Quyết định số 331-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 331-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 331-CP về việc chia xã Vọng Sơn thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai xã lấy tên là xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Lâm do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 331-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 331-CP Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 1980 QUY T NNH S 331-CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 8-10-1980 V VI C CHIA XÃ V NG SƠN THU C HUY N KỲ ANH, T NH NGH TĨNH THÀNH HAI XÃ L Y TÊN LÀ XÃ KỲ SƠN VÀ XÃ KỲ LÂM H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh. QUY T NNH i u 1: Nay phê chuNn vi c chia xã V ng Sơn thu c huy n Kỳ Anh, t nh Ngh Tĩnh thành hai xã l y tên là xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Lâm. - Xã Kỳ Sơn g m có các xóm Sơn Phong, Sơn Trung, Sơn Bình; - Xã Kỳ Lâm g m có các xóm Minh Châu, Hà Thành, M Thành. ư ng ranh gi i c a xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Lâm ư c xác nh b i con sông Rào Th ch y qua gi a hai xã này. i u 2: U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản