Quyết định số 33/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt chương trình hành động tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2007/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c L p – T Do – H nh Phúc ******* S : 33/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG TĂNG CƯ NG NĂNG L C VÀ H P TÁC QU C T TRONG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VI T NAM Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chương trình hành đ ng tăng cư ng năng l c và h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu chung: Nâng cao năng l c c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS v cơ s v t ch t, trang thi t b , ngu n nhân l c và tăng cư ng h p tác qu c t góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. 2. M c tiêu c th đ n năm 2010: a) Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS; b) Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Nâng cao năng l c cán b phòng, ch ng HIV/AIDS; d) M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. Gi i pháp th c hi n: 3.1. Gi i pháp v chính sách và xã h i: a) Tăng cư ng s lãnh đ o c a các c p y Đ ng, chính quy n đ i v i công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Ti p t c hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS, trong đó t p trung vào các v n đ phân c p, hoàn thi n h th ng t ch c và tài chính; c) Khuy n khích phát tri n các cơ s cung c p d ch v y t liên quan đ n lĩnh v c HIV/AIDS ngoài công l p; d) Tăng cư ng hư ng d n, ki m tra, giám sát k t qu ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 3.2. Gi i pháp v tăng cư ng cơ s v t ch t và trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Đ a phương ưu tiên dành qu đ t xây d ng Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (t nh) và c p kinh phí cho vi c xây d ng m i, nâng c p tr s Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh; b) Tăng d n m c đ u tư t ngân sách nhà nư c cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS phù h p v i t c đ phát tri n kinh t , xã h i c a đ t nư c, b o đ m kinh phí cho các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS, ưu tiên cho t nh có t l ngư i nhi m HIV/AIDS cao có nhi u khó khăn v ngu n l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Qu n lý, s d ng các ngu n tài chính đ u tư cho ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS đúng m c đích, đ t hi u qu cao, công khai, minh b ch v phân b , s d ng tài chính;
 2. d) Tăng cư ng đ u tư trang thi t b cho các tuy n, t ng bư c hi n đ i hóa trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS nh m nâng cao ch t lư ng xét nghi m, ch n đoán và đi u tr HIV/AIDS; đ) Phát tri n các mô hình đ u tư liên doanh, liên k t, chuy n giao công ngh v i các hãng s n xu t trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS có uy tín trên th gi i. 3.3. Gi i pháp v tăng cư ng ngu n nhân l c: a) Đ y m nh công tác đào t o, đào t o l i cán b chuyên môn, nghi p v c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS; t ng bư c tăng t l cán b có trình đ đ i h c, trên đ i h c. Có chính sách đãi ng h p lý nhân tài, khuy n khích s d ng cán b y t phòng, ch ng HIV/AIDS. Đi u ch nh, b trí h p lý cán b phòng, ch ng HIV/AIDS phù h p v i trình đ chuyên môn, năng l c công tác; b) Đa d ng hóa lo i hình đào t o cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; Khuy n khích các t ch c xã h i, t ch c phi chính ph , t ch c c ng đ ng, tôn giáo và ngư i nhi m HIV/AIDS có ki n th c, k năng tham gia ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 3.4. Gi i pháp v tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Tăng cư ng m r ng h p tác qua nhi u hình th c h p tác song phương, đa phương, tranh th s h tr và đ u tư ngu n l c c a các nư c, các t ch c qu c t , ti p thu các thành t u khoa h c công ngh , kinh nghi m qu n lý trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Có chính sách khuy n khích các t ch c qu c t vi n tr không hoàn l i cho công tác khám, c p thu c đi u tr HIV/AIDS cho tr em, ph n mang thai nhi m HIV/AIDS và b nh nhân AIDS nghèo không nơi nương t a; c) Nâng cao năng l c l p d án, qu n lý và đi u ph i h p tác qu c t c a các cơ quan ch qu n d án và kh năng th c hi n c a các t ch c làm công tác phòng, ch ng HIV/AIDS các c p, các ngành đ tri n khai có hi u qu d án qu c t ; d) Tăng cư ng chia s thông tin gi a các d án nh m phân b h p lý ngu n l c và chia s kinh nghi m ho t đ ng gi a các d án; đ) Tăng cư ng kh năng đi u ph i, qu n lý c a Chính ph Vi t Nam v i các nhà tài tr thông qua h th ng theo dõi, giám sát và đánh giá các d án phòng, ch ng HIV/AIDS; Th ng nh t vi c theo dõi, đánh giá chương trình, d án vi n tr v qu n lý và s d ng ngu n v n ODA theo quy đ nh hi n hành; e) Tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS c p t nh. Đi u 2. T ch c th c hi n: 1. Các B , ngành thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm (PC AIDS và PC TNMTMD) t ch c, ch đ o th c hi n chương trình hành đ ng theo ch c năng, nhi m v đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban Qu c gia PC AIDS và PC TNMTMD. 2. B Y t ch đ o, t ch c tri n khai ho t đ ng c a các đơn v : C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ch u trách nhi m ch đ o và qu n lý toàn di n, ph i h p v i đơn v liên quan l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n chương trình hành đ ng v tăng cư ng năng l c và h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, theo dõi, đánh giá chương trình c p Qu c gia, thu th p t ng k t báo cáo cơ quan c p trên; Các V , C c liên quan c a B Y t ph i h p v i C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam t ch c, ch đ o tri n khai các ho t đ ng th c hi n chương trình hành đ ng qu c gia v tăng cư ng năng l c và h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS; Các Ti u ban thu c Ban đi u hành d án Phòng, ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS ch đ o ho t đ ng chuyên môn cho các t nh theo ch c năng, nhi m v đư c phân công; Các Ban đi u hành khu v c thu c Ban đi u hành d án Phòng, ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS hư ng d n các t nh xây d ng k ho ch, t ch c ki m tra, giám sát, đánh giá các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo đ a bàn đư c phân công;
 3. S Y t ch đ o và qu n lý vi c tri n khai ho t đ ng chương trình tuy n t nh, ph i h p v i Ban ngành, đoàn th t ch c tri n khai các ho t đ ng trên đ a bàn t nh, t ng h p báo cáo k t qu th c hi n chương trình hành đ ng trên đ a bàn t nh. 3. Ban ch đ o PC AIDS và PC TNMTMD các B , ngành ph i h p v i B Y t l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng c a chương trình đã đư c phê duy t trong ph m vi đơn v . 4. y ban nhân dân các c p quan tâm b trí kinh phí cho vi c tri n khai các ho t đ ng chương trình hành đ ng. 5. Các trư ng Đ i h c Y trên toàn qu c ph i h p v i B Y t xây d ng chương trình đào t o v phòng, ch ng HIV/AIDS. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Ông, bà: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c đào t o, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Trang thi t b và công trình y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, Th trư ng y t các ngành và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u M CL C CÁC CH VI T T T Ph n 1. CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................... I. Cơ s pháp lý xây d ng chương trình ............................................................................................... II. Th c tr ng h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS .................................................................................... 1. V h th ng t ch c phòng, ch ng HIV/AIDS .................................................................................... 2. V cơ s v t ch t, trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS .................................................................. 3. V ngu n nhân l c cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS................................................................. 4. H p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS .................................................................................. III. Nh ng khó khăn, thách th c ............................................................................................................. 1. Thách th c v d ch HIV/AIDS ............................................................................................................. 2. Khó khăn, thách th c v năng l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS ............................................... 3. Khó khăn, thách th c v đào t o ngu n nhân l c .............................................................................. 4. Khó khăn, thách th c v h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS .......................................... Ph n 2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG ............................................................................................... I. M c tiêu chung..................................................................................................................................... II. M c tiêu c th .................................................................................................................................... 1. M c tiêu 1: Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS ......................................................... 2. M c tiêu 2: Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS ................................................................................................................................................. 3. M c tiêu 3: Nâng cao năng l c cán b phòng, ch ng HIV/AIDS........................................................
 4. 4. M c tiêu 4: M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS ................................................. III. Nguyên t c tri n khai ......................................................................................................................... IV. Gi i pháp th c hi n ........................................................................................................................... 1. Gi i pháp v chính sách và xã h i ...................................................................................................... 2. Gi i pháp v tăng cư ng cơ s v t ch t và trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS ........................... 3. Gi i pháp v tăng cư ng ngu n nhân l c: ......................................................................................... 4. Gi i pháp v tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS ......................................... V. K ho ch ho t đ ng theo các m c tiêu .............................................................................................. 1. M c tiêu 1: Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS ......................................................... Ch tiêu .................................................................................................................................................... N i dung ho t đ ng................................................................................................................................. 2. M c tiêu 2: Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS ................................................................................................................................................. Ch tiêu .................................................................................................................................................... N i dung ho t đ ng................................................................................................................................. 3. M c tiêu 3: Nâng cao năng l c cho cán b phòng, ch ng HIV/AIDS................................................. Ch tiêu .................................................................................................................................................... N i dung ho t đ ng................................................................................................................................. 4. M c tiêu 4: M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS ................................................. Ch tiêu .................................................................................................................................................... N i dung ho t đ ng................................................................................................................................. Ph n 3. K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH............................................................................. Ph n 4. THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH........................................................ I. M c đích:.............................................................................................................................................. II. Các ch s theo dõi, đánh giá.............................................................................................................. Ph n 5. T CH C TH C HI N............................................................................................................. Ph n 6. L TRÌNH TH C HI N............................................................................................................. I. Giai đo n 2007 - 2008.......................................................................................................................... II. Giai đo n 2009 - 2010......................................................................................................................... CÁC CH VI T T T AIDS H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i (Acquired Immune Deficiency Syndrome) BCĐ Ban ch đ o BVĐK B nh vi n đa khoa C c PC HIV/AIDS VN C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, B Y t HIV Vi rút gây suy gi m mi n d ch ngư i (Human Immunodeficiency Virus) PC AIDS và PC TNMTMD Phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm TTPC HIV/AIDS Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS TTYTDP Trung tâm Y t d phòng
 5. TTYT Trung tâm Y t TTGDTT Thông tin – Giáo d c -Truy n thông y ban nhân dân y ban nhân dân V KHĐT V Khoa h c - Đào t o, B Y t V KHTC V K ho ch - Tài chính, B Y t V TCCB V T ch c cán b , B Y t V TTBCTYT V Trang thi t b và Công trình y t , B Y t Ph n 1: CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH I. CƠ S PHÁP LÝ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH - Lu t phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS) đư c Qu c h i thông qua ngày 29/6/2006; - Ngh đ nh s 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS; - Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; - Quy t đ nh 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020; - Quy t đ nh s 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm (PC AIDS và PC TNMTMD); - Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 c a B Y t và B N i v hư ng d n đ nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c. II. TH C TR NG H TH NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS 1. V h th ng t ch c phòng, ch ng HIV/AIDS: a) tuy n Trung ương: Ngày 20/5/2005, Th tư ng Chính ph đã ký Quy t đ nh s 432/QĐ-TTg v vi c thành l p C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam - B Y t (C c PC HIV/AIDS VN); b) tuy n t nh: Tính đ n tháng 7/2007, trên toàn qu c có 52 Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS (TTPC HIV/AIDS) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (t nh) đư c thành l p. Đ i v i các t nh chưa thành l p TTPC HIV/AIDS, đ u m i qu n lý nhà nư c công tác phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh đư c giao cho Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng HIV/AIDS (Hưng Yên, Đà N ng, Gia Lai, Kon Tum và thành ph H Chí Minh) ho c Trung tâm Y t d phòng (TTYTDP) t nh; c) tuy n huy n: Tính đ n tháng 11/2006, đã có 700 TTYTDP huy n, qu n, thành ph tr c thu c 1 t nh (huy n) thành l p khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS; d) tuy n xã: H u h t các xã, phư ng, th tr n (xã) đ u có cán b chuyên trách v phòng, ch ng HIV/AIDS (thư ng là Trư ng Tr m y t xã). Ngoài ra còn có đ i ngũ c ng tác viên, tuyên truy n viên v phòng, ch ng HIV/AIDS các Ban ngành, đoàn th c a đ a phương. 2. V cơ s v t ch t, trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS: a) V cơ s v t ch t (tính đ n tháng 5/2007) đã có: - 16 TTPC HIV/AIDS t nh có tr s làm vi c đ c l p; - 31 TTPC HIV/AIDS t nh tr s làm vi c đ t t m th i t i m t s phòng c a đơn v y t khác như S Y t , TTYTDP, Trung tâm truy n thông giáo d c s c kh e, B o hi m xã h i t nh, Trung tâm phòng, ch ng b nh xã h i; - 04 TTPC HIV/AIDS t nh ph i thuê văn phòng c a tư nhân. 1 Chi n lư c Qu c gia y t d phòng Vi t Nam đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020
 6. Trong s các TTPC HIV/AIDS t nh có tr s làm vi c t m th i, thuê tr s , 10 trung tâm có quy t đ nh c p đ t xây d ng tr s , 8 trung tâm đang trình duy t đ án đ u tư xây d ng. b) V trang thi t b : - 22/47 TTPC HIV/AIDS t nh có phòng xét nghi m đư c trang b dàn Elisa; - 9/47 TTPC HIV/AIDS t nh có trang b thi t b , d ng c cho công tác h tr chăm sóc đi u tr HIV/AIDS; - 21 t nh có máy đ m t bào CD4. 3. V ngu n l c cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS: a) V ngu n nhân l c: Báo cáo c a 8 cơ quan thu c các B , ngành, 5 Ti u ban, 2 Ban đi u hành khu v c và 45 đ a phương (9 S Y t , 33 TTPC HIV/AIDS t nh và 3 TTYTDP t nh) t ng s cán b các tuy n tham gia công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, bao g m đ i ngũ chuyên trách, kiêm nhi m và c ng tác viên là 30.262 ngư i, trong đó s cán b trên 55 tu i chi m 7%, s cán b đã tham gia công tác phòng, ch ng HIV/AIDS trên 3 năm chi m 39%; b) V ngu n tài chính: - Ngân sách do nhà nư c c p cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS: Giai đo n 2000 - 2003 (60 t đ ng/năm), 2004 - 2005 (80 t đ ng/năm), năm 2006 (82 t đ ng) và năm 2007 (110 t đ ng). Bên c nh đó, các đ a phương cũng đã có s quan tâm đ u tư cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS c a t nh: năm 2001 (5,5 t đ ng), năm 2005 (13,6 t đ ng). - Ngu n vi n tr : Giai đo n 1999 - 2011, ngu n tài tr qu c t cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS là 134,6 tri u USD, trong đó 29 d án đã k t thúc (10,188 tri u USD), 27 d án đang tri n khai (124,5 tri u USD). Các d án t p trung th c hi n 9 chương trình hành đ ng trong Chi n lư c Qu c gia 2 phòng, ch ng HIV/AIDS đ n năm 2010 và t m nhìn 2020 . Bên c nh các d án do B Y t qu n lý, các B , ngành khác cũng qu n lý các d án phòng, ch ng HIV/AIDS, ch y u t p chung cho thông tin - giáo d c - truy n thông (TT-GD-TT) v i t ng kinh phí vi n tr không hoàn l i 20 tri u USD. Ngoài ra, các t nh tr c ti p ký v i các nhà tài tr trên 20 d án v phòng, ch ng HIV/AIDS, t ng kinh phí trên 6 tri u USD. 4. H p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS: Hi n t i, B Y t và các đơn v tr c thu c B Y t qu n lý 13 d án, các B , ngành khác 4 d án, do đ a phương qu n lý 10 d án. a) Các lĩnh v c đư c t p trung đ u tư: - Can thi p gi m tác h i; - Đi u tr HIV/AIDS; - D phòng lây truy n HIV t m sang con; - Truy n thông thay đ i hành vi; - Tăng cư ng năng l c, v n đ ng chính sách. b) Các lĩnh v c ít đư c đ u tư; - Giám sát HIV/AIDS; - Phòng ch ng các b nh lây truy n qua đư ng tình d c (STI); - Cung c p trang thi t b . III. NH NG KHÓ KHĂN, THÁCH TH C 1. Thách th c v d ch HIV/AIDS: D ch HIV/AIDS di n bi n ph c t p, nh hư ng l n đ n s phát tri n kinh t - xã h i yêu c u chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS ph i có nh ng gi i pháp k p th i. 2 Báo cáo công tác phòng, ch ng HIV/AIDS năm 2006 và k ho ch năm 2007
 7. 2. Khó khăn, thách th c v năng l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS: a) H th ng phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam m i hình thành, phát tri n trong nhi u năm nhưng v n chưa đ ng b , chưa th ng nh t t Trung ương đ n đ a phương; b) Cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t đ m b o cho vi c tri n khai công tác TT-GD-TT, đi u tr , tư v n, giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình còn thi u, chưa đáp ng yêu c u phòng ch ng d ch HIV/AIDS; c) Ngu n nhân l c m ng v s lư ng, y u v ch t lư ng, chưa đư c đào t o h th ng; d) Các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS di n ra trên di n r ng, liên quan đ n nhi u B ngành, nhi u lĩnh v c, gây khó khăn trong đi u ph i và qu n lý các ngu n l c. 3. Khó khăn, thách th c v đào t o ngu n nhân l c: Nhu c u nhân l c có trình đ đ i h c cho phòng, ch ng HIV/AIDS l n, tuy v y, năng l c đào t o v lĩnh v c này c a các trư ng đ i h c chưa đ đáp ng do: a) Thi u gi ng viên có kinh nghi m trong đào t o phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Chưa có chương trình chi ti t chu n v đào t o phòng, ch ng HIV/AIDS th ng nh t trên toàn qu c; c) Thi u cơ s v t ch t, trang thi t b , kinh phí đào t o không đ m b o cho công tác đào t o phòng, ch ng HIV/AIDS; d) Phương pháp gi ng d y, đào t o cán b phòng, ch ng HIV/AIDS còn m i đ i v i gi ng viên. 4. Khó khăn, thách th c v h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Chưa ch đ ng đư c ngu n l c và n i dung ho t đ ng d án, ph n l n các d án do nhà tài tr ch đ ng đ ngh , cơ quan ti p nh n vi n tr th c hi n v i n i dung ho t đ ng các nhà tài tr quan tâm, trên th c t có n i dung ho t đ ng chưa ph i là m c tiêu ưu tiên c a phía Vi t Nam; b) Kh năng đi u ph i các d án còn y u, nhi u cơ quan Trung ương và đ a phương th hư ng d án, thi u s chia s thông tin gi a các nhà tài tr , di n bao ph d án h p, tính b n v ng chưa cao, đ nh m c chi tiêu không đ ng nh t. Ph n 2: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG I. M C TIÊU CHUNG Nâng cao năng l c c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS v cơ s v t ch t, trang thi t b , ngu n nhân l c và tăng cư ng h p tác qu c t góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. II. M C TIÊU C TH 1. M c tiêu 1: Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS. 2. M c tiêu 2: Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. M c tiêu 3: Nâng cao năng l c cán b phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. M c tiêu 4: M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS. III. NGUYÊN T C TRI N KHAI 1. Ưu tiên đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS cho t nh có nhi u khó khăn v ngu n l c, nhân l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS; 2. Tuy n Trung ương tăng cư ng h tr v trang thi t b cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, đào t o ngu n nhân l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS, đ a phương ch đ ng đ u tư xây d ng cơ s h t ng, tr s làm vi c c a TTPC HIV/AIDS t nh và huy đ ng các ngu n l c đ a phương cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS;
 8. 3. Các ho t đ ng c a chương trình đư c l ng ghép v i m t s ho t đ ng liên quan đ n nâng cao năng l c và h p tác qu c t thu c 8 chương trình hành đ ng khác c a Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; 4. S d ng có hi u qu các ngu n l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS. IV. GI I PHÁP TH C HI N 1. Gi i pháp v chính sách và xã h i: a) Tăng cư ng s lãnh đ o c a các c p y Đ ng, chính quy n đ i v i công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Ti p t c hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS, trong đó t p trung vào các v n đ phân c p, hoàn thi n h th ng t ch c và tài chính; c) Khuy n khích phát tri n các cơ s cung c p d ch v y t liên quan đ n lĩnh v c HIV/AIDS ngoài công l p; d) Tăng cư ng hư ng d n, ki m tra, giám sát k t qu ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 2. Gi i pháp v tăng cư ng cơ s v t ch t và trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Đ a phương ưu tiên dành qu đ t xây d ng TTPC HIV/AIDS và c p kinh phí cho vi c xây d ng m i, nâng c p tr s TTPC HIV/AIDS; b) Tăng d n m c đ u tư t ngân sách nhà nư c cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS phù h p v i t c đ phát tri n kinh t , xã h i c a đ t nư c, b o đ m kinh phí cho các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS, ưu tiên cho t nh có t l ngư i nhi m HIV/AIDS cao có nhi u khó khăn v ngu n l c cho phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Qu n lý, s d ng các ngu n tài chính đ u tư cho ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS đúng m c đích, đ t hi u qu cao, công khai, minh b ch v phân b , s d ng tài chính; d) Tăng cư ng đ u tư trang thi t b cho các tuy n, t ng bư c hi n đ i hóa trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS nh m nâng cao ch t lư ng xét nghi m, ch n đoán và đi u tr HIV/AIDS; đ) Phát tri n các mô hình đ u tư liên doanh, liên k t, chuy n giao công ngh v i các hãng s n xu t trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS có uy tín trên th gi i. 3. Gi i pháp v tăng cư ng ngu n nhân l c: a) Đ y m nh công tác đào t o, đào t o l i cán b chuyên môn, nghi p v c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS; t ng bư c tăng t l cán b có trình đ đ i h c, trên đ i h c. Có chính sách đãi ng h p lý nhân tài, khuy n khích s d ng cán b y t trong phòng, ch ng HIV/AIDS. Đi u ch nh, b trí h p lý cán b phòng, ch ng HIV/AIDS phù h p v i trình đ chuyên môn, năng l c công tác; b) Đa d ng hóa lo i hình đào t o cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; Khuy n khích các t ch c xã h i, t ch c phi chính ph , t ch c c ng đ ng, tôn giáo và ngư i nhi m HIV/AIDS có ki n th c, k năng tham gia ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS; 4. Gi i pháp v tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Tăng cư ng m r ng h p tác qua nhi u hình th c h p tác song phương, đa phương, tranh th s h tr và đ u tư ngu n l c c a các nư c, các t ch c qu c t , ti p thu các thành t u khoa h c công ngh , kinh nghi m qu n lý trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Có chính sách khuy n khích các t ch c qu c t vi n tr không hoàn l i cho công tác khám, c p thu c đi u tr HIV/AIDS cho tr em, ph n mang thai nhi m HIV/AIDS và b nh nhân AIDS nghèo không nơi nương t a; c) Nâng cao năng l c l p d án, qu n lý và đi u ph i h p tác qu c t c a các cơ quan ch qu n d án và kh năng th c hi n c a các t ch c làm công tác phòng, ch ng HIV/AIDS các c p, các ngành đ tri n khai có hi u qu d án qu c t ; d) Tăng cư ng chia s thông tin gi a các d án nh m phân b h p lý ngu n l c và chia s kinh nghi m ho t đ ng gi a các d án; đ) Tăng cư ng kh năng đi u ph i, qu n lý c a Chính ph Vi t Nam v i các nhà tài tr thông qua h th ng theo dõi, giám sát và đánh giá các d án phòng, ch ng HIV/AIDS; Th ng nh t vi c theo dõi,
 9. đánh giá chương trình, d án vi n tr v qu n lý và s d ng ngu n v n ODA theo quy đ nh hi n hành; e) Tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS c p t nh. V. K HO CH HO T Đ NG THEO CÁC M C TIÊU 1. M c tiêu 1: Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS. Ch tiêu: - T ch c nhân s c a C c PC HIV/AIDS VN, các Ti u ban và Ban đi u hành khu v c đư c c ng c đáp ng vai trò ch đ o, đi u hành phòng, ch ng HIV/AIDS; - 100% s B , ngành, đoàn th thành viên y ban Qu c gia PC AIDS và PC TNMTMD t Trung ương đ n đ a phương có cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS vào năm 2010; - 100% s t nh trên toàn qu c thành l p đư c TTPC HIV/AIDS t nh và ti p t c c ng c t ch c b máy vào năm 2010; - 70% s TTYTDP huy n trên toàn qu c thành l p khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS, có ít nh t 2 cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS vào năm 2008 và đ n năm 2010 đ t t l là 95%; - 100% xã tr ng đi m có cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS và t t c các Ban ngành c a xã có c ng tác viên phòng, ch ng HIV/AIDS vào năm 2010. N i dung ho t đ ng: 1.1. C c PC HIV/AIDS VN: - Xây d ng và trình các c p có th m quy n ban hành v các quy đ nh, ch đ chính sách phát tri n h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS; - Xây d ng cơ ch ph i h p đa ngành trong phòng, ch ng HIV/AIDS; - S a đ i, b sung hoàn thi n các quy đ nh v phân c p qu n lý, ch đ o, đi u hành tri n khai công tác phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n cơ s ; - Xây d ng đ án nâng cao năng l c TTPC HIV/AIDS t nh; - Xây d ng ph n m m qu n lý cán b m ng lư i phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đên đ a phương; 1.2. Các Ban đi u hành khu v c, Ti u ban: - 4 Ban đi u hành khu v c g m Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, 8 Ti u ban g m các Vi n, B nh vi n Trung ương b sung s cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS, ch đ o công tác giám sát HIV/AIDS và l p k ho ch chuyên môn đ i v i TTPC HIV/AIDS t nh; - Đ nh kỳ t ch c giao ban chuyên môn, sơ k t, t ng k t ho t đ ng các Ban đi u hành khu v c, Ti u ban; - Theo ch c năng, nhi m v c a Vi n, B nh vi n th c hi n ch đ o, h tr tuy n dư i trong các ho t đ ng d phòng, tư v n, chăm sóc và đi u tr HIV/AIDS; 1.3. Cơ quan đ u m i phòng, ch ng HIV/AIDS các B , ngành và đoàn th liên quan: - B sung đ i ngũ chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành, đoàn th ; - T ch c giao ban đ nh kỳ BCĐ PC AIDS và PC TNMTMD; - Ch đ o các đơn v tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS c a B , ngành c ng c , hoàn thi n b máy và tri n khai ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS có hi u qu . 1.4. Đ i v i tuy n t nh: - C ng c các trung tâm, các t ch c tham gia công tác truy n thông, can thi p d phòng lây nhi m HIV/AIDS, đi u tr HIV/AIDS hi n có; - Thành l p TTPC HIV/AIDS t nh đ i v i t nh chưa thành l p theo Ngh đ nh s 171/2004/NĐ-CP;
 10. - T ch c giao ban đ nh kỳ các Ti u ban, BCĐ PC AIDS và PC TNMTMD c a Ban, ngành và đoàn th ; - B sung đ i ngũ cán b TTPC HIV/AIDS, chuyên trách, kiêm nhi m phòng, ch ng HIV/AIDS c a Ban ngành, đoàn th ; - B sung đ i ngũ cán b kiêm nhi m phòng, ch ng HIV/AIDS t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh; - H tr chuyên môn, nghi p v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh; 1.5. Đ i v i tuy n huy n: - Xây d ng, c ng c Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS c a TTYTDP huy n có th qu n lý t t ngư i nhi m HIV/AIDS đ đưa v đi u tr t i c ng đ ng; - T ch c giao ban đ nh kỳ BCĐ PC AIDS và PC TNMTMD Ban, ngành và đoàn th huy n; - Xây d ng các phòng khám ngo i trú HIV/AIDS t i tuy n huy n. 1.6. Đ i v i tuy n xã: - Xây d ng hư ng d n tri n khai công tác phòng, ch ng HIV/AIDS t i các xã tr ng đi m; - T ng k t đánh giá ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS t i các xã tr ng đi m; - Hình thành và ki n toàn đ i ngũ c ng tác viên phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n xã và t ch c, ch đ o ho t đ ng đ i ngũ c ng tác viên. 2. M c tiêu 2: Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. Ch tiêu: - Đ n năm 2008 có 10 TTPC HIV/AIDS t nh đư c xây m i và có thêm 20 trung tâm đư c đ u tư nâng c p, xây m i vào năm 2010; - 50% s t nh trên toàn qu c đư c h tr , đ u tư trang thi t b cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS đ n năm 2008, đ t 100% vào năm 2010; N i dung ho t đ ng: 2.1. H tr , hư ng d n TTPC HIV/AIDS t nh xin c p v n đ u tư xây d ng cơ b n; 2.2. Xây d ng cơ ch , chính sách đa d ng hóa ngu n tài chính đ u tư cho ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. Khuy n khích các doanh nghi p ng h kinh phí cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; 2.3. Xây d ng, hư ng d n cơ c u thi t k m u TTPC HIV/AIDS t nh, v i yêu c u v di n tích, môi trư ng làm vi c các khoa, phòng, di n tích lưu không và cây xanh phù h p; 2.4. Xây d ng danh m c trang thi t b chu n TTPC HIV/AIDS, Trung tâm phòng, ch ng b nh xã h i, Phòng tư v n xét nghi m t nguy n, Phòng khám ngo i trú, trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh; 2.5. Xây d ng đ án nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b cho TTPC HIV/AIDS t nh, khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS c a TTYTDP huy n; 2.6. Đ u tư trang thi t b cho công tác nghiên c u, ho t đ ng chuyên môn sâu c a các Ban đi u hành khu v c, Ti u ban; 2.7. Đ u tư trang thi t b ph c v công tác chuyên môn phòng, ch ng HIV/AIDS thông qua các ngu n khác nhau t ngân sách chương trình m c tiêu Qu c gia và t các d án; 3. M c tiêu 3: Nâng cao năng l c cho cán b phòng, ch ng HIV/AIDS. Ch tiêu:
 11. - 100% s cán b chuyên trách, ph trách và kiêm nhi m phòng, ch ng HIV/AIDS c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS đư c t p hu n, đào t o v lĩnh v c chuyên môn do mình ph trách vào năm 2010; - 100% s trư ng Đ i h c, Cao đ ng Y trên toàn qu c có chương trình đào t o ki n th c cơ b n và các lĩnh v c chuyên môn khác v phòng, ch ng HIV/AIDS vào năm 2010; - Thành l p đư c 1 Trung tâm b i dư ng cán b phòng, ch ng HIV/AIDS. N i dung ho t đ ng: 3.1. Đánh giá hi n tr ng công tác đào t o, nhu c u đào t o theo t ng n i dung c a 9 chương trình hành đ ng th c hi n chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.2. Xây d ng k ho ch phát tri n công tác đào t o phù h p v i trình đ , năng l c cán b c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.3. Xây d ng các b tài li u chu n cho công tác đào t o phòng, ch ng HIV/AIDS các b c cao đ ng, đ i h c; 3.4. Xây d ng chương trình khung, chương trình chi ti t và tài li u đào t o phù h p cho t ng đ i tư ng theo n i dung chuyên môn c th ; 3.5. Biên so n, in n b tài li u chu n, sách giáo khoa, tài li u th c hành và b công c đánh giá cho t ng lĩnh v c chuyên môn phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.6. Xây d ng ph n m m qu n lý, đánh giá công tác đào t o trong các lĩnh v c chuyên môn phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.7. Xây d ng Trung tâm b i dư ng cán b phòng, ch ng HIV/AIDS t i Trư ng Đ i h c Y t công c ng: - Đào t o đ i ngũ gi ng viên v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS cho các Trư ng đ i h c Y theo chương trình m i v h c thu t và th c hành; - Xây d ng, qu n lý và phát tri n khung chương trình đào t o v phòng, ch ng HIV/AIDS làm m u cho các trư ng đ i h c Y tham kh o h c t p; - Đào t o, ng d ng và phát tri n phương pháp nghiên c u d a trên b ng ch ng và th c t ; - Xây d ng phương th c trao đ i thông tin đ gi ng viên, h c viên trao đ i, h c t p kinh nghi m, nâng cao ch t lư ng đào t o. 3.8. T ch c các khóa t p hu n cho đ i ngũ cán b phòng, ch ng HIV/AIDS v các lĩnh v c chuyên môn: TT-GD-TT, can thi p gi m thi u tác h i d phòng lây nhi m HIV/AIDS, chăm sóc, h tr , đi u tr , giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình, d phòng lây nhi m HIV/AIDS t m sang con, qu n lý và đi u tr các nhi m khu n lây truy n qua đư ng tình d c, an toàn truy n máu, l p k ho ch phòng, ch ng HIV/AIDS, qu n lý và s d ng vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS. 3.9. Ti n hành các đ tài nghiên c u khoa h c và t ch c h i ngh , h i th o công b các k t qu nghiên c u khoa h c. 4. M c tiêu 4: M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS. Ch tiêu: - Hoàn thi n chương trình hành đ ng v đi u ph i và s d ng vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS; - Ph n đ u đ n năm 2010 trung bình t ng kinh phí cho phòng, ch ng HIV/AIDS đ t m c 1,5 USD/1 ngư i/năm. N i dung ho t đ ng 4.1. Xây d ng các quy đ nh v qu n lý, đi u ph i và s d ng vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS: cơ ch ph i h p liên ngành, cơ ch ph i h p Trung ương và đ a phương, cơ ch đ ngh vi n tr và ph n h i ý ki n, cơ ch cung c p thông tin, cơ ch minh b ch và hài hòa th t c gi a Vi t Nam và nhà tài tr , ch đ báo cáo, quy trình th m đ nh d án… 4.2. C i ti n công tác qu n lý, đi u ph i vi n tr : thi t l p ngân hàng d li u vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS, mô hình nhóm chuyên gia phòng, ch ng HIV/AIDS, h i ngh thư ng niên các nhà tài tr …; xây d ng chương trình c th h tr 7 chương trình hành đ ng; th c hi n cơ ch giám sát,
 12. đánh giá có hi u qu ; xây d ng và áp d ng phương th c vi n tr m i trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; 4.3. Xây d ng danh m c d án c n s h p tác qu c t . Ưu tiên d án h p tác v h tr v n, h tr k thu t và chuy n giao công ngh hi n đ i. 4.4. Ti p t c cam k t và th c hi n các quy đ nh, tuyên b Chính ph Vi t Nam ký k t như tuyên b thư ng đ nh Liên hi p qu c v HIV/AIDS (UNGASS, ASEAN); 4.5. Th c hi n t ng bư c vi c chuy n giao k thu t t đ i ngũ chuyên gia qu c t có kinh nghi m; 4.6. Đăng cai t ch c h i ngh l n, h i th o, đào t o v HIV/AIDS t i Vi t Nam; 4.7. T ch c các chi n d ch, các đ t v n đ ng ng h Qu h tr ngư i nhi m HIV/AIDS; 4.8. Huy đ ng tăng ngu n ngân sách chương trình m c tiêu Qu c gia đ u tư cho phòng, ch ng HIV/AIDS.
 13. Ph n 3: K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH (đv: tri u đ ng) Năm Đơn v Đơn v Ngân TT N i dung ho t đ ng Đ a đi m 2007 2008 2009 2010 th c hi n ph i h p sách 1. M c tiêu 1: Xây d ng, c ng c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương đ năng l c ch đ ng phòng, ch ng và ki m soát d ch HIV/AIDS. 1.1. C c PC HIV/AIDS VN: Xây d ng và trình các c p có th m quy n ban hành x x C c PC V TCCB 150 v các quy đ nh, ch đ chính sách phát tri n h HIV/AIDS VN th ng phòng, ch ng HIV/AIDS; Xây d ng cơ ch ph i h p đa ngành trong phòng, x x C c PC Đơn v liên 150 ch ng HIV/AIDS; HIV/AIDS VN quan S a đ i, b sung hoàn thi n các quy đ nh v phân x x C c PC Đơn v liên 150 c p qu n lý, ch đ o, đi u hành tri n khai công tác HIV/AIDS VN quan phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n cơ s ; Xây d ng đ án nâng cao năng l c TTPC HIV/AIDS x x C c PC 100 t nh; HIV/AIDS VN Xây d ng ph n m m qu n lý cán b m ng lư i x C c PC TTPC 150 phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a HIV/AIDS VN HIV/AIDS t nh phương. 1.2. Các Ban đi u hành khu v c, Ti u ban: 4 Ban đi u hành khu v c g m Vi n V sinh d ch t x x x x 12 Vi n, B nh Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n vi n Pasteur Nha Trang, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, 8 Ti u ban g m các Vi n, B nh vi n Trung ương b sung s cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS, ch đ o công tác giám sát HIV/AIDS và l p k ho ch chuyên môn đ i v i TTPC HIV/AIDS t nh; Đ nh kỳ t ch c giao ban chuyên môn, sơ k t, t ng x x x x 12 Vi n, B nh 480
 14. k t ho t đ ng các Ban đi u hành khu v c, Ti u ban; vi n Theo ch c năng, nhi m v c a Vi n, B nh vi n th c x x x x 12 Vi n, B nh hi n ch đ o, h tr tuy n dư i trong các ho t đ ng vi n d phòng, tư v n, chăm sóc và đi u tr HIV/AIDS; 1.3. Cơ quan đ u m i phòng, ch ng HIV/AIDS các B , ngành và đoàn th liên quan: B sung đ i ngũ chuyên trách phòng, ch ng x x x x BCĐ PC AIDS HIV/AIDS c a các B , ngành, đoàn th ; và PC TNMTMD các B , ngành T ch c giao ban đ nh kỳ BCĐ PC AIDS và PC x x x x C c PC Đơn v liên 280 TNMTMD; HIV/AIDS VN quan Ch đ o các đơn v tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS x x x x BCĐ PC AIDS Đơn v liên c a B , ngành c ng c , hoàn thi n b máy và tri n và PC quan khai các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS có hi u TNMTMD các qu . B , ngành 1.4. Đ i v i tuy n t nh: C ng c các trung tâm, các t ch c tham gia công tác 64 t nh x x x x BCĐ PC AIDS truy n thông, can thi p d phòng lây nhi m và PC HIV/AIDS, đi u tr HIV/AIDS hi n có; TNMTMD t nh Thành l p các TTPC HIV/AIDS t nh đ i v i t nh chưa 12 t nh x x x x SYT, S N i v , BCĐ PC 60.000 thành l p theo Ngh đ nh 171/2004/NĐ-CP; UBND t nh AIDS và PC TNMTMD t nh T ch c giao ban đ nh kỳ các Ti u ban, BCĐ PC 64 t nh x x x x BCĐ PC AIDS 12.800 AIDS và PC TNMTMD c a Ban, ngành và đoàn th ; và PC TNMTMD t nh, các Ti u ban chuyên môn c a t nh B sung đ i ngũ cán b TTPC HIV/AIDS, chuyên 64 t nh x x x x SYT, S N i v , BCĐ PC trách, kiêm nhi m phòng, ch ng HIV/AIDS c a Ban UBND t nh AIDS và PC ngành, đoàn th ; TNMTMD t nh
 15. B sung đ i ngũ cán b kiêm nhi m phòng, ch ng 64 t nh x x x x Đơn v liên quan BCĐ PC HIV/AIDS t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - AIDS và PC Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh TNMTMD t nh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh; H tr chuyên môn, nghi p v công tác phòng, ch ng 64 t nh x x x x Đơn v liên quan BCĐ PC HIV/AIDS t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - AIDS và PC Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh TNMTMD t nh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh. 1.5. Đ i v i tuy n huy n: Xây d ng, c ng c Khoa Ki m soát d ch b nh và x x x x S N iv , SYT HIV/AIDS c a TTYTDP huy n có th qu n lý t t UBND t nh ngư i nhi m HIV/AIDS đ đưa v đi u tr t i c ng đ ng. T ch c giao ban đ nh kỳ BCĐ PC AIDS và PC 64 t nh x x x x BCĐ PC AIDS Đơn v liên 25.600 TNMTMD Ban, ngành và đoàn th huy n; và PC quan TNMTMD huy n Xây d ng các phòng khám ngo i trú HIV/AIDS t i 64 t nh x x x x SYT tuy n huy n. 1.6. Đ i v i tuy n xã: Xây d ng hư ng d n tri n khai công tác phòng, 64 t nh x C c PC 50 ch ng HIV/AIDS t i các xã tr ng đi m; HIV/AIDS VN T ng k t đánh giá ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS 64 t nh x x x x BCĐ PC AIDS UBND huy n t i các xã tr ng đi m; và PC TNMTMD huy n Hình thành và ki n toàn đ i ngũ c ng tác viên phòng, 64 t nh x x x x BCĐ PC AIDS ch ng HIV/AIDS tuy n xã và t ch c, ch đ o ho t và PC đ ng đ i ngũ c ng tác viên. TNMTMD huy n
 16. 2. M c tiêu 2: Tăng cư ng đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS 2.1 H tr , hư ng d n TTPC HIV/AIDS t nh xin c p v n x x x V TTBCTYT; C c PC 100 đ u tư xây d ng cơ b n; V KHTC HIV/AIDS VN 2.2. Xây d ng cơ ch , chính sách đa d ng hóa ngu n tài x C c PC V KHTC 50 chính đ u tư cho ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. HIV/AIDS VN Khuy n khích các doanh nghi p ng h kinh phí cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; 2.3 Xây d ng, hư ng d n cơ c u thi t k m u TTPC x V TTBCTYT C c PC 100 HIV/AIDS t nh, v i yêu c u v di n tích, môi trư ng HIV/AIDS VN làm vi c các khoa, phòng, di n tích lưu không và cây xanh phù h p; 2.4 Xây d ng danh m c trang thi t b chu n TTPC x V TTBCTYT C c PC 150 HIV/AIDS t nh, Trung tâm phòng, ch ng b nh xã h i, HIV/AIDS VN Phòng tư v n xét nghi m t nguy n, Phòng khám ngo i trú, trang thi t b phòng, ch ng HIV/AIDS các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i thu c ngành Lao đ ng - Thương binh - Xã h i, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng c a ngành công an đóng trên đ a bàn t nh; 2.5 Xây d ng đ án nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t 30 t nh x x x x V TTBCTYT C c PC 60.000 b cho TTPC HIV/AIDS t nh, Khoa Ki m soát d ch, HIV/AIDS VN b nh, HIV/AIDS c a TTYTDP huy n; 2.6 Đ u tư trang thi t b cho công tác nghiên c u, ho t x x x C c PC V KHTC 12.000 đ ng chuyên môn sâu c a các Ban đi u hành khu HIV/AIDS VN v c, Ti u ban; 2.7 Đ u tư trang thi t b ph c v công tác chuyên môn 64 t nh x x x x C c PC V KHTC phòng, ch ng HIV/AIDS thông qua các ngu n khác HIV/AIDS VN nhau t ngân sách chương trình m c tiêu Qu c gia, t các d án. 3. M c tiêu 3: Nâng cao năng l c cho cán b phòng, ch ng HIV/AIDS 3.1. Đánh giá hi n tr ng công tác đào t o, nhu c u đào x V KHĐT C c PC 100 t o theo t ng n i dung c a 9 chương trình hành đ ng HIV/AIDS VN th c hi n chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng
 17. HIV/AIDS; 3.2 Xây d ng k ho ch phát tri n công tác đào t o phù x V KHĐT C c PC 50 h p v i trình đ , năng l c cán b c a h th ng HIV/AIDS VN phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.3 Xây d ng các b tài li u chu n cho công tác đào t o x V KHĐT C c PC 350 phòng, ch ng HIV/AIDS các b c cao đ ng, đ i h c; HIV/AIDS VN 3.4 Xây d ng chương trình khung, chương trình chi ti t x V KHĐT C c PC 50 và tài li u đào t o phù h p cho t ng đ i tư ng theo HIV/AIDS VN n i dung chuyên môn c th ; 3.5 Biên so n, in n b tài li u chu n, sách giáo khoa, tài x x C c PC Các đơn v 1.000 li u th c hành và b công c đánh giá cho t ng lĩnh HIV/AIDS VN liên quan v c chuyên môn phòng, ch ng HIV/AIDS; 3.6 Xây d ng ph n m m qu n lý, đánh giá công tác đào x x C c PC Các đơn v 150 t o trong các lĩnh v c chuyên môn phòng, ch ng HIV/AIDS VN liên quan HIV/AIDS; 3.7 Xây d ng Trung tâm b i dư ng cán b phòng, ch ng HIV/AIDS t i Trư ng Đ i h c Y t công c ng: Đào t o đ i ngũ gi ng viên v lĩnh v c phòng, ch ng x x x x Đ i h c YTCC C c PC 400 HIV/AIDS cho các Trư ng đ i h c Y theo chương HIV/AIDS VN trình m i v h c thu t và th c hành; Xây d ng, qu n lý và phát tri n khung chương trình x x x Đ i h c YTCC C c PC 100 đào t o v phòng, ch ng HIV/AIDS làm m u cho các HIV/AIDS VN trư ng đ i h c Y tham kh o h c t p; Đào t o, ng d ng và phát tri n phương pháp nghiên 64 t nh x x x Đ i h c YTCC C c PC 500 c u d a trên b ng ch ng và th c t ; HIV/AIDS VN Xây d ng phương th c trao đ i thông tin đ gi ng 64 t nh x x x Đ i h c YTCC C c PC 1.000 viên, h c viên trao đ i, h c t p kinh nghi m, nâng cao HIV/AIDS VN ch t lư ng đào t o. 3.8 T ch c các khóa t p hu n cho đ i ngũ cán b 64 t nh x x x x C c PC Các đơn v 20.000 phòng, ch ng HIV/AIDS v các lĩnh v c chuyên môn: HIV/AIDS VN liên quan TTGDTT, can thi p gi m thi u tác h i d phòng lây nhi m HIV/AIDS, chăm sóc, h tr , đi u tr , giám sát,
 18. theo dõi, đánh giá chương trình, d phòng lây nhi m HIV/AIDS t m sang con, qu n lý và đi u tr các nhi m khu n lây truy n qua đư ng tình d c, an toàn truy n máu, l p k ho ch phòng, ch ng HIV/AIDS, qu n lý và s d ng vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS. 3.9 Ti n hành các đ tài nghiên c u khoa h c và t ch c 64 t nh x x x x C c PC Các đơn v 6.000 h i ngh , h i th o công b các k t qu nghiên c u HIV/AIDS VN liên quan khoa h c. 4. M c tiêu 4: M r ng h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS 4.1. Xây d ng các quy đ nh v qu n lý, đi u ph i và s x x x x C c PC Các đơn v 200 d ng vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS: cơ ch HIV/AIDS VN liên quan ph i h p liên ngành, cơ ch ph i h p Trung ương và đ a phương, cơ ch đ ngh vi n tr và ph n h i ý ki n, cơ ch cung c p thông tin, cơ ch minh b ch và hài hòa th t c gi a Vi t Nam và nhà tài tr , ch đ báo cáo, quy trình th m đ nh d án… 4.2. C i ti n công tác qu n lý, đi u ph i vi n tr : thi t l p x x x x C c PC Các đơn v 200 ngân hàng d li u vi n tr cho phòng, ch ng HIV/AIDS VN liên quan HIV/AIDS, mô hình nhóm chuyên gia phòng, ch ng HIV/AIDS, h i ngh thư ng niên các nhà tài tr …; xây d ng chương trình c th h tr 7 chương trình hành đ ng; th c hi n cơ ch giám sát, đánh giá có hi u qu ; xây d ng và áp d ng phương th c vi n tr m i trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; 4.3. Xây d ng danh m c d án c n s h p tác qu c t . x x x x C c PC Các đơn v 50 Ưu tiên d án h p tác v h tr v n, h tr k thu t HIV/AIDS VN liên quan và chuy n giao công ngh hi n đ i; 4.4. Ti p t c cam k t và th c hi n các quy đ nh, tuyên b x x C c PC Các đơn v Chính ph Vi t Nam ký k t như tuyên b thư ng đ nh HIV/AIDS VN liên quan Liên hi p qu c v HIV/AIDS (UNGASS, ASEAN); 4.5 Th c hi n t ng bư c vi c chuy n giao k thu t t đ i x x x C c PC Các đơn v ngũ chuyên gia qu c t có kinh nghi m; HIV/AIDS VN liên quan 4.6 Đăng cai t ch c h i ngh l n, h i th o, đào t o v C c PC Các đơn v
 19. HIV/AIDS t i Vi t Nam; HIV/AIDS VN liên quan 4.7 T ch c các chi n d ch, các đ t v n đ ng ng h Qu x x x x C c PC Các đơn v h tr ngư i nhi m HIV/AIDS. HIV/AIDS VN liên quan T ng 202.460 (B ng ch : Hai trăm linh hai t b n trăm sáu mươi tri u đ ng Vi t Nam)
 20. Ph n 4: THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH I. M C ĐÍCH 1. Nh m đánh giá ti n đ , k t qu đ t đư c c a các ho t đ ng c a chương trình trong kho ng th i gian nh t đ nh; 2. Giúp cho vi c ho ch đ nh k ho ch ho t đ ng cho giai đo n ti p theo đ t k t qu t t hơn. II. CÁC CH S THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 1. H p ph n chính sách qu c gia: ti n đ xây d ng, th c thi các chi n lư c và chính sách phòng, ch ng HIV/AIDS c p Qu c gia. 2. T l % các B , ngành, đoàn th qu n chúng có k ho ch ngân sách và báo cáo hàng năm. 3. T l % các t nh có k ho ch ngân sách và báo cáo hàng năm. 4. T ng chi c a Chính ph (c p Trung ương) cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 5. T ng chi c a Chính ph (c p đ a phương) cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 6. T ng chi t ngu n h tr phát tri n chính th c cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 7. T ng chi t khu v c tư nhân cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 8. T ng chi do ngư i dân t chi tr cho các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 9. Bình quân t ng chi cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 10. S cán b chuyên trách làm vi c trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 11. S cán b chuyên trách đư c t p hu n hàng năm v : TT-GD-TT, gi m tác h i, chăm sóc h tr ngư i nhi m, giám sát đánh giá, đi u tr ARV, phòng lây truy n HIV/AIDS t m sang con, b nh lây truy n qua đư ng tình d c, an toàn truy n máu, nghiên c u qu n lý. 12. B ch s h p ph n chính sách qu c gia ư c tính kh i lư ng công vi c, n l c c a cơ quan chính ph , t ch c phi chính ph và các t ch c qu c t đ i v i các chương trình Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS. Ph n 5: T CH C TH C HI N 1. Các B , ngành thành viên y ban Qu c gia PC AIDS và PC TNMTMD t ch c, ch đ o th c hi n chương trình hành đ ng theo ch c năng, nhi m v đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban Qu c gia PC AIDS và PC TNMTMD. 2. B Y t ch đ o, t ch c tri n khai ho t đ ng c a các đơn v : C c PC HIV/AIDS VN ch u trách nhi m ch đ o và qu n lý toàn di n, ph i h p v i đơn v liên quan l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n chương trình hành đ ng v tăng cư ng năng l c và h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, theo dõi, đánh giá chương trình c p Qu c gia, thu th p t ng k t báo cáo cơ quan c p trên; Các V , C c liên quan c a B Y t ph i h p v i C c PC HIV/AIDS VN t ch c, ch đ o tri n khai các ho t đ ng th c hi n chương trình hành đ ng qu c gia v tăng cư ng năng l c và h p tác qu c t trong phòng, ch ng HIV/AIDS; Các Ti u ban thu c Ban đi u hành d án Phòng, ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS ch đ o ho t đ ng chuyên môn cho các t nh theo ch c năng, nhi m v đư c phân công; Các Ban đi u hành khu v c thu c Ban đi u hành d án Phòng, ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS hư ng d n các t nh xây d ng k ho ch, t ch c ki m tra, giám sát, đánh giá các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo đ a bàn đư c phân công;
Đồng bộ tài khoản