Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 33/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V M C LÃI SU T CHO VAY B NG NG VI T NAM C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S I V I KHÁCH HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c văn b n s 8260/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c i u ch nh lãi su t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t cho vay t i a b ng ng Vi t Nam c a Qu tín d ng nhân dân cơ s i v i khách hàng không vư t quá 165% c a lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b áp d ng trong t ng th i kỳ. i u 2. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 05 tháng 12 năm 2008. 2. Các h p ng tín d ng ư c ký k t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa gi i ngân ho c gi i ngân chưa h t và các h p ng tín d ng ã cho vay còn dư n n cu i ngày 04 tháng 12 năm 2008, thì Qu tín d ng nhân dân cơ s và khách hàng ti p t c th c hi n theo các th a thu n ã ký k t phù h p v i các quy nh c a pháp lu t có liên quan có hi u l c thi hành t i th i i m ký k t h p ng tín d ng ó ho c th a thu n s a i, b sung h p ng tín d ng theo úng quy nh c a pháp lu t và m c lãi su t cho vay t i a quy nh t i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu VP, V CSTT, V PC. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản