Quyết định số 332/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 332/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 332/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy chế tạm thời quản lý, khai thác, đảm bảo ATGT đường Láng - Hoà Lạc bộ trưởng bộ giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 332/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 332/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY CH T M TH I QU N LÝ, KHAI THÁC, M B O ATGT Ư NG LÁNG - HOÀ L C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 2/12/1994; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; qu n lý, khai thác có hi u qu , m b o an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng Láng - Hoà L c; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch - V n t i. QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này" Quy ch t m th i v qu n lý, khai thác, b o m an toàn giao thông ư ng Láng - Hoà L c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m t ch c ch o và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3: Các ông: Chánh văn phòng B , V trư ng,Th trư ng các cơ quan có liên quan khác thu c B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông công chính Hà N i, Giám c S Giao thông v n t i Hà Tây, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG -Như i u 3 -Văn phòng CP (b/c) -UBATGTQG -B Công an -B Qu c phòng -B Văn hoá thông tin -UBND các t nh, TP tr c thu c TW -C c CSGT B- S (b C A) Ph m Quang Tuy n -Công báo -Lưu VP, PCVT.
  2. QUY CH T M TH I QU N LÝ, KHAI THÁC, Đ M B O AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG LÁNG - HOÀ L C (Ban hành kèm theo QĐ s : 332/2000 QĐ-BGTVT ngày 17 / 02 /2000 c a B trư ng B GTVT) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: ư ng Láng - Hoà L c ư c u tư xây d ng theo Quy t nh s 471/TTg ngày 13/7/1996 c a Th tư ng Chính ph v i tiêu chuNn ư ng cao t c 6 làn xe, r ng 35,5m ư c xây d ng theo hai giai o n. Giai o n 1 có n n r ng 12m, m t ư ng 2 làn xe cơ gi i, l gia c m i bên 2m (tiêu chuNn n n, m t ư ng c a ư ng c p III ng b ng theo tiêu chuNn thi t k ư ng ô tô TCVN 4408 - 85), vai n n ư ng bên ph i xây d ng trong giai o n 1 chính là vai n n ư ng bên ph i c a ư ng cao t c trong tương lai. i u 2: Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng, khai thác ư ng Láng - Hoà L c áp d ng khi tuy n ư ng ư c xây d ng xong giai o n 1 tương ng tiêu chuNn v b r ng n n, m t ư ng c a ư ng c p III ng b ng. i u 3: i tư ng áp d ng. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ơn v có liên quan, m i i tư ng tham gia giao thông trên ư ng Láng - Hoà L c và nhân dân ven ư ng u ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy ch này. i u 4: Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. " Làn xe" là ph m vi gi i h n gi a hai v ch sơn (li n ho c t khúc) ho c gi a v ch sơn và d i phân cách mà phương ti n ư c phép i theo hư ng quy nh. i v i o n ư ng có hai làn xe cơ gi i cho m t chi u ( t Km 0 n Km 2 + 174 thu c a ph n Thành ph Hà N i) thì làn xe cơ gi i phía bên ph i theo hư ng xe ch y là làn xe cơ gi i s 1(sau ây g i là làn s 1), làn bên trái làn s 1 là làn xe cơ gi i s 2. "Làn xe thô sơ" là làn quy nh dành cho xe thô sơ và n m phía bên ph i làn s 1. 2. " D i phân cách gi a" (t Km o n Km 2 + 174) là d i ư c xây bao b ng bó v a bê tông xi măng, trên có l p ph ho c tr ng cây, tr ng c phân cách gi a hai chi u i và v c a phương ti n. 3. "Hành lang b o v ư ng" là ph m vi quy nh hai bên ư ng nh m m c ích gi gìn s b n v ng cho công trình, b o v an toàn cho khai thác v n t i và khu dân cư t p trung d c ư ng. 4. " ư ng ngang" là ư ng giao c t cùng m c v i ư ng Láng - Hoà L c.
  3. 5. " ư ng gom" là ư ng t p trung phương ti n giao thông ho c ngư i, súc v t i theo quy nh t i các c u chui i qua dư i ư ng Láng - Hoà L c nh m gi m xung t t i v trí giao c t cùng m c v i ư ng Láng - Hoà L c, bao g m ư ng gom dân sinh cho ngư i, xe thô sơ và ư ng gom cơ gi i a phương cho xe cơ gi i a phương. 6. "C u chui dân sinh" tĩnh không 2,5m và "C u chui cho xe cơ gi i a phương" tĩnh không 3,2m là c u ph c v cho ngư i, xe thô sơ và xe cơ gi i khu v c hai bên ư ng qua l i tránh vi c i giao ngay trên m t ư ng Láng - Hoà L c. 7. " Xe cơ gi i" là các lo i xe có g n ng cơ như: xe t i, xe ca, xe con, xe chuyên d ng, xe lam, xe máy... 8. " Xe thô sơ" là các lo i xe không có ng cơ như: xe p, xe th , xe súc v t kéo, xe p lôi, xe ba gác, xe xích lô.   Chương 2: KHAI THÁC, S D NG i u 5: Quy nh s d ng làn xe cơ gi i 1. Làn xe cơ gi i ch dành cho các lo i xe có ng cơ ho t ng theo m t chi u quy nh. 2. Các lo i xe cơ gi i ch ư c ch y trong làn xe quy nh, không ư c bánh xe ch y è lên v ch sơn k d c phân làn, tr trư ng h p vư t ho c r . Sau khi vư t, xe l i ph i tr v làn xe quy nh. 3. i v i o n ư ng t Km 0 n Km 2 +174 là ư ng thành ph c p 2 có 2 làn xe cơ gi i cho 1 chi u, t t c các lo i xe t i, xe ca, xe ch container, xe chuyên d ng và các lo i xe g n ng cơ có t c ch m như xe máy, xe lam... ch ư c i vào làn bên ph i c a hư ng i(làn s 1), không ư c i sang làn s 2(làn bên trái làn s 1), tr trư ng h p vư t. Làn xe s 2 ch dành cho xe con có t c l n hơn và cho các lo i xe khác vư t nhau khi có i u ki n. 4. Khi xe cơ gi i ch y trên ư ng b hư h ng thì ngư i i u khi n phương ti n ph i tìm bi n pháp ưa xe ngay vào sát mép ư ng ng th i phát tín hi u d ng xe. Sau ó ph i khNn trương s a ch a ho c kéo xe i nhanh chóng gi i phóng làn xe cơ gi i và thô sơ, tuy t i không làm nh hư ng n lưu thông, tr t t an toàn giao thông. 5. T c xe cơ gi i ch y t i a trên ư ng ngoài khu v c thành ph , th xã, th t không quá 80 Km/gi và ph i tuân theo quy nh c a bi n báo t c trên ư ng. i u 6: Quy nh s d ng làn xe thô sơ
  4. 1. T Km 0 n Km 2 + 174: Ngư i i b ph i i trên v a hè; Xe thô sơ i trong làn xe ư c xác nh gi a v ch sơn d c tuy n trên m t ư ng phân nh làn xe cơ gi i v i bó v a hè ư ng. 2. i v i o n ư ng không có làn xe thô sơ ch có l gia c (Km 2 + 174 n Km 30 + 030) thì các lo i xe thô sơ, ngư i i b ư c i trên ph n l gia c bê tông nh a(coi như làn xe thô sơ). Gi a làn xe cơ gi i và l gia c có v ch sơn phân nh(mép m t ư ng); Nghiêm c m các phương ti n cơ gi i i vào ho c d ng, trong làn xe thô sơ. i u 7: Quy nh s d ng ư ng ngang 1. T i các i m có m d i phân cách gi a t o thành ư ng ngang và t i ph m vi các nút giao, cho phép các lo i phương ti n cơ gi i, xe thô sơ và ngư i i b ư c i ngang qua ư ng nhưng ph i tuân th các bi n báo, tín hi u ch d n giao thông trên ư ng. 2. Xe cơ gi i mu n quay u ph i n úng v trí quy nh(có bi n ch d n). 3. Ngư i i b và ngư i chăn d t súc v t khi sang ư ng ph i i úng ư ng quy nh như ư ng gom, c u chui dân sinh, v ch sơn; 4. Khi qua ư ng ngang ph i quan sát, n u b o m an toàn m i ư c sang ư ng. CHƯƠNG 3: TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG i u 8: H th ng báo hi u ư ng b . 1. H th ng bi n báo, bi n ch d n, c t KM... ph i có y trên ư ng. c bi t t i các i m t p trung dân cư, khu công nghi p, trư ng h c... ph i có bi n báo hi u, các v ch sơn phân chia làn, sơn báo hi u trên ư ng ph i rõ ràng b ng ch t li u ph n quang. T i nh các c t tiêu c n g n t m ph n quang ho c sơn ph n quang. 2. M i i tư ng tham gia giao thông trên ư ng Láng - Hoà L c u ph i tuân theo các quy nh v bi n báo, bi n ch d n, v ch sơn và tín hi u c a ngư i i u khi n giao thông trên ư ng. 3. Ngư i i u khi n các lo i xe cơ gi i ph i ch ng gi m t c khi có bi n báo có khu th t , khu ông dân cư, các ư ng ngang ... i u 9: M i ngư i i u khi n phương ti n i trên các ư ng ngang u ph i như ng quy n ưu tiên cho phương ti n i trên ư ng Láng - Hoà L c (tr các phương ti n ư c quy n ưu tiên theo quy nh). Ngư i i u ki n phương ti n i trên ư ng ngang ph i d ng h n l i và quan sát th y m b o an toàn, m i ư c hoà vào dòng phương ti n trên ư ng Láng - Hoà L c. i u 10: Quy nh an toàn trên làn xe cơ gi i và làn xe thô sơ
  5. 1. Ngư i i u khi n các lo i xe ca, xe buýt không ư c t ý d ng ón, tr khách trên làn xe cơ gi i. Ph i d ng, úng nơi quy nh (có bi n ch d n) ngoài làn xe cơ gi i. 2. C m các lo i xe i ngư c chi u trên làn xe quy nh. C m xe thô sơ i vào làn xe cơ gi i và ngư c l i. 3. C m dùng làn xe thô sơ và l ư ng làm nơi v t li u xây d ng, bày hàng quán, h p ch và các hành vi khác làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông. 4. C m th rông trâu, bò và súc v t khác trên ư ng. 5. C m phơi rơm r ho c b t c th gì trên ư ng, trên d i phân cách gi a, trên l ư ng và các công trình, thi t b c u ư ng khác. 6. C m l i d ng d i phân cách gi a, c t tiêu, bi n báo, l ư ng và công trình c u, ư ng khác làm nơi qu ng cáo, trưng bày hàng hoá, che l p ho c làm m t m quan các công trình b o m an toàn giao thông. 7. Nghiêm c m dùng m t ư ng Láng - Hoà L c ua xe trái phép, t p lái ôtô, xe p, xe máy. i u 11: B o v c u ư ng, thi t b b o m an toàn giao thông và môi trư ng. 1. Nghiêm c m b t c hành vi nào làm hư h ng các công trình c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông trên ư ng. N u có hành vi tr m c p, t ý tháo d , làm hư h ng, gi m tu i th , h n ch tác d ng c a các công trình c u ư ng và các thi t b an toàn giao thông s b s lý theo theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nghiêm c m hành vi t ý phá d i phân cách gi a làm l i i tuỳ ti n. Không ư c t ý nh y qua d i phân cách sang ư ng. N u th y v trí d i phân cách b trí chưa h p lý thì ph i ngh v i cơ quan qu n lý c u ư ng có thNm quy n gi i quy t vi c óng, m . 3. Môi trư ng giao thông c n ư c gi gìn, gi m b t s ô nhi m. Nghiêm c m lái xe ôtô v n chuy n v t li u, t, á, ph th i... rơi vãi trên ư ng. i u 12: Hành lang b o v ư ng Láng - Hoà L c 1. Ph m vi hành lang b o v ư ng b theo quy nh t i Ngh nh 172/1999/N - CP ngày 17/12/1999 c a Chính Ph , theo hư ng Láng - Hoà L c phía ph i tuy n là 20m k t chân n n ư ng p ho c t mép nh c a mái ư ng ào, riêng hành lang b o v ư ng phía bên trái tuy n ư c tính t chân n n ư ng p ho c t mép nh c a mái ư ng ào(giai o n 1) t i m c hành lang b o v c a ư ng cao t c Láng - Hoà L c sau khi ư c xây d ng hoàn ch nh(xong giai o n 2). 2. Hành lang b o v ư ng b qua khu ô th ã ư c cơ quan có thNm quy n duy t quy ho ch là b r ng v a hè ư ng ph . 3. Trong ph m vi hành lang b o v ư ng Láng - Hoà L c
  6. - Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh trong Ngh nh 172/1999/N - CP c a Chính ph . - Không ư c xây d ng nhà c a, l u quán, kho tàng, công trình t m th i hay vĩnh c u. Chương 4: QUY NNH V TRÁCH NHI M QU N LÝ i u 13: Các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành, các c p chính quy n a phương (xã, phư ng, qu n, huy n, th xã, t nh, thành ph ) nơi có ư ng Láng - Hoà L c i qua, tuỳ theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát và s lý m i t ch c, cá nhân vi ph m quy ch theo quy nh c a pháp lu t i u 14: Các ơn v qu n lý c u ư ng tr c ti p qu n lý ư ng Láng - Hoà L c có trách nhi m : 1. Qu n lý, b o v t t h th ng c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông ã ư c xây d ng, l p t hoàn ch nh(bao g m c m c l gi i, các c u chui dân sinh và c u chui cho xe cơ gi i a phương). Ph i d a trên h sơ hoàn công i chi u v i th c t qu n lý. 2. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t các công trình, c bi t c u, c ng, phát hi n hư h ng, m t mát có bi n pháp s a ch a. Ph i c p nh t trên s sách ho c trên máy vi tính nh ng l n ki m tra này. 3. Ph i th c hi n nghiêm túc ch s a ch a, duy tu, b o dư ng thư ng xuyên. 4. Duy trì u n ch tu n ư ng nh m k p th i phát hi n các hành vi vi ph m quy ch . Ph i có bi n pháp ình ch ngay các ho t ng gây t n h i n công trình, an toàn giao thông, gây ô nhi m môi trư ng trên ư ng Láng - Hoà L c. 5. Ki m tra ch t ch t t c các xe quá kh , quá t i thông qua các tr m cân t i tr ng xe. X lý k p th i các lái xe vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n thu phí c u ư ng t i tr m thu phí theo quy t nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. Yêu c u tr m thu phí có bi n pháp thích h p, t o thu n l i cho ngư i tham gia giao thông, t n thu, không b sót. Kiên quy t s lý các hi n tư ng tiêu c c phát sinh. Vi c thu phí không ư c gây ùn t c giao thông. 7. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh Hà Tây, Thành ph Hà N i trong vi c tuyên truy n, ph bi n giáo d c m i ngư i th c hi n các quy nh c a pháp lu t và quy ch v an toàn giao thông trên ư ng Láng - Hoà L c. i u 15: Các ơn v qu n lý ư ng b có trách nhi m ph i h p v i C nh sát giao thông, chính quy n các a phương ven ư ng Láng - Hoà L c m b o vi c qu n lý khai thác ư ng Láng - Hoà L c theo úng Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan.C th là:
  7. 1. Ph i h p v i C nh sát giao thông trong vi c t ch c i u khi n, hư ng d n giao thông trên ư ng; Tu n tra , ki m soát, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m quy nh v tr t t an toàn giao thông; c bi t hi n tư ng xe i ngư c chi u quy nh, xe ch y quá t c quy nh nh ng nơi c n gi m t c , xe tuỳ ti n, xe thi u thi t b an toàn; Gi i quy t các s c nh hư ng n tr t t an toàn giao thông mb o không nh hư ng n lưu thông như: Tai n n giao thông, ùn t c giao thông, c bi t t i các khu công nghi p l n, trư ng h c, nhà th , nơi t p trung ông ngư i qua l i. 2. Ph i h p v i các c p chính quy n a phương trong vi c tuyên truy n, v n ng, nh c nh , giáo d c nhân dân a phương th c hi n úng quy ch nh m s d ng, khai thác ư ng Láng - Hoà L c có hi u qu ng th i m b o an toàn giao thông cho m i i tư ng, phòng ng a và h n ch tai n n trên ư ng; Th c hi n các bi n pháp b o v công trình,các thi t b trên ư ng; Qu n lý t t các ư ng gom và hành lang b o v ư ng Láng - Hoà L c; B o v c nh quan, v sinh môi trư ng; X lý k p th i các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 16: T ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý, b o v công trình giao thông, b o m an toàn giao thông trên ư ng Láng - Hoà L c ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 17: T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì b x lý theo quy nh t i các Ngh nh 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995, Ngh nh b sung s 78/1998/N -CP ngày 26/9/1998 c a Chính ph . Trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. (Ph n ph l c kèm theo có trích m t s quy nh v x ph t hành chính i v i nh ng hành vi vi ph m và m c s ph t theo Ngh nh 49/CP, Ngh nh s 78/1998/N -CP và Ngh nh s 172/1999/N -CP).
Đồng bộ tài khoản