Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN về việc đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN về việc đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 34/2000/qđ-bcn về việc đổi tên viện thiết kế máy năng lượng và mỏ thành viện cơ khí năng lượng và mỏ do bộ trưởng bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN về việc đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 15 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C Đ I TÊN VI N THI T K MÁY NĂNG LƯ NG VÀ M THÀNH VI N CƠ KHÍ NĂNG LƯ NG VÀ M B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a T ng Công ty Cơ khí Năng lư ng và M t i Công văn s 144 CV/TCCB-L ngày 29 tháng 3 năm 2000; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. i tên Vi n thi t k máy Năng lư ng và M thành Vi n Cơ khí Năng lư ng và M , ơn v thành viên c a T ng Công ty Cơ khí Năng lư ng và M . Vi n Cơ khí Năng lư ng và M (sau ây g i t t là Vi n) là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n và quan h tín d ng v i ngân hàng, kho b c Nhà nư c. - Tên giao d ch Qu c t : Institute of Energetical and Mining Machines, vi t t t là: IEMM. - Tr s chính c a Vi n t t i : 565, ư ng Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i. - Cơ s s n xu t, th c nghi m t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, thành ph Hà N i. - C a hàng i lý và gi i thi u s n phNm, kinh doanh d ch v v t tư, thi t b t i 176, ư ng nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i. i u 2. Ngành ngh ch y u c a Vi n: - Nghiên c u, thi t k , ch t o, s a ch a, ph c h i thi t b , ph tùng, ph ki n cơ khí, i n, ph c v cho ngành Năng lư ng và M và các ngành kinh t khác;
  2. - Nghiên c u, thi t k , t ch c ào t o và ng d ng các s n phNm i n t tin h c, t ng hoá i u khi n các thi t b công ngh ; - Thi t k , ch t o, s a ch a, ph c h i, xây d ng tiêu chuNn ki m nh thi t b phòng n và an toàn n ; - H p tác khoa h c v i các t ch c trong và ngoài nư c th c hi n các chương trình nghiên c u và chuy n giao công ngh chuyên ngành cơ khí; - Tham gia l p quy ho ch phát tri n cơ khí ngành Năng lư ng và M ; - Tham gia xây d ng ngân hàng d li u, các tiêu chuNn ngành và qu c gia, các nh m c , ch tiêu kinh t -k thu t ngành cơ khí; - L p báo cáo kh thi, tư v n u tư xây d ng ngành cơ khí; - i lý cung c p các s n phNm, d ch v v t tư, k thu t, thi t b . i u 3. Vi n trư ng Vi n Cơ khí Năng lư ng và M ch u trách nhi m t ch c th c hi n i u l t ch c và ho t ng c a Vi n, ư c H i ng qu n tr T ng công ty Cơ khí Năng lư ng và M phê duy t và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh t i Quy t nh s 616 NL/TCCB-L ngày 30 tháng 10 năm 1995 c a B trư ng B Năng lư ng (trư c ây) trái v i Quy t nh này. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng Công ty Cơ khí Năng lư ng và M , Vi n trư ng Vi n Thi t k máy Năng lư ng và M , Vi n trư ng Vi n Cơ khí Năng lư ng và M ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG -Như i u 5, -Ban i m i qu n lý DN TW, -Ban TCCB Chính ph , -B K ho ch và u tư, -B Tài chính, -B KHCNMT, -B L -TB và Xã h i, -B Công an, Lê Qu c Khánh -Ngân hàng Nhà nư c, -UBND Thành ph Hà N i, -Lưu VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản