Quyết định số 339/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 339/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/2002/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục các vắc xin, sinh phẩm y học sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 339/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 339/2002/Q -BYT NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VĂCXIN, SINH PH M Y H C S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2002 B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 30/6/1989; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2010/Q -BYT c a B Y t ngày 28/10/1996 ban hành Quy ch ăng ký văcxin, sinh ph m mi n d ch; Theo ngh c a Ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Danh m c các lo i văcxin, sinh phNm y h c s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2002 (có b n Danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2002 và thay th Quy t nh s 4546/2000/Q -BYT ngày 13/12/2000 v vi c ban hành danh m c văcxin, sinh phNm y h c s n xu t nư c ngoài ư c B Y t xem xét c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam năm 2001. i u 3. V Y t d phòng - B Y t có trách nhi m thông báo Quy t nh này n các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh văcxin, sinh phNm y h c. i u 4. Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các V có liên quan c a B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký)
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc DANH M C VĂCXIN, SINH PH M Y H C S N XU T NƯ C NGOÀI Ư C B Y T XEM XÉT C PS ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 339/2002/Q -BYT ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) TT Mã hàng hoá Tên s n phNm Căn c ăng ký Nhóm Phân nhóm I 3002 20 90 Văcxin Theo tiêu chuNn 1 - - Viêm gan tái t h p ư cB Y t công 2 - - Viêm não Nh t B n nh n 3 10 - Viêm màng não do não mô c u 4 50 - D i t bào 5 90 -S i 6 - - Quai B 7 - - Rubeon 8 - - Thu u 9 - - Cúm 10 - - Thương hàn 11 - - Hacmophilus influenzac týp b 12 20 - S t xu t huy t 13 90 - B ch h u 14 30 - Ho gà 15 90 - U n ván 16 - - Ph c u khuNn
  3. 17 - Văcxin B i li t tiêm II 3002 10 Sinh phNm i u tr Theo tiêu chuNn 1 - Huy t thanh kháng D i ư cB Y t công 2 - Huy t thanh kháng n c r n nh n 3 - Huy t thanh kháng c t B ch h u 4 - Huy t thanh kháng c t U n ván 5 - Các lo i Globulin mi n d ch 6 - Các lo i Cytokine (Interferon, 7 Interteukine) 8 - Các kháng nguyên gi i m n c m 9 - Huy t thanh kháng ct c th t - Các ch phNm máu III 3002 90 90 Sinh phNm chuNn oán Theo tiêu chuNn 1 - Các sinh phNm chuNn oán nhi m ư cB Y vi rút ngư i t công 2 nh n - Các sinh phNm chuNn oán nhi m 3 vi khuNn ngư i 4 - Các sinh phNm chuNn oán nhi m ký sinh trùng ngư i 5 - Các sinh phNm chuNn oán thai 6 nghén - Các sinh phNm chuNn oán nhóm máu - Các sinh phNm chNn oán t bào mi n d ch (kháng th huỳnh quang T4, T8...) IV 3002 Bán thành phNm các lo i văcxin, Theo Tiêu sinh phNm nêu t i m c I, II, III chuNn ư cB Y t công nh n
Đồng bộ tài khoản