Quyết định số 3338/QĐ-UB V/v

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 3338/QĐ-UB V/v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3338/QĐ-UB V/v sáp nhập Nông trường Lê Minh Xuân vào Nông trường Phạm Văn Hai và đổi tên thành Công ty Cây trồng thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3338/QĐ-UB V/v

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3338/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP NÔNG TRƯỜNG LÊ MINH XUÂN VÀO NÔNG TRƯỜNG PHẠM VĂN HAI VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY CÂY TRỒNG THÀNH PHỐ (DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DNNN và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005 ; Theo Thông báo số 220/ĐMDN ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Nông trường Lê Minh Xuân vào Nông trường Phạm Văn Hai và đổi tên thành Công ty Cây trồng thành phố ; Xét Tờ trình số 123/KHĐT-KD ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sáp nhập Nông trường Lê Minh Xuân (thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Nông trường Phạm Văn Hai (thành lập theo Quyết định số 54/QĐ-UB-KT-CN ngày 26 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) và đổi tên thành Công ty Cây trồng thành phố, là Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. - Tên giao dịch : Plant Company of Hochiminh City ; - Tên viết tắt : H.P.C ; - Trụ sở của Công ty Cây trồng thành phố : 2A41 Tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh ;
  2. - Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cây trồng thành phố : Trên cơ sở ngành nghề đã có của Nông trường Phạm Văn Hai và bổ sung thêm ngành nghề của Nông trường Lê Minh Xuân : Trồng cây công nghiệp. Điều 2. Trên cơ sở vốn của Nông trường Phạm Văn Hai và bổ sung thêm vốn của Nông trường Lê Minh Xuân. Tổng vốn mới của Công ty Cây trồng thành phố là 13.403 triệu đồng (theo xác nhận vốn số 193/TCDN-NN ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2003). Điều 3. Công ty Cây trồng thành phố có trách nhiệm : 3.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động và lập phương án xử lý số lao động dôi dư, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Nông trường Lê Minh Xuân. 3.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty. 3.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành. 3.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nông trường Lê Minh Xuân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; nộp con dấu tại Công an thành phố (PC13). Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Nông trường Lê Minh Xuân. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giám đốc doanh nghiệp tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 5 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - VPCP, Bộ KHĐT, Bộ TC - TTUB : CT, các PCT - Ban TC/TU, VP/TU - TT Ban ĐMQLDN/TP - Cục Thuế, Công an thành phố - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP - VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN Nguyễn Thiện Nhân - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản