Quyết định số 331/QĐ-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 331/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 331/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 331/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 331/Q -BXD Hà n i, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 1468/Q -BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 v vi c u quy n cho V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng ký Quy t nh công nh n năng l c th c hi n các phép th c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Xét h sơ ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a Trung tâm ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng-S Xây ng Hà N i ngày 1 tháng 7 năm 2009; QUY T NNH: i u 1. Công nh n Phòng thí nghi m xây d ng công trình thu c Trung tâm ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng-S Xây ng Hà N i, mã s LAS-XD445, a ch : S 1- ư ng Ngô Th Nh m-Hà ông-Hà N i, ư c th c hi n các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày 27 tháng 7 năm 2012. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng cơ s qu n lý phòng thí nghi m nêu t i i u 1 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHCN và MT Nơi nh n - Như i u 1 - Lưu : VP, V KHCN-MT-BXD TS. Nguy n Trung Hoà
  2. DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD 445 (Kèm theo Quy t nh s : 331 /Q -BXD, ngày 27 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng.) Cơ s pháp lý TT Tên phép th ti n hành th 1 TH NGHI M CƠ LÝ XI MĂNG - m n, kh i lư ng riêng c a xi măng TCVN 4030: 03 - Xác nh gi i h n b n u n và nén TCVN 6016:95 -X d o tiêu chuNn, th i gian ông k t và tính n nh TCVN 6017:95 th tích 2 H N H P BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG N NG - Xác nh s t c a h n h p bê tông TCVN 3106:93 - Xác nh tách nư c, tách v a TCVN 3109:93 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 3112:93 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 3115:93 - Xác nh gi i h n b n khi nén TCVN 3118:93 3 TH C T LI U BÊ TÔNG VÀ V A - Thành ph n c h t TCVN 7572-2 :06 - Xác nh kh i lư ng riêng; kh i lư ng th tích và hút TCVN 7572-4 nư c :06 - X KLR; KL th tích và hút nư c c a á g c và c t TCVN 7572-5 li u l n :06 - Xác nh kh i lư ng th tích và x p và h ng TCVN 7572-6 :06 - Xác nh Nm TCVN 7572-7 :06 - X HL bùn, b i, sét trong c t li u và HL sét c c trong c t TCVN 7572-8: li u nh 06 - Xác nh t p ch t h u cơ TCVN 7572- 9:06 - Xác nh cư ng và h s hoá m m c a á g c TCVN 7572-10
  3. :06 -X nén d p và h s hoá m m c a c t li u l n TCVN 7572- 11:06 - X hàm lư ng h t thoi d t trong c t li u l n TCVN 7572-13 :06 - Xác nh hàm lư ng h t m m y u, phong hoá TCVN 7572- 17:06 - Xác nh hàm lư ng mica TCVN 7572-20 :06 4 TH NGHI M CƠ LÝ T TRONG PHÒNG - Xác nh kh i lư ng riêng( t tr ng ) TCVN 4195:95 - Xác nh Nm và hút Nm TCVN 4196:95 - Xác inh gi i h n d o, gi i h n ch y TCVN 4197:95 - Xác nh thành ph n c h t TCVN 4198:95 - Xác nh ch t tiêu chuNn TCVN 4201:95 - Xác nh kh i lư ng th tích (dung tr ng) TCVN 4202:95 - Thí nghi m s c ch u t i c a t (CBR)- Trong phòng thí 22TCN 332- 06 nghi m 5 KI M TRA THÉP XÂY D NG - Th kéo TCVN 197: 2002 - Th u n TCVN 198: 08 - Th kéo m i hàn kim lo i TCVN 5403: 91 -C t thép- Phương pháp u n và u n l i TCXD 224:98 6 TH NGHI M V A XÂY D NG - Xác nh lưu ng c a v a tươi TCVN 3121-3: 03 - Xác nh kh i lư ng th tích c a v a tươi TCVN 3121-6: 03 - Xác nh cư ng u n và nén c a v a ã óng r n TCVN3121-11: 03 - Xác nh hút nư c c a v a ã óng r n TCVN3121-18: 03 7 TH NGHI M T I HI N TRƯ NG
  4. - o dung tr ng, Nm c a t b ng PP dao ai 22TCN 02-71 - Nm; Kh i lư ng TT c a t trong l p k t c u b ng PP 22TCN 346:06 rót cát - Phương pháp không phá ho i s d ng k t h p máy o TCXD 171:89 siêu âm và súng b t nNy xác nh cư ng nén c a bê tông - PP i n t xác nh chi u dày l p bê tông b o v , v trí TCXD và ư ng kính c t thép trong bê tông 240::2000 - o i n tr t TCXDVN 46:07 8 TH NGHI M CƠ LÝ G CH XÂY - Xác nh cư ng b n nén TCVN 6355- 1:98 - Xác nh cư ng b nu n TCVN 6355- 2:98 - Xác nh hút nư c TCVN 6355- 3:98 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 6355- 5:98 - Xác nh r ng TCVN 6355- 6:98 Ghi chú: Phòng ư c phép th c hi n các phép th trên theo tiêu chuNn nư c ngoài tương ương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Đồng bộ tài khoản