Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 33/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong ngành Công Thương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh: Quy t nh s 26/2005/Q -BCN ngày 01 tháng 6 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong ngành Công nghi p; Quy t nh 161/2005/Q -BTM ngày 01 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong ngành Thương m i. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Các V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; - Công báo, Website Chính ph ; - Công oàn Công Thương Vi t Nam; Vũ Huy Hoàng - ng u B , Công oàn Cơ quan B ; - Lưu: VT, VP.
 2. QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2008/Q -BCT ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c so n th o, sao ch p, in n, giao nh n, lưu gi , th ng kê, s d ng, b o qu n, tiêu hu tài li u, v t mang bí m t Nhà nư c (sau ây g i chung là tài li u m t) trong ngành Công Thương. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan n bí m t Nhà nư c trong ngành Công Thương. i u 3. Danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành Công Thương 1. Các tài li u Tuy t m t, T i m t trong ngành Công Thương là nh ng tài li u ư c quy nh t i Quy t nh s : 106/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t Nhà nư c Tuy t m t, T i m t trong ngành Công Thương. 2. Các tài li u M t trong ngành Công Thương là nh ng tài li u ư c quy nh t i Quy t nh s : 1534/2008/Q -BCA(A11) ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí m t Nhà nư c M t trong ngành Công Thương. i u 4. Nh ng hành vi nghiêm c m 1. Nghiêm c m m i hành vi thu th p, làm l , làm m t, chi m o t, mua bán, tiêu hu trái phép tài li u m t trong ngành Công Thương. 2. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân cung c p cho cơ quan thông tin, báo chí, ho c các cơ quan i chúng khác tài li u m t trong ngành Công Thương khi không ư c phép c a ngư i có thNm quy n. 3. Nghiêm c m các cơ quan, t ch c và cá nhân t nghiên c u, s n xu t, s d ng m t mã ti n hành các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia và các hành vi khác vi ph m quy nh v công tác gi gìn, b o v bí m t Nhà nư c trong ngành Công Thương. Chương II. SO N TH O, IN N, SAO CH P TÀI LI U M T
 3. i u 5. So n th o, in n tài li u m t 1. T ch c th c hi n vi c so n th o, in n, sao ch p tài li u m t nơi b o m an toàn do th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý tài li u m t quy nh. Không ư c s d ng máy tính ã n i m ng Internet ánh máy, in sao tài li u m t. Trư ng h p c bi t, khi có yêu c u ph i ư c so n th o trên h th ng trang thi t b ã qua ki m tra và i u ki n v m b o an toàn, b o m t. 2. Khi so n th o văn b n có n i dung bí m t Nhà nư c, ngư i so n th o văn b n ph i xu t m c m t c a t ng tài li u và ngư i duy t ký văn b n có trách nhi m xác nh m t và ch u trách nhi m v quy t nh m t cùng ph m vi ban hành tài li u. 3. Không ư c ánh máy ho c in n th a s b n ã quy nh. Sau khi ánh máy, in n xong, ngư i so n th o ph i ki m tra l i và hu ngay b n th o, b n in th , h ng (n u không c n lưu). 4. Khi t ch c l y ý ki n tham gia xây d ng d th o văn b n m t, cơ quan, ơn v ch trì so n th o ph i xác nh c th ph m vi, i tư ng, các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan, c n xin ý ki n ho c tham kh o ý ki n. Ph i óng d u xác nh m c “M t” c n thi t vào d th o trư c khi g i xin ý ki n. Cơ quan, ơn v , cá nhân nh n ư c d th o ph i th c hi n qu n lý, s d ng theo úng quy nh tương ng v i m t ã ghi trên d th o. i u 6. Sao ch p tài li u m t 1. Nh ng văn b n, tài li u thu c “Tuy t m t” “T i m t” n u có yêu c u sao ch p ho c chuy n sang d ng tin khác ph i ư c Th trư ng cơ quan, ơn v ban hành tài li u g c ng ý b ng văn b n và ph i ghi rõ s lư ng ư c phép sao ch p ho c chuy n d ng tin. 2. Nh ng văn b n, tài li u thu c “M t” n u có yêu c u sao ch p ho c chuy n sang d ng tin khác ph i ư c Th trư ng cơ quan, ơn v ng ý b ng văn b n và ph i ghi rõ s lư ng ư c phép sao ch p ho c chuy n d ng tin. 3. Vi c sao, ch p các tài li u m t d ng băng ĩa ph i niêm phong và óng d u m t, ghi rõ h tên ngư i sao, ch p bì niêm phong. Chương III. CON D U VÀ S D NG CON D U i u 7. Quy nh v m u con d u 1. M u con d u “M t” hình ch nh t, kích thư c 20mmx8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “M t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. 2. M u con d u “T i m t” hình ch nh t, kích thư c 30mmx8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “T i M t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm.
 4. 3. M u con d u “Tuy t m t” hình ch nh t, kích thư c 40mmx8mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch “Tuy t m t” in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. 4. M u con d u thu h i tài li u m t hình ch nh t, kích thư c 80mmx15mm có ư ng vi n xung quanh, bên trong có hai hàng ch , trên là hàng ch in hoa nét m “Tài li u thu h i”, hàng dư i là ch “Th i h n …” in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch các hàng cách u ư ng vi n 2mm. D u thu h i tài li u m t s d ng trong trư ng h p tài li u m t ch ư c phát ra trong m t th i h n nh t nh r i n p l i cho nơi phát tài li u. 5. M u con d u “Ch ngư i có tên m i bóc bì” hình ch nh t, kích thư c 100mmx10mm, có ư ng vi n xung quanh, bên trong là hàng ch “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì” in thư ng nét m, cách u ư ng vi n 2mm. 6. M u con d u óng trên bì văn b n m t - D u ch “C” (con d u ch C in hoa, nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) - D u ch “B” (con d u ch B in hoa, nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) - D u ch “A” (con d u ch A in hoa, nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) i u 8. S d ng con d u 1. B ph n văn thư x lý tài li u m t c a cơ quan, ơn v có trách nhi m qu n lý và óng d u m c m t, d u thu h i vào văn b n theo s ch o c a th trư ng cơ quan, ơn v ho c c p có thNm quy n xác nh n m t theo quy nh. 2. Vi c xác nh và óng d u ch m c m t vào tài li u ph i th c hi n theo Quy t nh s : 106/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t Nhà nư c Tuy t m t, T i m t trong ngành Công Thương; Quy t nh s : 1534/2008/Q -BCA(A11) ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công an v Danh m c bí m t Nhà nư c M t trong ngành Công Thương. 3. D u ch m c m t thích h p ph i ư c óng vào phía trên bên trái trang uc a tài li u m t. Chương IV. V N CHUY N, GIAO NH N, THU H I TÀI LI U M T i u 9. Giao nh n, chuy n tài li u 1. Khi giao, nh n tài li u m t gi a ngư i so n th o, ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư, ngư i lưu gi , b o qu n … u ph i vào s , có ký nh n gi a bên giao và bên nh n. Vi c giao, nh n tài li u m t ph i th c hi n theo quy nh c a th trư ng cơ quan, ơn v có tài li u m t.
 5. 2. Khi v n chuy n tài li u m t ph i m b o tuy t i an toàn, có phương ti n mang gi t t, hòm s t, c p có khoá ch c ch n, không bu c sau xe p, mô tô, không ư c giao cho ngư i không có trách nhi m gi h . N u v n chuy n theo ư ng bưu i n ph i th c hi n theo quy nh riêng c a ngành Bưu chính vi n thông. i u 10. G i tài li u m t 1. Vào s : Tài li u m t trư c khi g i i ph i vào s “Tài li u m t i”. Ph i ghi y các c t, m c sau: s th t , ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung, m t, khNn, ngư i nh n (Ký và ghi rõ h tên). 2. L p phi u g i: Tài li u m t g i i ph i kèm theo phi u g i và ph i b chung vào bì cùng v i tài li u. Phi u g i ph i ghi rõ nơi g i, s phi u, nơi nh n, s ký hi u t ng lo i tài li u g i i, óng d u m t, khNn c a tài li u vào góc ph i phía trên c a t phi u. 3. Làm bì: Tài li u m t g i i không ư c g i chung trong m t phong bì v i tài li u thư ng. Gi y làm bì ph i là lo i gi y dai, khó bóc, khó th m nư c, không nhìn th u qua ư c. G p bì theo m i chéo, h dán ph i dính, khó bóc. 4. D u ký hi u ch m c tài li u M t, T i m t, Tuy t m t óng ngoài bì. Không ư c vi t ch ho c óng d u M t, T i m t, Tuy t m t ngoài bì. Tài li u T i m t, Tuy t m t g i b ng hai phong bì. a) Bì trong: Do ơn v so n th o văn b n làm, dán kín và ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u “Tuy t m t”, “T i m t”; n u là tài li u, v t g i ích danh ngư i có trách nhi m gi i quy t thì óng d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”. b) Bì ngoài: Do phòng Hành chính làm, ghi như tài li u thư ng và óng d u ký hi u ch m c m t như sau: - Tài li u có “M t” óng d u ch “C” - Tài li u có “T i m t” óng d u ch “B” - Tài li u có “Tuy t m t” óng d u ch “A” i u 11. Nh n tài li u m t n 1. Khi nh n tài li u m t, văn thư ph i vào s “Tài li u m t n” theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. 2. N u tài li u m t n mà bì trong có d u “Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì”, văn thư vào s theo s ký hi u ghi ngoài bì và chuy n ngay n ngư i có tên trên bì. N u ngư i có tên ghi trên bì i v ng thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, văn thư không ư c bóc bì.
 6. 3. Trư ng h p tài li u m t ư c g i n mà không th c hi n úng th t c b o m t thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, ng th i báo l i nơi g i rút kinh nghi m. N u phát hi n tài li u m t g i n có d u hi u b bóc, m bì ho c tài li u b tráo i, m t, hư h ng, thì ngư i nh n ph i báo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp x lý k p th i. 4. Khi nh n tài li u m t, nơi nh n ph i hoàn ngay phi u g i cho nơi ã g i tài li u. Nơi g i và nơi nh n tài li u m t ph i t ch c ki m tra, i chi u thư ng xuyên nh m phát hi n nh ng sai sót, m t mát k p th i x lý. i u 12. Thu h i tài li u m t Văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng kỳ h n nh ng tài li u m t có óng d u thu h i, khi nh n cũng như khi tr l i u ph i ki m tra, i chi u và xoá s . Chương V. LƯU TR , B O V TÀI LI U i u 13. Lưu tr tài li u m t Tài li u “Tuy t m t”, “T i m t”, “M t” ph i ư c b o qu n, lưu tr nghiêm ng t, t ch c lưu tr riêng t i nơi có i u ki n, phương ti n b o qu n, b o m an toàn. Nơi c t gi các lo i tài li u m t do th trư ng cơ quan, ơn v quy nh. i u 14. B o v bí m t Nhà nư c trong thông tin liên l c 1. Không ư c truy n thông tin n i dung các tài li u m t qua máy i n tho i, các máy phát sóng, i n báo, máy Fax, m ng vi tính, Internet, các phương ti n truy n thông. Khi c n chuy n g p thông tin m t ph i qua h th ng i n m t. 2. Các ơn v thu c B Công Thương l p t máy phát sóng, xây d ng trang WEB ph i ư c B Công Thương ng ý, ph i ăng ký và ch u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng thu c B Công an, B Qu c phòng, B Thông tin và Truy n thông. i u 15. B o v bí m t v a i m, m ng lư i kho lưu tr h sơ, tài li u m t 1. Không ti t l cho cá nhân ho c cơ quan, ơn v không có trách nhi m bi t: a) a i m kho tàng, nơi h sơ, tài li u m t; b) Phương án b o v , phòng cháy, ch a cháy. 2. Không cho ngư i không có trách nhi m n thăm, kh o sát ho c ch p nh, quay phim các vùng kho, nơi c t gi h sơ, tài li u m t khi chưa ư c phép c a ngư i có thNm quy n. 3. Trư ng h p cá nhân, cơ quan, ơn v khác c n t ch c kh o sát vùng ph c n v i vùng kho, nơi c t gi h sơ, tài li u m t, mà vi c kh o sát ó phương h i n vi c b o v bí m t Nhà nư c thì ph i k p th i báo cáo lãnh o tr c ti p bi t trình c p có
 7. thNm quy n gi i quy t và báo cáo cho chính quy n a phương nơi g n nh t có bi n pháp gi i quy t phù h p. Chương VI. KHAI THÁC, S D NG, B O QU N VÀ BÁO CÁO TH NG KÊ i u 16. Khai thác, s d ng, b o qu n tài li u m t 1. Văn phòng B , Văn phòng ho c phòng T ch c hành chính c a các S Công Công Thương và các ơn v tr c thu c B có trách nhi m l p h sơ v tài li u lo i “Tuy t m t”, “T i m t”, “M t”. 2. Tài li u m t ch ư c ph bi n trong ph m vi nh ng ngư i có trách nhi m. Tuy t i không ư c cho ngư i không có trách nhi m bi t khi chưa ư c th trư ng ơn v cho phép. 3. Vi c trao i tài li u m t ho c cung c p các s li u, tin t c m t trên các phương ti n thông tin i chúng ph i ư c B trư ng B Công Thương và th trư ng ơn v ó xét duy t và ch u trách nhi m. 4. Ngư i ư c giao tìm hi u, thu th p tin t c thu c ph m vi bí m t Nhà nư c không ư c mang tài li u ra kh i nơi lưu gi , trư ng h p c bi t ph i ư c s ng ý c a ngư i có thNm quy n, ph i ch u trách nhi m b o qu n tài li u ã mư n và ký nh n vào s khai thác tài li u m t. 5. Trư ng h p cán b ph i mang tài li u m t i công tác, i h p hay v nhà riêng ph i ơc s ng ý c a th trư ng cơ quan, ơn v và ph i b o m tuy t i an toàn trên ư ng i, nơi ; ph i có phương ti n c t gi an toàn; không ư c làm hư h ng ho c m t tài li u. Sau khi hoàn thành nhi m v ph i bàn giao tài li u m t cho b ph n qu n lý. 6. Không ư c làm vi c liên quan n tài li u m t trong lúc có m t ngư i không liên quan n công vi c ó. Khi m t tài li u m t ph i báo cáo ngay v i th trư ng tr c ti p qu n lý và cơ quan công an x lý k p th i. 7. ơn v ư c giao nhi m v lưu tr tài li u m t có trách nhi m qu n lý, s d ng, b o qu n và cung c p thông tin m t cách k p th i, trung th c và úng quy nh. i u 17. Th t c xét duy t cung c p tài li u m t 1. Khi c n ph i cung c p các tài li u m t cho các t ch c qu c t , nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài ph i tuân th các quy nh sau: a) Lo i “Tuy t m t” ph i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Lo i “T i m t” ph i ư c B trư ng B Công an phê duy t, lĩnh v c qu c phòng do B trư ng B Qu c phòng phê duy t; c) Lo i “M t” ph i ư c B trư ng B Công Thương phê duy t;
 8. d) ơn v và ngư i th c hi n ch ư c phép cung c p úng các n i dung ã ư c phê duy t và yêu c u bên nh n tin s d ng úng m c ích tho thu n và không ư c ti t l cho bên th ba; ) Khi mang tài li u ra nư c ngoài, ph i có văn b n trình rõ n i dung bí m t mang ra nư c ngoài, xin ý ki n c a cơ quan c p trên theo h th ng d c và nh ng nơi liên quan xem xét quy t nh; e) Cán b , công ch c ngành Công Thương khi ti p xúc v i ngư i nư c ngoài không ư c phép ti t l bí m t Nhà nư c nói chung và bí m t Nhà nư c trong ngành Công Thương nói riêng. 2. Khi c n ph i cung c p các tài li u m t cho cơ quan, ơn v , công dân Vi t Nam ph i tuân th các quy nh sau: Ngư i ư c giao tìm hi u, thu th p tin t c thu c ph m vi bí m t Nhà nư c ph i có ch ng minh thư nhân dân, công văn ho c gi y gi i thi u c a cơ quan ch qu n ghi rõ n i dung, yêu c u tìm hi u, thu th p và ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. a) Lo i “Tuy t m t” và “T i m t” do Lãnh o B duy t; b) Lo i “M t” do V trư ng (ho c tương ương) Trung ương và Giám c S (ho c tương ương) a phương duy t; c) B ph n lưu gi văn b n m t ch ư c cung c p tài li u theo úng n i dung ã ư c duy t. Bên nh n tin không ư c làm l thông tin và không ư c cung c p thông tin ã nh n cho bên th ba. N i dung cung c p thông tin ph i ư c th hi n chi ti t b ng biên b n báo cáo v i ngư i ã duy t cung c p thông tin và n p l i cho b ph n b o m t c a cơ quan, ơn v . i u 18. Ch báo cáo, th ng kê v công tác b o m t Cơ quan B Công Thương và các ơn v trong ngành Công Thương ph i th c hi n ch báo cáo th ng kê v công tác b o m t như sau: 1. Báo cáo t xu t: Th trư ng cơ quan, ơn v ph i báo cáo k p th i v B Công Thương nh ng v vi c t xu t x y ra. Trong báo cáo c n nêu rõ lý do, nguyên nhân, các bi n pháp ã ti n hành x lý, k t qu và ý ki n xu t. 2. Báo cáo nh kỳ g m: a) Báo cáo công tác hàng năm; b) Báo cáo 5 năm. Báo cáo nh kỳ là báo cáo toàn di n v công tác b o v bí m t hàng năm ho c 5 năm c a cơ quan, ơn v . Báo cáo c n ng n g n, chính xác, ph n ánh y tình hình công tác b o v bí m t trong năm ho c 5 năm. 3. Các lo i báo cáo c a Cơ quan B Công Thương g i v :
 9. Văn phòng Chính ph , B Công an (A11) 4. Các lo i báo cáo c a ơn v tr c thu c B Công Thương g i v : a) B Công Thương; b) U ban nhân dân, cơ quan Công an c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi cơ quan, ơn v óng tr s . Chương VII. TIÊU HU TÀI LI U M T i u 19. Th m quy n quy t nh tiêu hu tài li u m t 1. cơ quan B Công Thương do B trư ng quy t nh. 2. các cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph tr c Trung ương do Giám c S Công Thương (ho c tương uơng) quy t nh. 3. các ơn v thu c B Công Thương do th trư ng ơn v quy t nh. 4. i v i m t mã th c hi n theo quy nh c a Ban Cơ y u Chính ph . i u 20. T ch c tiêu hu tài li u m t 1. H i ng tiêu hu tài li u m t c a Cơ quan B Công Thương g m: - i di n Lãnh o B : Ch t ch H i ng - Chánh ho c Phó Văn phòng B : Phó Ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan: U viên - i di n ơn v có tài li u hu : U viên - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t: U viên 2. H i ng tiêu hu tài li u m t c a các ơn v tr c thu c B Công Thương g m: - i di n lãnh o ơn v : Ch t ch H i ng - Trư ng ho c Phó Trư ng phòng T ch c-Hành chính, Chánh ho c Phó Văn phòng: Phó Ch t ch H i ng - i di n b ph n b o m t c a cơ quan: U viên - i di n c a B ph n có tài li u hu : U viên - Ngư i tr c ti p qu n lý tài li u m t: U viên
 10. 3. H i ng tiêu hu tài li u l p biên b n th ng kê y danh m c t ng tài li u m t c n tiêu hu , trong ó ph i ghi rõ s công văn, s b n, trích y u tài li u. N i dung biên b n ph i ph n ánh phương th c, trình t ti n hành và ngư i th c hi n tiêu hu tài li u m t theo úng quy nh c a pháp lu t. Biên b n ph i có y ch ký c a các thành viên tham gia tiêu hu . 4. Không ti t l , không l t ra ngoài các tài li u m t trong quá trình tiêu hu . i u 21. Cách th c tiêu hu tài li u m t 1. i v i tài li u m t là văn b n in trên gi y ph i ư c t ho c xé, nghi n nh t i m c không th ch p, ghép l i ư c. 2. i v i tài li u m t là băng, ĩa, phim ph i làm thay i toàn b hình d ng và tính năng tác d ng không còn khai thác, s d ng ư c. 3. Trong tru ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c tiêu hu tài li u m t theo quy nh trên, n u tài li u m t không ư c tiêu hu ngay s gây h u qu nghiêm tr ng cho an ninh, qu c phòng ho c l i ích khác c a Nhà nư c thì ngư i ang qu n lý tài li u m t ó ư c quy n t tiêu hu , nhưng ngay sau ó ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ng u cơ quan, t ch c, và cơ quan công an. N u vi c t tiêu hu tài li u m t không có lý do chính áng thì ngư i tiêu hu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 4. Biên b n tiêu hu lưu t i b ph n b o m t c a cơ quan. Chương VIII. T CH C TH C HI N i u 22. Cam k t b o v bí m t Nhà nư c 1. Cán b , công ch c, làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t Nhà nư c c a ngành Công Thương ngoài nh ng quy nh ư c quy nh trong Pháp l nh cán b , công ch c ph i có l ch rõ ràng, có phNm ch t o c t t, cNn th n, kín áo, có tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t, ý th c c nh giác gi gìn bí m t Nhà nư c; có trình chuyên môn, nghi p v và năng l c công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Cán b , công ch c làm công tác liên quan tr c ti p n bí m t Nhà nư c c a ngành Công Thương ph i cam k t b o v bí m t Nhà nư c b ng văn b n v i th trư ng cơ quan. Văn b n cam k t n p cho b ph n b o m t c a cơ quan lưu gi . Khi nh n ho c thôi làm công tác b o m t c a cơ quan ph i có s tho thu n c a cơ quan an ninh cùng c p và làm cam k t b o v bí m t Nhà nư c. Khi ra nư c ngoài ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. Nh ng ngư i ư c giao làm công vi c liên quan n bí m t Nhà nư c ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh t i Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 23. Khen thư ng, k lu t
 11. 1. ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác b o v bí m t Nhà nư c ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ngư i làm l bí m t, làm m t tài li u m t ho c c n tr vi c th c hi n Quy ch b o v bí m t thì tuỳ theo m c vi ph m có th b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. i u 24. Trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch Th trư ng cơ quan, ơn v trong ngành Công Thương có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này, ki m tra nh kỳ ho c t xu t trong ph m vi thNm quy n ư c giao, k p th i kh c ph c nh ng thi u sót, sơ h , báo cáo c p trên tr c ti p qu n lý có bi n pháp x lý k p th i. i u 25. Trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Quy ch Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong toàn ngành Công Thương và nh kỳ báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy ch này. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- B N CAM K T B O V BÍ M T NHÀ NƯ C H và tên: Bí danh: Ngày tháng năm sinh: Ch c v : ơn v công tác: ư c phân công tác: t ngày tháng năm Tôi hi u r ng, vi c gi gìn bí m t Nhà nư c là b o v l i ích c a T qu c Vi t Nam; tôi ã ư c hư ng d n nghiên c u Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c, Quy ch b o v bí m t Nhà nư c. Tôi xin cam k t như sau:
 12. 1. Th c hi n nghiêm “Quy ch b o v bí m t Nhà nư c”. 2. Không m t, l t ra ngoài, gây th t thoát, làm l nh ng bí m t Nhà nư c mà tôi ư c giao ti p xúc và x lý. Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t và k lu t c a Nhà nư c v nh ng sai ph m l i cam k t c a mình./. CH NG NH N …....... ngày tháng năm C A TH TRƯ NG CƠ QUAN, ƠN Ngư i cam k t VN (Ký tên) (Ký tên, óng d u) PH L C 2 B CÔNG THƯƠNG S : …………/PG VĂN PHÒNG PHI U G I Kính g i: ……………………………………………… Tài li u s : …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… T ng c ng là: …………………………. Văn b n, công văn. Ngày …. Tháng …. Năm ……. Ngày …. Tháng …. Năm ……. Ký nh n và óng d u Ngư i g i
 13. Xin g i phi u này cho Phòng Hành chính - B Công Thương
Đồng bộ tài khoản