Quyết định số 33/2005/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 33/2005/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2005/QĐ-BBCVT về việc quy định cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2005/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 33/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CDMA NỘI TỈNH ĐỐI VỚI MÁY ĐẦU CUỐI LÀ DI ĐỘNG DO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CẤP BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông; Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 815/GCTT ngày 08/02/2005 và Công văn số 2258/GCTT ngày 25/4/2005 về giá cước dịch vụ điện thoại công nghệ WLL-CDMA; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước đối với dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh máy đầu cuối là di động do Tổng công ty cung cấp tại ba tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng với điều kiện: - Cước liên lạc: không thấp hơn 455đ/phút. - Đơn vị tính cước: không thấp hơn Block 6 giây. Điều 2. Giá cước do doanh nghiệp quy định phải dựa trên cơ sở giá thành, đảm bảo cạnh tranh theo pháp luật và tuân thủ các quy định về quản lý giá cước của Nhà nước. Điều 3. Trước khi ban hành giá cước, doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định. Điều 4. Các mức cước quy định tại Điều 1 của Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.
  2. Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam; và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Nam Thắng
Đồng bộ tài khoản