Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT về việc vận tải hành khách đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 34/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 34/2004/QĐ-BGTVT NGÀY 21/12/2004 BAN HÀNH QUY Đ NH V V N T I HÀNH KHÁCH ĐƯ NG TH Y N I Đ A. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông. đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c ngh đinh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a ông V trư ng V V n t i và ông C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v v n t i hành khách đư ng th y n i đ a". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo, thay th Quy t đ nh s 1866/1999/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B B Giao thông v n t i ban hành "Th l v n chuy n hành khách đư ng th y n i đ a" và Quy t đ nh s 2764/2000/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành "Quy đ nh v qu n lý và giám sát ho t đ ng t u khách t c đ cao trên đư ng th y n i đ a". Đi u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng, C c trư ng, Chánh Thanh tra B , Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, đơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình QUY Đ NH V V N T I HÀNH KHÁCH ĐƯ NG TH Y N I Đ A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i). Chương 1
 2. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng Văn b n này quy đ nh v ho t đ ng kinh doanh v n t i hành khách, hành lý bao g i trên đư ng th y n i đ a và áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng v n t i hành khách, hành lý, bao g i trên đư ng th y n i đ a. Đi u 2. Hành khách Trong Quy đ nh này, hành khách đư c hi u là ngư i đư c chuyên ch trên các phương ti n v n t i hành khách đư ng th y n i đ a và có mua vé hành khách theo m u quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 81 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a, tr thuy n viên, ngư i lái phương ti n và tr em đư c mi n vé đi cùng hành khách. Chương 2 V N T I HÁNH KHÁCH ĐƯ NG TH Y N I Đ A Đi u 3. Nghĩa v c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách Ngoài vi c th c hi n quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 82 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a, ngư i kinh doanh v n t i còn ph i th c hi n các nghĩa v sau đây: 1. Thông báo t i các c ng, b n đón tr hành khách trư c 03 ngày khi có s thay đ i bi u đ v n hành ho c l ch ch y t u; trư c 12 gi khi có thay đ i th i gian xu t b n (tr v n t i hành khách ngang sông). 2. Trong th i gian ít nh t là 10 phút trư c khi phương ti n t i c ng, b n đón tr hành khách, thuy n trư ng ph i thông báo cho hành khách tên c ng, b n, th i gian phương ti n lưu l i và các thông tin c n thi t khác (tr v n t i hành khách ngang sông). 3. Niêm y t n i quy đi t u, b n hư ng d n s d ng trang thi t b c u sinh, c u h a t i nh ng nơi d th y trên phương ti n; đ i v i phương ti n v n t i không th niêm y t trên phương ti n đư c thì ph i niêm y t t i c ng, b n đón tr hành khách. 4. Ph c v hành khách văn minh, l ch s Đi u 4. V n t i hành khách theo tuy n c đ nh Ngoài, vi c th c hi n các quy đ nh t i Đi u 78 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a, ngư i và phương ti n tham gia v n t i hành khách theo tuy n c đ nh ch đư c đăng ký ho t đ ng trên nh ng tuy n đư ng th y n i đ a đã đư c t ch c qu n lý và đón tr hành khách t i các c ng th y n i đ a đã đư c công b ho c b n th y n i đ a đã đư c c p Gi y phép ho t đ ng. Đi u 5. H sơ đăng ký v n t i hành khách theo tuy n c đ nh 1. Các gi y t ph i n p: a) 02 b n đăng ký ho t đ ng v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh (m u Ph l c s 1 kèm theo Quy đ nh này); b) 01 b n sao các gi y t quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này. 2. Các gi y t ph i xu t trình:
 3. a) Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ngành ngh v n t i hành khách đư ng th y n i đ a; b) Gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n th y n i đ a; Gi y ch ng nh n an toàn k thu t ph- ương ti n th y n i đ a còn giá tr s d ng và phù h p v i c p tuy n đư ng ho t đ ng; c) Danh b thuy n viên; b ng, ch ng ch chuyên môn c a Thuy n trư ng, Máy trư ng phù h p v i lo i phương ti n và tuy n đư ng th y n i đ a mà phương ti n ho t đ ng. Đi u 6. Tiêu chu n đư c v n t i hành khách theo tuy n c đ nh 1. T ch c, cá nhân tham gia v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh ph i có bi u đ v n hành ho c l ch ch y t u n đ nh. 2. Trên m t tuy n v n t i hành khách n u có t hai t ch c, cá nhân tr lên đăng ký cho ph- ương ti n tham gia ho t đ ng thì th c hi n xác nh n đăng ký theo th t đăng ký c a các t ch c, cá nhân. Trư ng h p có t ch c, cá nhân đăng ký trùng nhau v l ch trình ch y t u ho c th i gian xu t b n thì cơ quan có th m quy n t ch c h i ngh hi p thương l ch ch y tàu. Khi hi p thương không đ t k t qu , thì các cơ quan có th m quy n liên quan trên tuy n th ng nh t quy t đ nh. 3. Căn c tuy n đư ng th y n i đ a đư c t ch c qu n lý, Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, ý ki n c a t ch c qu n lý c ng, b n th y n i đ a nơi phương ti n đón tr hành khách, ch m nh t không quá 05 ngày làm vi c sau khi nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i Đi u 5 Quy đ nh này, cơ quan có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 7 Quy đ nh này xác nh n đăng ký tuy n v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh cho t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách. Trư ng h p không ch p nh n ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Đi u 7. Th m quy n xác nh n đăng ký v n t i hành khách theo tuy n c đ nh 1. C c Đư ng sông Vi t Nam xác nh n đăng ký v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh cho các đ i tư ng sau đây: a) T ch c, cá nhân v n t i hành khách đư ng th y n i đ a có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) T ch c, cá nhân v n t i hành khách đư ng th y n i đ a qua biên gi i. 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh n đăng ký v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh cho các đ i tư ng không quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. Đi u 8. V n t i hành khách theo h p đ ng chuy n Ngoài vi c th c hi n các quy đ nh t i Đi u 78 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a, ngư i kinh doanh v n t i hành khách theo h p đ ng chuy n ch đư c b trí phương ti n ho t đ ng trên nh ng tuy n đư ng th y n i đ a đã đư c t ch c qu n lý phù h p v i vùng ho t đ ng ghi trong Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n th y n i đ a; đón, tr hành khách t i các c ng th y n i đ a đã đư c công b ho c b n th y n i đ a đã đư c c p Gi y phép ho t đ ng. Phương ti n ph i có h p đ ng v n t i hành khách. N i dung h p đ ng ph i có các đi m ch y u sau đây: a) Tuy n hành trình; b) Tên các c ng, b n phương ti n đón, tr hành khách;
 4. c) Th i gian và s chuy n ho t đ ng theo h p đ ng. Đi u 9. V n t i hành khách ngang sông Ngoài vi c th c hi n các quy đ nh t i Đi u 79 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a, t ch c, cá nhân v n t i hành khách ngang sông ch đư c b trí phương ti n ho t đ ng t i nh ng b n th y n i đ a đã đư c c p Gi y phép ho t đ ng v n t i hành khách ngang sông. Chương 3 PHƯƠNG TI N V N T I TH TRÊN TUY N Đi u 10. Phương ti n v n t i th trên tuy n. 1. Phương ti n có tính năng k thu t m i l n đ u đư c s n xu t trong nư c ho c nh p kh u t nư c ngoài có t c đ t 30kilômét/gi tr lên trư c khi đưa vào v n t i hành khách trên đư ng th y n i đ a ph i có th i gian v n t i th trên tuy n. 2. Th i gian v n t i th trên tuy n th c hi n như sau: a) 06 tháng đ i v i phương ti n có tính năng k thu t m i l n đ u đư c s n xu t trong nư c ho c nh p kh u t nư c ngoài đ đưa vào v n t i hành khách trên đư ng th y n i đ a; b) 03 tháng đ i v i phương ti n v n t i hành khách trên tuy n đư ng th y n i đ a đã có phương ti n cùng đ c tính k thu t đang khai thác. Đi u 11. H sơ đ i v i phương ti n v n t i th trên tuy n 1. T ch c, cá nhân có phương ti n v n t i th trên tuy n ph i t ch c ch y kh o sát m t chuy n v i s giám sát c a cơ quan, đơn v qu n lý chuyên ngành có liên quan; l p biên b n kh o ,sát có xác nh n c a các thành ph n tham gia Đoàn kh o sát; báo cáo k t qu ch y kh o sát v i cơ quan có th m quy n quy đinh t i Đi u 12 Quy đ nh này. 2. H sơ đ i v i phương ti n ch y kh o sát: a) Các gi y t ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ngành ngh v n t i hành khách đư ng th y n i đ a; - Gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n th y n i đ a ho c gi y t có liên quan đ n c m c , th ch p theo quy đ nh pháp lu t; Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n th y n i đ a còn giá tr s d ng và phù h p v i tuy n đư ng th y n i đ a mà phương ti n d ki n đưa vào khai thác; - Danh b thuy n viên; b ng, ch ng ch chuyên môn c a Thuy n trư ng, Máy trư ng phù h p v i phương ti n và tuy n đư ng th y n i đ a mà phương ti n ho t đ ng. b) Các gi y t ph i n p: - 01 văn b n c a t ch c, cá nhân đ ngh cho phương ti n ch y kh o sát v i n i dung ch y u như: tuy n v n t i; tên c ng, b n đón tr hành khách; th i gian, l ch ch y kh o sát; - Ý ki n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có liên quan đ n tuy n v n t i; ý ki n c a t ch c qu n lý c ng, b n th y n i đ a đón, tr hành khách.
 5. 3. Sau ch y kh o sát, t ch c, cá nhân làm th t c cho phương ti n v n t i th trên tuy n, h sơ g m: a) 01 văn b n c a t ch c, cá nhân đ ngh cho phương ti n v n t i th trên tuy n; văn b n có các n i dung ch y u như: tuy n v n t i; tên c ng, b n th y n i đ a đón tr hành khách; bi u đ v n hành ho c l ch ch y t u; b) Biên b n ch y kh o sát có ý ki n c a các cơ quan, đơn v tham gia ch y kh o sát. Đi u 12. Th m quy n qu n lý ch y kh o sát và v n t i th trên tuy n 1. C c Đư ng sông Vi t Nam th c hi n qu n lý v n t i th trên tuy n c a các phương ti n quy đ nh t i Đi u 10 Quy đ nh này. 2. Ch m nh t không quá 05 ngày làm vi c sau khi nh n đ h sơ h p l quy đ nh t i Đi u 11 Quy đ nh này, C c Đư ng sông Vi t Nam có văn b n ch p nh n ho c không ch p nh n cho phương ti n ch y kh o sát ho c v n t i th trên tuy n. 3. Sau th i gian v n t i th trên tuy n, căn c k t qu và ý ki n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính liên quan đ n tuy n v n t i, C c Đư ng sông Vi t Nam xem xét quy t đ nh các hình th c sau đây: a) Đư c ho t đ ng v n t i chính th c và thông báo v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có liên quan trên tuy n ti p t c theo dõi, qu n lý (tr nh ng đ i tư ng, tuy n do C c Đư ng sông Vi t Nam tr c ti p qu n lý); b) Gia h n th i gian v n t i th trên tuy n và ghi rõ t n t i, yêu c u kh c ph c v i th i gian không quá 08 tháng nhưng t ng s th i gian v n t i th trên tuy n không quá 12 tháng; c) Ng ng ho t đ ng n u không đ m b o đi u ki n an toàn, k c trong th i gian v n t i th trên tuy n. Chương 4 VÉ HÀNH KHÁCH Đi u 13. Vi c bán vé, l p danh sách hành khách, ki m soát vé 1. Không đư c bán vé quá giá vé mà ngư i kinh doanh v n t i hành khách đã công b t i các nơi bán vé. Giá vé khi công b m i ho c thay đ i ph i công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng 03 ngày liên t c và 15 ngày sau m i đư c th c hi n. 2. T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách theo tuy n c đ nh có th t t ch c bán vé ho c y thác cho ngư i qu n lý c ng, b n th y n i đ a ho c ngư i khác bán vé. 3. Thông báo công khai th i gian bán vé th i gian đóng c a bán vé t i nơi bán vé và phòng ch c a hành khách. Đ i v i v n t i hành khách theo tuy n c đ nh, th i gian đóng c a bán vé t i thi u là 15 phút trư c khi phương ti n xu t b n. 4. S lư ng vé bán ra c a m i chuy n v n t i không đư c vư t quá s lư ng hành khách mà cơ quan đăng ki m quy đ nh cho phương ti n. 5. Đ i v i v n t i hành khách theo tuy n c đ nh ho c theo h p đ ng chuy n, ngư i v n t i ph i l p danh sách hành khách t i thi u thành 02 b n; 01 b n giao cho thuy n trư ng, 01 b n lưu t i c ng, b n th y n i đ a. Thuy n trư ng có trách nhi m b sung vào danh sách
 6. hành khách khi có hành khách xu ng phương ti n t i các b n th y n i đ a trên tuy n v n t i. Danh sách hành khách ph i bao g m các trư ng h p đư c mi n vé. 6. Ki m soát vé khi hành khách xu ng phương ti n; không cho hành khách xu ng phương ti n quá s lư ng quy đ nh; gi i quy t k p th i các trư ng h p nh m l n vé hành khách. Đi u 14. Mi n, gi m giá vé hành khách 1. Tr em t 05 tu i tr xu ng đư c mi n vé nhưng ph i ng i chung v i hành khách đi kèm. 2. Tr em t trên 05 tu i đ n 10 tu i đư c gi m 50% giá vé nhưng 02 tr em trong đ i tư ng này ph i ng i chung m t gh Đi u 15. Các đ i tư ng đư c ưu tiên bán vé theo th t sau đây 1. Di chuy n b nh nhân theo yêu c u c a cơ quan y t . 2. Thương binh, b nh binh h ng 1 và 2. 3. Ngư i trên 65 tu i. 4. Ngư i đi cùng tr em dư i 24 tháng tu i. 5. Ph n có thai. Đi u 16. X lý vé hành khách 1. Hành khách đi quá c ng, b n th y n i đ a ghi trong vé thì ph i mua vé b sung quãng đư ng đi thêm. 2. Hành khách có nhu c u lên t i c ng, b n g n hơn c ng, b n th y n i đ a đ n đã ghi trong vé thì không đư c hoàn l i ti n vé đo n đư ng không đi. 3. Hành khách tr l i vé ít nh t 01 gi trư c th i gian phương ti n xu t b n đư c hoàn l i 90% giá vé. 4. Hành khách có vé nhưng đ n ch m sau khi phương ti n đã xu t b n theo l ch ch y t u đã công b mà không thông báo cho ngư i kinh doanh v n t i ho c ngư i bán vé bi t thì th c hi n theo các quy đ nh sau đây: a) Hành khách mu n đi chuy n k ti p thì ngư i kinh doanh v n t i có trách nhi m b trí cho hành khách đi chuy n ti p và đư c thu thêm 50% ti n vé; b) Hành khách không mu n đi ti p thì không đư c hoàn l i ti n vé. 5. Hành khách có vé nhưng đã thông báo cho ngư i kinh doanh v n t i ho c ngư i bán vé (b ng đi n tho i, đi n tín, Fax ho c Email) 02 gi trư c th i gian phương ti n xu t b n theo l ch ch y t u đã công b thì gi i quy t theo các quy đ nh sau đây: a) Hành khách mu n đi chuy n k ti p thì ngư i kinh doanh v n t i có trách nhi m b trí cho hành khách đi chuy n ti p và đư c thu thêm 20% giá vé; b) Hành khách không mu n đi ti p, n u tr l i vé thì đư c hoàn l i 80% giá vé. Chương 5
 7. V N T I VÀ B O QU N HÀNH LÝ KÝ G I, BAO G I Đi u 17. Hành lý 1. M i hành khách đư c mi n ti n cư c 20 kilôgam hành lý; đ i v i hành khách theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 14 Quy đ nh này đư c mi n ti n cư c 10 kilôgam hành lý. 2. Đi u ki n c a hành lý ký g i, bao g i: a) Có kích thư c chi u dài x chi u r ng x chi u cao không quá l,2mét x 0,7mét x 0,7mét; tr ng lư ng không quá 20 kilôgam đ i v i hành lý xách tay và 50 kilôgam đ i v i m i bao, ki n hành lý ký g i; b) Ph i tr ti n cư c v n t i; c) Ngoài các đi u ki n quy đ nh t i các đi m a, b nêu trên, hành lý ký g i còn ph i có các đi u ki n sau đây: - Hành khách có vé đ n b n nào thì hành lý ký g i đư c nh n g i đ n b n đó; - Hành lý ký g i ph i đi cùng trên phương ti n v i ngư i g i k c trư ng h p ph i chuy n sang m t phương ti n khác trong quá trình v n t i. 3. Không đư c đ trong khoang hành khách nh ng hành lý, bao g i sau đây: a) Hài c t; b) Súc v t l n có tr ng lư ng t 40 kilôgam/con như: trâu, bò, ng a ... c) Hàng hóa có mùi hôi, th i; d) Hàng c ng k nh, c n tr l i đi trên phương ti n. Đi u 18. Nh n và b o qu n hành lý ký g i, bao g i 1. Hành khách có hành lý ký g i quá m c quy đ nh đư c mi n cư c thì ph i tr ti n cư c và giao cho ngư i kinh doanh v n t i trư c khi phương ti n kh i hành. 2. Ngư i có bao g i ph i l p t khai g i hàng hóa, ghi rõ: lo i hàng hóa, s lư ng, tr ng lư ng, giá tr ; tên, đ a ch ngư i g i, ngư i nh n hàng hóa. T khai g i hàng hóa đư c l p ít nh t 02 b n, 01 b n cho ngư i nh n hàng hóa và 01 b n cho ngư i kinh doanh v n t i, trư ng h p c n thi t có th l p thêm. 3. Ngư i g i hàng hóa ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a hàng hóa đóng trong hành lý ký g i, bao g i và g i b n sao các gi y t có giá tr pháp lý cho ngư i kinh doanh v n t i. 4. Ngư i kinh doanh v n t i có trách nhi m ki m tra bao bì, s lư ng, ký mã hi u hàng hóa và xác nh n vào t khai g i hàng hóa; tùy theo kh năng phương ti n, kho bãi đ quy t đ nh nh n hành lý ký g i, bao g i trên các tuy n v n t i. Đi u 19. Giao tr hành lý ký g i, bao g i 1. Hành khách có hành lý ký g i khi nh n l i hành lý ph i xu t trình vé, ch ng t thu cư c.
 8. 2. Ngư i nh n bao g i khi nh n l i bao g i ph i xu t trình ch ng t thu cư c; t khai g i hàng hóa và gi y t tùy thân. N u ngư i khác nh n ph i có gi y y quy n theo quy đ nh pháp lu t. Trư ng h p ngư i nh n bao g i đ n nh n quá th i h n mà hai bên th a thu n thì ph i tr phí lưu kho, bãi. 3. Ngư i nh n hành lý ký g i, bao g i ph i ki m tra l i hành lý ký g i, bao g i t i nơi nh n; sau khi nh n xong, ngư i kinh doanh v n t i không ch u trách nhi m v s m t mát ho c hư h ng c a hành lý, bao g i đó. Chương 6 GI I QUY T TRANH CH P, B I THƯ NG Đi u 20. Trư ng h p do l i c a ngư i v n t i 1. Trư ng h p phương ti n không xu t b n đúng th i gian quy đ nh, hành khách ph i ch đ i qua đêm thì ngư i kinh doanh v n t i ph i b trí nơi ăn, ngh cho hành khách và ch u chi phí; n u hành khách không ti p t c đi, tr l i vé thì ngư i kinh doanh v n t i ph i hoàn l i ti n vé, ti n cư c cho hành khách. 2. Trư ng h p phương ti n đang hành trình n u b h ng, không ti p t c hành trình đư c, Thuy n trư ng ph i tìm m i bi n pháp đưa hành khách t i b n g n nh t b o đ m an toàn, thông báo cho ngư i kinh doanh v n t i bi t và th c hi n theo các quy đ nh sau đây: a) N u hành khách ph i ch đ i qua đêm thì ngư i kinh doanh v n t i ph i b trí nơi ăn, ngh cho hành khách và ch u m i chi phí; b) N u hành khách không mu n ch đ i đ đi ti p thì ngư i kinh doanh v n t i ph i tr l i ti n vé, ti n cư c tương ng v i đo n đư ng còn l i cho hành khách c) N u ngư i kinh doanh v n t i b trí đư c phương ti n khác nhưng ph i quay tr l i b n xu t phát thì ngư i kinh doanh v n t i ph i hoàn l i toàn b ti n vé ti n cư c cho hành khách. Đi u 21. Trư ng h p b t kh kháng 1. Khi phương ti n chưa xu t b n, ngư i kinh doanh v n t i ph i thông báo ngay cho hành khách vi c t m d ng chuy n đi; trư ng h p h y b chuy n đi thì ngư i kinh doanh v n t i ph i hoàn l i toàn b ti n vé, ti n cư c cho hành khách. 2. Khi phương ti n đang hành trình: a) Trư ng h p phương ti n ph i đi trên tuy n khác dài hơn thì ngư i kinh doanh v n t i không đư c thu thêm ti n vé, ti n cư c c a hành khách; b) Trư ng h p ph i chuy n t i hành khách, hành lý, bao g i thì ngư i kinh doanh v n t i th c hi n vi c chuy n t i và ch u chi phí; c) Trư ng h p không th hành trình ti p đư c phương ti n ph i quay v b n g n nh t ho c b n xu t phát thì hành khách không ph i tr thêm ti n vé, ti n cư c đo n đư ng quay v ; ngư i kinh doanh v n t i ph i hoàn l i ti n vé, ti n cư c tương ng v i đo n đư ng chưa đi cho hành khách. Đi u 22. Hành khách rơi xu ng nư c, ch t ho c m trên phương ti n đang hành trình
 9. 1. Trư ng h p hành khách rơi xu ng nư c, Thuy n trư ng ph i huy đ ng l c lư ng nhanh chóng c u hành khách. N u đã làm h t kh năng mà không c u đư c thì Thuy n trư ng ph i l p biên b n có xác nh n c a thân nhân n n nhân (n u có), c a đ i di n hành khách và thông báo cho chính quy n đ a phương nơi x y ra tai n n; n u không có thân nhân đi cùng thì Thuy n trư ng ph i thông báo cho gia đình ho c đơn v c a n n nhân bi t đ cùng ph i h p gi i quy t. 2. Trư ng h p hành khách ch t, Thuy n trư ng ph i l p biên b n có xác nh n c a thân nhân n n nhân (n u có), đ i di n hành khách và t ch c đưa ngư i b n n cùng hành lý c a ngư i đó lên b n g n nh t, c ngư i trông coi; thông báo v i chính quy n đ a phương, gia đình ho c đơn v c a n n nhân bi t đ cùng ph i h p gi i quy t; hành lý c a n n nhân ph i đư c ki m kê và đưa vào nơi b o quan. 3. Trư ng h p hành khách m n ng, Thuy n trư ng t ch c sơ c u; n u đe d a đ n tính m ng hành khách, Thuy n trư ng ph i t ch c đưa hành khách đó lên c ng, b n g n nh t và c ngư i đưa đ n nơi đi u tr , tr trư ng h p hành khách có thân nhân đi cùng. Đi u 23. Hành lý ký g i trong quá trình v n t i 1. Trư ng h p phát hi n hành lý ký g i có hi n tư ng t b c cháy, rò r ho c đ v thì ngư i v n t i ph i thông báo và cùng hành khách có hành lý đó th c hi n ngay các bi n pháp ngăn ch n đ b o v ngư i, hàng hóa và phương ti n. Khi th c hi n các bi n pháp ngăn ch n n u phát sinh t n th t ph i l p biên b n có xác nh n c a ngư i có hành lý đó, đ i di n hành khách. Các chi phí phát sinh do bên có l i ch u trách nhi m. N u c hai bên đ u không có l i thì chi phí và thi t h i phát sinh thu c bên nào thì bên đó t ch u trách nhi m. 2. Trư ng h p b t kh kháng, n u không đ m b o an toàn, ngư i kinh doanh v n t i cô. quy n d m t ph n ho c toàn b hành lý ra kh i phương ti n; ngư i có hành lý ph i t b o qu n; m i chi phí và t n th t thu c bên nào thì bên đó t ch u trách nhi m. 3. Trư ng h p phương ti n v n t i b trưng d ng do l nh c a cơ quan có th m quy n thì Thuy n trư ng thông báo cho ngư i kinh doanh v n t i, hành khách bi t. Thuy n viên cùng cơ quan trưng d ng ph i t ch c đưa hành khách, hành lý lên b . Cơ quan trưng d ng t ch c đưa hành khách, hành lý, bao g i đi ti p. 4. Trư ng h p lu ng ch y t u thuy n v n t i b ách t c, ngư i kinh doanh v n t i ph i thông báo và cùng hành khách th c hi n các bi n pháp gi i quy t sau đây: a) N u xét th y ph i ch đ i lâu, nh hư ng t i chuy n đi và s c kh e hành khách thì ngư i v n t i ph i đưa phương ti n đ n b n g n nh t, t ch c đưa hành khách, hành lý lên b ; giúp hành khách đi ti p b ng phương ti n khác. Ngư i kinh doanh v n t i ch đư c thu ti n vé và cư c quãng đư ng th c t phương ti n đã đi; b) Trư ng h p ph i quay l i c ng, b n xu t phát thì ngư i kinh doanh v n t i ch đư c thu ti n vé và cư c đo n đư ng đã đi (không tính lư t v ); c) Trư ng h p ph i chuy n t i hành khách, hành lý qua ch ách t c thì ngư i kinh doanh v n t i th c hi n vi c chuy n t i và ch u chi phí; d) Trư ng h p phương ti n ch đ i đ n khi thông lu ng thì ngư i kinh doanh v n t i ph i thông báo cho hành khách bi t; n u hành khách có yêu c u d i phương ti n thì thuy n viên ph i t o đi u ki n đưa hành khách lên b . Đi u 24. Đ i v i bao g i
 10. Trư ng h p có phát sinh đ i v i bao g i trong quá trình v n t i thì th c hi n theo Quy đ nh v v n t i hàng hóa đư ng th y n i đ a. Đi u 25. B i thư ng hành lý ký g i, bao g i b m t mát hư h ng 1. Trư ng h p hành lý ký g i, bao g i hư h ng, thi u h t ho c m t mát do l i c a ngư i kinh doanh v n t i thì ph i b i thư ng theo các quy đ nh sau đây: a) Theo giá tr đã kê khai đ i v i hành lý ký g i, bao g i có kê khai giá tr ; trư ng h p ngư i kinh doanh v n t i ch ng minh đư c giá tr thi t h i th c t th p hơn giá tr kê khai thì theo giá tr thi t h i th c t , b) Theo m c do hai bên th a thu n; c) Theo giá tr trên hóa đơn mua hàng; d) Theo giá th trư ng c a hàng hóa đó t i th i đi m tr ti n và đ a đi m tr hàng; trong trư ng h p không có giá th trư ng c a hàng hóa đó thì theo giá trung bình c a hàng hóa cùng lo i, cùng ch t lư ng trong khu v c nơi tr hàng; đ) Trư ng h p không gi i quy t đư c theo quy đ nh t i các đi m a, b, c, d Kho n 1 Đi u này thì theo quy đ nh sau đây: - Đ i v i hành lý ký g i: m c b i thư ng không vư t quá 20.000 (hai mươi nghìn) đ ng, ti n Vi t Nam cho m t kilôgam hành lý ký g i t n th t; Đ i v i bao g i: m c b i thư ng không vư t quá 20.000 (hai mươi nghìn) đ ng, ti n Vi t Nam cho m t kilôgam; 7.000.000 (b y tri u) đ ng, ti n Vi t Nam đ i v i m i bao ho c ki n t n th t. 2. Hành lý ký g i, bao g i b hư h ng, thi u h t, m t mát m t ph n thì b i thư ng ph n hư h ng, thi u h t ho c m t mát; trư ng h p ph n hư h ng, thi u h t, m t mát d n đ n hư h ng ho c không s d ng đư c toàn b thì ph i b i thư ng toàn b ; ngư i v n t i đư c quy n s h u s hàng hóa t n th t đã b i thư ng. 3. Ngoài vi c b i thư ng thi t h i theo các quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này, ngư i kinh doanh v n t i còn ph i hoàn l i cho hành khách ho c ngư i g i hàng toàn b ti n cư c ho c ph phí c a s hành lý ký g i, bao g i b t n th t. Đi u 26. Gi i quy t tranh ch p Trong quá trình v n t i hành khách đư ng th y n i đ a n u có phát sinh nh hư ng đ n l i ích c a các bên thì ph i l p biên b n hi n trư ng; n i dung biên b n ph i xác đ nh rõ th i gian, đ a đi m, h u qu , nguyên nhân khách quan, ch quan, k t qu gi i quy t v.v... có xác nh n c a đ i di n hành khách. Biên b n l p xong ph i đư c g i cho các bên có liên quan. Trư ng h p không th a thu n đư c, các bên có quy n yêu c u Tr ng tài kinh t ho c kh i ki n t i Tòa án xét x theo quy đ nh pháp lu t./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình
 11. PH L C S 1 (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i). C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ……, ngày....... tháng...... năm 200.... ĐĂNG KÝ Ho t đ ng v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh Kính g i:....................................................................... - Tên doanh nghi p (h cá nhân kinh doanh): ............................................................ - Đ a ch giao d ch:...................................................................................................... - S đi n tho i:..........................................; Fax/Email:............................................... - Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ........................ ngày................................. - Cơ quan c p:............................................................................................................. đăng ký ho t đ ng v n t i hành khách đư ng th y n i đ a theo tuy n c đ nh v i các n i dung sau: 1. Các tuy n ho t đ ng: - Tuy n l: t ........................................... đ n .............................................................. (Các tuy n khác ghi tương t ) 2. S lư ng phương ti n ho t đ ng trên m i tuy n v n t i: - Tuy n l: Phương ti n 1 (ghi bi n sô)............, tr ng t i: ................................. (gh ) (Các phương ti n khác ghi tương t ) 3. L ch ch y t u trên m i tuy n v n t i: - Tuy n l: + Có ............... chuy n/ngày (tu n); xu t phát t i:.............. vào các gi (ho c vào ngày nào trong tu n):...................... + Các c ng, b n đón, tr khách trên tuy n: ......................................... (Các tuy n khác ghi tương t ) 4. Giá vé hành khách trên m i tuy n v n t i: ……………………………………………………………………………………
 12. 5. Th i gian ho t đ ng: ............................................................................................ 6. Cam k t: Doanh nghi p (h cá nhân kinh doanh) cam k t th c hi n nghiêm ch nh Lu t Giao thông Đư ng th y n i đ a, các quy đ nh t i Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy đ nh v v n t i hành khách đư ng th y n i đ a và nh ng n i dung đã đăng ký. Xác nh n c a cơ quan đăng ký Đ i di n doanh nghi p ….., ngày…… tháng.... năm 200... (h ho c cá nhân kinh doanh) Th trư ng cơ quan Ký, ghi rõ h , tên Ký tên và đóng d u và đóng d u (n u có)
Đồng bộ tài khoản