Quyết định số 3348/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
117
lượt xem
31
download

Quyết định số 3348/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3348/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định lượng Clostridium perfringens trong thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3348/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 3348/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "THƯ NG QUY K THU T NNH LƯ NG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c theo Quy t nh s 14/1999/Q -TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c ào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh Thanh tra - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Thư ng quy k thu t nh lư ng Clostridium perfringens trong th c phNm”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c ào t o, Pháp ch , Y t d phòng - B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T NNH LƯ NG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3348/Q -BYT ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) I. NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP Vi khuNn C. perfringens (trong môi trư ng th ch Tryptose Sulfide Cycloserin (TSC)) trong i u ki n k khí s phát tri n thành các khuNn l c có màu en. Ch n khuNn l c i n hình, xác nh tính ch t sinh v t hoá h c theo thư ng quy. II. PH M VI ÁP D NG Phát hi n ô nhi m Clostridium perfringens trong nư c, th c phNm và th c ăn ch bi n s n. III. D NG C , MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. D ng c , thi t b - N i cách th y. - Bình nuôi c y k khí.
  2. - Pipet chia 1, 5, 10 ml. 2. Môi trư ng, thu c th - Th ch Tryptose Sulfide Cycloserin (TSC agar). - Môi trư ng Iron - Milk. - Môi trư ng Lactoza gelatin. - Canh thang gan c c ho c canh thang th t. - Canh thang nuôi c y nha bào. - Dung d ch thioglycolat. - Dung d ch m glycerin - salt. - Nư c mu i m Pepton 9‰. - Thu c nhu m Gram. IV. CHU N BN MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. ChuNn b môi trư ng Môi trư ng nuôi c y, canh thang, nư c pha loãng và môi trư ng sinh v t hoá h c ư c pha ch theo công th c. Các môi trư ng ư c óng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và ư c h p ti t trùng (110oC/30 phút ho c 121oC/15 phút) 2. ChuNn b m u và dung d ch m u th 2.1. Chu n b m u M u th c phNm ư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong i u ki n vô trùng cho t i khi ư c th ng nh t. Lưu ý: M u th c phNm n u xét nghi m sau 8 gi ph i ư c b o qu n trong dung d ch mu i m - glycerin (Buffer glycerin Salt Solution - BGS) b ng cách: ngâm th c phNm trong dung d ch BGS theo t l 1:1 và b o qu n trong i u ki n l nh - 20oC. Trư c khi xét nghi m, ph i làm tan băng. 2.2. Chu n b dung d ch m u th 10-1 Cân chính xác 25 g th c phNm ã ư c chuNn b (ho c hút 25ml th c phNm l ng), cho vào bình nón ch a s n 225 ml nư c mu i m pepton (BPW) 9‰. L c u 2 - 3 phút. Thu ư c dung d ch m u th 10-1 2.3. Chu n b dung d ch m u th 10- 2,10- 3,10- 4... - Hút chính xác 1ml dung d ch m u th 10-1 cho sang ng nghi m ch a s n 9ml nư c mu i m pepton 9‰. L c u trong 2-3phút. Thu ư c dung d ch 10-2. - Ti p t c làm tương t như v y, ta thu ư c các dung d ch m u th tương ng 10-3, 10-4, 10-5.... (theo sơ ). 3. Phương pháp ti n hành A. C y m vi khuNn trên ĩa th ch Bư c 1: - Rót 6 - 7 ml th ch TSC vào m i ĩa petri ã ư c ánh d u n ng pha loãng. L c cho th ch láng u m t ĩa. - Khi th ch ông ch t, l y pippet hút chính xác 1 ml m i n ng pha loãng dung d ch m u th nh lên m t th ch. M i n ng c y trong hai ĩa petri tương ng. - Rót ti p 15 ml th ch TSC vào m i ĩa petri ã ư c láng m u th . L c tr n u sao cho th ch ph u kh p b m t ĩa petri. - Khi th ch ông ch t, l t ngư c ĩa, t vào bình k khí (ví d các túi hóa ch t t o k khí ho c t m nuôi vi khuNn k khí).
  3. t bình k khí vào t m 350C/20 -24 gi . Bư c 2: c k t qu sơ b sau 24 gi - m toàn b các khuNn l c có các c tính: tròn, l i, b u, nh n, có màu en.. - Tính s lư ng vi khuNn C. perfringens /1 g th c phNm b ng trung bình c ng gi a các ĩa nuôi c y cùng n ng pha loãng nhân v i h s pha loãng tương ng. * Ghi chú : - Ch m các ĩa th ch có kho ng 20 - 200 khuNn l c tính k t qu . - N u các khuNn l c phân b trên ĩa nuôi c y không rõ ràng thì ph i làm l i. Bư c 3: Xác nh hình th và tính ch t b t m u a) ChuNn b canh trùng thu n nh t Ch n khuNn l c i n hình v i c i m: tròn, l i, b u, nh n, en trên ĩa th ch TSC c y vào 1 ng môi trư ng canh thang thioglycolat ho c canh thang gan c c và canh thang nha bào. m 350C/18 - 24 gi . Thu ư c canh trùng thu n nh t. b) Hình th và tính ch t b t m u - T canh trùng thu n nh t, nhu m Gram xem hình th và tính ch t b t m u. C. perfringens là tr c khuNn ng n, b t m u thu c nhu m Gram, Gr ( +). - Phát hi n kh năng sinh nha bào: nhu m Gram t canh thang nha bào th y: tr c khuNn ng n, tròn u, gi a có kho ng tr ng sáng không b t m u thu c nhu m. Bư c 4: Th tính ch t sinh v t hoá h c a) Th nghi m Iron - Milk - L y 1ml canh trùng thu n nh t cho vào ng nghi m môi trư ng Iron - Milk - un cách thu 46oC/2gi . - C.perfringen làm ông s a nhanh áy ng nghi m và t o ra l p nhũ tương trên. b) Th tính ch t lên men ư ng và hoá l ng gelatin - T canh trùng thu n nh t c y vào môi trư ng lactoza gelatin. Sau 24 gi 350C , nh n nh kh năng 0 lên men ư ng Lactoza, và kh năng sinh hơi. t ng nghi m vào 5 C/1 gi - c k t qu sơ b kh năng hóa l ng gelatin.. - N u môi trư ng v n d ng c, thêm 24 gi / 350C. c) Kh năng chuy n hoá nitrat thành nitrit: - T canh trùng thu n nh t c y vi khuNn vào ng nitrat, 35oC/24 gi . Nh 0,25ml thu c th A và B. - Quan sát m u môi trư ng chuy n sang m u cam ho c tím (+)/10 phút. Tiêu chuNn xác nh C. perfringen Tr c khuNn ng n: Gr (+) Có nha bào KhuNn l c m u en trên TSC Nitrit: (+) Lactoza: (+) Hơi: (+) Iron-milk: (+) Gelatin: (+) B. Phương pháp nuôi c y trong ng th ch B.1. Môi trư ng thu c th - Th ch Wilson Blair hay th ch Perfringens selective ư c vào m i ng nghi m ( m i ng nghi m kho ng 30ml th ch) - Dung d ch natri sunfit 20%. - Dung d ch ferrous amon sunfat 5% (dung d ch phèn s t 5%).
  4. B.2. Ti n hành - ChuNn b m u và dung d ch m u th như trên, tùy theo m c s ch, bNn c a m u mà pha loãng n m dùng nuôi c y. - un ch y th ch Wilson Blair ho c th ch Perfringens selective, ngu i kho ng 500C, cho vào th ch 10ml dung d ch m u th . M i n ng c y trong 2 ng. M i ng cho thêm 2ml dung d ch Na2SO3 20% và 5gi t phèn s t 5%. L c tr n u. - un cách th y 750C/15phút. Làm ông nhanh th ch. - 370C/18-24h. B.3. c k t qu : KhuNn l c vi khuNn C. perfringens tròn, en, có ư ng kính ³ 3mm. V. TÍNH K T QU Tính s vi khuNn có trong 1g m u b ng cách l y trung bình c ng s khuNn l c nghi ng C. perfringens có trong hai ĩa th ch ho c ng nghi m nuôi c y cùng n ng nhân v i h s pha loãng tương ng và chia cho 10. Ví d : pha loãng 10-2 : - ĩa th ch ho c ng nghi m 1 có: 10 khuNn l c - ĩa th ch ho c ng nghi m 2 có: 14 khuNn l c - S khuNn l c có trong 1g th c phNm ư c tính 10 + 14 X= x 100 = 120 2 x 10 Như v y: Trong 1 gam th c phNm có 1,2 ´ 10 2 vi khuNn C.perfringens Sơ nh lư ng C. perfringens 1. ng nh t m u Th ch Tryptose – Sunfit – Cycloserin (TSC) 3. th ch
  5. 4. m Bình k khí trong i u ki n 350C/20-24 gi 5. Nh n nh k t qu sơ b : Ch n ĩa có 20-200 khuNn l c en m 6. Xác nh hình th , tính ch t b t m u và kh năng sinh nha bào 7. Xác nh tính ch t sinh v t hoá h c Tr c khuNn ng n Có nha bào M u en trên môi trư ng TSC Lactoza: (+) Hơi: (+) Iron – milk: (+) Làm l ng gelatin PH L C M T S MÔI TRƯ NG THU C TH DÙNG NNH LƯ NG C. PERFRINGENS TRONG TH C PH M 1. Th ch Tryptose - Sulfide - Cycloserine (TSC agar) Tryptose (Difco) 15g Men th y phân 5g Soyton 5g S t ammonium citrat 1g Natri metabisunfit 1g Agar 20g Nư c c t 900ml - un tan môi trư ng TSC. - pH = 7,6 ± 0,2. H p ư t t i 1210C/15 phút. Trư c khi dùng, môi trư ng 500C. - Dung d ch D-cycloserine : Pha 1gam D-cycloserin (tinh th tr ng) vào 200ml nư c c t. Kh trùng b ng cách l c và b o qu n 40C trư c khi dùng. - Khi dùng : cho 20 ml dung d ch D-cycloserin vào 250 ml th ch nêu trên. Tr n u ĩa. Trong trư ng h p c n th ch TSC có lòng tr ng gà, sau khi cho D-cycloserin vào, cho thêm 20 ml dung d ch lòng tr ng gà. Tr n u ĩa trư c khi dùng. 2. Canh thang thyoglycolat L.cystin 0,5g Agar 0,75 g NaCl 2,5 g Dextroza 5g Men th y phân 5g Trypton 15 g Natri thioglycolat ho c axit thioglycolat 0,5g Resazurin natri solution(1:1000) m i pha 1ml Nư c c t 1 lít Pha L- cystin, NaCl, dextroza, men th y phân và tryptose trong 1 lít nư c. un cách th y cho tan. Pha thêm natri thioglycolat ho c axit thioglycolic, pH = 7,1 ± 0,2. Cho thêm dung d ch Natri resazurin, tr n r i h p ư t 1210C/20 phút. Có th san ra các ng nghi m trư c khi s y ư t. 2. Môi trư ng Iron - Milk c i ti n S a tươi toàn ph n 1 lít
  6. S t sunfat.7H2O 1g Nư c c t 50ml Hòa s t sunfat vào trong 50 ml nư c c t. Cho t t 1 lít s a, v a cho v a qu y u b ng máy khu y t (ho c b ng ũa th y tinh). Hút 11ml môi trư ng vào ng nghi m 16 x 150 mm. H p ư t 1180C/15 phút. Môi trư ng này pha ch nên s d ng ngay. 4. Môi trư ng lactoza - gelatin Tryptose 15g Men th y phân 10g Lactoza 10g phenol 0,05 g Gelatin 120g Nư c c t 1 lít un cho tan Tryptose, men th y phân và lactoza trong 400ml nư c. Hòa tan gelatin trong 600ml nư c nóng 50 - 600C cho tan. Tr n 2 h n d ch trên l i, ch nh pH n 7,5 ± 0,2. Cho thêm ch th màu phenol. San ra các ng nghi m 16 x 150mm. H p ư t 1210C/10phút. Trong vòng 8 gi n u chưa dùng c n nóng 50 - 700C/ 2 - 3 gi trư c khi ti n hành xét nghi m. 5. Môi trư ng canh thang bào t (Sporulation broth) Polypepton 15g Men th y phân 3g Starch, soluble 3g MgSO4 khan 0,1g Natri thioglycolat 1g Na2HPO4 11g Nư c c t 1lít Ch nh pH 7,8 ± 0,1. San ra các ng nghi m. H p ư t 1210C/15 phút. 6. Môi trư ng di ng nitrat Cao th t bò 3g Pepton (Difco) 5g KNO3 1g Na2HPO4 2,5g Th ch 3g Galactoza 5g Glycerin 5 ml Nư c c t 1 lít Hòa các ch t trên tr th ch. Ch nh pH 7,3 ± 0,1. Cho thêm th ch và un n khi tan. San ra các ng 11 ml. H p ư t 1210C/15 phút. N u trong vòng 4 gi chưa s d ng thì trư c khi ti n hành xét nghi m ph i un sôi cách th y 10 phút, sau ó làm l nh ngay b ng nư c. 7. Dung d ch m glycerin mu i Glycerin 100ml K2HPO4 12,4g KH2PO4 4g NaCl 4,2g
  7. Nư c c t 900ml Hòa tan NaCl trong bình có 900ml nư c c t. Cho glycerin và phosphat ch nh pH=7,2. H p ư t 1210C/15phút. Trong trư ng h p dùng dung d ch glycerin m c (20%) , cho 200ml glycerin trong 800ml nư c c t.
Đồng bộ tài khoản