i cơ s đào t o do các cơ quan c p trên có th m quy n ch đ nh. 2.2. Ch ng ch đào t o: đư c c p cho công nhân đã hoàn thành chương trình đào t o (bao g m chuyên môn và các môn b tr ki n th c khác - đ c bi t là môn h c v an toàn và phòng ch ng cháy n ) dư i hình th c kèm c p ho c chính quy căn c vào k t qu bài thi cu i kỳ bao g m lý thuy t và th c hành trên cơ s n i dung hi u bi t và làm đư c c a t ng b c tương ng nêu trong b tiêu chu n. 3. Tiêu chu n c p b c công nhân ngành gi y: 3.1. Tiêu chu n chung: 3.1.1. Các quy đ nh v vi c ch p hành lu t pháp và n i quy: T t c các công nhân ngành gi y đ c p trong tiêu chu n ph i ch p hành các đi u sau đây: - Lu t Lao đ ng hi n hành c a Nhà nư c Vi t nam. - N i quy và các quy đ nh c a doanh nghi p nơi làm vi c. - N i quy và quy trình công ngh s n xu t ban hành t i nơi s n xu t. 3.1.2. Trình đ văn hoá quy đ nh t i thi u: - Đ i v i công nhân b c 1/4, 2/4 và 3/4: t t nghi p ph thông Cơ s . - Đ i v i công nhân b c 1/6, 2/6 và 3/6: t t nghi p ph thông Cơ s . - Đ i v i công nhân b c 4/4, 4/6 tr lên và công nhân b c 1/7 đ n 7/7: t t nghi p ph thông Trung h c. 3.1.3. M c đ hi u bi t và làm đư c: - Công nhân b c cao hơn ph i hi u bi t và làm đư c m c đ thành th o công vi c c a b c th th p hơn cùng ngh và thêm các n i dung quy đ nh c th m i b c. 3.1.4. Thâm niên công tác: - B c 1/4, 1/6 và 1/7: không quy đ nh - B c 2/4, 3/4, 2/6, 3/6, 2/7 và 3/7: có th i gian công tác b c c n dư i ít nh t là 2 năm (24 tháng). - B c 4/4, 4/6 đ n 6/6 và 4/7 đ n 7/7: có th i gian công tác b c c n dư i ít nh t là; 3 năm (36 tháng). 3.2. Tiêu chu n c p b c k thu t: 3.2.1. Công nhân pha c t nguyên li u s n xu t gi y: B c 1/6:
 19. a) Hi u bi t: - Khái quát v ngành s n xu t gi y và khái ni m cơ b n v s n ph m gi y dép. - M c đích, yêu c u c a vi c pha c t nguyên li u s n xu t gi y. - Tên g i, công d ng, đ c đi m chính và đơn v đo đ m các lo i nguyên li u chính và các ph li u ch y u dùng trong ngành s n xu t gi y. - Các hình th c ký hi u c s th hi n trên dao ch t và các chi ti t mũ gi y, đ gi y còn g i là bán thành ph m pha c t - vi t t t: BTP pha c t. - C u t o, công d ng, cách s d ng, b o qu n... các công c pha c t th công (dư ng v ch, dao, kéo...). - Nguyên t c v n hành an toàn và b o qu n máy ch t, dao ch t. - Nhi m v đư c giao và yêu c u k thu t, m thu t ph i đ t đư c khi hoàn thành nhi m v . b) Làm đư c: - Phân bi t các lo i nguyên li u chính và ph li u ch y u dùng đ s n xu t gi y. - Nh n bi t đư c BTP pha c t đ ng b c a ki u gi y s n xu t. - Đ c hi u các ký hi u c s gi y trên dao ch t, BTP... - S d ng an toàn và b o qu n đúng quy đ nh máy ch t và các công c pha c t. - Làm các công vi c dư i đây theo s hư ng d n tr c ti p c a th pha c t b c 3/6 tr lên: + Nh n dao ch t và các lo i nguyên li u s n xu t gi y dép. + Tr i v i, gi da và các v t li u nhân t o trư c khi pha c t. + Ki m đ m, s p x p và bó bu c BTP pha c t và các lo i nguyên ph li u. + Bàn giao BTP pha c t cho b ph n ti p theo. + S d ng máy ch t, dao ch t pha c t m t s chi ti t ph n mũ, ph n đ ... t v i, gi da và các v t li u nhân t o. + Pha c t nguyên li u b ng kéo theo d u v ch trư c trên nguyên li u.và m t s công vi c khác có m c đ ph c t p tương đương. B c 2/6: a) Hi u bi t: - Nguyên t c pha c t v i, gi da và các lo i v t li u nhân t o khác. - Yêu c u k thu t, m thu t (chi u bai dãn, c p ch t lư ng, tính đ i x ng, tính đ ng b ...) c a t ng chi ti t mũ gi y, đ gi y và cách s p x p BTP sau khi pha c t. - Thông s bàn tr i nguyên li u (chi u dài và s l p) đ i v i v i, gi da và các v t li u nhân t o. - Phương pháp pha c t nguyên li u theo phương pháp th công: v ch chì c t kéo. - Nguyên t c v n hành an toàn và b o qu n máy c t vòng, lư i dao c t vòng. b) Làm đư c: - Các công vi c c a th b c 1/6 theo yêu c u k thu t, m thu t mà không c n có s ch d n tr c ti p c a th b c cao hơn. - Lo i b nguyên li u sai h ng phát hi n đư c trong quá trình nh n ho c tr i nguyên li u đ ng th i thông báo cho ngư i có trách nhi m. - Làm các công vi c sau theo s hư ng d n c a công nhân pha c t b c 4/6 tr lên: - Pha c t v i và v t li u nhân t o khác (n u có) trên máy c t v i vòng. - Pha c t da thu c (ch y u là da lót, da váng) trên máy ch t. - Pha c t da lót, v i... theo phương pháp v ch chì c t kéo.
 20. - Đ m b o các yêu c u chung khi pha c t nguyên li u. - Lo i b BTP pha c t không đ m b o ch t lư ng trong quá trình ki m đ m, bó bu c. - Làm m t s công vi c khác có đ ph c t p tương đương. B c 3/6: a) Hi u bi t: - Nguyên t c pha c t da thu c. - Đ c đi m, c u trúc, chi u bai dãn... c a lo i da thu c s pha c t. - Phương pháp pha c t nguyên li u theo phương pháp th công s d ng dao tr , th t m m và dư ng m u. - Phương pháp ki m tra ch t lư ng dao ch t, th t ch t trư c và trong quá trình pha c t. - Phương pháp đi u ch nh máy ch t. - Đ c hi u l nh s n xu t, sơ đ pha c t, các văn b n hư ng d n k thu t, văn b n đ nh m c v t tư... có liên quan đ n quá trình pha c t. - Hư ng d n công vi c cho th pha c t b c 1/6. b) Làm đư c: - Chu n b nguyên li u trư c khi pha c t (nh n s lư ng, ki m và đánh d u khuy t t t, phân lo i, ư c tính s đôi đ ng b theo đ nh m c giao...) - Đ c l p pha c t các lo i nguyên li u dư i đây đ m b o ch t lư ng BTP, đ nh m c v t tư và năng su t lao đ ng trên thi t b pha c t (máy c t vòng, máy ch t): + V i, gi da và các v t li u nhân t o. + Các lo i da lót, da váng xanh. + Da mũ gi y (bò, trâu, l n...) có m t c t t nhiên, m t c t c i t o, m t c t in s n...; da váng (lo i thu c làm mũ gi y); da đ gi y... - Pha c t da lót b ng dao tr trên th t m m. - Đi u ch nh máy ch t, máy c t vòng theo yêu c u k thu t. Phát hi n k p th i nh ng hư h ng đ s a ch a. - Ki m tra ch t lư ng, phân lo i BTP pha c t và các nguyên ph li u. - S p vi c trong dây chuy n pha c t. - Tính đ nh m c v t tư th c t sau m i ca s n xu t ho c sau m i đơn hàng. B c 4/6: a) Hi u bi t: - Đ c đi m, c u trúc, chi u bai dãn c a các lo i da thu c, v i, gi da và các lo i v t li u nhân t o khác. - Bi t l p sơ đ pha c t và tính s l p nguyên li u có kh năng x p ch ng (c t theo l p) phù h p v i lo i dao ch t, máy ch t trên cơ s đ dày, đ c ng và tính ch t c a nguyên li u. - Yêu c u k thu t, m thu t khi pha c t nguyên li u m i ho c pha c t m u m i. - Các ch tiêu ki m tra ch t lư ng dao ch t, th t ch t. - Công d ng, c u t o, nguyên t c v n hành an toàn và b o qu n các thi t b chuyên dùng trong b ph n pha c t. b) Làm đư c: - Pha c t các lo i nguyên li u có đ ph c t p cao v chi u bai, m u s c, hoa văn trang trí, m t đ nhung tuy t... - S d ng nguyên li u h p lý, ti t ki m (đ t khuy t t t c a nguyên li u v trí thích h p; pha c t xen k BTP c s to và nh ...).
Đồng bộ tài khoản