Quyết định số 330/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định số 330/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 330/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 330/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 330/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH H TR M T PH N LÃI VAY CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN T U TƯ I M I XE BUÝT HO T NG V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v ban hành, s a i và b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh t i Công văn s 792/GT-VTCN ngày 22 tháng 10 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch h tr m t ph n lãi vay cho các t ch c và cá nhân t u tư i m i xe buýt ho t ng v n t i hành khách công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Giao S Giao thông Công chánh t ch c hư ng d n th c hi n Quy ch trong vòng 15 ngày k t ngày ban hành quy t nh này. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph , B Tài chính KT. CH TNCH - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Các oàn th TP, Các Ban H ND.TP - VP Thành y và các Ban Thành y - Liên minh các H p tác xã thành ph - VPH -UB : các PVP, các T NCTH
  2. - Lưu ( T/Thg) Nguy n Văn ua QUY CH H TR M T PH N LÃI VAY CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN T U TƯ I M I XE BUÝT HO T NG V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1.- Các t ch c và cá nhân t u tư i m i xe buýt ư c h tr m t ph n lãi vay theo quy ch này bao g m : 1. Xã viên ang ho t ng trong các H p tác xã v n t i ho c Liên hi p H p tác xã v n t i có ch c năng kinh doanh v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. H p tác xã hay Liên hi p H p tác xã v n t i có ch c năng kinh doanh v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph H Chí Minh. 3. Cá nhân là thành viên góp v n c a Công ty Trách nhi m h u h n có ch c năng kinh doanh v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph H Chí Minh do m t doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng kinh doanh v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph H Chí Minh làm nòng c t thành l p. i u 2.- Nh ng i u ki n i v i các t ch c, cá nhân quy nh t i các M c 1 và 2, i u 1 c a Quy ch này ư c h tr m t ph n lãi vay : 1. T mua xe, ngoài các d án u tư phương ti n v n t i hành khách công c ng do Công ty Xe khách Sàigòn và các Liên hi p H p tác xã v n t i làm ch u tư, trong th i gian t ngày 01 tháng 01 năm 2003 n h t ngày 30 tháng 6 năm 2004 (căn c vào th i i m ư c ghi trên Gi y ch ng nh n ăng ký xe) thay th xe buýt ang ho t ng c a mình và ã h t niên h n s d ng theo quy nh hi n hành. 2. Có h p ng vay v n t i các Ngân hàng thương m i có tr s chính óng t i thành ph H Chí Minh và cam k t b o m tr n úng h n. 3. Xe t mua ph i úng tiêu chuNn ngành hi n hành TCVN 4461-87 và 22 TCN 302- 02 ; n u mua xe ã qua s d ng thì niên h n s d ng còn l i ít nh t là 15 (mư i lăm) năm và ư c S Giao thông Công chánh xác nh n ch p thu n v ch ng lo i b ng văn b n. 4. Có gi y cam k t ch s d ng xe vào m c ích ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph H Chí Minh cho n h t niên h n s d ng ; trư ng h p s d ng xe vào các m c ích khác thì ph i hoàn tr toàn b s ti n h tr ã nh n có tính thêm t l b o toàn v n theo lãi su t ngân hàng.
  3. i u 3.- i u ki n các t ch c, cá nhân quy nh t i M c 3, i u 1 c a Quy ch này ư c h tr m t ph n lãi vay : 1. T mua xe góp v n cho Công ty Trách nhi m h u h n trư c ngày 30 tháng 6 năm 2004 (căn c vào th i i m ư c ghi trên Gi y ch ng nh n ăng ký xe khi ăng ký ch quy n cho pháp nhân công ty). 2. Các i u ki n khác như ã nêu t i các M c 2, 3 và 4, i u 2 Quy ch này. i u 4.- Th i gian và m c h tr m t ph n lãi vay : 1. T su t h tr c nh m i năm là 6,48% trên s dư n vay mua xe do ngân sách thành ph c p bù. 2. S dư n ban u ư c là giá mua xe ư c l y theo giá mua c a xe cùng ch ng lo i, công su t c a các d án u tư phương ti n do Công ty Xe khách Sàigòn và các Liên hi p H p tác xã v n t i làm ch u tư ; trư ng h p xe mua ã qua s d ng thì giá mua xe ư c tính tương ng v i niên h n s d ng còn l i c a xe. S dư n hàng năm c a nh ng năm sau là s dư n theo k ho ch tr n ã cam k t v i ngân hàng, không tính theo các trư ng h p tr h n. 3. Th i gian ư c h tr m t ph n lãi vay là th i gian cho vay n c a ngân hàng nhưng không quá 10 (mư i) năm. i u 5.- Thanh toán chi phí h tr : S Tài chính là cơ quan thanh toán chi phí h tr m t ph n lãi vay cho các t ch c, cá nhân h i các i u ki n theo quy ch này, có trách nhi m : 1. Hư ng d n, ti p nh n thNm nh h sơ, xét duy t th t c ăng ký, nh n ti n h tr . 2. L p k ho ch v n h tr cho t ng i tư ng, t ng h p nhu c u v n h tr hàng năm g i cho S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph phê duy t b trí trong k ho ch chương trình kích c u c a thành ph . 3. T ch c thanh toán chi phí h tr tr c ti p cho các ngân hàng theo nh kỳ hàng quý. 4. T ch c thu h i chi phí h tr (có tính b o toàn v n) n u các i tư ng ư c hư ng không th c hi n úng cam k t. i u 6.- Giao S Giao thông Công chánh và S Tài chính nh kỳ hàng quý t ng h p báo cáo tình hình th c hi n quy ch này, xu t bi n pháp, trình y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t k p th i các khó khăn vư ng m c ho c b sung i u ch nh n i dung quy ch cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản