Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 338/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các phòng nghiệp vụ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  2. - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Phan Văn Khải - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.
Đồng bộ tài khoản