Quyết định Số: 331/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 331/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN MINH QUANG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 331/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 331/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN MINH QUANG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 1566/QĐNS-TW, ngày 03 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Minh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG
  2. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Chính trị (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, NC, Cổng Nguyễn Tấn Dũng TTĐT, VPBCS (5); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản