intTypePromotion=1

Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Điện Biên

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Điện Biên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Điện Biên

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 33/2017/QĐ­UBND Điện Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2007/QĐ­UBND NGÀY 02/10/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ­CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy   hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế  hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ­CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính  phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ­CP  ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số  155/2016/NĐ­CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành  chính trong lĩnh vực môi trường; Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT­BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi  trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ  môi trường; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2007/QĐ­UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của  UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2017. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
  2.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 3;  ­ Văn phòng Chính phủ (b/c); ­ Văn phòng Quốc hội (b/c); ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn ­ Ủy ban MTTQ tỉnh; ­ Lãnh đạo UBND tỉnh; ­ TT Công báo tỉnh; Báo Điện Biên Phủ; ­ Lưu VT, KTH.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2