Quyết định Số: 337/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
112
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 337/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LMLM DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH ĐIỆN BIÊN PHÒNG, CHỐNG DỊCH LMLM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 337/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 337/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LMLM DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH ĐIỆN BIÊN PHÒNG, CHỐNG DỊCH LMLM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 548/BNN-TY ngày 27 tháng 02 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 204/UBND-NN ngày 25 tháng 2 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 106.300 liều vắc xin LMLM týp O thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch lở mồm long móng như đề nghị của Bộ tại công văn 548/BNN-TY nêu trên. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản