Quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT

 1. B VĂN H Ó A C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM T H Ô NG T I N c l p - T d o - H n h ph ú c S 34/2000/Q - Hà N i , n g à y 2 0 t h á n g 1 2 n ă m 2 0 0 0 BVHTT QUY T NNH C A B TR Ư NG B VĂ N HOÁ T HÔ NG T IN S 3 4 / 2 0 0 0 / Q - BVHTT NGÀY 2 0 T HÁNG 1 2 NĂM 2 0 0 0 V V I C C ÔNG B VĂ N B N Q UY P H M P HÁP LU T H T H I U L C B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Ngh nh 81/CP ngày 8/1/1993 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B VHTT; Căn c Quy t nh s 355/TTg ngày 28/5/1997 c a Th tư ng Chính ph v t ng rà soát văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c tho thu n c a các B (B Tài chính: Công văn s 46/TC-CSTC ngày 23/5/2000, Ban v t giá Chính ph : Công văn 437/BVGCP-CNTDDV ngày 19/5/2000, B Thương m i: Công văn s 2252 TM-PC ngày 18/5/2000, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn: Công văn s 1899/VP ngày 17/5/2000, B Giáo d c và ào t o: công văn s 4399/VP ngày 18/5/2000). Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch B Văn hoá Thông tin. QUY T NNH i u 1 : Công b Danh m c 461 văn b n qui ph m pháp lu t kèm theo Quy t nh này h t hi u l c i u 2 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i u 3 : Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này, Lưu Tr n Tiêu ( ã ký)
 2. DANH M C VĂN B N PH ÁP Q UY NG ÀNH VĂN H OÁ-T HÔ NG TI N T NĂM 1976 N 1997 H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 34/2000/Q -B VHTT ngày 20 tháng 12 năm 2000 c a B Văn hoá - Thông tin) ST S và ký hi u Ngày tháng Cơ quan ban N i dung văn b n T VB ban hành hành văn b n văn b n 1 2 3 4 5 Năm 1976 1 11/VH-Q 27/2/1976 B Văn hoá Q ban hành th l quy nh vi c ăng ký phim i n nh, máy quay phim và máy chi u phim. 2 95/VH-Q 12/8/1976 B Văn hoá Q ban hành tiêu chuNn ch t lư ng m t n phNm hoàn ch nh 3 96/VH-Q 12/8/1976 B Văn hoá Q chia n phNm xu t b n ra làm 3 nhóm (1, 2, 3) 4 97/VH-Q 13/8/1976 B Văn hoá Q ban hành b n quy nh nguyên v t li u dùng cho t t c các lo i n phNm (thay Q 916 ngày 19/8/1961) 5 103/VH-Q 20/8/1976 B Văn hoá Q ban hành b n danh m c các ngành ào t o cán b văn hoá ngh thu t c a B VH 6 34/VH-VP 7/10/1976 B Văn hoá Q ban hành b n i u l t m th i v các oàn ngh thu t chuyên nghi p t p th dân doanh vùng m i gi i phóng 7 158/VH-Q 17/11/1976 B Văn hoá Q v k ho ch gi ng d y công nhân chi u phim b c 2/6 8 169/VH-Q 31/12/1976 B Văn hoá Q quy nh v nh m c t l m t mát và t l rách nát hư h ng trong quá trình luân chuy n xu t b n phNm ngành phát hành sách 9 133/VH-CT 03/10/1976 B Văn hoá Ch th v vi c ăng ký kinh doanh ngành i n nh tư nhân Mi n Nam 10 15/TT-VH 8/3/1976 B -TT Thông tư c a B TT-CHMNVN v CHMNN vi c c m lưu hành sách báo, văn hoá MCTH phNm có n i dung chính tr ph n ng và dâm ô i tru 11 1762-VH/TV 19/10/1976 B Văn hoá Thông tư v vi c quy nh c th và hư ng d n thi hành i u l ngân sách xã i v i công tác văn hoá xã
 3. 12 1134/BVH-BT 5/7/1976 B Văn hoá CV v vi c b o v di tích l ch s th xã Thanh Hoá và th xã S m Sơn 13 1280/BVH-BT 2/8/1976 B Văn hoá CV v vi c b o v di tích nhà tù th xã Hoà Bình trong quy ho ch công trình thu i n Sông à 14 1472/BVH-TV 26/8/1976 B Văn hoá CV ch thanh toán cho ngành in 15 1814/VH-KH 28/10/1976 B Văn hoá CV quy nh th ng nh t ký hi u tiêu chuNn ngành c a B VH 16 1891/VH-TV 9/11/1976 B Văn hoá CV quy nh giá bán buôn công nghi p các lo i máy thi t b xư ng cơ khí ngành in 17 1848/VH-TV 4/11/1976 B Văn hoá CV quy nh vi c không thu ti n phi u mư n sách c hàng ngày c a các c gi Thư vi n Qu c gia. 18 2042/VH-TV 2/12/1976 CV b sung ch tài v c a Nhà xu t b n 19 2442/VH-TV 03/12/1976 B Văn hoá CV xây d ng công trình văn hoá c p huy n Năm 1977 20 57/VH-Q 8/4/1977 B Văn hoá Q ban hành i u l t m th i v i lý phát hành sách văn hoá phNm cho các t nh phía Nam 21 96/VH-Q 22/6/1977 B Văn hoá - Q ban hành b n quy ch v công tác Thông tin cơ i n ngành in 22 133 16/8/1977 B Văn hoá - Q quy nh giá bán buôn xí nghi p Thông tin cho m t s s n phNm c a xư ng nh c c 23 134 23/8/1977 B Văn hoá - Q quy nh t m th i giá bán buôn xí Thông tin nghi p cho m t s s n phNm c a xư ng v t li u in 24 28/VH-CT 23/2/1977 B Văn hoá Ch th v tăng cư ng công tác tư li u trong ngành văn hoá 25 43/VH-CT 12/3/1977 B Văn hoá Ch th v ho t ng văn hoá ph c v nông thôn 26 54/VH-QC 5/4/1977 B Văn hoá Ch th v vi c ch o các ngày h i 27 73 17/5/1977 B Văn hoá Ch th v ba cu c v n ng văn ngh cơ s 28 76/CT-KT 19/5/1977 B VH-TW Ch th v vi c Ny m nh phong trào oàn hát múa trong thanh niên - thi u nhi 29 181 1/12/1977 B VHTT Ch th Ny m nh công tác văn hoá
 4. VHTT-CT thông tin vùng các dân t c ít ngư i 30 64/VH-TT 20/4/1977 B Văn hoá Thông tư hư ng d n thi hành Ch th s 8/CT-TW c a Ban bí thư TW v công tác VH-VN trong giai o n c nư c ti n lên CNXH 31 76B/VH-TT 21/5/1977 B VHTT Thông tư ban hành các tiêu chuNn v các m t ho t ng văn hoá qu n chúng 32 214/TT-LB 5/8/1977 Liên b Thông tư v vi c h p nh t Ty văn hoá VHTT- và Ty thông tin thành Ty văn hoá UBPTTH thông tin 33 316/VH-TT 6/8/1977 B VHTT Thông tư v vi c x lý các di tích l ch s và văn hoá trong quá trình t ch c l i s n xu t theo hư ng XHCN 34 150/VHTT-TC 21/9/1977 B VHTT Thông tư hư ng d n thi hành Q c a Th tư ng Chính ph s 250/TTg ngày 14/6/1977 35 194 24/12/1977 B VHTT Thông tư liên b v Ny m nh công tác văn hoá và thông tin trong khu v c s n xu t lâm nghi p và vùng nh canh nh cư 36 159/VH-CT 26/12/1977 B VHTT Thông tư v vi c l p quy ho ch tôn t o các di tích l ch s , xây d ng tư ng ài và h th ng b o tàng Năm 1978 37 4 14/1/1987 B Văn hoá Q quy nh th i giá bán l c a t p chí i n nh, dày kho ng 60 trang kh 21x30cm là 0,60 38 45b 12/5/1978 B VHTT Q quy nh môn thi xét tuy n và ch n các l p cao ng, i h c và l p b i dư ng sau i h c 39 54/VHTT-Q 27/5/1978 B VHTT Q ban hành b n quy nh chính sách lãi i v i nh ng cơ s tư nhân s n xu t và kinh doanh trong ngành văn hoá và thông tin các t nh và thành ph mi n Nam ư c c i t o b ng hình th c công tư h p doanh 40 92/VHTT-Q 3/7/1978 B VHTT Q quy nh ch c năng, nhi m v c a C c văn hoá qu n chúng 41 117/VHTT-Q 22/7/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a C c thông tin và c ng 42 55/VHTT-Q 27/7/1978 B VHTT Q ban hành b n quy nh chính sách lãi i v i cơ s tư nhân s n xu t và
 5. kinh doanh trong ngành VHTT 43 118/VHTT-Q 28/7/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a C c xu t b n và báo chí 44 119/VHTT-Q 29/7/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V i ngo i 45 128/VHTT-Q 14/8/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V ngh thu t sân kh u 46 132/VHTT-Q 15/8/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a V âm nh c và múa 47 143/VHTT-Q 29/8/1978 B VHTT Q quy nh v vi c b o v khu di tích c a Ch t ch H Chí Minh t i P c Pó 48 2397 18/9/1978 B VHTT Q ban hành quy t c s d ng xe văn VHTT-Q hoá (xe câu l c b văn hoá) 49 177/VHTT-Q 30/9/1978 B VHTT Q quy nh nhi m v quy n h n và t ch c c a C c xây d ng cơ b n ngành VHTT 50 2379 6/10/1978 B VHTT Q ban hành quy ch i ngh thu t qu n chúng VHTT/Q 51 193/VHTT-Q 8/11/1978 B VHTT Q quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a C c i n nh 52 200/VHTT-Q 21/11/1978 B VHTT Q ban hành b n i u l t m th i c a H p tác xã nhi p nh áp d ng vi c c i t o XHCN và t ch c qu n lý s n xu t các cơ s nhi p nh tư nhân t i các t nh thành ph , mi n nam. 53 210/VHTT-Q 11/12/1978 B VHTT Q quy nh ch c năng nhi m v c a V M thu t 54 211/VHTT-Q 11/12/1978 B VHTT Q c a B VHTT quy nh nhi m v và quy n h n và t ch c b máy c a V B o t n b o tàng 55 39/VH-CT 06/05/1978 B VHTT Ch th v t ch c H i ngh liên hoan thông tin cơ s nông thôn l n th 8 56 202/VHTT-CT 21/11/1978 B Văn hoá - Ch th v vi c ti p t c Ny m nh và Thông tin hoàn thành c i t o XHCN và xây d ng i v i ngành sân kh u, phát hành sách, i n nh, s n xu t ĩa hát và băng nh c, nhi p nh tư nhân các t nh mi n Nam
 6. 57 26/VHTT-TT 17/04/1978 B Văn hoá Thông tư v ho t ng văn hoá văn ngh Tây Nguyên 58 1440 20/06/1978 B Văn hoá - Thông tư v vi c th c hi n Q s VHTT-TT Thông tin 113/CP ngày 15/4/1977 c a H CP v chính sách c i t o XHCN i v i các cơ s in tư nhân các t nh mi n Nam 59 83/VHTT-VP 27/06/1978 B Văn hoá Thông tư hư ng d n thi hành các lu t l v n p lưu chi u văn hoá phNm 60 113/VHTT-VP 22/07/1978 B VHTT Thông tư hư ng d n các ho t ng thông tin vùng cao biên gi i 61 157/VHTT-VP 11/09/1978 B VHTT Thông tư hư ng d n xây d ng ơn v văn hoá m i 62 2180 27/06/1978 B VHTT Thông tư quy nh nhi m v và t VHTT-VP ch c b máy c a Ban văn hoá - thông tin huy n 63 2624 30/10/1978 B VHTT Thông tư hư ng d n thi hành th l VHTT/TT c a H CP s 56/Q -CP ngày 18/3/1975 v vi c cư i, vi c tang, ngày gi , ngày h i theo n p s ng m i 64 2641 31/10/1978 B VHTT Thông tư quy nh và hư ng d n thi VHTT/TT hành ch trang b b o h lao ng cho công nhân xư ng phim ho t ho 65 205 21/11/1978 Liên B Thông tư liên b v vi c t ch c qu n VHTT- Nông lý các m t ho t ng các xã và h p nghi p tác xã nông nghi p 66 325 VH/VP 21/2/1978 B VH CV v vi c c m mua bán và xu t khNu c v t Năm 1979 67 35/VHTT-Q 2/4/1979 B VHTT Q ban hành ch qu n lý tài chính cho ngành i n nh 68 39/VHTT-Q 13/4/1979 B VHTT Q ch c năng, nhi m v c a V t ch c cán b 69 40/VHTT-Q 13/4/1979 B VHTT Q quy nh nhi m v và quy n h n c a V ào t o 70 46b/VHTT-Q 20/4/1979 B VHTT Q s a i ph n C trong i u 2 v t ch c b máy C c thông tin và c ng 71 45 VHTT-Q 20/4/1979 B VHTT Q ban hành t ch c và i u l v t ch c ho t ng c a Công ty phát hành sách huy n. 72 1150 21/5/1979 B VHTT Q ban hành tiêu chuNn c p b c KT t m th i cho nhân viên bán hàng và kho c a Phát hành sách.
 7. 73 1244 31/5/1979 B VHTT Q ban hành nguyên t c xác nh giá c nh cho các s n phNm c a ngành văn hoá. 74 96VHTT-Q 26/7/1979 B VHTT Q ban hành quy ch qu n lý sáng tác c a ngành i n nh. 75 132 VHTT-Q 18/8/1979 B VHTT Q nhi m v và quy n h n c a V âm nh c và múa. 76 138 VHTT-Q 27/9/1979 B VHTT Q s a i i m 2 trong i u 1 Q s 120/VHTT-TC ngày 31/8/1979 c a B VHTT (V trư ng V T ch c cán b ư c u quy n ký các quy t nh nhân s ). 77 154 VHTT-Q 18/10/1979 B VHTT Q ban hành i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a hi u sách nhân dân. 78 08 VHTT-CT 02/1/1979 B VHTT Ch th v m t s công tác l n c a ngành ngh thu t sân kh u trong hai năm 1979-1980. 79 09 2/1/1979 B VHTT Ch th v t ch c h i di n ngh thu t bi u di n chuyên nghi p năm 1980 80 1044 VHTT- 10/5/1979 B VHTT Ch th v vi c gi gìn b o qu n h sơ CT tài li u trong tình hình có chi n s 81 138 VHTT-CT 23/1/1979 B VHTT Ch th v công tác văn hoá thông tin năm 1979 82 78 VHTT-CT 26/6/1979 B VHTT Ch th v vi c phân b l i các cơ s c a B VHTT trong tình hình m i 83 82 VHTT-CT 7/7/1979 B VHTT Ch th v công tác sưu t m nghiên c u liên quan n b àn á Khánh Sơn 84 112 VHTT-CT 17/8/1979 B VHTT Ch th v vi c t ch c h i thi thông tin cơ s và h i thi k t h p h i ngh chuyên thông tin lưu ng chuyên nghi p 85 116 VHTT- 30/8/1979 B VHTT Ch th v vi c g p rút cùng c t CT ch c, Ny m nh ho t ng văn hoá và thông tin vùng biên gi i phía B c 86 128 VHTT- 15/9/1979 B VHTT Ch th tăng cư ng công tác thông tin CT c ng trong tình hình m i 87 162 VHTT-VP 2/11/1979 B VHTT Ch th v công tác VHTT chuNn b chi n u ch ng quân Trung Qu c xâm lư c. 88 839 148/4/1979 B VHTT Thông tư t m th i quy nh m t s ch ph c p i v i ơn v , CBCNV, các oàn làm phim truy n
 8. 89 825 14/4/1979 B VHTT Thông tư b sung quy nh t m th i v h th ng ch tiêu th ng kê KH c a ngành phát hành sách 90 1151 18/5/1979 B VHTT Thông tư hư ng d n vi c x p b c lương theo tiêu chuNn c p b c k thu t c a phát hành sách 91 2218 30/8/1979 B VHTT Thông tư quy nh t m th i v qu n lý và s d ng gi y in 92 2388- BT 7/9/1979 B VHTT Thông tư quy nh v nhi m v và t ch c b máy c a cơ quan văn hoá và thông tin c p t nh, huy n và xã 93 235/ VHTT 12/2/1979 B VHTT CV hư ng d n ho t ng các ngày h i trong c nư c 94 18 26/2/1979 B VHTT Nay quy nh v dùng con d u óng các văn b n gi y t c a các cu c liên hoan ngh thu t qu n chúng toàn qu c, 95 2410 VHTT 8/1979 B VHTT CV tăng cư ng công tác ch o tri t bài tr mê tín d oan Năm 1980 96 722 VHTT/Q 9/4/1980 B VHTT Q ban hành quy ch b o tàng t nh và thành ph 97 96 VHTTT/Q 18/7/1980 B VHTT Q ban hành chương trình lý lu n và l ch s m thu t dùng trong các trư ng cao ng m thu t 98 116 VHTT/Q 21/8/1980 B VHTT Q ban hành ch t làm hàng m u, thu mua, nh n ký g i các lo i văn hoá phNm c a ngành phát hành sách 99 2416 15/11/1980 B VHTT Q ban hành quy nh t m th i nh VHTT/Q m c tiêu dùng gi y in báo cho ơn v s n phNm c a ngành in 100 19 VHTT/CT 9/2/1980 B VHTT Ch th v công tác văn hoá thông tin năm 1980 101 32 VHTT/CT 24/3/1980 B VHTT Ch th v xây d ng n p s ng m i 102 68/VHTT-CT 12/5/1980 B VHTT Ch th v vi c Ny m nh công tác văn hoá và thông tin ch ng chi n tranh tâm lý c a ch 103 81 VHTT-CT 7/6/1980 B VHTT Ch th v tăng cư ng qu n lý các oàn ngh thu t sân kh u chuyên nghi p t p th dân doanh các t nh phía Nam 104 163 VHTT/CT 23/12/1980 B VHTT Ch th công tác văn hoá trong năm qu c t nh ng ngư i tàn t t 1981
 9. 105 40 VHTT-TT 7/4/1980 B VHTT Thông tư quy nh nhi mv và t ch c b máy c a công ty phát hành sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 106 736 VHTT-TT 10/4/1980 B VHTT Thông tư hư ng d n thi hành i u 2 trong Q s 113 VH/Q ngày 20/12/1975 v ch nhu n bút 107 49 L VH- H 21/4/1980 B VHTT- H Thông tư liên b v vi c công nh n c cách t t nghi p trung h c lâu năm trong ngành văn hoá ngh thu t 108 90 VHTT-TT 20/6/1980 B VHTT Thông tư v vi c hư ng d n phong trào bi u di n ca khúc chính tr trong qu n chúng 109 114VH/VP 21/8/1980 B VHTT Ch t m th i v ti n thư ng khuy n khích s d ng ph li u, ph phNm, ti t ki m khai thác v t tư ph c v s n xu t c a ngành in. Năm 1981 110 70a 29/5/1981 B VHTT Ban hành quy nh t m th i ch ti n thư ng cho nh ng b phim t tiêu chuNn ch t lư ng 111 142 21/10/1981 B VHTT Q ban hành b n chương trình ngành h i ho b c i h c c a ngành M thu t VN dùng trong các trư ng cao ng m thu t Hà N i, Hu và thành ph H Chí Minh 112 784 10/11/1981 B VHTT Q chuy n th i gian ào t o l p th nghi m i h c âm nh c dân t c c a Vi n nghiên c u âm nh c t 4 năm lên 5 năm 113 01TV-VHTT 9/1/1981 B VHTT Ch th v Ny m nh s n xu t và kinh doanh th c hi n 3 l i ích trong các ơn v c a B óng t i a phương 114 02 VHTT-CT 20/1/1981 B VHTT Ch th v công tác văn hoá thông tin năm 1981 115 28 23/3/1981 B VHTT Ch th v vi c chi u phim 116 67 VHTT-VP 20/5/1981 B VHTT Ch th v qu n lý các ho t ng văn hoá văn ngh trong qu n chúng 117 71 1/6/1981 B VHTT Ch th công tác văn hoá và thông tin t ch c các t nh biên gi i phía B c 118 03 VHTT-TT 19/1/1981 B VHTT Thông tư v công tác c a ngành ngh thu t sân kh u năm 1981 119 2367/VHTT- 24/2/1981 B VHTT Thông tư quy nh vi c th c hi n ch TC ph c p cho ngư i làm m u v
 10. trong các trư ng cao ng m thu t 120 19 VHTT-TT 9/3/1981 B VHTT Thông tư v công tác c a ngành âm nh c và múa năm 1981 121 43 VHTT-TT 11/4/1981 B VHTT Thông tư quy nh b sung ch ph c p cho các i chi u bóng lưu ng 122 711 TT-L 24/4/1981 B VHTT-Tài Thông tư liên b quy nh t m th i v chính qu văn hoá (thi hành Q s 33/TTg ngày 10/2/1981) c a Th tư ng Chính ph 123 1155 VHTT- 1/7/1981 B VHTT Thông tư hư ng d n thi hành b n quy QVH nh t m th i c a liên b VHTT-TC v qu văn hoá 124 2366VHTT- 24/12/1981 B VHTT Thông tư hư ng d n th c hi n m c TC ph c p bu i bi u di n cho di n viên và cán b các oàn ngh thu t 125 2392 VH TT- 30/12/1981 B VHTT Thông tư b sung và s a i m t s VH i u v m c ài th c a qu văn hoá cho tác gi i th c t và tham quan sáng tác Năm 1982 126 01/VH-Q 4/1/1982 B VH Q ban hành i u l t m th i v tiêu chuNn hoá o di n chính phim truy n ( i u l này áp d ng cho 2 xí nghi p làm phim truy n tr c thu c C c i n nh qu n lý) 127 31 VH-Q 27/1/1982 B VH Q quy nh t ch c b máy c a V KH-TV 128 29a VH-Q 26/3/1982 B VH Q quy nh t m th i giá mua bán s n phNm phim theo tiêu chuNn ch t lương 129 40 13/4/1982 B VH Ch th v công tác thư vi n năm 1982 130 64VH/CT 31/5/1982 B VH Ch th thi ua nâng cao ch t lư ng công tác toàn ngành c i thi n i s ng văn hoá cơ s 131 148VH/VP 30/12/1982 B VH Ch th ti p t c t ch c i s ng văn hoá cơ s 132 48 23/4/1982 B VH Thông tư v công tác c a ngành âm nh c và múa năm 1982 133 108VH/TC 4/6/1982 B VH Thông tư hư ng d n vi c th c hi n tiêu chuNn hoá cán b qu n lý ngành văn hoá Năm 1983 134 08 10/2/1983 B VH Q ban hành kèm theo quy ch v
 11. nhi m v quy n h n và ho t ng c a ban v n ng khai thác phát huy v n ca nh c truy n th ng Vi t Nam 135 43 30/4/1983 B VH Q nâng m c thù lao i v i tài li u s d ng n i b lên 3 làn m c hi n hành theo Q 1100/VHTT-Q ngày 23/6/1981 c a B VH và TT 136 144 16/12/1983 B VH Q s a i ch c năng nhi m v và t ch c b máy c c Văn hoá qu n chúng 137 03VH-CT 24/1/1983 B VH Ch th v vi c t ch c qu n lý c và m các c a hàng thu mua c 138 22 VH-TC 7/1/1983 B VH Thông tư hư ng d n vi c thi hành N 252/CP (ngày 12/6/1981) c a H BT quy nh các danh hi u ngh sĩ 139 30 24/3/1983 B VH Thông tư s a i 1 s i m v m c ài th c a qu văn hoá cho tác gi i th c t và tham gia sáng tác t i các khu sáng tác và an dư ng thu c B VH 140 815VH-TC 4/5/1983 B VH Thông tư hư ng d n Q s 43/VH-TC (30/4/1983) c a B v nâng m c thù lao i v i tài li u s d ng n i b lên 3 l n m c hi n hành 141 816 VH-TC 4/5/1983 B VH Thông tư hư ng d n Q 784/VH-Q (19/9/1981) c a B v nâng 100% m c nhu n bút cơ b n hi n hành 142 1135-VH/TT 16/6/1983 B VH Thông tư quy nh 1 s v n v xu t b n, phát hành các lo i l ch 143 1693VH- 26/8/1983 B VH Thông tư hư ng d n th c hi n NQ KHTV 188/H BT ngày 23/11/1982 c a H BT v tăng cư ng thương nghi p XHCN và qu n lý th trư ng i v i m t hàng sách và văn hoá phNm 144 2200/VH 5/11/1983 B VH Thông tư hư ng d n m u d u th ng nh t cho các nhà văn hoá trung tâm t nh, thành ph 145 2569/TT-LB 22/12//1983 B VH-TC Thông tư liên b Văn hoá - Tài chính quy nh ch b i dư ng t p luy n c a giáo viên, h c sinh các trư ng ngh thu t 146 99aVH/VP 21/1/1983 B VH CV v vi c ngăn ch n VHP các nư c tư b n nh p vào lan tràn trong n i b nhân dân
 12. 147 2612 VH-VP 26/12/1983 B VH CV v qu n lý video cassette 148 1697VH-VP 28/8/1983 B VH CV hư ng d n qu n lý video casset 149 123 9/11/1983 B VH Ban hành phương hư ng k ho ch tài sáng tác i n nh Năm 1984 150 40VH-Q 13/4/1984 B VH Q ban hành quy ch v t ch c và ho t ng c a các ơn v sân kh u chuyên nghi p (có Thông tư 96/VH- TT ngày 19/7/1984 hư ng d n) 151 111VH-Q 16/8/1984 B VH Q ban hành "quy ch t ch c và ho t ng" c a C c xu t b n và báo chí 152 2288VH-Q 12/10/1984 B VH Q quy nh khung giá vé xem chi u phim, xem bi u di n ngh thu t và t l cho thuê sân, bãi bi u di n 153 15VH-CT 5/2/1984 B VH Ch th v t ch c h i di n ca múa nh c chuyên nghi p toàn qu c năm 1985 154 10VH-CT 16/2/1984 B VH Ch th công tác văn hoá và thông tin năm 1984 155 373VH-VP 7/3/1984 B VH Ch th các ho t ng văn hoá thông tin k ni m 30 năm chi n th ng i n Biên Ph 156 19VH-CT 12/3/1984 B VH Ch th t ch c h i di n sân kh u chuyên nghi p toàn qu c năm 1985 157 24 VH-CT 19/3/1984 B VH Ch th v công tác m thu t chuNn b cho tri n lãm m thu t toàn qu c năm 1985 158 654VH-CT 11/4/1984 B VH Ch th v công tác b o t n b o tàng ph c v nh ng ngày k ni m l n trong năm 1985 159 745VH-CT 23/4/1984 B VH Ch th v nh ng ho t ng i n nh ph c v nh ng ngày k ni m l ch s trong năm 1985 160 1636VH-VP 20/8/1984 B VH Ch th v vi c ph c v các ngày k ni m cách m ng tháng Tám và Qu c khánh 2/9 năm 1984 161 1700VH- 23/8/1984 B VH Ch th l p sơ phát tri n và phân b KHTV l c lư ng s n xu t các s n phNm văn hoá và ho t ng văn hoá Vi t Nam 1986-2000 162 2305VH-CT 22/10/1984 B VH Ch th v vi c th c hi n Ch th s 83/H BT v bi n pháp b o v tài s n
 13. xã h i ch nghĩa 163 138 VH-CT 19/11/1984 B VH Ch th v vi c ch m d t ho t ng c a các ơn v ngh thu t sân kh u chuyên nghi p do b u ch qu n lý ho c kh ng ch 164 2876VH-CT 19/12/1984 B VH Ch th v vi c m i anh ch em sáng t o ngh thu t Trung ương v a phương xây d ng ti t m c nhưng không m b o th t c 165 346VH-TT 5/2/1984 B VH Thông tư v công tác c a ngành âm nh c và múa năm 1984 166 96VH-TT 24/4/1984 B VH Thông tư hư ng d n thi hành "quy ch v t ch c và ho t ng c a các ơn v ngh thu t sân kh u chuyên nghi p (nhà nư c và t p th ) thu c các t nh thành ph tr c thu c TW, c khu phía Nam 167 2082VH-VP 24/4/1984 B VH Thông tư Ny m nh cu c v n ng xây d ng n p s ng m i, bài tr h t c mê tín d oan và t n n xã h i 168 158VH-TC 11/12/1984 B VH Thông tư hư ng d n s a i ch ph c p ngư i làm m u v 169 165Tt-LB 25/12/1984 B VH-L -TC Thông tư liên b hư ng d n s a i m t s ch i v i di n viên ngh thu t chuyên nghi p 170 157VH 26/12/1984 B VH Thông tư hư ng d n s a i ch ph c p ho t ng chi u bóng trong ngành văn hoá Năm 1985 171 17VHTT-Q 27/2/1985 B VHTT Q ban hành quy ch chi u phim i n nh trong nhà văn hoá 172 376VHTT/Q 1/3/1985 B VHTT Q giá bán buôn xí nghi p và giá bán buôn thương nghi p c p 1 các lo i sơ, vĩ àn xu t khNu 173 376 VHTT-Q 1/3/1985 B VH Q quy nh giá b n buôn nh c c 174 428VHTT-Q 9/3/1985 B VHTT Q giá bán l báo VHNT 16 trang kh 29x42 175 21VHTT-Q 13/3/1985 B VH Q ban hành quy ch b o tàng huy n 176 558VHTT-Q 22/3/1985 B VH Q ban hành quy ch thu l phí ki m tra văn hoá phNm xu t nh p khNu phi m u d ch 177 576VHTT-Q 25/3/1985 B VH Q quy nh giá bán l các lo i báo
 14. nh p khNu c a Liên Xô và các nư c XHCN 178 750VH-Q 10/4/1985 B VH Q quy nh khung giá bán l các báo a phương 179 812VH-Q 10/4/1985 B VH Q giá bán buôn xí nghi p các s n phNm c a T ng công ty s n xu t và cung ng v t phNm VHTT 180 813VH-Q 16/4/1985 B VH Q giá bán buôn xí nghi p các s n phNm c a T ng công ty s n xu t và cung ng v t phNm VHTT 181 690VH-Q 31/4/1985 B VH Q giá gia công tem và bưu nh xu t khNu c a Công ty XNK sách báo và VHP 182 996VH-Q 6/5/1985 B VH Q quy nh giá bán l các lo i báo, t p san 183 1297VH-Q 12/6/1985 B VH Q giá thu mua ĩa sơn mài xu t khNu 184 1464VH/Q 3/7/1985 B VH Q giá gia công s n xu t máy s y nh do T ng công ty s n xu t và cung ng v t phNm văn hoá và thông tin 185 87VH-Q 10/7/1985 B VH Q ban hành quy ch ph bi n phim i n nh trên lãnh th C ng hoà XHCN Vi t Nam 186 1586 16/7/1995 B VH Q giá bán buôn XN các s n phNm nh c c VH-Q 187 1558 17/7/1985 B VH Q giá bán buôn XN các s n phNm do VH-Q XN thi t b i n nh s n xu t 188 1589 17/7/1985 B VH Q giá gia công văn hoá phNm xu t khNu VH-Q 189 1714 2/8/1985 B VH Q giá thu mua tranh ngh thu t xu t khNu VH-Q 190 98 VH-Q 2/8/1985 B VH Q ban hành tiêu chuNn nghi p v viên ch c chuyên nghành báo chí - xu t b n - bi u di n ngh thu t thư vi n 191 1837 VH Q 14/7/1985 B VH Q giá bán buôn xí nghi p các s n phNm do xí nghi p thi t b i n nh s n xu t 192 1865 VH-Q 19/8/1986 B VH Q quy nh giá bán các s n phNm ngành i n nh 193 107 26/8/1985 B VH-TCKT Q ban hành ch tiêu báo bi n t ng ki m kê các công trình văn hoá ngh
 15. VH-TCKT/LB thu t hi n v t b o t n b o tàng, sách thư vi n 194 1947/VH/Q 28/8/1985 B VH Quy nh giá bán buôn xí nghi p cho 1000 trang sách kh 13x19 cm c a nhà xu t b n văn hoá 195 1948 VH-Q 28/8/1985 B VH Quy nh giá bán buôn XN cho các s n phNm ch úc 196 1966/VH-Q 29/8/1985 B VH Quy nh giá bán buôn bình quân các s n phNm cho nhà xu t b n văn hoá 197 109/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a v ào t o 198 110/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a ban thanh tra và pháp ch 199 111/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a v t ch c cán b 200 112/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a văn phòng b 201 113/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a v h p tác qu c t 202 114/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng c a v k ho ch 203 115/VH-Q 6/9/1985 B VH Quy nh nhi m v ch c năng v tài chính k toán 204 2059 10/9/1985 B VH Q giá bán buôn thương nghi p c p 1 VH-Q các văn hoá phNm nh p khNu 205 2196/VH-Q 16/9/1985 B VH Q giá bán l bình quân 1000 trang ru t kh sách 13x14 cm 206 2197/VH-Q 28/9/1985 B VH Q quy nh khung giá vé phim bi u di n ngh thu t và t l cho thuê r p 207 129/VH-Q 14/10/1985 B VH Q quy nh giá bán l các báo phát hành t i Hà N i 208 127/VH-Q 17/10/1985 B VH Q giá thu mua tranh ngh thu t xu t khNu c a xunhasaba 209 134/VH-Q 26/10/1985 B VH Q t m th i giá công in b ng 1,5 l n so v i giá quy nh t i Q 1337/VH- Q ngày 14/7/1982 210 136/VH-Q 29/10/1985 B VH Q giá bán l l ch và văn hoá phNm năm 1986 211 143/VH-Q 6/11/1985 B VH Q giá khôi ph c các thi t b n xu t vi phim và các thi t b sân kh u, nh c c 212 162/VH-Q 19/11/1985 B VH Q quy nh nhi m v quy n h n t
 16. ch c C c âm nh c - múa 213 1609/VH-Q 19/11/1985 B VH Q giá bán buôn xí nghi p và giá bán buôn công nghi p các s n phNm c a nhà máy cơ khí in 214 163/VH-Q 21/11/1985 B VH Q quy nh nhi m v quy n h n và t ch c c a C c ngh thu t sân kh u 215 166/VH-Q 22/11/1985 B VH Q giá bán l các báo t p chí 216 167/VH-Q 28/11/1985 B VH Q quy nh nhi m v quy n h n ch c năng c a C c thư vi n 217 3266/VH-Q 29/11/1985 B VH Q quy nh giá bán l báo a phương 218 171 a 9/12/1985 B VH Q quy nh t m th i giá bán l sách nh p c a các nư c XHCN 219 182/Q 24/12/1985 B VH Q ban hành i u l qu văn hoá 220 183/VH-Q 24/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c Thông tin c ng 221 184/VH-Q 24/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c Tri n lãm 222 185/VH-Q 24/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c M thu t 223 186/VH-Q 24/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c b o t n b o tàng 224 195/VH-Q 25/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c Văn hoá qu n chúng 225 196/VH-Q 25/12/1985 B VH Q quy nh nhi m v ch c năng c a C c Xu t b n báo chí 226 204/VH-Q 31/12/1985 B VH Q nâng m c nhu n bút cơ b n 13 l n cho các th lo i trong Q 784 227 57/VH-VP 4/1/1985 B VH Ch th công tác văn hoá thông tin năm 1985 228 02/VHTT 7/1/1985 B VH Ch th v vi c t ch c h i thi thông tin c ng ph c v các ngày k ni m l n năm 1985 229 07/TTLB- 17/1/1985 B VH - NT Thông tư liên b quy nh ph m vi VHTT-NT kinh doanh xu t nh p khNu và kinh doanh d ch v thu ngo i t c a ngành văn hoá 230 804/VP 15/4/1985 B VH Thông tư hư ng d n thi hành quy ch b o tàng huy n 231 1595/VHTT 18/7/1985 B VH Thông tư v vi c t ch c các ho t ng VHTT ph c v năm "qu c t v
 17. r ng" 232 2233/VHTT 1/10/1985 B VH Thông tư hư ng d n i u ch nh giá bán l sách 233 2248/VH-TC 4/10/1985 B VH Thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh s 88/H BT c a H BT v t ch c b máy nghành VHTT (c p t nh, huy n, xã) 234 173/VH-TT 12/10/1985 B VH Thông tư hư ng d n thi hành Q s 2166/V7 ngày 25/4/1985 c a H BT v vi c quy n s d ng ngo i t c a ngành văn hoá 235 202/TT-LB 30/12/1985 B VH-L -TC Thông tư liên b hư ng d n th c hi n các ch ph c p ho t ng văn hoá - ngh thu t chuyên nghi p 236 203/TT-LB 30/12/1985 B VH - B Thông tư liên b hư ng d n ch thù nông nghi p lao ho t ng văn hoá thông tin không chuyên trong các h p tác xã - t p oàn nông nghi p Năm 1986 237 41/VH-Q 5/3/1986 B VH Q ban hành quy nh t m th i v xu t nh p khNu văn hoá phNm không thu c ph m vi kinh doanh 238 57/VH-Q 15/3/1986 B VH Q quy nh nhi m v quy n h n t ch c b máy c a C c i n nh 239 179/VH-Q 17/6/1986 B VH Q ban hành quy nh phân c p công tác t ch c cán b 240 217/VH-Q 8/8/1986 B VH Q ban hành tiêu chuNn công nhân s a ch a thi t b chi u phim (thay cho Quy t nh s 326/VH-Q ngày 3/7/1960) 241 219/VH-Q 14/8/1986 B VH Q ban hành danh m c s n phNm ngành in 242 239/VH-Q 17/9/1986 B VH Q m c thu l phí ki m tra VHP xu t nh p khNu phi m u d ch 243 248/VH-Q 27/9/1986 B VH Q ban hành tiêu chuNn nghi p v chuyên ngành VHQC, m thu t, b o t n b o tàng và PHS 244 250/VH-Q 30/9/1986 B VH Q ban hành quy ch giao nh n sách, báo văn hoá phNm nh p khNu gi a Xunhasaba và T ng công ty PHS 245 264/VH-Q 21/10/1986 B VH Q ban hành b sung ph l c bi u 05A-TV-CS thay th các ch tiêu ki m kê băng hình video cassette
 18. 246 291/VH-Q 7/11/1986 B VH Q ban hành quy ch t ch c và ho t ng ngành i n nh a phương 247 377/VH-Q 21/12/1986 B VH Q nâng m c nhu n bút cho các tác phNm VHNT, khoa h c k thu t 248 376/VH-Q 31/12/1986 B VH Q nâng m c ph c p ch ho t ng VHNT chuyên nghi p 249 23/VH- CT 31/1/1986 B VH Ch th v tăng cư ng xây d ng phòng tuy n văn hoá v ng m nh 250 132 VH-CT 26/5/1986 B VH Ch th v liên hoan ca khúc toàn qu c và ngày văn hoá các dân t c 251 1917 14/10/1986 B VH Ch th v vi c Ny m nh các d ch v TC-TCTK văn hoá thu ngo i t 252 265/VH-CT 20/10/1986 B VH Ch th v tăng cư ng qu n lý XB a phương 253 89/VHTT 14/4/1986 B VH Thông tư hư ng d n thi hành Ch th 339/CT ngày 22/10/1985 v qu n lý và s d ng băng hình 254 177/VHTT 14/6/1986 B VH Thông tư hư ng d n v nâng m c nhu n bút 255 197/VHTT 12/7/1986 B VH Thông tư quy nh t m th i x p h nh các t ch c s nghi p ngành văn hoá thông tin các t nh, thành ph 256 205/VHTT 22/7/1986 B VH Thông tư hư ng d n t ch c nh ng ngày văn hoá các dân t c Vi t Nam. 257 207/VH-TT 8/8/1986 B VH Thông tư ban hành gi y ch ng nh n ăng ký k t hôn 258 217A/VH-TT 13/8/1986 B VH Thông tư hư ng d n x p h ng m t s Công ty kinh doanh ngành VH 259 368/VH/TT 24/12/1986 B VH Thông tư hư ng d n ch tr công ngư i làm m u v 260 1020/VH-TC 21/6/1986 B VH Cv v công tác quy ho ch cán b chuyên môn nghi p v 261 1516/VH-VP 4/8/1986 B VH CV v vi c gi i tán và c m các oàn ngh thu t tư nhân ho t ng a phương 262 1388/VH-VP 18/08/1986 B VH CV v vi c qu n lý ho t ng chi u băng hình và máy video cho công ty chi u bóng a phương 263 1513/VH-VP 4/9/1986 B VH CV v vi c gi i tán các oàn ngh thu t sân kh u chuyên nghi p c p qu n, huy n thành ph tr c thu c t nh.
 19. 264 1676/VH- T 15/9/1986 B VH CV v vi c gi ng d y ngo i ng trong các trư ng VHNT ( i h c cao ng và trung h c) 265 244/VH-TC 20/09/1986 B VHTT Ban hành tiêu chuNn nghi p v viên ch c chuyên ngành VHQC, M thu t, BTBT và PHS 266 1794/VH-VP 30/09/1986 B CVH CV v vi c ình ch chi u băng hình tư b n ch nghĩa và phim tư li u 267 2294/VH- T 8/12/1986 B VH CV v quy nh gi gi ng d y chính tr trong các trư ng VHNT Năm 1987 268 02/VH-Q 5/1/1987 B VH Q giá bán l sách nh p c a Liên Xô 269 03/VH-VG 5/1/1987 B VH Q quy nh giá xem chi u bóng và vé xem NT 270 07/VH-Q 12/1/1987 B VH Q giá bán các s n phNm do T ng Công ty v t phNm văn hoá s n xu t 271 22/VH-TCKT 11/2/1987 B VH Q quy nh giá báo Th công nghi p 272 226/VH-VP 12/2/1987 B VH Quy nh giá bán l văn hoá phNm 273 33/VH-Q 27/2/1987 B VH Q ban hành quy ch t ch c c a C c thông tin c ng 274 36/VH-TCKT 7/3/1987 B VH Q giá bán các lo i báo 275 37/VH-QD 11/3/1987 B VH Q giá bán báo An ninh th ô 276 44/VH-Q 16/3/1987 B VH Q giá bán l báo i n nh VN 277 64a/VH-Q 28/3/1987 B VH Q quy nh giá bán l t p chí nh p khNu (các lo i) 278 48/Q -BTT 27/4/1987 B Thông tin Q giao nhi m v hư ng d n và t ch c b i dư ng cán b , công nhân k thu t truy n thanh t VTCCB lao ng và ào t o chuy n sang c c phát thanh truy n hình 279 131/VH-Q 2/7/1987 B VH Q chuy n giao nhi m v ào t o cán b t V ào t o sang V TCCB 280 150/Q -LB 3/8/1987 B VH- Q giá vé xem bi u di n ngh thu t UBVGNN cho thuê r p 281 151/Q -LB 3/8/1987 B VH- Q quy nh giá xem phim th ng nh t UBVGNN c nư c 282 302/Q -BTT 29/10/1987 B TT Q v vi c tính l i nhu n bút cơ b n lên 13 l n so v i m c hi n hành 283 2421/VH-VP 25/11/1987 B VH Quy nh m c ch nhu n bút
 20. 284 321/Q -BTT 28/11/1987 B Thông tin Q giá bán buôn v t tư các máy tăng âm do XN cơ khí i n t s n xu t 285 582/BTT 15/12/1987 B Thông tin Q k t ngày 1/1/1998 ánh ch s trên xu t b n phNm nh kỳ (báo, t p chí, t p san) c a VN theo tiêu chuNn qu c t 286 388/Q -BTT 21/12/1987 B Thông tin Q giá bán buôn v t tư k thu t thi t b và linh ki n i n t c a CT v t tư k thu t PTTH 287 196/VH-CT 27/10/1987 B VH Ch th v x lý v t tư thi t b t n kho ng 288 270/VH-CT 30/10/1987 B VH Ch th v vi c Ny m nh công tác VHVN thông tin các dân t c thi u s trong năm t i 289 04/VH-TT 7/1/1987 B VH Thông tư v vi c hư ng d n gi i thích N 142/H BT ngày 14/11/1986 v quy n tác gi 290 45 12/1/1987 B VH-HQ Thông tư liên b Văn hoá - H i quan TTLB-VH-HQ v vi c qu n lý s d ng máy video và băng hình 291 87/TT 20/4/1987 B VH Thông tư quy nh vi c t ch c các ho t ng trong các cơ s d ch v 292 11/TT-LB 29/10/1987 B VH Thông tư hư ng d n tính l i ph c p i v i các ho t ng VHTT 293 493/BTT 6/11/1987 B thông tin Thông tri gi gìn k lu t trong công tác xu t b n 294 517/TT-BTT 7/11/1987 B Thông tin Thông tư hư ng d n v vi c Ny m nh thi hành Q s 140/H BT ngày 15/09/1987 c a H BT v tri t ti t ki m 295 279/BTT 30/7/1987 B Thông tin CV ch o th c hi n quy nh v xu t b n nh t th i trong toàn qu c 296 1719/VH-VP 17/08/1987 B VH CV b sung danh m c văn hoá phNm trong t khai h i quan 297 492/BTT-BC 6/11/1987 B Thông tin CV hư ng d n thi hành Q s 302/Q -BTT ngày 29/10/1987 v i u ch nh nhu n bút cho ngành báo chí 298 3058/VH-VP 31/12/1987 B VH Cv ch chính sách tài chính kinh t trong các ho t ng văn hoá Năm 1988 299 26/Q -BTT 23/1/1988 B Thông tin Q i u ch nh giá bán l các báo và t p chí
Đồng bộ tài khoản