Quyết định số 33A-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 33A-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33A-HĐBT về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33A-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33a-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C CHIA M T S XÃ C A HUY N TÂY SƠN THU C T NH NGHĨA BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia m t s xã c a huy n Tây Sơn thu c t nh Nghĩa Bình như sau: Huy n Tây Sơn. 1. Chia xã Bình An thành ba xã l y tên là xã Tây An, xã Tây Bình và xã Tây Vinh. a) Xã Tây An có 1.083 hécta t v i 4.756 nhân khNu. a gi i xã Tây An phía ông giáp huy n An Nhơn; phía tây giáp các xã Bình Hoà và Bình Thu n; phía nam giáp các xã Tây Bình và Tây Vinh; phía b c giáp xã Bình Thu n. b) Xã Tây Bình có 619 hécta t v i 6.352 nhân khNu. a gi i xã Tây Bình phía ông giáp xã Tân Vĩnh; phía tây giáp xã Bình Hoà; phía nam giáp sông Kôn, phía b c giáp xã Tây An. c) Xã Tây Vinh có 611 hécta t v i 6.569 nhân khNu. a gi i xã Tây Vinh phía ông giáp huy n An Nhơn; phía tây giáp xã Tây Bình; phía nam giáp sông Kôn; phía b c giáp xã Tây An. 2. Chia xã Bình Phú Khánh thành hai xã l y tên là xã Tây Xuân và xã Tây Phú. a) Xã Tây Xuân có 2.720 hécta t v i 6.268 nhân khNu.
  2. a gi i xã Tây Xuân phía ông giáp xã Bình Nghi; phía tây giáp xã Tây Phú; phía nam giáp huy n Vân Canh; phía b c giáp sông Kôn. b) Xã Tây Phú có 3.642 hécta t v i 8.634 nhân khNu. a gi i xã Tây Phú phía ông giáp xã Tây Xuân; phía tây giáp xã Vĩnh An; phía nam giáp huy n Vân Canh; phía b c giáp xã Bình Tư ng và th tr n Phú Phong. 3. Chia xã Bình Giang thành hai xã l y tên là xã Tây Thu n và xã Tây Giang. a) Xã Tây Thu n có 5.129 nhân khNu. a gi i xã Tây Thu n phía ông và phía nam giáp xã Tây Giang; phía tây giáp t nh Gia Lai - Kon Tum; phía b c giáp huy n Vĩnh Th nh. b) Xã Tây Giang có 8.358 nhân khNu. a gi i xã Tây Giang phía ông giáp các xã Bình Thành và Bình Tư ng ; phía tây giáp xã Tây Thu n; phía nam giáp các xã Bình Tư ng và Vĩnh An; phía b c giáp xã Bình Tân. i u 2. U ban Nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản