Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 34/2002/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2002 V VI C S D NG VÀ QU N LÝ NHÀ TANG L S 5 TR N THÁNH TÔNG, HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c ý ki n c a B Chính tr t i thông báo s 131/TB-TW ngày 07 tháng 11 năm 1995; Căn c Ngh nh s 62/2001/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c l tang i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c khi t tr n; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH i u 1. Nay s d ng Nhà tang l s 5 Tr n Thánh Tông, Hà N i : 1. T ch c l tang theo nghi th c Qu c tang; 2. T ch c l tang theo nghi th c l tang Nhà nư c; 3. T ch c l tang i v i các i tư ng nêu t i ph l c kèm theo. i u 2. 1. Nhà tang l s 5 Tr n Thánh Tông, Hà N i do B Qu c phòng qu n lý; 2. Ngoài th i gian t ch c các l tang theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này, Nhà tang l s 5 Tr n Thánh Tông ư c s d ng t ch c l tang i v i cán b , sĩ quan quân i hy sinh, t tr n t i b nh vi n Trung ương Quân i 108. i u 3. B Qu c phòng có trách nhi m: 1. Ban hành Quy ch s d ng Nhà tang l và các th t c, nghi th c c th t ch c l tang theo úng quy nh, b o m trang nghiêm, ti t ki m; 2. Quy nh v ch c năng, nhi m v , t ch c c a Ban Qu n lý Nhà tang l .
  2. i u 4. Kinh phí b o dư ng, s a ch a, mua s m thi t b , phương ti n ph c v Nhà tang l ư c d toán trong kinh phí thư ng xuyên hàng năm c a B Qu c phòng. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) CH C DANH CÁN B KHI T TR N Ư C T CH C L TANG T I NHÀ TANG L S 5 TR N THÁNH TÔNG, HÀ N I (Ban hành theo Quy t nh s 34/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC CH C DANH KHI T TR N T CH C THEO NGHI TH C L QU C TANG: 1. T ng Bí thư Ban Ch p hành Trung ương ng; 2. Ch t ch nư c; 3. Th tư ng Chính ph ; 4. Ch t ch Qu c h i. II. CÁC CH C DANH KHI T TR N T CH C THEO NGHI TH C L TANG NHÀ NƯ C: 1. U viên B Chính tr , Bí thư Trung ương ng; 2. Phó Ch t ch nư c; 3. Phó Th tư ng Chính ph ; 4. Phó Ch t ch Qu c h i; 5. Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; 6. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao; 7. Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; 8. i tư ng, Thư ng tư ng l c lư ng vũ trang.
  3. III. CH C DANH CÁN B DO B CHÍNH TRN TR C TI P QU N LÝ (K C ƯƠNG CH C HO C Ã NGH HƯU): 1. Cơ quan Trung ương: - U viên Ban Ch p hành Trung ương ng. - U viên H i ng Qu c phòng An ninh. - Thành viên ng oàn Qu c h i; thành viên Ban Cán s ng Chính ph ; Bí thư Ban Cán s ng Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Bí thư Ban Cán s ng H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh; Bí thư Ban Cán s ng các B và cơ quan ngang B ; Bí thư ng oàn c a các cơ quan: M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam; Bí thư ng y kh i cơ quan Trung ương. - Ch nhi m, Phó Ch nhi m y ban Ki m tra Trung ương; Trư ng ban c a Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương; Giám c H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh. - U viên U ban Thư ng v Qu c h i; Ch t ch H i ng Dân t c c a Qu c h i; Ch nhi m U ban c a Qu c h i; Ch nhi m Văn phòng Qu c h i; Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c. - B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; Giám c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia; Giám c Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia. - Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam; Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam; Bí thư th nh t Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - T ng biên t p Báo Nhân dân; T ng biên t p T p chí C ng s n. 2. C p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Bí thư T nh y, Thành y. - Ch t ch H i ng nhân dân. - Ch t ch U ban nhân dân. 3. Quân i. - U viên ng y Quân s Trung ương. - T ng Tham mưu trư ng. - Ch nhi m T ng c c Chính tr .
  4. - Tư l nh Quân khu, Quân ch ng, B i Biên phòng. - ô c H i quân. 4. Công an. - U viên ng y Công an Trung ương. IV. CH C DANH CÁN B DO B CHÍNH TRN Y QUY N BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG TR C TI P QU N LÝ (K C ƯƠNG CH C HO C Ã NGH HƯU): 1. Cơ quan Trung ương. - Phó Trư ng Ban c a Trung ương; Phó Văn phòng Trung ương; y viên y ban Ki m tra Trung ương; Phó Giám c H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh; Phó T ng biên t p Báo Nhân dân; Phó T ng biên t p T p chí C ng s n; Giám c Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia; Phó Bí thư ng y kh i cơ quan Trung ương. - Phó Bí thư, y viên Ban Cán s ng là Phó Giám c H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh. - Phó Bí thư, y viên Ban Cán s ng là Th trư ng và ch c v tương ương các B và cơ quan ngang B ; Phó Bí thư, y viên ng oàn là Phó Ch t ch M t tr n T qu c Vi t Nam, Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam, Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Phó Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam. - Bí thư Ban Cán s ng các T ng c c, cơ quan tr c thu c Chính ph và doanh nghi p c bi t c a Nhà nư c; Bí thư ng oàn Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, Liên hi p các H i Văn h c ngh thu t Vi t Nam, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, H i Nhà văn Vi t Nam, H i Nhà báo Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, H i ng Trung ương liên minh các h p tác xã Vi t Nam. - Phó Ch t ch H i ng Dân t c c a Qu c h i; Phó Ch nhi m các y ban c a Qu c h i; Phó Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c; Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i. - Th trư ng, Phó Ch nhi m y ban Nhà nư c; Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; Phó Giám c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia; Phó Giám c Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia; T ng giám c, Phó T ng giám c Thông t n xã Vi t Nam; T ng Giám c, Phó T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam; Giám c H c vi n Hành chính Qu c gia; T ng c c trư ng các T ng c c và tương ương tr c thu c Chính ph . - Phó Ch t ch, T ng Thư ký y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam; Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh.
  5. - Ch t ch, T ng Thư ký liên hi p các H i Văn h c ngh thu t Vi t Nam, Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, H i Nhà văn Vi t Nam, H i Nhà báo Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam, Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Ch t ch H i ng Trung ương liên minh các h p tác xã Vi t Nam. - Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam, T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, T ng công ty Hàng không Vi t Nam, T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Phó Bí thư T nh y, Thành y. 3. Quân i: - Th trư ng B Qu c phòng. - Ch nhi m, Phó Ch nhi m T ng c c, T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng. - Phó T ng Tham mưu trư ng. - Phó Tư l nh Quân khu, Quân ch ng, B i Biên phòng. - Tư l nh Quân oàn. - Vi n trư ng và Phó Vi n trư ng H c vi n Qu c phòng. - Vi n trư ng H c vi n Chính tr Quân s , Vi n trư ng H c vi n L c quân, Vi n trư ng H c vi n K thu t quân s . - Trung tư ng, Phó ô c H i quân. - Thi u tư ng, ChuNn ô c H i quân. 4. Công an: - Th trư ng. - T ng c c trư ng các T ng c c tr c thu c B Công an. - Trung tư ng. - Thi u tư ng. V. CÁC NHÀ HO T NG XÃ H I, VĂN HOÁ, KHOA H C TIÊU BI U Ư C T NG THƯ NG HUÂN CHƯƠNG C L P H NG NH T TR LÊN.
  6. VI. CÁN B LÃO THÀNH CÁCH M NG, CÁN B "TI N KH I NGHĨA", BÀ M VI T NAM ANH HÙNG.
Đồng bộ tài khoản