Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 33/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Ư NG S T VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c ư ng s t Vi t Nam là t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng s t trong ph m vi c nư c. C c ư ng s t Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s tt i thành ph Hà N i. C c ư ng s t Vi t Nam có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM RAILWAY ADMINISTRATION; vi t t t là: VRA. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án, án qu c gia v phát tri n giao thông v n t i ư ng s t trong ph m vi c nư c theo s phân công c a B trư ng; tham gia xây d ng ho c óng góp ý ki n i v i các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách, chương trình, d án thu c lĩnh v c khác có liên quan n giao thông v n t i ư ng s t theo s phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i.
  2. 2. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các văn b n quy ph m pháp lu t v ư ng s t; ban hành theo thNm quy n các văn b n khác v ư ng s t; tham gia xây d ng các d án lu t, văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 3. V xây d ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t: a) T ch c xây d ng h th ng quy chuNn k thu t qu c gia và tiêu chuNn qu c gia v k t c u h t ng ư ng s t và khai thác v n t i ư ng s t, trình B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh, công b ; b) Tham gia v i C c ăng ki m Vi t Nam xây d ng h th ng quy chuNn k thu t qu c gia và tiêu chuNn qu c gia v phương ti n giao thông ư ng s t; c) Tham gia xây d ng ho c óng góp ý ki n i v i các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t thu c lĩnh v c khác có liên quan n ư ng s t. 4. V t ch c th c hi n và tuyên truy n, ph bi n pháp lu t: a) T ch c th c hi n và ki m tra, hư ng d n các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng ư ng s t th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t; b) T ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các d án qu c gia v phát tri n giao thông v n t i ư ng s t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo s phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) Ch trì ho c ph i h p trong vi c t ch c th c hi n thông tin, tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông v n t i ư ng s t n các i tư ng tham gia ho t ng ư ng s t và c ng ng dân cư nơi có ư ng s t i qua. 5. V k t c u h t ng: a) T ch c th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan quy t nh u tư, ch u tư i v i các d án u tư xây d ng công trình k t c u h t ng ư ng s t s d ng v n ngân sách nhà nư c theo s phân c p, u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; b) Th c hi n nhi m v c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n i v i các d án BT, BOT, BOO, BTO theo s phân c p, u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) ThNm nh, trình B Giao thông v n t i phê duy t và giao k ho ch hàng năm v b o trì k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do nhà nư c u tư; t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n công tác qu n lý, b o trì c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t; d) T ch c xây d ng m t s nh m c kinh t - k thu t c thù áp d ng trong xây d ng, qu n lý, b o trì k t c u h t ng ư ng s t, trình cơ quan có thNm quy n xem xét, công b ;
  3. ) Ch trì xây d ng các quy nh v m c phí, phương th c thu phí s d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t, phí i u hành giao thông v n t i ư ng s t và giá thuê s d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t; e) Ph i h p thNm nh, ánh giá, trình B Giao thông v n t i công b c p k thu t c a tuy n, o n tuy n, khu o n ư ng s t và ga ư ng s t; g) Ki m tra, giám sát vi c c p phép i v i vi c xây d ng và th c hi n ho t ng trong ph m vi t dành cho ư ng s t, thành l p, nâng c p, c i t o ư ng ngang và xây d ng, c i t o, nâng c p nhà ga, ư ng ga; h) C p phép u n i các tuy n ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng vào ư ng s t qu c gia theo s phân công, phân c p c a B Giao thông v n t i; i) Tham gia phê duy t quy t toán s n phNm, d ch v công ích thu c ngu n v n s nghi p kinh t ư ng s t và s nghi p kinh t khác. 6. V phương ti n giao thông ư ng s t: a) Tham gia v i C c ăng ki m Vi t Nam thNm nh thi t k k thu t i v i phương ti n giao thông ư ng s t trư c khi s n xu t, l p ráp, s a ch a, hoán c i; b) T ch c qu n lý và c p gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n giao thông ư ng s t ho t ng trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th và ư ng s t chuyên dùng có n i ray v i ư ng s t qu c gia. 7. V nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v công tác ch y tàu: a) Xây d ng n i dung, chương trình ào t o các ch c danh nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v công tác ch y tàu, trình c p có thNm quy n phê duy t; b) Ki m tra, hư ng d n các cơ s ào t o trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v n i dung, chương trình ào t o các ch c danh nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v công tác ch y tàu; c) T ch c th c hi n các quy nh v sát h ch, c p gi y phép lái tàu; d) Xây d ng tiêu chuNn k năng ngh qu c gia nh ng ngh c thù thu c chuyên ngành ư ng s t trình c p có thNm quy n ban hành. 8. V ho t ng v n t i: a) Tham gia xây d ng các chính sách, cơ ch khuy n khích, h tr phát tri n v n t i ư ng s t, v n t i a phương th c ph c v nhu c u trong nư c và i ngo i; b) Hư ng d n, ki m tra ho t ng kinh doanh v n t i ư ng s t và ho t ng d ch v h tr v n t i ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì thNm nh, trình B trư ng B Giao thông v n t i công b vi c óng m các tuy n, o n tuy n, khu o n ư ng s t, ga ư ng s t c a ư ng s t qu c gia;
  4. d) Hư ng d n các doanh nghi p kinh doanh v n t i và các ga ư ng s t có tham gia ho t ng liên v n qu c t th c hi n các quy n và nghĩa v theo các tho thu n, i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 9. V an toàn giao thông: a) Xây d ng các quy nh liên quan n lĩnh v c qu n lý an toàn giao thông ư ng s t trình c p có thNm quy n ban hành; b) Xây d ng và t ch c th c hi n các án, k ho ch t ng th v b o m an toàn giao thông ư ng s t theo phân công c a B trư ng B Giao thông v n t i; ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng s t; c) T ch c thNm tra i u ki n và c p ch ng ch an toàn cho doanh nghi p kinh doanh ư ng s t; d) Tham gia Ban ch o Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i; tham gia ch o phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n i v i ngành ư ng s t; ) Tham gia i u tra, x lý s c , tai n n giao thông ư ng s t. 10. V khoa h c công ngh : a) Tham gia xây d ng trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t k ho ch khoa h c công ngh c a ngành ư ng s t; b) Qu n lý vi c th c hi n các tài khoa h c công ngh thu c lĩnh v c ư ng s t s d ng v n ngân sách s nghi p khoa h c công ngh theo s phân công, phân c p c a B Giao thông v n t i; c) T ch c th c hi n công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong lĩnh v c ư ng s t; ph i h p t ch c nghi m thu các tài, d án ng d ng công ngh m i trong lĩnh v c ư ng s t. 11. V b o v môi trư ng: a) Xây d ng các quy nh liên quan n lĩnh v c qu n lý b o v môi trư ng iv i ho t ng giao thông ư ng s t trình c p có thNm quy n ban hành; b) Xây d ng nhi m v , k ho ch b o v môi trư ng trong lĩnh v c ư ng s t, trình c p có thNm quy n phê duy t; c) Qu n lý vi c th c hi n các tài, d án b o v môi trư ng trong lĩnh v c ư ng s t s d ng v n ngân sách s nghi p b o v môi trư ng theo s phân công, phân c p c a B Giao thông v n t i; d) Tham gia thNm nh Báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ( MC), Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) i v i các d án thu c lĩnh v c ư ng s t ho c có liên quan n ư ng s t;
  5. ) Tham gia ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng trong lĩnh v c ư ng s t. 12. V h p tác qu c t : a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t chương trình, k ho ch h p tác qu c t v lĩnh v c ư ng s t; ch trì ho c tham gia àm phán ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , tho thu n qu c t , t ch c qu c t v lĩnh v c ư ng s t theo s phân công, phân c p c a B Giao thông v n t i; b) T ch c àm phán và ký k t ngh nh thư ư ng s t biên gi i hàng năm v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ư ng s t c a qu c gia có n i ray v i ư ng s t Vi t Nam theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) T ch c th c hi n các i u ư c qu c t , tho thu n qu c t trong lĩnh v c ư ng s t theo phân c p qu n lý; d) Gi i thi u nhân s ngh B trư ng B Giao thông v n t i c tham gia các t ch c h p tác qu c t v ư ng s t; qu n lý, ch o ho t ng c a các thành viên này trong nhi m kỳ công tác; ) T ch c th c hi n các ho t ng h p tác qu c t khác theo thNm quy n. 13. V công tác thanh tra, ki m tra: a) Thanh tra, ki m tra gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí i v i t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a C c; b) Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng s t i v i t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t theo thNm quy n. 14. Hư ng d n, t o i u ki n cho h i, t ch c phi Chính ph tham gia vào ho t ng trong giao thông v n t i ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t. 15. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c c a B Giao thông v n t i; trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng s t. 16. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t cơ c u t ch c và biên ch c a C c phù h p nhi m v ư c giao t ng th i kỳ; qu n lý t ch c b máy, biên ch ư c giao; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý; th c hi n ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c C c. 17. ThNm nh, trình B trư ng B Giao thông v n t i ơn giá s n phNm, d ch v công ích trong lĩnh v c ư ng s t do nhà nư c quy nh.
  6. 18. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh; t ch c thu các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 19. Tr c ti p quan h v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 20. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Giao thông v n t i giao. i u 3. Các t ch c giúp vi c C c trư ng 1. Phòng T ch c cán b ; 2. Phòng K ho ch và u tư; 3. Phòng Tài chính; 4. Phòng Pháp ch - H p tác qu c t ; 5. Phòng V n t i - An toàn giao thông; 6. Phòng Xây d ng cơ b n; 7. Phòng Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng; 8. Phòng K t c u h t ng; 9. Văn phòng; 10. Thanh tra. i u 4. Lãnh oC c 1. C c ư ng s t Vi t Nam có C c trư ng là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c ư ng s t Vi t Nam; giúp vi c C c trư ng có các Phó C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c C c trư ng phân công. 2. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m. 3. Các Phó C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo; bãi b Quy t nh s 1891/2003/Q -BGTVT ngày 01/07/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ư ng s t Vi t Nam.
  7. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, t ch c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; -B N iv ; - Các Th trư ng; - T ng công ty ư ng s t VN; - Công oàn GTVT Vi t Nam; H Nghĩa Dũng - Các S Giao thông v n t i; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website B GTVT; - Lưu: VT , TCCB (5).
Đồng bộ tài khoản