Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3319/QĐ-BGTVT Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 06 tập thể, 10 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải ( Có danh sách kèm theo ) Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, Vụ TCCB. Ngô Thịnh Đức DANH SÁCH 06 TẬP THỂ VÀ 10 CÁ NHÂN THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ( Kèm theo Quyết định số: 3319 /QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2008 ) I. TẬP THỂ: 1. Phòng Tài chính Kế toán
  2. 2. Tổ Cán bộ - Chế độ, Phòng Tổ chức hành chính 3. Tổ Văn phòng, Khoa Công trình 4. Tổ bộ môn Đường, Khoa Công trình 5. Tổ bộ môn Khoa học cơ bản, Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền Núi 6. Tổ bộ môn Công trình, Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền Núi II. CÁ NHÂN: 1. Ông Đỗ Ngọc Viện, Hiệu trưởng 2. Ông Tạ Quang Chính, Phó Hiệu trưởng 3. Ông Đỗ Văn Hoạch, Phó Hiệu trưởng 4. Ông Tô Bình, Trưởng Khoa Cơ khí 5. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tài chính kế toán 6. Ông Kiều Văn Đa, Trưởng Khoa Lý luận chính trị 7. Ông Ngô Hắc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo 8. Ông Trần Hà Thanh, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin 9. Ông Đỗ Quang Hưng, Tổ trưởng Tổ bộ môn Tin học chuyên ngành, Khoa Công nghệ Thông tin 10. Ông Ngô Đức Hinh, Tổ trưởng Tổ Cán bộ - Chế độ, Phòng Tổ chức Hành chính
Đồng bộ tài khoản