Quyết định số 34/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (Sửa đổi) của Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do - H nh phúc ****** S : 34/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L (S A I) C A H I H U NGHN VI T NAM - INDONESIA B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi Chính ph ; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u (s a i) c a H i H u ngh Vi t Nam – Indonesia ã ư c i h i toàn qu c l n th II ngày 12 tháng 3 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam - Indonesia, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I CÁC T CH C H U NGHN VI T NAM Chương 1: TÊN G I - TÔN CH - M C ÍCH
  2. i u 1. Tên g i : H i H u ngh Vi t Nam - Indonesia i u 2. H i H u ngh Vi t Nam – Indonesia là t ch c xã h i, thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, ho t ng theo i u l c a H i, phù h p v i lu t pháp hi n hành c a nư c CHXHCN Vi t Nam và tôn ch m c ích c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. M c ích c a H i H u ngh Vi t Nam - Indonesia là góp ph n tăng cư ng s hi u bi t l n nhau, c ng c và phát tri n quan h h u ngh và h p tác nhi u m t gi a hai nư c Vi t Nam và Indonesia. i tác chính c a H i là các t ch c có quan h h u ngh và h p tác v i Vi t Nam, các cơ quan i di n ngo i giao, thương m i c a C ng hòa Indonesia t i Vi t Nam, các t ch c xã h i, các nhà doanh nghi p, các nhân sĩ trí th c Indonesia vì l i ích c a nhân dân hai nư c, vì hòa bình, n nh, h p tác và phát tri n khu v c và trên th gi i. i u 3. H i H u ngh Vi t Nam - Indonesia có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 4. H i H u ngh Vi t Nam - Indonesia có nhi m v : - Ph i h p gi i thi u, thông tin cho các t ng l p nhân dân Indonesia v l ch s , t nư c, con ngư i, n n văn hóa và nh ng thành t u xây d ng t nư c c a nhân dân Vi t Nam, cũng như chính sách i ngo i r ng m , a d ng hóa, a phương hóa c a Vi t Nam. - Gi i thi u, thông tin cho các t ng l p nhân dân Vi t Nam v l ch s , t nư c, con ngư i, n n văn hóa và nh ng thành t u xây d ng t nư c c a nhân dân Indonesia cũng như v m i quan h h u ngh truy n th ng gi a nhân dân Vi t Nam v i nhân dân Indonesia và s h p tác nhi u m t gi a hai nư c. - Làm c u n i thúc Ny các ho t ng h p tác kinh t , văn hóa, du l ch, khoa h c k thu t, y t , th thao…góp ph n vào s phát tri n quan h h u ngh và h p tác gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân Indonesia. - T ch c trao i các oàn h u ngh , trao i thông tin, h i th o, g p g các t ch c h u ngh , các nhà doanh nghi p Indonesia – Vi t Nam cũng như v i các cá nhân và các t ch c kinh t - xã h i c a Indonesia mong mu n thúc Ny quan h h u ngh và h p tác gi a nhân dân hai nư c. Chương 2: H I VIÊN – THÀNH VIÊN i u 5. Nh ng t ch c, công dân Vi t Nam tán thành i u l c a H i, t nguy n xin gia nh p H i và ư c Ban Thư ng v c a Ban Ch p hành H i ng ý, s ư c gia nh p H i. Các t ch c s tr thành các t ch c thành viên và các nhân s tr thành h i viên c a H i. i u 6. Các t ch c thành viên và h i viên có nhi m v :
  3. - Ch p hành i u l , các ngh quy t và ch trương c a H i. - Tham gia y các ho t ng và sinh ho t c a H i. - óng góp vào tài chính c a H i. i u 7. Các t ch c thành viên và h i viên có quy n: - Tham gia th o lu n, óng góp ý ki n xây d ng và bi u quy t thông qua các quy t nh, ch trương và chương trình ho t ng c a H i. - ư c H i giúp và t o i u ki n thu n l i ho t ng nh m m c ích góp ph n tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a nhân dân hai nư c Vi t Nam và Indonesia trên các lĩnh v c văn hóa, xã h i, kinh t , khoa h c k thu t phù h p v i m c tiêu c a H i. - ư c tham gia b u c , ng c vào các cơ quan lãnh o các c p c a H i. - H i viên ư c quy n xin ra kh i H i. i u 8. Xóa tên và khai tr h i viên: 1. H i viên mu n ra kh i H i ph i có thư thông báo v i c p có thNm quy n c a H i xóa tên trong danh sách h i viên. 2. H i viên ho t ng trái v i i u l và ngh quy t c a H i s b xóa tên trong danh sách h i viên. Chương 3: T CH C C A H I i u 9. H i H u ngh Vi t Nam – Indonesia t ch c theo nguyên t c dân ch và hi p thương th ng nh t. Lãnh o H i ư c b u thông qua b u c dân ch và bi u quy t a s (l y a s 2/3 tr lên). Trư ng h p c bi t không b u ư c thì Ban Ch p hành lâm th i c a H i s ư c ch nh, nhưng không quá th i h n m t nhi m kỳ. i u 10. T ch c H i g m H i Trung ương, các H i a phương tham gia làm thành viên c a H i Trung ương, các Câu l c b và các Chi h i tr c thu c Trung ương H i. a phương theo yêu c u và i u ki n c th , n u có nhu c u l p H i s do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và quy t nh. H i Trung ương có trách nhi m hư ng d n các t ch c thành viên tr c thu c xây d ng i u l , t ch c và ho t ng, m b o tính th ng nh t trong vi c th c hi n ch trương, ư ng l i i ngo i c a ng và Nhà nư c. i u 11. Cơ quan lãnh o cao nh t H i là i h i i bi u toàn qu c ho c i h i toàn th . i h i h p 5 năm m t l n, có nhi m v th o lu n báo cáo c a Ban Ch p
  4. hành Trung ương H i, thông quan các ngh quy t, xem xét s a i i u l , b u Ban Ch p hànhTrung ương H i. 1. Ban Ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o m i ho t ng c a H i gi a hai kỳ i h i. 1.1. Ban Ch p hành Trung ương H i bao g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký, các y viên Thư ng v và các y viên Ban ch p hành. 1.2. Ban Ch p hành Trung ương H i quy t nh các ch trương, bi n pháp thi hành nh ng ngh quy t c a i h i toàn th ra; ch o các t ch c H i thành viên ho t ng, tham gia các ho t ng c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. Ban Ch p hành Trung ương H i h p m t năm m t l n. 2. Ch t ch H i có trách nhi m: 2.1. Lãnh o, qu n lý m i ho t ng c a H i; cùng v i Ban thư ng v i u hành các kỳ h p c a Ban Ch p hành. 2.2. Thay m t Ban Ch p hành ph i h i v i các cơ quan qu n lý ngành th c hi n các ho t ng trong quan h i n i, i ngo i c a H i. Tham gia vào các ho t ng c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. Các Phó Ch t ch H i có trách nhi m thay m t Ch t ch H i ch o t ng kh i công vi c c a H i và thay m t Ch t ch H i khi Ch t ch v ng. 3. Ban Thư ng v do Ban Ch p hành Trung ương H i c , bao g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, Ban Thư ký (có th có T ng Thư ký ho c thư ký) và các y viên Ban Thư ng v . Ban Thư ng v h p 6 tháng 1 l n và có trách nhi m: 3.1. Ch o Ban Thư ký chuNn b n i dung các kỳ h p Ban Ch p hành và t ch c th c hi n các Ngh quy t c a i h i, các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương H i. Cùng v i Ch t ch H i i u hành các kỳ h p c a Ban Ch p hành. 3.2. Hư ng d n các t ch c H i thành viên th c hi n các Ngh quy t c a Trung ương H i. 3.3 Gi i quy t các khuy n n i, t cáo, b o v quy n l i chính áng c a h i viên và t ch c thành viên khi b xâm ph m, gi i quy t nh ng v n khó khăn c a cá nhân hay t ch c thành viên trong vi c th c hi n i u l này. 4. Ban Thư ký do Ban Thư ng v c , bao g m T ng thư ký và thư ký, có trách nhi m: 4.1. Giúp Ban Thư ng v chuNn b n i dung các kỳ h p và tri u t p các kỳ h p. 4.2. Giúp Ban Thư ng v và Ban Ch p hành theo dõi, giúp các t ch c thành viên th c hi n các Ngh quy t c a H i ngh Trung ương H i. 4.3. Qu n lý tài s n, cơ s v t ch t, tài li u và tài chính H i.
  5. 5. Ban Ch p hành H i các t nh, thành ph và các t ch c thành viên căn c vào nh ng i u kho n quy nh trong i u l này, căn c vào các Ngh quy t c a các cơ quan lãnh o c a Trung ương H i làm cơ s n i dung ho t ng c a t ch c mình. i u 12. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương H i và các H i thành viên do ih i ó quy t nh, trong ó bao g m c các Ban Thư ng v . S ngư i trong Ban Thư ng v không ư c quá 1/3 s y viên Ban Ch p hành. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Trung ương H i là 5 năm. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành các H i thành viên do H i thành viên quy t nh. i u 13. Ch ph i h p công tác trong n i b H i: 1. Trung ương H i ph i h p, hư ng d n, h tr các H i thành viên các a phương ho t ng. 2. Các H i thành viên a phương ch ng trong các ho t ng theo úng i u l H i, không trái v i Ngh quy t c a Trung ương H i, hàng quý báo cáo công tác cho Trung ương H i. Các H i thành viên các a phương ph i ph i h p và ch u s ch o c a Liên hi p các t ch c h u ngh c a a phương mình. Chương 4: TÀI CHÍNH i u 14. Tài chính c a H i ư c xây d ng t các ngu n sau ây: - óng góp t nguy n c a các h i viên. - S h tr c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. - S ng h tài chính c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Ngu n thu t ho t ng gây qu c a H i theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. Ban Thư ng v các c p c a H i ch u trách nhi m qu n lý qu ho t ng c a mình theo ch tài chính c a Nhà nư c. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 15. Nh ng h i viên, cán b H i và t ch c H i có thành tích ho t ng công tác h u ngh , hoàn thành t t nhi m v ư c giao, hàng năm và m i kỳ i h i ư c các c p c a H i xét khen thư ng. i u 16. Nh ng h i viên, cán b H i và t ch c cơ s vi ph m i u l c a H i, làm t n thương n danh d c a H i, tùy theo m c sai l m, có th b thi hành k lu t khi n trách, c nh cáo, cách ch c ho c khai tr ra kh i H i.
  6. Vi c thi hành k lu t h i viên, tùy theo m c , s do Ban Ch p hành H i c p a phương ho c Trung ương quy t nh. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 17. - B n i u l này ã ư c i h i i bi u toàn qu c c a H i thông qua ngày 12/3/2003 t i Hà N i. Ch có i h i toàn qu c c a H i m i có quy n s a i i u l . - B n i u l này có hi u l c k t ngày ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản