Quyết định số 33-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 33-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33-CP về việc chuyển Phân hiệu đại học y miền núi thành Trường đại học y Bắc Thái do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-CP Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 1979 QUY T Đ NH V VI C CHUY N PHÂN HI U Đ I H C Y MI N NÚI THÀNH TRƯ NG Đ I H C Y B C THÁI H I Đ NG CHÍNH PH Căn c Quy t đ nh s 116-CP ngày 23-07-1968 v vi c thành l p Phân hi u đ i h c y mi n núi; Căn c t trình c a B Y t s 1835-BYT/TC ngày 31-05-1978 và công văn c a B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p s 2556-KHTV ngày 25/11/1978, QUY T Đ NH: Đi u 1. – Nay chuy n Phân hi u đ i h c y mi n núi thành Trư ng đ i h c y B c Thái. Đi u 2. – Trư ng đ i h c y B c Thái có nhi m v như sau: 1. Đào t o bác sĩ cho các t nh mi n núi B c B , theo h dài h n và h chuyên tu; 2. B i dư ng ki n th c văn hóa ph thông c p III cho cán b y t ngư i dân t c thi u s và ngư i kinh công tác mi n núi đ đ s c theo h c khoa y b c đ i h c. Đi u 3. – Trư ng đ i h c y B c Thái do m t hi u trư ng ph trách, có các phó hi u trư ng giúp vi c. Đi u 4. – Cơ c u b máy qu n lý c a Trư ng đ i h c y B c Thái do đ ng chí B trư ng B Y t quy t đ nh. Đi u 5. – Các đ ng chí B trư ng B Y t , B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, và ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. T.M. H I Đ NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản