intTypePromotion=1

Quyết định số 3375/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 3375/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3375/2003/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3375/2003/QĐ-UB

  1. ậUỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2003 Số: 3375/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXXH ngày 23/10/2003 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ; Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7645/TC-TCDN ngày 24/7/2003 về việc giảm giá trị phần vốn Nhà nước khi cổ phần hóa của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh-Imexco ; Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh-Imexco ; Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7987/TC-TCDN ngày 04/8/2003 về việc Nhà nước tham gia vốn trong doanh nghiệp cổ phần hóa ; Xét kiến nghị của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại công văn số 724/CV-TCT ngày 11/7/2003 về tỷ lệ % Nhà nước giữ lại trong cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa ; Xét Tờ trình số 261/ĐMDN ngày 08/8/2003 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn như sau :
  2. 1- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 30.000.000.000 đồng Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20,00% vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong DN : 60,21% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm : 14,05% vốn điều lệ) - Tỷ lệ cổ phần hóa cho cổ đông ngoài DN : 19,79% vốn điều lệ 2- Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 3- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 01/7/2001 : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 96.537.573.286 đồng - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 17.639.903.176 đồng. 4- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 42.150 cổ phần Phần giá trị được ưu đãi : 1.264.500.000 đồng Trong đó : Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 8.235 cổ phần Phần giá trị được vay trả dần : 576.450.000 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần : Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ;
  3. Tên giao dịch quốc tế : HCMC GENERAL IMPORT EXPORT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY ; Tên gọi tắt : IMEXCO ; Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 59-61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Thu mua, gia công, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. - Nhập khẩu và kinh doanh hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu, máy móc, phương tiện vận tải. - Liên doanh hợp tác đầu tư. - Kinh doanh địa ốc khi được Bộ Xây dựng cho phép và kinh doanh kiều hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều 4. Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 09/QĐ-UB ngày 10/12/1994 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  4. Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH - BCĐ ĐM & PTDN Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - TT/TU, TT/HĐND. TP - TT/UBND thành phố - VP/TU, Ban TC/TU Mai Quốc Bình - TT/BĐM QLDN. TP - Sở LĐTB và Xã hội - Kho bạc Nhà nước TP - Cục Thuế TP, Công an TP - Chi nhánh NHNN/TP - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ CNN, TH, TM - Lưu (CNN-K)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản