Quyết định số 3343/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 3343/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3343/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đông nam Củ Chi và khu dân cư phục vụ công nghiệp xã Bình Mỹ và Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3343/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------------- S : 3343/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU CÔNG NGHI P ÔNG NAM C CHI VÀ KHU DÂN CƯ PH C V CÔNG NGHI P XÃ BÌNH M VÀ HÒA PHÚ, HUY N C CHI, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành “Quy chu n k thu t Qu c gia v quy ho ch xây d ng”; Căn c Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi; Căn c Quy t nh s 3368/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các khu công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2020, có tính n năm 2025; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2045/TTr-SQHKT ngày 06 tháng 6 năm 2008 v phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p ông Nam C Chi và khu dân cư ph c v công nghi p t i xã Bình M và Hòa Phú, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh (kèm n i dung h sơ nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p ông Nam C Chi và khu dân cư ph c v công nghi p t i xã Bình M và Hòa Phú, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh do Công ty TNHH u tư và tư v n xây d ng Phú An Thành l p), QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p ông Nam C Chi và khu dân cư ph c v công nghi p t i xã Bình M và Hòa Phú, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chi ti t). 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 338,38ha, n m trong ph m vi xã Bình M và Hòa Phú, huy n C Chi ( t thu c xã Hòa Phú kho ng 115,52ha, t thu c xã Bình M kho ng
  2. 222,86ha). Trong ó, khu công nghi p có quy mô kho ng 282,96ha và khu dân cư ph c v công nghi p có quy mô kho ng 55,42ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông giáp khu dân cư hi n h u và ư ng Võ Văn Bích; + Phía Tây giáp khu dân cư hi n h u và ư ng B n Than; + Phía Nam giáp t nông nghi p và m t ph n r ch Bà B p; + Phía B c giáp T nh l 8. 2. M c tiêu c a án: - Hình thành khu công nghi p và khu dân cư t p trung theo hư ng ô th hóa có cơ c u s d ng t h p lý và h th ng h t ng k thu t hoàn ch nh. - Quy ho ch phân khu ch c năng s d ng t, không gian c nh quan ki n trúc, quy ho ch m t b ng các lô t công nghi p, t áp ng m i nhu c u cho các i tư ng u tư công nghi p và cư trú, ngh ngơi. - Quy ho ch h th ng h t ng k thu t ng b bao g m: h th ng giao thông, chuNn b k thu t t xây d ng, h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c th i, h th ng c p i n, h th ng thông tin liên l c và cây xanh. - T o môi trư ng thu n l i thu hút u tư công nghi p, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . - T o cơ s pháp lý qu n lý xây d ng theo quy ho ch và l p d án u tư xây d ng các h ng m c h th ng công trình h t ng k thu t, công trình ki n trúc khu v c quy ho ch. 3. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: Là khu công nghi p t p trung k t h p v i khu ph c v công nghi p. - Khu công nghi p t p trung nh hư ng thu hút ngành cơ khí và các ngành theo Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 30 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020, ưu tiên cho các ngành công nghi p k thu t tiên ti n có hàm lư ng ch t xám cao, có l i th c nh tranh, các ngành công nghi p s ch, ít phát sinh ch t th i c h i gây ô nhi m môi trư ng. Không ưa vào u tư khai thác m t s ngành mang tính ch t c h i. Các ngành ngh nh hư ng bao g m: + Cơ khí ch t o máy: d ki n qu t dành cho ngành công nghi p cơ khí chi m kho ng 30% t phát tri n công nghi p. + i n t , công ngh thông tin.
  3. + Hóa ch t: s n xu t các s n phNm hóa ch t công nghi p nh a, cao su k thu t cao c p (không thu hút ngành thu c hóa ch t cơ b n). + Các ngành công ngh k thu t cao. - Khu dân cư ch y u ph c v cho m i nhu c u và sinh ho t c a chuyên gia, công nhân làm vi c trong khu công nghi p; khu tái nh cư và dân cư trong vùng có d án phát tri n khu công nghi p. 4. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc ch y u: 4.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích Theo quy chu n STT Lo i t T l (%) (ha) xây d ng I KHU CÔNG NGHI P 282,96 100,00 1 t xây d ng nhà máy 170 - 178 60 - 63% ≥ 55% 2 t kho tàng, b n bãi 14 - 20 5 - 7% 3 t hành chính và d ch v 5,5 - 8,5 2 - 3% ≥ 1% 4 t công trình u m i h t ng k 3 - 8,5 1 - 3% ≥ 1% thu t 5 t cây xanh 28,5 - 42,5 10 - 15% ≥ 10% 6 t giao thông 28,5 - 42,5 10 - 15% ≥ 8% II KHU DÂN CƯ 55,42 100,00 1 t nhóm nhà 32,4 - 38,4 58,5 - 69 2 t cây xanh, sân chơi 4,8 - 7,2 8,5 - 13,0 3 t giáo d c 3,6 - 6,0 6,5 - 11,0 4 t công trình công c ng và d ch 2,4 - 3,0 4,5 - 5,5 v ô th 5 t giao thông 9,0 - 10,0 16 - 18 T NG C NG 338,38 4.2. Ch tiêu quy ho ch ki n trúc: Theo Quy STT Lo i ch tiêu ơn v tính Các ch tiêu chu n xây d ng I KHU CÔNG NGHI P 1 Ch tiêu lao ng ngư i/ha 120 2 M t xây d ng g p (brutto) ≤ 50% ≤ 50%
  4. Tùy thu c + Nhà máy, kho tàng % chi u cao công trình + Hành chính - d ch v ≤ 40% 3 t cây xanh trong nhà máy ≥ 20% ≥ 20% Chi u cao xây d ng (t i thi u - Tùy thu c vào 4 t i a) tính ch t s n xu t 5 H s s d ng t chung ≤ 2 - 2,5 6 Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c m3/ha 40 ≥ 20 + Tiêu chuNn thoát nư c % nư c c p 80 80 + Tiêu chuNn c p i n kW/ha 250 250 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh t n/ha 0,5 môi trư ng II KHU DÂN CƯ 1 Dân s d ki n ngư i 11.000 - 13.000 2 M t xây d ng g p % ≤ 40% T ng cao xây d ng (t i thi u - 3 1-6 t i a) 4 H s s d ng t chung ≤ 2,5 5 Ch tiêu s d ng t khu m2/ng 45 - 50 8 - 50 + t nhóm nhà m2/ng 27 - 32 ≥ 3,9 2 + t cây xanh, sân chơi m /ng 4-6 ≥1 + t giáo d c m2/ng 3-5 ≥ 2,7 + t công trình d ch v ô th m2/ng ≥2 m2/ng ≥ 7,5 m2/ng + t giao thông % ≥ 18% ≥ 18% t cây xanh trong nhóm nhà 6 ≥ 20% ≥ 20% chung cư 7 Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ng/ngày 180 180 + Tiêu chuNn thoát nư c % nư c c p 80 80 + Tiêu chuNn c p i n kWh/ng/năm 1.500 - 2.000 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh kg/ngư i/ngày 1,3 1,3 môi trư ng
  5. 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. H th ng giao thông: H th ng giao thông c a Khu Công nghi p ông Nam C Chi: - Ti p c n tr c ti p các ư ng giao thông liên vùng: T nh l 8, T nh l 9, ư ng Võ Văn Bích. - Thu n l i k t n i v i T nh l 15, ư ng B n Than, ư ng vành ai III và ư ng Xuyên Á (Qu c l 22). Giao thông trong khu công nghi p: B trí các tr c trung tâm khu công nghi p có l gi i 40m. Các tuy n ư ng trong khu công nghi p có l gi i 20 - 30m. Giao thông trong khu dân cư: B trí tr c trung tâm khu dân cư có l gi i 28 - 32m. Các tuy n ư ng trong khu dân cư có l gi i 16 - 20m. 5.2. ChuNn b k thu t t xây d ng: Gi i pháp quy ho ch chi u cao ch y u là p n n t o m t b ng xây d ng, mb o cao kh ng ch tính toán cho t ng khu v c. Cao n n kh ng ch chung cho toàn b khu quy ho ch: Hxd ≥ 2,20m (h cao VN 2000). C i t o h th ng r ch Bà B p làm tr c thoát nư c chính c p 1 c a toàn khu v c. T ch c h th ng thoát riêng nư c bNn và mưa, b trí c ng ng m d c các tr c ư ng giao thông theo các lưu v c t p trung thoát nhanh nh t v ngu n x là r ch Bà B p d n thoát ra sông Sài Gòn. 5.3. H th ng c p i n: Ngu n c p i n: trư c m t d ki n ư c c p t tr m 110/15(22)kV Phú Hòa ông. Dài h n s ư c c p t tr m 110/15(22)kV xây d ng m i trong khu công nghi p. Các tuy n h th 0,4kV ư c b trí ng m d c theo các tuy n ư ng trong khu công nghi p. 5.4. H th ng c p nư c: Khu v c quy ho ch s d ng ngu n nư c thô ư c l y t sông Sài Gòn ho c khai thác nư c ng m tr c ti p thông qua tr m x lý nư c c p và h th ng m ng lư i phân ph i. Vi c s d ng, khai thác nư c ng m (n u có) ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. 5.5. H th ng thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: H th ng thoát nư c bNn c a khu quy ho ch s ư c chia làm hai lưu v c thoát nư c chính ti n x lý nư c th i sau này, g m:
  6. + H th ng thoát nư c khu công nghi p. + H th ng thoát nư c khu dân cư. Toàn b nư c th i c a khu quy ho ch s ư c t p trung ưa v tr m x lý nư c th i c c b d ki n xây d ng trong khu công nghi p. Nư c th i sau khi x lý ph i t tiêu chuNn ghi c t A TCVN 5945-2005. Rác th i công nghi p c n ph i ư c phân lo i và x lý trong khu công nghi p ho c t i khu x lý ch t th i công nghi p c h i ( ư c b trí c l p). 6. Các i m lưu ý tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - N i dung án c n nghiên c u áp d ng các quy nh m i trong “Quy chuNn k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng” ư c ban hành theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng. - Thành ph n h sơ và n i dung th hi n án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 th c hi n úng theo: + i u 26 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; + Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; + Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh i v i nhi m v và án quy ho ch xây d ng; + Quy t nh s 21/2005/Q -BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh v h th ng ký hi u b n v trong các án quy ho ch xây d ng. - C n nghiên c u tính toán l i quy mô t , xác nh y các ch tiêu quy ho ch ki n trúc cho t ng lo i hình nhà trên cơ s xác nh rõ nhu c u c a các i tư ng (tái nh cư, công nhân, chuyên gia trong và ngoài nư c…). Ph i m b o ph c v t i a nhu c u cho các i tư ng tái nh cư, công nhân, chuyên gia làm vi c t i Khu Công nghi p ông Nam C Chi trư c khi b trí cho các i tư ng khác. Lưu ý c n có ý ki n c a y ban nhân dân huy n C Chi v v n tái nh cư và ý ki n c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph v v n nhà cho công nhân, chuyên gia. - C n có ý ki n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i các kênh th y l i trong khu quy ho ch. - V giao thông trong khu công nghi p và khu dân cư, c n nghiên c u h p lý các tuy n chính - ph theo nhu c u s d ng.
  7. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công nghi p ông Nam C Chi và khu dân cư ph c v công nghi p t i xã Bình M và Hòa Phú, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh ư c duy t: - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n Công ty C ph n u tư Sài Gòn VRG tri n khai th c hi n nghiên c u án quy ho ch chi ti t xây d ng và trình duy t theo quy nh. - Giao Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph có ý ki n v các ngành ngh u tư vào khu công nghi p, ki m soát công ngh s n xu t và quy trình x lý ô nhi m theo Tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam nh m h n ch nh hư ng n các khu dân cư lân c n khu công nghi p. - Giao S Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph nghiên c u xác nh a i m x lý ch t th i công nghi p c h i g n v i h th ng x lý ch t th i r n trên toàn thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Công Thương, Giám c Công ty C ph n u tư Sài Gòn VRG ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản