Quyết định số 34/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 34/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2004/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 34/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM KI M NNH THU C B O V TH C V T PHÍA B C B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Ki m nh thu c b o v th c v t phía B c là ơn v s nghi p b o v th c v t tr c thu c C c B o v th c v t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Ph m vi ho t ng c a trung tâm g m các t nh phía B c, mi n Trung, Tây Nguyên t Khánh Hoà tr ra. Tr s c a Trung tâm t t i 149 H c Di, ng a, Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n ki m nh ch t lư ng nguyên li u, thành phNm thu c b o v th c v t xu t khNu, nh p khNu, lưu ch a, s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán, s d ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Th c hi n ki m nh dư lư ng thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, nitrat trong nông s n, lâm s n và môi trư ng nông nghi p; 3. Th c hi n kh o nghi m hi u l c sinh h c, xác nh th i gian cách ly thu c b o v th c v t ăng ký t i Vi t Nam;
  2. 4. Tham gia xây d ng tiêu chuNn, quy trình và th c hi n kh o sát, th c nghi m v thu c b o v th c v t; 5. Xây d ng m ng lư i ki m nh ch t lư ng, dư lương và kh o nghi m thu c b o v th c v t; 6. T ch c ánh giá k t qu kh o nghi m thu c b o v th c v t; 7. Hu n luy n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ki m nh ch t lư ng, dư lư ng và kh o nghi m thu c b o v th c v t; 8. Thu phí, l phí ki m nh ch t lư ng, dư lư ng, kh o nghi m hi u l c sinh h c và xác nh th i gian cách ly thu c b o v th c v t theo quy nh c a pháp lu t; 9. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v ch t lư ng, dư lư ng và kh o nghi m thu c b o v th c v t; 10. Qu n lý viên ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c C c giao; 11. Th c hi n các d ch v v b o v th c v t; 12. Th c hi n các nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm: Lãnh o Trung tâm có Giám c và các Phó Giám c do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m theo quy nh; Giám c i u hành ho t ng c a Trung tâm, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v ho t ng c a Trung tâm và v nhi m v ư c giao; Phó Giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó Giám c không quá 2 ngư i. 2. B máy giúp vi c Giám c Trung tâm: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng Ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c b o v th c v t; c) Phòng Kh o nghi m thu c b o v th c v t. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành
  3. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; Quy t nh này thay th Quy t nh s 69/NN-TCCB/Q ngày 07 tháng 02 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c chuy n Trung tâm Ki m nh hoá ch t b o v th c v t thành Trung tâm Ki m nh thu c b o v th c v t phía B c. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B và Giám c Trung tâm Ki m nh thu c b o v th c v t phía B c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản