Quyết định số 333/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 333/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 333/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 333/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 333/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 3823/TTr- UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 310/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 3 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Quảng Ngãi; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÈ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (kèm theo Quyết định số: 333/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) STT HỌ VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN Xã An Hải, huyện Lý Sơn, Xã An Hải, huyện Lý Sơn, 1. Ông Dương Nghiêm tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 2. Ông Nguyễn Tấn Sĩ Hành, tỉnh Quảng Ngãi Hành, tỉnh Quảng Ngãi Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Xã Hành Tín, huyện Nghĩa 3. Ông Lê Thừa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Hành, tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, 4. Chuân tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 5. Thường Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 6. Bà Phạm Thị Vỳ Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 7. Bà Nguyễn Thị Phần Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 8. Cưởng Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 9. Ông Nguyễn Khiêm Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 10. Bà Trần Thị Phin Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 11. Bà Nguyễn Thị Dung Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 12. Thanh Nga Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Xã Tịnh Phong, huyện Sơn 13. Bà Đặng Thị Nhâm Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, 14. Bà Bùi Thị Liên tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Đức Chánh, huyện Mộ Xã Đức Chánh, huyện Mộ 15. Bà Lê Thị Quới Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi
  3. Xã Đức Chánh, huyện Mộ Xã Đức Chánh, huyện Mộ 16. Bà Trần Thị Cửu Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi Xã Đức Phong, huyện Mộ Xã Đức Phong, huyện Mộ 17 Bà Phạm Thị Ánh Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Đức Phong, huyện Mộ Xã Đức Phong, huyện Mộ 18. Hương Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Đức Phong, huyện Mộ Xã Đức Phong, huyện Mộ 19. Chuyền Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi Xã Đức Phong, huyện Mộ Xã Đức Phong, huyện Mộ 20. Bà Trần Thị Mỹ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Đức, tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, 21. Bà Đỗ Thị Cửa tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, 22. Ông Lê Cầu tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, 23. Bà Dương Thị Đại tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, 24. Bà Huỳnh Thị Thẩm tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, 25. Ông Lê Đạt tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, 26. Bà Nguyễn Thị Bửi tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, 27. Ông Nguyễn Cúc tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Bà Nguyễn Thị Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 28. Nguyên tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Cường, huyện Đức Xã Phổ Cường, huyện Đức 29. Bà Trần Thị Cư Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Ông Nguyễn Tiết Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 30. (Thí) tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 31. Bà Lê Thị Hương tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 32. Bà Phạm Thị Cừu tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Cường, huyện Đức Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 33. Bà Mai Thị Ích Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
  4. Ông Nguyễn Văn Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 34. Soạn tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, 35. Bà Trần Thị Ba tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi Xã Bình Minh, huyện Bình Xã Bình Thới, huyện Bình 36. Bà Đặng Thị Huế Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Xã Bình Minh, huyện Bình Xã Bình Thới, huyện Bình 37. Ông Cao Minh Thanh Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ông Nguyễn Ngọc Xã Bình Thới, huyện Bình Xã Bình Thới, huyện Bình 38. Hạnh Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 39. Bà Nguyễn Thị Hải tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
Đồng bộ tài khoản