Quyết định số 3319/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
18
lượt xem
2
download

Quyết định số 3319/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3319/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3319/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3319/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU DÂN CƯ B C XA L HÀ N I, QU N 2, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy chu n, tiêu chu n Xây d ng Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 6577/Q -UB-QL T ngày 07 tháng 02 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t án Quy ho ch chung qu n 2, thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2266/TTr-SQHKT ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc v ý ki n th m nh nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư B c Xa l Hà N i, qu n 2, thành ph H Chí Minh (g i n ngày 18 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư B c Xa l Hà N i, qu n 2, thành ph H Chí Minh. V i các n i dung chính như sau: 1. V v trí, quy mô nghiên c u và lý do i u ch nh: 1.1. V trí: Phư ng Th o i n và phư ng An phú, qu n 2, thành ph H Chí Minh. - ông giáp : R ch Chi c. - Tây giáp : Sông Sài Gòn. - Nam giáp : Xa l Hà N i. - B c giáp : Sông Sài Gòn. 1.2. Quy mô: - Di n tích khu v c nghiên c u: 454,38ha. - Quy mô dân s c a khu i u ch nh quy ho ch chi ti t d ki n 65.000 ngư i. 1.3. Lý do i u ch nh quy ho ch: Qu n 2 là qu n trung tâm, không gian ô th c a qu n trong ó có khu v c B c Xa l Hà N i (thu c phư ng Th o i n và m t ph n phư ng An Phú) là nơi t p trung xây d ng các công trình nhà d ch v công c ng cao c p trong quá trình ô th hóa c a thành ph H Chí Minh.
  2. Trư c tình hình phát tri n theo hư ng gia tăng ch t lư ng ô th , khu v c B c Xa l Hà N i c n thi t ph i i u ch nh t ng th các quy ho ch chi ti t xây d ng. N i dung i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng bao g m các gi i pháp có liên quan n các n i dung sau ây: - Nâng cao hi u qu s d ng t (FAR) thông qua vi c tăng t ng cao và m t cư trú h p lý trong ph m vi khu v c g n các tuy n tr c giao thông chính (tuy n Metro, tuy n xe bus…), gi m m t xây d ng m r ng không gian tr ng cây xanh và công trình h t ng xã h i. Thi t k ô th trên cơ s k t h p hài hòa gi a không gian bi t th , không gian cao t ng và không gian m , c nh quan sông nư c hình thành m t ô th mang tính c trưng c a ngõ phía ông trung tâm thành ph ; - Tăng thêm h th ng h t ng xã h i (nhà tr , trư ng h c, y t …) và công trình công c ng (thương m i, d ch v …) d a trên m r ng cơ s v t ch t hi n t i k t h p các d án u tư m i, áp ng t t nh t nhu c u cơ b n c a ngư i dân sinh s ng trong khu v c; - Trên cơ s nh hư ng các tuy n h tang k thu t chính, c n thi t ti n hành vi c i u ch nh quy ho ch n i h th ng h t ng k thu t ô th v san n n, giao thông n i khu, c p thoát nư c, c p i n, v sinh môi trư ng và các chuyên ngành khác, áp ng t t nh t vi c phát tri n gia tăng quy mô ô th (dân s và xây d ng). Trong giai o n u c n nhanh chóng kh c ph c tình tr ng ng p úng và ùn t c giao thông trong khu v c quy ho ch. 2. Tính ch t - ch c năng quy ho ch: - V cơ b n, tính ch t c a khu v c quy ho ch là khu m i hi n i k t h p có ch nh trang khu dân cư hi n h u. Hình th c lo i nhà bao g m nhà cao t ng k t h p v i nhà th p t ng. - Công trình h t ng xã h i như thương m i, d ch v , văn hóa, giáo d c, qu n lý hành chính và công viên ngh ngơi gi i trí. 3. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch ki n trúc: 3.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích t t nhiên c a Khu dân cư B c Xa l Hà N i, qu n 2 là 454,38ha, trong ó: * t khu : 357,58ha chi m 78,7%, trong ó: + t ơn v : 212,4ha chi m 46,75%. + t công trình công c ng : 30,5ha chi m 6,7%. - t giáo d c : 11,0ha. • t cho ti u h c và trung h c cơ s : 9ha. • t cho trung h c ph thông : 2ha - t b nh vi n, y t , hành chính : 19,5ha. + t giao thông : 71,5ha chi m 15,7%. + t cây xanh công viên : 43,18ha chi m 9,55% * t khác: 96,80ha chi m 21,3%, trong ó: + t tôn giáo : 0,41ha.
  3. + t công nghi p : 4,88ha. + t kho xư ng : 4,46ha. + t quân s : 3,32ha. + t sông r ch : 83,8ha. 3.2. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc ch y u: + t ơn v : 20 - 30 m²/ngư i + t công trình công c ng : 2 ÷ 3 m²/ngư i. + t giáo d c : 8 ÷10 m²/ch . + t giao thông : 10 ÷ 11 m2/ngư i. + t cây xanh công viên : 4 - 6 m²/ngư i. +M t xây d ng : ≤ 40% + T ng cao xây d ng t i thi u - t i a: • T ng cao t i thi u : 2 t ng • T ng cao t i a : 45 t ng • Công trình công c ng : 2 - 5 t ng + Tiêu chuNn c p i n sinh ho t : 1.800 kWh/ngư i.năm + Tiêu chuNn c p nư c sinh ho t : 250 lít/ngư i/ngày êm + Ch tiêu thoát nư c bNn : 250 lít/ngư i/ngày êm + Cao trình san l p : H min > 2,2m. + Ch tiêu i n tho i : 10 máy/100 ngư i + Ch tiêu rác th i : 1 - 1,5 kg/ngư i/ngày. 4. T ch c không gian ki n trúc c nh quan và thi t k ô th : 4.1. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: Xác nh ch c năng s d ng t theo hư ng như sau: + Khu v c d c ư ng Hà N i: ư c xác nh là tr c ph c h p a năng g m thương m i, d ch v , văn phòng cho thuê k t h p v i nhà cao t ng. + Khu v c d c sông Sài Gòn: là khu v c c nh quan. Các kênh, r ch hi n h u m t ph n gi l i k t h p m ng xanh và m t ph n ư c thay b ng c ng h p thoát nư c, trên m t tr ng cây xanh công viên. + Khu v c gi a khu cao t ng và khu c nh quan: B trí các lo i nhà th p t ng.
  4. + Khu v c các công trình công c ng: - Các công trình giáo d c ư c b trí theo t ng trư ng có khuôn viên c l p. - Các công trình d ch v , thương m i, hành chính, trung tâm văn hóa m b o áp ng t t nhu c u cho i s ng c a ngư i dân, ư c b trí h p kh i a năng d c Xa l Hà N i, phía Tây ư ng Th o i n và d c theo các tuy n ư ng nhánh (l gi i 16m - 20m) n i t ư ng Th o i n ra b sông Sài Gòn. + Khu công viên cây xanh: - Khai thác c nh quan d c sông r ch; t ch c m ng xanh k t h p m t nư c d c sông Sài Gòn và các r ch hi n có trong khu v c, nh m t o m ng xanh liên hoàn ph c v cho ngh ngơi gi i trí và t o c nh quan ô th . - Quy ho ch công viên cây xanh k t h p v i ho t ng th d c th thao, vui chơi gi i trí trong các nhóm , t i các khu v c công trình công c ng. + Công trình tôn giáo: gi nguyên hi n tr ng. 4.2. Thi t k ô th : + Vi c xác nh c th ch c năng các khu t là cơ s xác nh cách th c b c c không gian ô th và kh năng xây d ng công trình và c m công trình trong khu i u ch nh quy ho ch xây d ng. + Khu v c i u ch nh quy ho ch b trí xây d ng các công trình cao t ng, khu ph c h p cao t ng (g m k t h p thương m i, d ch v và văn phòng ho c ch m t ch c năng) s ư c phân thành các khu v c ưu tiên trên cơ s h i các y u t i u ki n ô th như: di n tích khu t, kho ng cách n các nhà ga - tr m - b n v n chuy n hành khách công c ng, chi u r ng l gi i ư ng giao thông ti p c n v i khu t và kh năng cung ng h th ng h t ng k thu t, kh năng óng góp cho h th ng các cơ s h t ng xã h i - d ch v thương m i, k c n các không gian m …, các i u ki n này s ư c cơ quan ch c năng qu n lý thông qua t p Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng. +V t xây d ng ô th d ki n chia thành các khu v c không gian ô th ưu tiên phát tri n như sau: - Khu v c Ia: g m 3 khu, có v trí n m d c theo tuy n Xa l Hà N i ng th i n m trong bán kính ph c v c a 3 tr m Metro (tuy n ư ng xe i n trên cao và tuy n ư ng xe bus) là khu v c có m t nén cư trú cao nh t c a khu ô th . T i ây s t p trung ưu tiên i u ch nh các d án u tư lên cao t ng, k t h p gi a ch c năng căn h v i các ch c năng thương m i, d ch v và văn phòng v i ch s cao phù h p trong không gian thi t k ô th theo tuy n Xa l Hà N i. Khu v c này có bán kính cho t ng khu v c là 300m tính t tâm các nhà ga Metro và ng th i n m trong khu v c có chi u r ng 150m d c theo tr c Xa l Hà N i, di n tích kho ng 19,4ha, m t xây d ng kho ng 30% - 40%, t ng cao t i a 45 t ng, h s s d ng t chung t i a kho ng 7.5. Ch tiêu t nhóm khu v c Ia t i thi u 8,4 m2/ngư i. Dân s d ki n kho ng 13.800 ngư i. - Khu v c Ib: V trí n m d c theo tuy n Xa l Hà N i như khu v c Ia, bao g m tuy n ư ng xe bus và tuy n ư ng xe i n trên cao (t p trung t i các nhà ga, tr m xe bus theo bán kính i b ) là khu v c có m t nén cư trú cao nh t c a khu ô th . T i ây s t p trung ưu tiên i u ch nh các d án u tư lên cao t ng, k t h p gi a ch c năng căn h v i các ch c năng thương m i, d ch v và văn phòng v i ch s cao phù h p trong không gian thi t k ô th theo tuy n Xa l Hà N i. Khu v c này có chi u r ng 150m so v i l gi i Xa l Hà N i và n m d c theo tr c Xa l Hà N i, di n tích kho ng 25ha, m t xây d ng kho ng 30% - 40%, t ng cao t i a 40 t ng, h s s d ng t chung t i a kho ng 7. Ch tiêu t nhóm khu v c Ib t i thi u 10,8 m2/ngư i. Dân s d ki n kho ng 11.000 ngư i. - Khu v c II: V trí n m d c các tuy n ư ng có l gi i 30m ( ư ng Th o i n, ư ng Xuân Th y), là tuy n ư ng giao thông tr c chính vào khu ô th và n i k t v i Khu ô th sinh thái Bình Qu i - Thanh a trong tương lai. ây là khu v c có m t nén cư trú th p hơn khu v c I, t i ây cũng s i u ch nh các d án u tư lên cao t ng nhưng ph i áp ng ư c các i u ki n ô th t ra i v i
  5. khu v c này. Khu v c II có chi u r ng kho ng 50m, n m d c theo các tuy n ư ng có l gi i t i thi u 30m, di n tích kho ng 23,5ha, m t xây d ng 30% - 40%, t ng cao t i a 35 t ng, h s s d ng t chung t i a kho ng 5.5. Ch tiêu t nhóm khu v c II t i thi u 13,2 m2/ngư i. Dân s d ki n kho ng 8.550 ngư i. - Khu v c III: V trí n m d c theo các tuy n ư ng nhánh l gi i t i thi u 20m (ngo i tr khu v c thu c hành lang b o v sông r ch, khu v c có kho ng cách 50m t b sông Sài Gòn) n i t ư ng Th o i n ra b sông Sài Gòn, các tuy n ư ng có l gi i 20m (tham kh o b n ính kèm), khu v c này có m t nén cư trú th p hơn khu v c II. Vi c i u ch nh các d án u tư lên cao t ng c n ư c xem xét n các y u t c nh quan b sông và ph i áp ng ư c các i u ki n v di n tích khu t, giao thông ti p c n và các i u ki n ô th t ra i v i khu v c này. Khu v c III có chi u r ng kho ng 50m, n m d c theo các tuy n ư ng có l gi i t i thi u 20m nêu trên, di n tích kho ng 42,5ha, m t xây d ng kho ng 30% - 40%, t ng cao t i a 27 t ng, h s s d ng t chung t i a kho ng 5. Ch tiêu t nhóm khu v c III t i thi u 14 m2/ngư i. Dân s d ki n kho ng 13.600 ngư i. - Khu v c IV: V trí n m xen gi a các khu v c nêu trên hi n ã xây d ng n nh ho c ang hoàn thi n ch y u là các d án nhà th p t ng d ng bi t th hay liên k sân vư n ã ư c Ki n trúc sư Trư ng thành ph (nay là S Quy ho ch - Ki n trúc) phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500, giao thông t i ây ph n l n là các tr c ư ng n i b có l gi i nh , ít h i i u ki n phát tri n cao t ng. D ki n v n phát tri n theo quy ho ch ã ư c phê duy t trư c ây là khu nhà th p t ng, nh m b o m s hài hòa v b c c không gian ô th hi n có. Di n tích khu v c IV kho ng 102ha, m t xây d ng kho ng 40% - 50%, t ng cao kho ng 2 - 5 t ng, h s s d ng t chung t i a kho ng 3. Ch tiêu ơn v t khu v c IV t i thi u 25 m2/ngư i. Dân s d ki n kho ng 18.050 ngư i. - Khu v c t ư ng Nguy n Văn Hư ng ra phía b sông Sài Gòn ( o n t c u Sài Gòn n r ch D a): là khu v c c nh quan b sông. Ki n ngh không b trí xây d ng nhà cao t ng (hành lang kh ng ch xây d ng cao t ng 50m so v i ư ng ven sông Sài Gòn), ch có m t ít nhà th p t ng ư c phép xây d ng theo các quy t nh phê duy t cũ trư c ây. - Khu v c d c b sông Sài Gòn t r ch D a n c u R ch Chi c: trong kho ng 50m hành lang k thu t b sông ho c t ư ng bao ra phía b sông là khu v c c nh quan b sông. Trong khu v c này ki n ngh không xây d ng thêm các công trình ki n trúc. - Các khu v c còn l i là khu v c ch nh trang xây chen các công trình th p t ng. - D c tuy n Xa l Hà N i là m t tr c i b có cây xanh che bóng mát. Các tr c có hư ng tuy n vuông góc v i tr c Xa l Hà N i và có l gi i t 16m tr lên s b trí v a hè (hành lang i b hai bên ư ng) n i v i hành lang i b d c Xa l Hà N i, nh m t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân trong khu v c ti p c n nhanh chóng v i 3 ga Metro c a tr c Xa l Hà N i. Các quy nh cho phép d án ư c phép xây d ng cao t ng: - Di n tích khu t t i thi u ư c phép xây d ng công trình cao t ng: + Khu v c Ia : 1.500m2. + Khu v c Ib : 2.000m2. + Khu v c II - III : 3.000m2. - Các d án ph i ti p giáp v i ít nh t m t tuy n ư ng có l gi i t i thi u là 20m k t n i v i ư ng liên khu v c. - Trong trư ng h p các d án gom t bi t th , c n có s ng thu n c a các ch s h u các bi t th trong cùng cùng d án.
  6. - C n xác nh ư c cơ ch v tài chính nh m m b o di n tích t công c ng c n thi t cho ph n dân s ho c ch c năng tăng thêm c a d án 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. Giao thông: + Tuy n ư ng s t n i ô B n Thành - Ch Nh - Su i Tiên d ki n i qua và hình thành 3 nhà ga n m trong khu t i u ch nh quy ho ch xây d ng. + Xây d ng h th ng giao thông m b o tiêu chuNn thi t k và phù h p v i quy ho ch chung c a qu n 2. Tuy n ư ng B c Xa l Hà N i có l gi i 152,5m. Các ư ng d ki n ki n ngh có kho ng lùi t o hành lang i b ra nhà ga Metro g m: • ư ng Th o i n l gi i cũ 30m, ph n kho ng lùi trong ch gi i xây d ng. • ư ng Nguy n Văn Hư ng l gi i cũ 20m, ph n kho ng lùi trong ch gi i xây d ng. • ư ng Qu c Hương l gi i cũ 20m, ph n kho ng lùi trong ch gi i xây d ng. • ư ng An Phú l gi i 20m, ph n kho ng lùi trong ch gi i xây d ng. • ư ng d c sông l gi i 20m, ph n kho ng lùi trong ch gi i xây d ng. • ư ng giao thông n i b s ư c i u ch nh cho phù h p v i vi c b trí các khu ch c năng ô th . + M r ng thêm m t s h m hi n h u nh m nâng cao kh năng lưu thông trong khu dân cư. + Giao l giao thông: v t góc theo quy nh. + Kho ng cách ly so v i b sông Sài Gòn là 50m ư c tính t mép b cao c a sông Sài Gòn vào phía trong khu t. Vi c qu n lý quy ho ch xây d ng trong khu v c này th c hi n theo Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh, r ch thu c a bàn thành ph H Chí Minh. 5.2. C p nư c: Ngu n nư c: Khu v c nghiên c u ư c c p nư c t ngu n nư c máy thành ph . Trên tr c Xa l Hà N i ã có tuy n ng c p nư c Ø2.000 ( t ng t năm 1965), trên ư ng Th o i n có tuy n ng c p nư c Ø300 ( t ng t năm 1995). 5.3. ChuNn b k thu t - thoát nư c m t: + C t san n n theo úng cao chuNn: trên 2,0m (cao qu c gia). + Hư ng thoát nư c ch y u ra sông Sài Gòn. + Xây d ng b kè d c sông. N o vét và m r ng các kênh r ch ã b l p khơi thông kh năng thoát nư c c a khu v c. 5.4. C p i n: Ngu n i n: Khu v c này hi n ư c c p i n t ngu n i n chung c a thành ph H Chí Minh và nh n i n tr c ti p t tr m bi n áp 110/15kV Sài Gòn.
  7. 5.5. Thoát nư c bNn và v sinh ô th : - Thoát nư c bNn: Khu v c hi n nay ã hình thành h th ng thoát nư c chung (thoát nư c mưa và nư c th i) có kích thư c Ø400 n Ø1000 m t xây d ng 56m/ha. - V sinh ô th : Rác th i: Khu v c d ki n quy ho ch ã hình thành h th ng thu gom rác, rác ư c thu gom trong ngày và ư c xe chuyên dùng ưa v x lý t i các khu x lý rác t p trung c a thành ph . 6. Các i m lưu ý tri n khai án i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000: * Các khu v c và tr c th hi n và c m th c nh quan: - Khi có h th ng v n t i hành khách có công su t l n ti p c n khu v c B c Xa l Hà N i c n nh hư ng t ch c hành lang i b n i t khu v c nhà ti p c n các ga ón ưa hành khách. Các tr c chính giao thông và hành lang i b s là khu v c tr ng y u t p trung các gi i pháp t o hình trang trí không gian ô th . - Trong khu i u ch nh c n nghiên c u các gi i pháp b c c không gian ô th cho các tr c và khu v c sau ây: + Khu v c d c tr c Xa l Hà N i. + Khu v c g n 3 tr m Metro d c tr c Xa l Hà N i. + Khu v c d c các tr c giao thông chính c a khu v c II - III. + Khu v c d c b sông Sài Gòn. + Các khu công trình công c ng chính c a khu v c. * ánh giá tác ng môi trư ng: - Vi c phát tri n khu dân cư, xây d ng ư ng giao thông t i khu v c B c Xa l Hà N i làm nh hư ng n môi trư ng không khí, nư c, kinh t - xã h i, c nh quan ô th ... - Gi i pháp gi m thi u ô nhi m và b o v môi trư ng: + Quy ho ch s d ng t và t ch c không gian c nh quan h p lý. + Xây d ng ng b h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i. + Ban hành quy ch qu n lý xây d ng theo quy ho ch ư c duy t. i u 2. - Trên cơ s n i dung nhi m v i u ch nh quy ho ch chung ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 2 và Vi n Quy ho ch Xây d ng thành ph tri n khai th c hi n nghiên c u án i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư B c Xa l Hà N i - qu n 2 và trình duy t theo quy nh. - S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n 2 xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t vi c qu n lý t trong ph m vi quy ho ch.
  8. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản