intTypePromotion=1

Quyết định số 335/2019/QĐ-UBND Quận 4

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 335/2019/QĐ-UBND Quận 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 335/2019/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Quận 4. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 335/2019/QĐ-UBND Quận 4

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN 4 Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 335/QĐ­UBND Quận 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 ­ 2018  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết  và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Quyết định số 996/QĐ­UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành  phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 ­ 2018; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 27/TTr­PTP ngày 15 tháng 02  năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 ­ 2018 trên địa bàn  Quận 4 (đính kèm các Danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và  đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 ­ 2018 tại trụ sở và trên  Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Trưởng Phòng Tư  pháp Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     CHỦ TỊCH
 2. Trần Hoàng Quân   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ  NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ  THỐNG HÓA 2014 ­ 2018 (Kèm theo Quyết định số 335/QĐ­UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận   4) Tên  Số, ký hiệu;  Thời điểm  loại  ngày, tháng,  Ghi  STT Tên gọi của văn bản có hiệu  văn  năm ban hành  chú lực bản văn bản A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LU ẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 Không có 06/2010/QĐ­ Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức    Quyết  1 UBND ngày  và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư  19/10/2010 định I. LĨNH VỰC TỔ 11/10/2010  CHựỨ xây d C BỘ MÁY NHÀ N ng công trình Quận 4. ƯỚC 01/2011/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức    Quyết  2 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị  11/3/2011 định 03/3/2011 Quận 4. 03/2011/QĐ­  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  Quyết  3 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận  08/6/2011   định 30/5/2011 4. 04/2011/QĐ­ Quyết định ban hành quy chế tổ chức và  Quyết  4 UBND ngày  hoạt động của Ban Bồi thường, giải  23/6/2011   định 15/6/2011 phóng mặt bằng Quận 4. 05/2011/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế về tổ  Quyết  5 UBND ngày  chức và hoạt động của Phòng Tài chính  06/7/2011   định 28/6/2011 ­ Kế hoạch Quận 4. 01/2017/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế về tổ  Quyết  6 UBND ngày  chức và hoạt động của Văn phòng Ủy  25/4/2017   định 17/4/2017 ban nhân dân Quận 4. 03/2017/QĐ­ Quyết  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  7 UBND ngày  17/6/2017   định và hoạt động của Thanh tra Quận 4. 09/6/2017 04/2017/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  Quyết  8 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận  25/12/2017   định 12/12/2017 4. 01/2018/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  Quyết  9 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Tài nguyên và  12/4/2018   định 30/3/2018 Môi trường Quận 4.
 3. 02/2018/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  Quyết  10 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Giáo dục và  27/4/2018   định 17/4/2018 Đào tạo Quận 4. 03/2018/QĐ­  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức  Quyết  11 UBND ngày  và hoạt động của Phòng Lao động ­  28/6/2018   định 15/6/2018 Thương binh và Xã hội Quận 4. 05/2018/QĐ­ Quyết  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  12 UBND ngày  03/12/2018   định của Phòng Y tế Quận 4. 23/11/2018 II. LĨNH V VềỰ C TÀI CHÍNH ­ NGÂN SÁCH  chuyển từ chế độ khoán định biên  1067/2006/QĐ­ và kinh phí hoạt động sang chế độ tự  Quyết  13 UBND­TH ngày  chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng  27/9/2006   định 27/9/2006 biên chế và kinh phí quản lý hành chính  đối với phường. III. LĨNH V ếC XÂY D QuyỰ ỰNG TH t định về bãi b Ể CH ỏ văn b Ế   ản quy 09/2007/QĐ­ Quyết  phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân  14 UBND ngày  22/6/2007   định quận 4 ban hành từ năm 2004 đến năm  14/6/2007 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luật. 05/2012/QĐ­ Quyết định về bãi bỏ Quyết định số  Quyết  15 UBND ngày  06/2007/QĐ­UBND ngày 17/4/2007 của  01/11/2012   định 25/10/2012 Ủy ban nhân dân Quận 4. 02/2017/QĐ­ Quyết định bãi bỏ Quyết định số  Quyết  16 UBND ngày  01/2012/QĐ­UBND ngày 26/3/2012 của  01/6/2017   định 19/5/2017 Ủy ban nhân dân Quận 4 04/2018/QĐ­ Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ­ Quyết  17 UBND ngày  UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân  28/11/2018   định 16/11/2018 dân Quận 4 06/2018/QĐ­ Bãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ­ Quyết  18 UBND ngày  UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân  07/12/2018   định 26/11/2018 dân Quận 4 Quyết định ban hành Kế hoạch thực  02/2010/QĐ­  Quyết  hiện chiến lược quốc gia phòng, chống  19 UBND ngày  13/3/2010   định tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn  05/3/2010 Quận 4. 03/2013/QĐ­ Quyết  Quyết định ban hành Quy chế về sử  20 UBND ngày  01/7/2013   định dụng thư điện tử công vụ. 24/6/2013 02/2014/QĐ­ Quyết định ban hành Quy chế đào tạo,  Quyết  21 UBND ngày  bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên  09/8/2014   định 01/8/2014 chức của Quận 4.   DANH MỤC
 4. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN  DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 ­ 2018 (Kèm theo Quyết định số 335/QĐ­UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận   4) Số, ký hiệu;  Lý do hết hiệu  Số, ký hiệu;  ngày, tháng, năm  Lý do hết hiệu  lực, ngưng hiệu  Tên loại  ngày, tháng,  STT ban hành văn  lực, ngưng hiệu lựcNgày hết hiệu  văn bản năm ban hành  bảnTên gọi của  lực lực, ngưng hiệu  văn bản văn bản lực 1 Quyết  03/2010/QĐ­ Quyết định ban hành  Quyết định ban hành  Bị bãi bỏ  định UBND ngày  Quy chế tổ chức và  Quy chế tổ chức và  bởi Quyết  14/4/2010 hoạt động của Phòng  hoạt động của  định số  Tư pháp Quận 4. Phòng Tư pháp  1712/QĐ­ Quận 4.Quyết định  UBND ngày  ban hành Quy chế tổ  30/6/2016  chức và hoạt động  của Ủy ban 
 5. của Phòng Tư pháp  Quận 4.Bị bãi bỏ  bởi Quyết định số  nhân dân  1712/QĐ­UBND  Quận  ngày 30/6/2016 của  430/6/2016 Ủy ban nhân dân  Quận 4 Quyết định sửa đổi,  bổ sung Quy chế tổ  chức và hoạt động  của Phòng Tư pháp  Quận 4 ban hành  kèm theo Quyết định  số 03/2010/QĐ­ UBND ngày  Bị bãi bỏ  Quyết định sửa đổi, bổ  14/4/2010 của  bởi Quyết  sung Quy chế tổ chức  UBND Q4.Quyết  định số  và hoạt động của  định sửa đổi, bổ  1712/QĐ­ 01/2014/QĐ­ Phòng Tư pháp Quận 4  sung Quy chế tổ  Quyết  UBND ngày  2 UBND ngày  ban hành kèm theo  chức và hoạt động  định 30/6/2016  03/01/2014 Quyết định số  của Phòng Tư pháp  của Ủy ban  03/2010/QĐ­UBND  Quận 4 ban hành  nhân dân  ngày 14/4/2010 của  kèm theo Quyết định  Quận  UBND Q4. số 03/2010/QĐ­ 430/6/2016 UBND ngày  14/4/2010 của  UBND Q4.Bị bãi bỏ  bởi Quyết định số  1712/QĐ­UBND  ngày 30/6/2016 của  Ủy ban nhân dân  Quận 4 Quyết định ban hành  Quy chế về tổ chức  và hoạt động của  Bị bãi bỏ  Phòng Nội vụ Quận  bởi Quyết  4.Quyết định ban  định số  Quyết định ban hành  hành Quy chế về tổ  2209/QĐ­ 04/2012/QĐ­ Quyết  Quy chế về tổ chức và  chức và hoạt động  UBND ngày  3 UBND ngày  định hoạt động của Phòng  của Phòng Nội vụ  07/9/2016  30/8/2012 Nội vụ Quận 4. Quận 4.Bị bãi bỏ  của Ủy ban  bởi Quyết định số  nhân dân  2209/QĐ­UBND  Quận  ngày 07/9/2016 của  407/9/2016 Ủy ban nhân dân  Quận 4 4 Quyết  03/2012/QĐ­ Quyết định ban hành  Quyết định ban hành  Bị bãi bỏ  định UBND ngày  Quy chế công tác văn  Quy chế công tác  bởi Quyết 
 6. văn thư, lưu trữ cơ  định số  quan.Quyết định ban  1356/QĐ­ hành Quy chế công  UBND­NC  tác văn thư, lưu trữ  ngày  cơ quan.Bị bãi bỏ  25/10/2016  29/6/2012 thư, lưu trữ cơ quan. bởi Quyết định số  của Ủy ban  1356/QĐ­UBND­NC  nhân dân  ngày 25/10/2016 của  Quận  Ủy ban nhân dân  425/10/201 Quận 4 6 Quyết định ban hành  Quy chế làm việc  của Ủy ban nhân dân  Quận 4 thực hiện thí  điểm không tổ chức  Bị bãi bỏ  Hội đồng nhân  bởi Quyết  dân.Quyết định ban  định số  Quyết định ban hành  hành Quy chế làm  2988/QĐ­ Quy chế làm việc của  05/2010/QĐ­ việc của Ủy ban  UBND ngày  Quyết  Ủy ban nhân dân Quận  5 UBND ngày  nhân dân Quận 4  25/11/2016  định 4 thực hiện thí điểm  19/8/2010 thực hiện thí điểm  của Ủy ban  không tổ chức Hội  không tổ chức Hội  nhân dân  đồng nhân dân. đồng nhân dân.Bị  Quận  bãi bỏ bởi Quyết  425/11/201 định số 2988/QĐ­ 6 UBND ngày  25/11/2016 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 Quyết định ban hành  Quy chế về tổ chức  và hoạt động của  Bị thay thế  Văn phòng Ủy ban  bởi Quyết  nhân dân Quận  định số  4.Quyết định ban  Quyết định ban hành  01/2017/QĐ hành Quy chế về tổ  04/2010/QĐ­ Quy chế về tổ chức và  ­UBND  Quyết  chức và hoạt động  6 UBND ngày  hoạt động của Văn  ngày  định của Văn phòng Ủy  14/4/2010 phòng Ủy ban nhân dân  17/4/2017  ban nhân dân Quận  Quận 4. của Ủy ban  4.Bị thay thế bởi  nhân dân  Quyết định số  Quận  01/2017/QĐ­UBND  425/4/2017 ngày 17/4/2017 của  Ủy ban nhân dân  Quận 4 7 Quyết  01/2012/QĐ­ Quyết định ban hành  Quyết định ban hành  Bị bãi bỏ  định UBND ngày  Quy chế về kiểm tra,  Quy chế về kiểm  bởi Quyết  26/3/2012 xử lý và rà soát, hệ  tra, xử lý và rà soát,  định số 
 7. hệ thống hóa văn  bản quy phạm pháp  luật trên địa bàn  Quận 4.Quyết định  ban hành Quy chế  02/2017/QĐ về kiểm tra, xử lý  ­UBND  và rà soát, hệ thống  ngày  thống hóa văn bản quy  hóa văn bản quy  19/5/2017  phạm pháp luật trên  phạm pháp luật trên  của Ủy ban  địa bàn Quận 4. địa bàn Quận 4.Bị  nhân dân  bãi bỏ bởi Quyết  Quận  định số 02/2017/QĐ­ 401/6/2017 UBND ngày  19/5/2017 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 Quyết định ban hành  Quy chế tổ chức và  hoạt động của  Phòng Tài nguyên và  Bị thay thế  Môi trường Quận  bởi Quyết  4.Quyết định ban  định số  Quyết định ban hành  hành Quy chế tổ  01/2018/QĐ 02/2011/QĐ­ Quy chế tổ chức và  chức và hoạt động  ­UBND  Quyết  8 UBND ngày  hoạt động của Phòng  của Phòng Tài  ngày  định 19/5/2011 Tài nguyên và Môi  nguyên và Môi  30/3/2018  trường Quận 4. trường Quận 4.Bị  của Ủy ban  thay thế bởi Quyết  nhân dân  định số 01/2018/QĐ­ Quận  UBND ngày  412/4/2018 30/3/2018 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 9 Quyết  02/2013/QĐ­ Quyết định ban hành  Quyết định ban hành  Bị thay thế  định UBND ngày  Quy chế về tổ chức và Quy chế về tổ chức  bởi Quyết  17/6/2013 hoạt động của Phòng  và hoạt động của  định số  Lao động ­ Thương  Phòng Lao động ­  03/2018/QĐ binh và Xã hội Quận 4. Thương binh và Xã  ­UBND  hội Quận 4.Quyết  ngày  định ban hành Quy  15/6/2018  chế về tổ chức và  của Ủy ban  hoạt động của  nhân dân  Phòng Lao động ­  Quận  Thương binh và Xã  428/6/2018 hội Quận 4.Bị thay  thế bởi Quyết định  số 03/2018/QĐ­ UBND ngày 
 8. 15/6/2018 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 Quyết định Ban  hành Quy định khu  vực, đường phố, địa  điểm sản xuất, kinh  doanh vật liệu xây  dựng, nơi để phế  Bị bãi bỏ  thải vật liệu xây  bởi Quyết  dựng trên địa bàn  Quyết định Ban hành  định số  Quận 4.Quyết định  Quy định khu vực,  04/2018/QĐ Ban hành Quy định  đường phố, địa điểm  ­UBND  02/2012/QĐ­ khu vực, đường  Quyết  sản xuất, kinh doanh  ngày  10 UBND ngày  phố, địa điểm sản  định vật liệu xây dựng, nơi  16/11/2018  30/5/2012 xuất, kinh doanh vật  để phế thải vật liệu  của Ủy ban  liệu xây dựng, nơi  xây dựng trên địa bàn  nhân dân  để phế thải vật liệu  Quận 4. Quận  xây dựng trên địa  428/11/201 bàn Quận 4.Bị bãi  8 bỏ bởi Quyết định  số 04/2018/QĐ­ UBND ngày  16/11/2018 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 11 Quyết  633/2009/QĐ­ Quyết định về ban  Quyết định về ban  Bị bãi bỏ  định UBND ngày  hành trình tự, thủ tục  hành trình tự, thủ  bởi Quyết  25/5/2009 thực hiện công tác thu  tục thực hiện công  định số  hồi đất, công tác bồi  tác thu hồi đất, công 06/2018/QĐ thường, hỗ trợ tái định  tác bồi thường, hỗ  ­UBND  cư và giải phóng mặt  trợ tái định cư và  ngày  bằng khi nhà nước thu  giải phóng mặt  26/11/2018  hồi đất trên địa bàn  bằng khi nhà nước  của Ủy ban  Quận 4. thu hồi đất trên địa  nhân dân  bàn Quận 4.Quyết  Quận  định về ban hành  407/12/201 trình tự, thủ tục  8 thực hiện công tác  thu hồi đất, công tác  bồi thường, hỗ trợ  tái định cư và giải  phóng mặt bằng khi  nhà nước thu hồi  đất trên địa bàn  Quận 4.Bị bãi bỏ  bởi Quyết định số  06/2018/QĐ­UBND 
 9. ngày 26/11/2018 của  Ủy ban nhân dân  Quận 4 Chỉ thị về việc tăng  cường các biện pháp  quản lý, kiểm soát  Bị bãi bỏ  thủ tục hành chính  bởi Quyết  trên địa bàn Quận  định số  4.Chỉ thị về việc  Chỉ thị về việc tăng  143/QĐ­ tăng cường các biện  05/2010/CT­ cường các biện pháp  UBND ngày  pháp quản lý, kiểm  12 Chỉ thị UBND ngày  quản lý, kiểm soát thủ  15/01/2016  soát thủ tục hành  23/12/2010 tục hành chính trên địa  của Ủy ban  chính trên địa bàn  bàn Quận 4. nhân dân  Quận 4.Bị bãi bỏ  Quận  bởi Quyết định số  415/01/201 143/QĐ­UBND ngày  6 15/01/2016 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 Chỉ thị về tăng  cường công tác phổ  biến, giáo dục pháp  luật, nâng cao ý thức  Bị bãi bỏ  chấp hành pháp luật  bởi Quyết  của cán bộ, nhân  định số  Chỉ thị về tăng cường  dân.Chỉ thị về tăng  143/QĐ­ công tác phổ biến, giáo cường công tác phổ  06/2011/CT­ UBND ngày  dục pháp luật, nâng  biến, giáo dục pháp  13 Chỉ thị UBND ngày  15/01/2016  cao ý thức chấp hành  luật, nâng cao ý thức  12/5/2011 của Ủy ban  pháp luật của cán bộ,  chấp hành pháp luật  nhân dân  nhân dân. của cán bộ, nhân  Quận  dân.Bị bãi bỏ bởi  415/01/201 Quyết định số  6 143/QĐ­UBND ngày  15/01/2016 của Ủy  ban nhân dân Quận  4 14 Chỉ thị 02/2011/CT­ Chỉ thị về tăng cường  Chỉ thị về tăng  Bị bãi bỏ  UBND ngày  công tác quản lý Nhà  cường công tác  bởi Quyết  24/3/2011 nước về văn thư, lưu  quản lý Nhà nước  định số  trữ trên địa bàn Quận  về văn thư, lưu trữ  1355/QĐ­ 4. trên địa bàn Quận  UBND­NC  4.Chỉ thị về tăng  ngày  cường công tác  25/10/2016  quản lý Nhà nước  của Ủy ban  về văn thư, lưu trữ  nhân dân  trên địa bàn Quận  Quận  4.Bị bãi bỏ bởi  425/10/201
 10. Quyết định số  1355/QĐ­UBND­NC  ngày 25/10/2016 của  6 Ủy ban nhân dân  Quận 4 Chỉ thị về tăng  cường quản lý nhà  nước, nâng cao hiệu  quả tạo sự chuyển  biến mạnh mẽ công  Bị bãi bỏ  tác thi hành án dân  bởi Quyết  sự trên địa bàn Quận  Chỉ thị về tăng cường  định số  4.Chỉ thị về tăng  quản lý nhà nước,  2992/QĐ­ cường quản lý nhà  05/2011/CT­ nâng cao hiệu quả tạo  UBND ngày  nước, nâng cao hiệu  15 Chỉ thị UBND ngày  sự chuyển biến mạnh  28/11/2016  quả tạo sự chuyển  11/5/2011 mẽ công tác thi hành  của Ủy ban  biến mạnh mẽ công  án dân sự trên địa bàn  nhân dân  tác thi hành án dân  Quận 4. Quận  sự trên địa bàn Quận  428/11/201 4.Bị bãi bỏ bởi  6 Quyết định số  2992/QĐ­UBND  ngày 28/11/2016 của  Ủy ban nhân dân  Quận 4                   Mẫu số 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ­CP DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN  DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 ­ 2018 (Kèm theo Quyết định số 335/QĐ­UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận   4) Số, ký hiệu; ngày,  Nội dung, quy  Lý do hết  Ngày hết  Tên loại văn  tháng, năm ban hành  định hết hiệu  hiệu lực,  hiệu lực,  STT bản văn bản; tên gọi của  lực, ngưng  ngưng hiệu  ngưng hiệu  văn bản hiệu lực lực lực 1. Không có 1. Không có   DANH MỤC
 11. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC,  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 ­ 2018 (Kèm theo Quyết định số 335/QĐ­UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận   4) Thời  hạn  xử lý  Cơ  hoặc  Tên  Số, ký hiệu;  quan/  Nội dung kiến  kiến  loại  ngày, tháng,  Tên gọi của văn  Kiến  đơn vị  STT nghị/ Lý do kiến  nghị  văn  năm ban hành  bản nghị chủ trì  nghị xử  bản văn bản soạn  lý/tình  thảo hình  xây  dựng ­ Căn cứ pháp lý  ban hành văn bản  đã hết hiệu lực  hoặc được sửa  Về chuyển từ  đổi, bổ sung. chế độ khoán  định biên và kinh  ­ Điều 5 văn bản  Phòng  phí hoạt động  quy định thời  Tài  1067/2006/QĐ­  sang chế độ tự  Quyết  Bãi  điểm có hiệu lực  chính ­  Quý  1. UBND­TH ngày chủ, tự chịu trách  định bỏ thi hành kể từ  Kế  I/2019 27/9/2006 nhiệm về sử  ngày ký là không  hoạch  dụng biên chế và  phù hợp với hình  Quận 4 kinh phí quản lý  thức văn bản quy  hành chính đối  phạm pháp luật. với phường. ­ Nội dung văn  bản đã thực hiện  xong. 2. Quyết  06/2010/QĐ­ Quyết định Ban  Bãi  ­ Căn cứ pháp lý  Phòng  Quý  định UBND ngày  hành Quy chế tổ  bỏ ban hành văn bản  Tư  I/2019 11/10/2010 chức và hoạt  đã hết hiệu lực. pháp  động của Ban  Quận 4 Quản lý đầu tư  ­ UBND Thành  xây dựng công  phố đã ban hành  trình Quận 4. Quyết định số  4719/QĐ­UBND  ngày 23/10/2018  phê duyệt Đề án  sắp xếp lại các  Ban QLDA của 
 12. thành phố, quận ­  huyện, Ban quản  lý đầu tư các khu  đô thị, Ban Quản  lý đầu tư các dự  án ODA, trong đó  giao Chủ tịch  UBND quận ­  huyện kiện toàn  và ban hành Quy  chế hoạt động  của Ban Quản lý  dự án đầu tư xây  dựng khu vực  quận ­ huyện trên  cơ sở Ban quản lý  đầu tư xây dựng  công trình quận ­  huyện.   TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ  NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ  THỐNG HÓA 2014 ­ 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ­UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân   dân Quận 4) Số, ký  Tên  hiệu; ngày,  Tên gọi  Thời  ST loại  tháng, năm  của văn  điểm có  Nội dung văn bản T văn  ban hành  bản hiệu lực bản văn bản Quyết định  Ban hành  Quy chế tổ  chức và  06/2010/QĐ Quy hoạt động  1… ­UBND  19/10/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  của Ban  … ngày  10 ges/van­ban­phap­luat.aspx định Quản lý  11/10/2010 đầu tư xây  dựng công  trình Quận  4. 2…. Quy 01/2011/QĐ Quyết định 11/3/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa
 13. ban hành  Quy chế tổ  ­UBND  chức và  ết  .. ngày  hoạt động  1 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 03/3/2011 của Phòng  Quản lý đô  thị Quận 4. Quyết định  ban hành  03/2011/QĐ Quy chế tổ  Quy 3…. ­UBND  chức và  08/6/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  .. ngày  hoạt động  1 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 30/5/2011 của Phòng  Kinh tế  Quận 4. Quyết định  ban hành  quy chế tổ  chức và  04/2011/QĐ Quy hoạt động  4…. ­UBND  23/6/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  của Ban  .. ngày  1 ges/van­ban­phap­luat.aspx định Bồi  15/6/2011 thường,  giải phóng  mặt bằng  Quận 4. Quyết định  ban hành  Quy chế  05/2011/QĐ về tổ chức  Quy 5…. ­UBND  và hoạt  06/7/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  .. ngày  động của  1 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 28/6/2011 Phòng Tài  chính ­ Kế  hoạch  Quận 4. Quyết định  ban hành  Quy chế  01/2017/QĐ về tổ chức  Quy 6…. ­UBND  và hoạt  25/4/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  .. ngày  động của  7 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 17/4/2017 Văn phòng  Ủy ban  nhân dân  Quận 4. 7…. Quy 03/2017/QĐ Quyết định 17/6/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa
 14. ban hành  Quy chế tổ  ­UBND  ết  chức và  .. ngày  7 ges/van­ban­phap­luat.aspx định hoạt động  09/6/2017 của Thanh  tra Quận 4. Quyết định  ban hành  04/2017/QĐ Quy chế tổ  Quy 8…. ­UBND  chức và  25/12/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  .. ngày  hoạt động  17 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 12/12/2017 của Phòng  Tư pháp  Quận 4. Quyết định  ban hành  Quy chế tổ  01/2018/QĐ chức và  Quy 9…. ­UBND  hoạt động  12/4/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  .. ngày  của Phòng  8 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 30/3/2018 Tài nguyên  và Môi  trường  Quận 4. Quyết định  ban hành  Quy chế tổ  02/2018/QĐ Quy chức và  10 ­UBND  27/4/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  hoạt động  …... ngày  8 ges/van­ban­phap­luat.aspx định của Phòng  17/4/2018 Giáo dục  và Đào tạo  Quận 4. Quyết định  ban hành  Quy chế tổ  chức và  03/2018/QĐ Quy hoạt động  11... ­UBND  28/6/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  của Phòng  ... ngày  8 ges/van­ban­phap­luat.aspx định Lao động ­  15/6/2018 Thương  binh và Xã  hội Quận  4.
 15. Ban hành  Quy chế tổ  05/2018/QĐ Quy chức và  12... ­UBND  03/12/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  hoạt động  ... ngày  18 ges/van­ban­phap­luat.aspx định của Phòng  23/11/2018 Y tế Quận  4. Về chuyển  từ chế độ  khoán định  biên và  kinh phí  hoạt động  sang chế  1067/2006/ độ tự chủ,  Quy 13... QĐ­ UBND­ tự chịu  27/9/200 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ­ NGÂN SÁCH ... TH ngày  trách  6 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 27/9/2006 nhiệm về  sử dụng  biên chế và  kinh phí  quản lý  hành chính  đối với  phường. Quyết định  về bãi bỏ  văn bản  quy phạm  pháp luật  do Ủy ban  09/2007/QĐ Quy nhân dân  14... ­ UBND  22/6/200 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  quận 4 ban  ... ngày  7 ges/van­ban­phap­luat.aspx định hành từ  14/6/2007 năm 2004  đến năm  2006, hiện  đã hết hiệu  lực pháp  luật. 15... Quy 05/2012/QĐ Quyết định  01/11/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ... ết  ­UBND  về bãi bỏ  12 ges/van­ban­phap­luat.aspx định ngày  Quyết định  25/10/2012 số  06/2007/Q Đ­UBND  ngày  17/4/2007 
 16. của Ủy ban  nhân dân  Quận 4. Quyết định  bãi bỏ  Quyết định  số  02/2017/QĐ Quy 01/2012/Q 16... ­UBND  01/6/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  Đ­UBND  ... ngày  7 ges/van­ban­phap­luat.aspx định ngày  19/5/2017 26/3/2012  của Ủy ban  nhân dân  Quận 4. Bãi bỏ  Quyết định  số  04/2018/QĐ 02/2012/Q Quy 17... ­UBND  Đ­UBND  28/11/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  ... ngày  ngày  18 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 16/11/2018 30/5/2012  của Ủy ban  nhân dân  Quận 4. Bãi bỏ  Quyết định  số  06/2018/QĐ 633/2009/Q Quy 18... ­UBND  Đ­UBND  07/12/20 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  ... ngày  ngày  18 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 26/11/2018 25/5/2009  của Ủy ban  nhân dân  Quận 4. Quyết định  ban hành  Kế hoạch  thực hiện  02/2010/QĐ chiến lược  Quy 19... ­UBND  quốc gia  13/3/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa ết  ... ngày  phòng,  0 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 05/3/2010 chống tham  nhũng đến  năm 2020  trên địa bàn  Quận 4.   Quy 03/2013/QĐ Quyết định 01/7/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa
 17. V.  LĨN H  VỰ C  ban hành  ­UBND  Quy chế  CÁ ết  ngày  về sử dụng  3 ges/van­ban­phap­luat.aspx N  định 24/6/2013 thư điện tử  BỘ,  công vụ. CÔ NG  CH ỨC Quyết định  ban hành  Quy chế  02/2014/QĐ  đào tạo,  Quy ­UBND  bồi dưỡng,  09/8/201 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pa   ết  ngày  cán bộ,  4 ges/van­ban­phap­luat.aspx định 01/8/2014 công chức,  viên chức  của Quận  4.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản