Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
71
lượt xem
5
download

Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC về việc ban hành các Quy phạm về bảo quản hàng hoá dự trữ Quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 34/2004/QĐ-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CÁC QUY PH M V B O QU N HÀNG HOÁ D TR QU C GIA B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Ch t lư ng Hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a C c trư ng C c D tr Qu c gia, QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành các quy ph m v b o qu n hàng hóa D tr Qu c gia, g m: 1 - Quy ph m b o qu n thóc D tr Qu c gia, 2 - Quy ph m b o qu n g o D tr Qu c gia, 3 - Quy ph m b o qu n ôtô, xe D tr Qu c gia, 4 - Quy ph m b o qu n kim lo i D tr Qu c gia. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 03/2000/QĐ-CDTQG ngày 13/01/2000 c a C c trư ng C c D tr Qu c gia v vi c ban hành các quy ph m v b o qu n hàng hoá d tr Qu c gia. Các quy đ nh khác trái Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3: C c trư ng C c D tr Qu c gia, Chánh Văn phũng B và Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n th c hi n và ki m tra vi c thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Nguy n Ng c Tu n QUY PH M B O QU N THÓC D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ph m này đư c áp d ng cho vi c b o qu n thóc d tr qu c gia (DTQG) theo phương pháp b o qu n đ r i ho c đóng bao, trong đi u ki n s n xu t nông nghi p, phương pháp thu mua, giao nh n, cơ s v t ch t k thu t và các lo i hình kho b o qu n hi n t i. Đi u 2. Th i gian lưu kho b o qu n thóc theo đ c đi m th i v , yêu c u luân phiên đ i h t và phương th c b o qu n như sau: - B o qu n thóc đ r i: đ n 18 tháng; trư ng h p c n thi t có th lưu kho đ n 24 tháng.
 2. 2 - B o qu n thóc đóng bao: đ n 9 tháng; trong trư ng h p c n thi t có th kéo dài th i gian lưu kho đ n 12 tháng. Đi u 3. Kho b o qu n thóc DTQG ph i là kho kiên c , đ m b o các đi u ki n sau: 1. Đ m b o kín, đ ng th i có kh năng thông gió t nhiên và ch ng đư c nh hư ng x u c a môi trư ng: không b n ng chi u tr c ti p vào kho, không b d t h t, không b th m nư c và gây ngưng t hơi nư c. C a chính và c a thông gió ph i đ m b o c v yêu c u thông thoáng, phòng gian và phòng ch ng sinh v t gây h i. 2. N n kho cao ráo, không b nư c tràn vào kho, đư c thi t k có l p cách m (ki u vòm cu n, ki u g m sàn ho c có l p ch ng th m). Kho có mái l p b ng ngói, b ng tôn ph i có tr n ch c ch n. 3. Kho ch a thóc ph i thư ng xuyên s ch s , không có mùi l ; xung quanh kho ph i quang đãng, không b đ ng nư c. 4. Kho ch a thóc ph i đư c kê lót, đ m b o yêu c u ngăn cách nhi t, m và t o đi u ki n thu n l i cho vi c thoát nhi t, thoát m. Đi u 4. Thóc nh p kho DTQG ph i là thóc m i thu ho ch, đư c làm khô nhi t đ bình thư ng và đ m b o các yêu c u v ch t lư ng đư c quy đ nh t i tiêu chu n TCN 04:2004:Thóc DTQG- yêu c u k thu t, do B Tài chính ban hành. Không ti n hành nh p thóc vào kho khi tr i đang mưa. Không nh p thóc vào ban đêm, trư ng h p đ c bi t ph i do giám đ c d tr khu v c quy t đ nh và kèm theo các đi u ki n th c hi n. Hàng năm, trư c th i đi m nh p kho 01 tháng, D tr qu c gia các khu v c (g i t t là các đơn v ) ph i g i báo cáo v C c đ c đi m và ch t lư ng các gi ng lúa gieo c y đ i trà d ki n nh p kho b o qu n d tr t i khu v c đ C c t ng h p, xem xét ch đ o. Chương 2: CHU N B NH P KHO Đi u 5. Chu n b kho đ nh p thóc 1. Kho ph i đư c quét d n đ lo i tr các d ng ti m n c a sinh v t gây h i sau đó ti n hành kê lót theo quy đ nh. Vi c kê lót, sát trùng ph i hoàn thành trư c lúc đưa thóc vào kho ít nh t là 5 ngày. 2. Tuỳ tình hình ch t lư ng kho, yêu c u và quy trình b o qu n mà b trí k t c u và v t li u kê lót thích h p, đ m b o yêu c u k thu t cho b o qu n như không đ l t thóc, cách m, thông thoáng. 3. Kê lót xung quanh tư ng kho đ b o qu n thóc đ r i (Phương pháp thông thư ng): - Chi u cao kê lót: là chi u cao khung gióng kê lót xung quanh tư ng kho, đ m b o cao hơn 40-50 cm so v i chi u cao đ thóc t i đa. - Tuỳ tình tr ng kho tàng, yêu c u công tác b o qu n và kh năng cung ng v t li u kê lót mà b trí k t c u và v t li u kê lót như: kê lót b ng khung gióng, phên, cót ho c kê lót b ng g ván công nghi p ho c kê lót b ng các v t li u công nghi p khác... a. Kê lót b ng khung gióng, phên cót: - Khung gióng đư c làm b ng tre hay g , đư c liên k t c đ nh vào tư ng. - Gióng d c (tr ) b ng tre nguyên cây ϕ 8-10 cm ho c b ng g 4 x 8 cm, c t dài b ng chi u cao kê lót (v i tre cây, đ u trên c n c t sát đ t). Các gióng d c cách nhau 0,5 m, đ u dư i đ sát n n kho. - Gióng ngang (thanh) b ng tre ch đôi ho c ch tư ho c b ng g 3x4 cm, kho ng cách gi a các thanh là 0,3 m. - C đ nh gióng d c và gióng ngang b ng đinh ho c dây thép, cách m t đi m c đ nh m t đi m.
 3. 3 - Phên n a đư c c đ nh vào khung gióng b ng dây thép, đ t t dư i lên trên và ph kín khung gióng, các t m phên đ t khít vào nhau. Trư ng h p phên n a đan dày đ m b o không đ l t thóc ra ngoài thì không c n dùng cót và đ t các mép ch ng lên nhau 5-10 cm. - Cót: ph kín ngoài phên n a đan thưa ngăn không cho thóc l t qua. Đ t cót t dư i lên, mép cót ph lên nhau 10 cm (có th dùng lư i nilon v i m t lư i ≤ 1 mm thay th cót). - Đ u trên c a các gióng d c và phên, cót c n đư c p, n p t o thành đư ng th ng. b. Kê lót b ng ván ép công nghi p ho c các v t li u khác c n đ m b o yêu c u b o qu n như kê lót b ng phương pháp thông thư ng. 4. Kê lót n n kho (áp d ng đ i v i c thóc b o qu n đ r i và đóng bao) a. Đ i v i thóc b o qu n đ r i: - X p palet theo di n tích n n kho sau đó ph cót ho c phên đan dày trên b m t palet, các mép cót, phên g i lên nhau 10 cm. Các palet đ t phía c a kho c n b sung t m lư i đ m b o ngăn ng a chu t chui vào palet. - Trư ng h p không đ palet đ kê lót thì dùng tr u và phên, cót thay th . Tr u s d ng kê lót n n kho ph i là tr u cánh to, khô và s ch; tr i tr u trên n n kho, trang ph ng m t. L p tr u có đ dày 15 cm đ i v i d ng n n vòm cu n và dày 20 cm v i kho n n tr t. - Tr i phên n a đan đơn lên m t tr u. - Tr i cót ho c lư i nilon (có m t ≤ 1mm) lên trên phên n a. Đ t cót t ngoài vào trong, mép cót g i lên nhau 10 cm và g i lên g cánh phai c a kho. Có th dùng t m phên đan dày (b ng dóc ho c n a tép) thay cho c phên n a l n cót (ho c lư i). b. Đ i v i thóc b o qu n đóng bao: Tuỳ thu c kh i lư ng thóc c a lô, đ nh trư c di n tích m t sàn ch t bao, x p palet r ng hơn m t đáy lô thóc 0,3 m. Tr i cót (ho c các v t li u thay th ) lên trên palet như b o qu n thóc đ r i. 5. ng thông hơi (áp d ng cho thóc b o qu n đ r i): - ng thông hơi có d ng hình tr đư ng kính chân ng 40 cm, mi ng ng không nh hơn 25 cm, chi u cao b ng chi u cao kê lót và đư c đan b ng tre, n a, ho c c i ti n b ng các v t li u khác; ng thông hơi ph i đ m b o thoáng, thóc không l t vào bên trong, không b bi n d ng khi đ thóc; Mi ng và chân ng ph i đư c qu n, n p g n và ch c. - S lư ng ng thông hơi đ t trong các ngăn kho như sau: + Ngăn kho cu n 5 ng, + Ngăn kho A1 9 ng; 2 + Ngăn kho ti p và kho khác: đ m b o 10-13m / ng V trí đ t ng thông hơi: xem hình v 6. Thư c đo chi u cao kh i h t đ r i: Đ t t i 4 góc kho và v i kho ng cách t 5-7 m theo chi u dài b tư ng đ t thêm 1 thư c. Đ i v i ngăn kho A1, kho Ti p thì đ t thêm t 1-2 thư c gi a kho t i các đi m thu n ti n cho vi c xác đ nh đ cao kh i h t.
 4. 4 7. T t c các v t li u kê lót, ng thông hơi ph i đ m b o khô, s ch. Đi u 6. Kh trùng kho, bao bì và d ng c ch a đ ng thóc 1. Kho sau khi đã kê lót, s d ng m t trong các lo i thu c kh trùng kho thích h p có trong danh m c quy đ nh đ ti n hành vi c kh trùng. - Thu c dùng đ phun kh trùng ph i đ m b o li u lư ng, n ng đ . Thu c phun c n đư c phân b đ u kh p ph m vi kh trùng: tr n, tư ng, n n, hiên hè; toàn b v t li u kê lót, ng th ng hơi, d ng c ch a thóc, nh ng nơi côn trùng thư ng n náu c n đư c phun kĩ hơn. - Bao bì ch a thóc b o qu n đóng bao kh trùng b ng thu c xông hơi theo li u lư ng ch d n. 2. Ngư i tr c ti p kh trùng ph i th c hi n đúng và đ y đ các quy đ nh v an toàn lao đ ng: s d ng các trang b b o h (kính, găng tay, mũ kh u trang ho c m t n ) khi x lý. Khi phun thu c ph i đi gi t lùi, phun t trong ra ngoài và t trên xu ng dư i. 3. Sau khi x lý thu c ph i đóng kín c a kho, có niêm y t thông báo cho m i ngư i không l i g n khu v c kh trùng. Sau 5 ngày có th m c a kho chu n b nh p thóc. Đi u 7. Chu n b d ng c nh p thóc 1. Chu n b cân - Cân ph i đư c cơ quan có th m quy n c a Nhà nư c ki m đ nh và c p gi y ch ng nh n đư c phép s d ng. - Nơi đ t cân ph i b ng ph ng, ch c ch n, đ m b o đ ánh sáng. - Ph i th cân trư c khi cân nh p - Không đ t lên cân kh i lư ng quá t i tr ng quy đ nh 2. Đ m b o đ d ng c (thúng, bao, ch i, trang cào, c u đ thóc, bao bì, kim dây khâu bao…) - S thúng (trong nh p thóc đ r i) t i thi u ph i g p 2 l n s thúng dùng trong m t mã cân. Thúng ph i s ch, lành l n và có kh i lư ng đ u nhau. - Các ngăn kho nh p thóc đư c trang b c u đ thóc (đòn dài) b ng ván g ho c tre đ khi đ thóc kh i h t ít b d n nén và ph c v cho vi c ch t x p thóc đóng bao . C u đ thóc ph i đ m b o đi l i an toàn. Chương 3: NH P KHO Đi u 8. Ki m tra thóc trư c khi nh p kho K thu t viên l y m u ki m tra ch t lư ng c a lô hàng b ng phương pháp ki m tra nhanh, n u đ t yêu c u theo các tiêu chu n quy đ nh thì ghi k t qu vào phi u ki m tra giao cho khách hàng và th kho. Th kho t đánh giá ch t lư ng thóc b ng c m quan t i mã cân đ i v i thóc đ r i ho c trong quá trình sang bao, ch y u là đ m h t, t p ch t, đ l n lo i (và c gi ng thóc trong trư ng h p có quy đ nh c th ). L p phi u ki m tra theo quy đ nh. Riêng đ i v i thóc đóng bao, sau khi đã sang bao th c hi n đ ng th i vi c l y m u ki m nghi m như quy đ nh t i Đi u 12. Đi u 9. Cân nh p: Trong khi cân nh p, th kho ph i: -Thư ng xuyên quan sát, ki m tra thóc trong t ng mã cân, n u phát hi n thóc không đ m b o ch t lư ng nh p kho thì t m d ng vi c cân nh p đ ki m tra l i. - Đ c to k t qu đ ngư i giao thóc cùng ngư i ch ng ki n nghe rõ; ghi ngay vào s mã cân và c 5 mã thì c ng m t l n. Sau m i mã cân ph i khoá cân, quét s ch m t cân. - Nghiêm c m m i hành vi gian l n làm sai k t qu trong khi cân nh p.
 5. 5 Đi u 10. Chuy n thóc vào kho 1. B o qu n đ r i: Thóc chuy n đ vào kho ph i g n, đ đ đ cao t trong ra ngoài. S d ng c u đ thóc đ gi cho kh i h t tơi x p, lưu ý đ t ng thông hơi t i các v trí đ nh s n khi đ thóc. Chi u cao đ thóc đ i v i kho cu n không quá 3,5 m, đ i v i kho A1 và kho Ti p không quá 3,0 m. 2. B o qu n thóc đóng bao: - Thóc nh p kho t các ngu n khác nhau: Khi nh p kho c n ph i sang bao (bao ch a thóc d tr d t b ng s i đay ho c s i t ng h p xe) đ đóng theo quy cách. Sau khi l y m u, thóc chuy n vào kho đư c x p thành lô, kh i lư ng m i lô t i ưu t 100 đ n 150 t n. Trong trư ng h p đ c bi t, do k t c u kho có th x p lô đ n t i đa 200 t n. Các lô cách nhau ít nh t là 1 m và cách tư ng là 0,5 m. Chi u cao lô tương đương t 15 đ n t i đa 20 l p bao và gi t thành 3 c p, c p trên x p lùi vào so v i c p dư i là 0,3 m. Trong m i l p các bao đư c x p theo ki u ch ng 3 ho c ch ng 5 và cài khoá vào nhau, đ m b o cho kh i h t không b nghiêng, đ trong quá trình lưu kho, g n đ p v hình th c. - T o gi ng và rãnh thông gió: + M i lô t 100 đ n 150 t n đ 1 gi ng, t 150 đ n 200 t n đ 2 gi ng. Kích thư c gi ng 1 m x 1m. Gi ng đư c t o t b m t l p kê lót t i đ nh lô. + Các rãnh thông gió đư c t o theo c 2 hư ng, m t rãnh d c và 1 ho c 2 hai rãnh ngang (tuỳ thu c s lư ng gi ng). Rãnh đư c t o c 3 c p gi t ho c 2 c p t dư i lên, rãnh n i thông v i gi ng thông gió, b r ng c a rãnh là 0,3 m và cao t i thi u 0,3 m (xem hình v minh ho ). M t c t theo chi u t trên đ nh lô nhìn xu ng M t c t theo phương th ng đ ng c a lô thóc Đi u 11. Làm th t c nh p đ y ngăn, lô - Sau khi k t thúc nh p, t ng kho t ch c đ i chi u lư ng thóc nh p kho theo s sách v i k t qu th c nh p : v i thóc đ r i ti n hành trang ph ng m t thóc và áp d ng phương pháp tính theo dung lư ng; v i thóc đóng bao đ m s lư ng bao th c t .
 6. 6 - L y m u và ki m nghi m (theo quy đ nh t i Đi u 12 và Đi u 13). L p biên b n nh p đ y ngăn, lô và l p s b o qu n sau khi có phi u ki m nghi m. Đi u 12. L y m u ki m nghi m: K thu t viên và th kho cùng ti n hành l y m u, có s giám sát c a lãnh đ o t ng kho và ngư i giám sát do giám đ c phân công. 1. Chu n b d ng c : xiên l y m u, t m v i nh a, d ng c tr n, chia m u, túi P.E. đ ng m u. 2. Cách l y m u: a. Thóc đ r i: - Nguyên t c: l y thóc t i các ngăn kho sau khi đã k t thúc nh p, đi m l y m u ph i đánh d u, th ng nh t t khi l y m u nh p đ n khi xu t. - Sau khi trang ph ng m t kh i thóc, dùng xiên l y m u dài ≥ 2,0 m, có nhi u ngăn đ l y m u các v trí theo b dày kh i h t. S đi m l y m u như sau: + Ngăn kho cu n: l y m u t i 7 đi m (xem hình v ). + Ngăn kho A1, kho Ti p: l y m u t i 12 đi m (xem hình v ). + Ngăn kho t 250 t n tr lên thì c tăng thêm 30 t n thêm m t đi m l y m u. Đi m l y m u trên m t kh i h t cách đ u so v i các đi m quy đ nh. Các m u đi m nói trên đư c g p thành m u g c và chuy n vào túi P.E. 2 l p có đ dày 0,05-0,1 mm. Kh i lư ng m u g c ≥ 2 kg. b. Thóc đóng bao (l y m u trong lúc nh p kho): Dùng xiên l y m u dài 35 cm l y m u các ph n khác nhau c a bao (trên, gi a, đáy bao). S lư ng bao đư c l y m u như sau: + Đ n 10 bao: l y m u t t c các bao. + T 11 đ n 100 bao: l y m u 10 bao ng u nhiên.
 7. 7 + Tr n 100 bao: s m u đư c l y b ng căn b c 2 (x p x ) c a t ng s bao, đư c l y ng u nhiên. Các m u đi m nói trên đư c g p thành m u g c, chuy n vào túi P.E 2 l p có đ dày 0,05-0,1 mm, kh i lư ng thóc c a m u g c ≥ 2 kg. Trư ng h p lô thóc đư c nh p trong nhi u ngày thì k t thúc m t ngày nh p hàng th kho và k thu t viên cùng tr n m u và niêm phong m u g c. 2. Phân chia m u: T m u g c dùng bình chia m u ho c phương pháp chia theo đư ng chéo đ l y m u trung bình. K thu t viên t ng kho ch u trách nhi m phân chia m u, l p m u trung bình. Tham gia l p biên b n l y m u có lãnh đ o t ng kho, k thu t viên, th kho và ngư i giám sát (do Giám đ c d tr khu v c ch đ nh). 3. B o qu n m u: M u trung bình đư c chia thành 2 ph n, đư c đóng gói b ng 2 l p túi P.E. đ lưu l i t ng kho 1 túi và g i đi ki m nghi m 1 túi. M u đư c niêm phong và có g n phi u l y m u kèm theo t ng túi. M u lưu l i t ng kho đư c b o qu n trong bình nút nhám. 4. V n chuy n m u: M u g i đi ki m nghi m ph i kh n trương chuy n đ n nơi ki m nghi m, trư ng h p đ c bi t cho phép lưu l i không quá 48 gi sau khi l y. Khi v n chuy n các m u đư c đóng gói c n th n, đ m b o cách m, h n ch nh hư ng c a môi trư ng đ n m u. Đi u 13. Ki m nghi m m u Vi c ki m nghi m m u đư c ti n hành theo phương pháp ki m nghi m lương th c hi n hành (Tiêu chu n TCN 04: 2004 Thóc d tr qu c gia- Yêu c u k thu t) t i phòng ki m nghi m . Th i h n ki m nghi m m u: M u đư c ki m nghi m ch m nh t 5 ngày k t khi l y m u. Th t c ki m nghi m m u: - Đơn v thành l p H i đ ng ki m tra, giám sát công tác ki m nghi m đ đ m b o tính khách quan, trung th c. - Thành ph n H i đ ng: + Ch t ch H i đ ng do Lãnh đ o ph trách k thu t đơn v đ m nhi m. + Các thành viên H i đ ng: trong đó có m t lãnh đ o phòng K thu t b o qu n và m t thành viên khác do giám đ c ch đ nh. + Các thành viên ki m nghi m giúp vi c cho H i đ ng là cán b phòng k thu t b o qu n và k thu t viên t ng kho. - Trách nhi m c a H i đ ng: + Ki m tra m u niêm phong (còn nguyên v n và h p l ). + Mã hoá và l p ký hi u riêng cho t ng m u thóc trư c khi ki m nghi m; ráp mã sau khi ki m nghi m xong. + Giám sát công vi c phân tích, ki m nghi m m u c a các thành viên giúp vi c; ki m tra xem xét l i t khâu l y m u đ n khâu phân tích m u trong trư ng h p có s li u b t h p lý. + Ghi s li u vào s ghi chép s li u ki m nghi m ch t lư ng thóc hàng năm. + Xác nh n ch s ch t lư ng c a t ng m u thóc sau khi có s li u phân tích. + L p biên b n ki m nghi m. 3. Phân tích, ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng - V i thóc đ r i: Ch s ch t lư ng c a m t ngăn kho thóc đ r i là k t qu ki m nghi m c a m u đ i di n cho ngăn kho sau khi nh p đ y và đư c l y m u theo m c 2.a Đi u 12. - V i thóc đóng bao: M u ki m nghi m c a m t lô thóc có th bao g m nhi u m u trung bình đư c l y t nhi u ngày nh p vào lô thóc đó. Ch s ch t lư ng c a toàn lô đư c tính b ng bình quân gia quy n k t qu ki m nghi m c a các m u theo t ng ngày nh p vào lô thóc cùng lo i, cùng ch t lư ng (m c 2.b Đi u 12). 4. S ki m nghi m:
 8. 8 - S ki m nghi m đ ghi k t qu phân tích. K t qu trung bình ph i có xác nh n c a ch t ch h i đ ng ki m nghi m. - N i dung s ki m nghi m: có các c t như sau: th t , ký hi u m u, mã đư c ráp, ngày tháng g i m u, ngày tháng ki m nghi m, c t ch tiêu và ch s ch t lư ng có các c t nh : đ m- (W %), t p ch t- (C%), h t không hoàn thi n- (HKHT %), h t vàng- (HV %,)… 5. L p phi u ki m nghi m: T s ki m nghi m sao ra các phi u ki m nghi m cho t ng ngăn, lô thóc. Phi u ki m nghi m do đơn v l p thành 04 b n: - 02 b n lưu t i đơn v : 01 b n lưu t i Phòng K thu t b o qu n, 01 lưu t i Phòng K ho ch (h sơ nh p hàng). - 02 b n lưu t i T ng kho: 01 b n lưu h sơ th kho, 01 b n do k thu t viên gi . Trên phi u ki m nghi m ch ghi k t qu trung bình c a m u, có đ y đ ch ký c a ngư i ki m nghi m, trư ng phòng K thu t b o qu n và th trư ng đơn v . Đi u 14. V sinh kho, lô hàng: Nh t s ch rơm, rác, t p ch t sau m i l n cào đ o; quét s ch thóc rơi vãi sàn, g m kho; thu d n các trang thi t b , d ng c và đ nơi quy đ nh. Đi u 15. Hoàn ch nh quá trình chín sau thu ho ch: Th kho ph i chú tr ng đ n quá trình chín sau thu ho ch cho kh i h t. Cào đ o l p thóc m t m i ngày m t l n, th c hi n các gi i pháp thông thoáng đ gi i phóng m nhi t cho kh i h t theo c chi u d c và chi u ngang. Ki m tra di n bi n v nhi t đ và đ m c a kh i h t. Đi u 16. Ki m tra, x lý ch t lư ng thóc trư c khi b o qu n kín Do yêu c u b o qu n kín, kh i h t ph i đ m b o hoàn thi n quá trình chín sau thu ho ch, các ch tiêu ch t lư ng đòi h i r t nghiêm ng t do v y c n chon nh ng ngăn kho có ch t lư ng phù h p, ki m tra k các ch tiêu như đ m, nhi t đ kh i h t, côn trùng, n m m c trư c khi đưa vào b o qu n kín. X lý các ch tiêu không đ t yêu c u: - Đ m và nhi t đ : áp d ng các bi n pháp cào đ o, đánh lu ng và thông gió cư ng b c đ h nhi t đ và đ m. - X lý di t trùng và n m m c b ng các hoá ch t c n thi t. Chương 4: B O QU N THÓC Trong đi u ki n hi n t i thóc đư c b o qu n theo các phương pháp: 1. Đ r i trong các ngăn và th c hi n b o qu n theo các hình th c: - Thông thoáng t nhiên, ho c - B o qu n ph kín b ng tr u (ho c các v t li u thay th khác). 2. Đóng bao ch t thành lô: áp d ng cho các vùng, mi n do đ c đi m khí h u thóc nh p kho có đ m cao (≥ 15%). Ngoài ra, có th b o qu n kín trong môi trư ng nghèo oxy (có hư ng d n riêng). Tùy theo ch t lư ng ban đ u c a thóc nh p kho, ch t lư ng kho và kh năng v t li u ph c v b o qu n đơn v áp d ng phương th c b o qu n phù h p nh m đ m b o v yêu c u ch t lư ng thóc d tr và hi u qu kinh t . Đi u 17. Quy trình b o qu n thóc tóm t t: 1. Quy trình b o qu n thóc đ r i :Theo sơ đ kh i trang 12. 2. Quy trình b o qu n thóc đóng bao:Theo sơ đ kh i trang 13.
 9. Sơ đ kh i: Quy trình b o qu n thóc đ r i
 10. Sơ đ kh i: Quy trình b o qu n thóc đóng bao Đi u 18. Các thông s và đi u ki n tiêu chu n b o qu n thóc an toàn 1. Thóc đ r i -Đ m h t l p m t (t b m t đ n đ sâu 0,5 m) ≤ 13,5 % -Đ m tương đ i c a môi trư ng ≤ 75 % 0 0 - Nhi t đ trungbình c a kh i h t: mùa đông ≤ 25 C, mùa hè ≤ 32 C (Riêng mi n Trung t khu v c Bình Tr Thiên đ n Nam Trung B v i các kho l p tôn không có tr n: mùa đông < 28 0 0 C, mùa hè < 35 C). - Không phát hi n th y n m m c. - M t đ qu n th c a 5 loài côn trùng gây h i ch y u (l y m u theo tiêu chu n thóc đ r i- Phương pháp xác đ nh m c đ nhi m côn trùng hi n hành) m c th p: dư i 5 cá th côn
 11. 11 trùng cánh c ng/kg và v i nh ng ngăn kho có ngài lúa m ch phát tri n: dư i 20 ngài lúa 2 m ch/m . Riêng v i các loài m t cánh c ng có th v n d ng l y m u t i l p thóc m t dày 0,3 m t i các v trí như quy đ nh t i Đi u 12: dư i 20 con/kg. 2. Thóc đóng bao: -Đ m thóc các l p bao ngoài rìa lô, gi ng thông gió 13,5-14%. 0 - Nhi t đ lô thóc (đo gi ng thông gió) < 35 C. - M t đ qu n th c a 5 loài côn trùng gây h i ch y u m c: dư i 10 cá th côn trùng cánh c ng/kg (l y m u l p bao ngoài cùng và các gi ng thông gió). Đ i v i nh ng lô có ngài 2 lúa m ch phát tri n: dư i 20 ngài lúa m ch/m . Đi u 19. Cào đ o, thông gió 1. M c đích cào đ o là làm cho kh i thóc tơi x p, t o đi u ki n thu n l i cho quá trình gi i thoát m, nhi t, gi m thi u kh năng tăng t l h t vàng c a kh i h t. Ch đ cào đ o dư i đây áp d ng v i thóc b o qu n đ r i, thông thoáng t nhiên kh i h t tr ng thái bình thư ng, đ m không khí ≤ 85%. + Trong tháng th nh t: cào đ o 1 l n/ngày + T tháng th 2-3: 3 ngày 1 l n + T tháng th tư đ n tháng th 12: 7 ngày/l n + Sau 12 tháng k t khi nh p kho: 15 ngày/l n 2. M c a thông gió (áp d ng cho c 2 phương th c b o qu n đ r i và đóng bao: - Ch m c a thông gió trong đi u ki n sau: + Nhi t đ kh i h t (T. h) > Nhi t đ không khí (T. kk) + Đ m tương đ i c a không khí trong kho (RH t) > đ m tương đ i c a không khí ngoài kho (RH n). +Đ m h t (W h) > Đ m cân b ng c a h t (W cb)- v i b o qu n đ r i. + Đi u ki n t i thi u: RH n < 80 %, T h > T. kk Th kho ph i thư ng xuyên theo dõi nhi t đ , đ m c a kh i h t và căn c vào các đi u ki n đã nêu trên đây đ m c a thông gió cho kh i h t và các lô thóc. Ngoài thông gió t nhiên, trong nh ng trư ng h p c n thi t có th dùng qu t công nghi p đ tăng cư ng kh năng thông gió. Đi u 20. Ch đ ki m tra và v sinh trong b o qu n thóc 1. Ch đ ki m tra - N i dung ki m tra: + Nhi t đ kh i thóc: nhi t đ cao nh t, nhi t đ trung bình c a t ng t ng và toàn kh i. + Đ m c a kh i h t: L p m t, l p sát tư ng (tư ng trư c, tư ng sau và tư ng đ u h i), các góc kho và cánh gà. Chú ý nh ng đi m có nhi t đ , đ m vư t quá gi i h n an toàn c n xác đ nh nguyên nhân và m c đ đ x lý. + Tình hình phá h i c a côn trùng, chim, chu t và men m c. Ngoài ra c n ti n hành ki m tra t l h t vàng đ nh kỳ 6 tháng 1 l n. - Th i gian ki m tra (tính t th i đi m l p biên b n nh p đ y kho). N i dung KT Côn trùng, n m Nhi t đ Đ m T l h t vàng Th i gian m c
 12. 12 Tháng đ u 3 ngày/l n 3 ngày/l n Cu i tháng T 2 đ n 3 tháng Tu n/l n Tu n/l n Cu i các tháng T 4 đ n 6 tháng Tu n/l n Tháng/l n Cu i các tháng Cu i tháng th 6 T 7 đ n 12 tháng Tu n/l n Tháng/l n Cu i các tháng Cu i tháng th 12 Sau 12 tháng Tháng/l n Tháng/l n Cu i các tháng Cu i tháng th 18 và trư c khi xu t - V sinh: - V sinh thư ng xuyên trong kho: tr n, tư ng, các c a ra vào, c a thông gió, các ng thông gió, kén và u trùng trên m t thóc (m t bao). - V sinh ngoài kho: ph i quét d n hàng ngày hè kho, sân kho; hàng tu n dãy c xung quanh kho (cách th m 1,5 m). D n s ch máng, h th ng thoát nư c quanh kho. Đi u 21. Công tác phòng tr sinh v t h i 1. Phòng ng a và th c hi n các bi n pháp tr di t thông thư ng: Đây là công vi c ti n hành thư ng xuyên, t khi nh p kho và trong su t quá trình b o qu n nh m ki m ch s phát tri n và làm gi m m t đ sâu m t h i trong kh i h t. a. Phòng ng a: - Th c hi n t t bi n pháp 3 cách ly: + Thóc nh p kho không có sâu m t s ng, + Trong cùng m t nhà kho hay m t dãy kho h n ch đ đan xen các ngăn, lô thóc cũ và m i; n u có thì gi a các ngăn kho ph i có vách ngăn đ m b o h n ch t i đa s lây nhi m c a sâu m t. + Không đ bao bì, d ng c ch â, đ ng thóc cùng v i các ngăn ho c lô có thóc. - B ng nhi u bi n pháp, kh ng ch đ m kh i h t, gi cho đ m kh i h t luôn n m trong gi i h n an toàn, nh m h n ch ho t đ ng sinh lý c a sâu m t. - Phun thu c phòng trùng: căn c kh năng đi u ki n phát sinh, phát tri n c a sâu m t, đơn v có k ho ch phun thu c phòng trùng thích h p đ v a ngăn ng a, h n ch sâu m t gây h i đ ng th i h n ch tình tr ng côn trùng nh n thu c. b. Tr di t thông thư ng: Căn c k t qu ki m tra tình hình sâu m t h i, khi m t đ qu n th các loài sâu m t h i ch y u vư t qua m c an toàn (theo quy đ nh t i Đi u 18), phòng K thu t b o qu n hư ng d n các đơn v ti n hành vi c tr di t theo cách th c phù h p trên cơ s các bi n pháp tr di t thông thư ng hi n nay. - Bi n pháp cơ h c: + S d ng các lo i sàng tay, sàng c i ti n và các hình th c khác đ tách sâu m t và tr di t, làm gi m m t đ sâu m t có trong thóc. + Dùng b y ánh sáng thu hút côn trùng vào các ch u có pha s n thu c b o v th c v t. - S d ng thu c b o v th c v t có ngu n g c đơn thu n t th c v t (th o m c), các ch ph m vi sinh,… 2. Bi n pháp s d ng thu c b o v th c v t có ngu n g c hoá ch t g i là bi n pháp di t trùng hoá h c (bao g m thu c ti p xúc và thu c xông hơi). Ch áp d ng khi m t đ côn trùng m c cao và v i các đi u ki n c th sau: a. M t đ qu n th các loài gây h i ch y u: Thóc đ r i: + T 10 con/kg tr lên (l y m u theo tiêu chu n - Phương pháp xác đ nh m c đ nhi m côn trùng hi n hành) ho c + 30 con/kg tr lên, l y m u t i l p thóc m t (quy đ nh t i Đi u 18)
 13. 13 2 + V i ngài m ch: t 30 con/m tr lên. Thóc đóng bao: + T 50 cá th côn trùng cánh c ng/kg (l y m u l p bao ngoài cùng và các gi ng thông hơi). 2 + V i ngài m ch: t 30 con/m tr lên. b. Th i gian gi a 2 l n dùng thu c t i thi u là 6 tháng. c. Cách th i đi m xu t kho: t 3 tháng tr lên. Trư ng h p s d ng thu c b o v th c v t x lý phòng tr sâu m t ngay sau khi thóc nh p kho n đ nh, C c có hư ng d n th c hi n riêng. Khuy n khích các đơn v áp d ng các bi n pháp tr di t thông thư ng thay cho bi n pháp hoá h c mà v n đ m b o hi u qu tr di t. Bi n pháp tr di t thông thư ng có th ti n hành theo t ng quí (3 tháng 1 l n). 3. Nguyên t c khi ti n hành các bi n pháp tr di t côn trùng: - Áp d ng bi n pháp tr di t nào, lo i thu c b o v th c v t nào c n căn c tình hình phát tri n c a sâu m t (thành ph n loài, t c đ phát tri n), đi u ki n, kh năng th c t c a đơn v và đ m b o các yêu c u: hi u qu kinh t , đ m b o an toàn s c kho cho con ngư i, sinh v t có ích, h n ch ô nhi m môi trư ng và gi gìn cân b ng sinh thái. - Ch đư c s d ng các lo i thu c b o v th c v t có trong danh m c quy đ nh c a Nhà nư c m c kh trùng kho và theo đúng v i n i dung đã đư c khuy n cáo. ưu tiên s d ng các lo i thu c b o v th c v t có ngu n g c th o m c, ch ph m sinh h c và thu c hóa h c ít đ c h i. 4. Công tác b o đ m an toàn khi s d ng thu c b o v th c v t: Th c hi n đ y đ các quy đ nh b o v an toàn cho ngư i s d ng thu c b o v th c v t, th c hi n vi c niêm y t, c nh báo và có bi n pháp đ ngư i và v t nuôi không vào khu v c x lý thu c trong th i gian quy đ nh. 5. Phòng, di t chim và chu t phá h i: Đ i v i chim, chu t, bi n pháp ch y u là phòng ng a, kho b o qu n ph i có h th ng ngăn ch n, đ m b o h n ch t i đa chim chu t vào kho. Riêng đ i v i kho cu n và kho có tr n kiên c , yêu c u không có chu t trong kho. Khi phát hi n trong kho có chu t ph i s d ng các lo i b y, b đ c, thu c di t chu t đ tiêu di t. Khi dùng b đ c và thu c di t chu t hàng ngày ph i ki m tra và thu d n xác chu t ch t, sau m i đ t 3 ngày ph i thu h i các b đ c còn l i, chôn xác chu t và b đ c vào nơi quy đ nh. Ch s d ng các hoá ch t di t chu t có trong danh m c đư c phép s d ng c a Nhà nư c. Đi u 22. X lý các s c trong b o qu n thóc đ r i 1. B c nóng: - Phương pháp phát hi n: Nh n bi t b ng cách quan sát b m t kh i h t thông qua tính tan r i, đ h ng và màu s c c a h t; b ng chân, tay c m nh n bi u hi n kh năng b c nóng. Khi phát hi n kh i thóc có s khác thư ng, có bi u hi n b c nóng thì kh n trương dùng xiên đo nhi t đ đ xác đ nh c th . - Xác đ nh ph m vi, m c đ b c nóng: K t h p dùng xiên đo nhi t đ và c m quan xác đ nh kh i h t đang b c nóng toàn kh i hay c c b , ư c kh i lư ng h t b b c nóng (th tích vùng b b c nóng nhân v i kh i lư ng riêng c a thóc) và căn c m c đ n ng nh mà có các bi n pháp x lý phù h p. - X lý: Đ i v i b c nóng c c b c n x lý ngay khu v c b c nóng b ng cách đ o, chuy n và tr i r ng, tăng b m t truy n nhi t k t h p các gi i pháp thông thoáng (trong đi u ki n cho phép) đ gi i phóng nhi t cho kh i h t. Khi kho thóc b b c nóng toàn kh i, ph i cào đ o, đánh lu ng sâu liên t c. m c đ n ng ph i đào gi ng vùng trung tâm ho c chuy n m t ph n thóc ra ngoài đ kh i h t s m tr l i tr ng thái an toàn. 2. Men, m c:
 14. 14 - Phát hi n b ng phương pháp c m quan: Quan sát màu s c h t, khe v h t, ph n phôi, đ tan r i, đ m h t k t h p dùng mũi ng i phát hi n mùi m c (giai đo n ch m m c). C n đ c bi t chú ý ki m tra trong các th i đi m chuy n mùa, sau mưa bão. Nh ng khu v c kh i h t d b m c: l p m t, ven tư ng, các góc kho; đ i v i kh i h t b b c nóng m c dù đã đư c x lý v n ph i ki m tra thư ng xuyên đ phát hi n men m c. - X lý: Khi phát hi n th y men m c, ph i ư c tính kh i lư ng b m c, không đư c cào đ o l n h t b m c và h t không b m c vì s làm lây nhi m toàn kh i. Khi h t b m c ho c b lên men, m c dù đã phơi khô v n ph i đ riêng ch gi i quy t. Không đem h t b men m c đã x lý đ vào kh i h t, làm nh hư ng đ n ch t lư ng c a toàn kh i. Đi u 23. Quy trình b o qu n thóc đ r i ph kín b ng tr u 1. Tiêu chu n k thu t khi b o qu n thóc: a. Kho ch a: Có th s d ng các lo i kho kiên c hi n có. Nên ch n d ng kho có n n cu n ho c g m sàn; tư ng h i và sàn đư c kê lót c n th n. b. Ch t lư ng thóc: Theo b ng ch tiêu dư i đây TT H ng m c Ch tiêu t i đa 1 Đ mh t 13,5 % 2 T l t p ch t 1,5 % 3 T l h t không hoàn thi n (H0) 5% 4 T l h t vàng (Hv) 0 5 H t lây nhi m côn trùng 0 2. V t li u ph kín: a. Cót ho c bao t i (ho c lư i nilon): Tính toán di n tích b m t kh i thóc c n ph kín đ chu n b cót ho c bao t i. Có th t n d ng bao t i ho c cót cũ còn lành và b n đ ph kín b m t, n u dùng bao t i thì khâu l i thành t m r ng. b. Tr u: chu n b đ tr u đ ph b m t thóc, đ dày l p tr u là 15 cm (ư c kho ng 1 bao 2 tr u 20 kg ph 1 m ). N u s d ng tr u m i cánh nh c n ph i lo i b t m, cám và t p ch t. 3. Sát trùng v t li u ph kín: V t li u ph kín (cót, ho c bao t i, tr u) dù m i s d ng ho c t n d ng lo i cũ đ u ph i đ m b o th t khô sau đó phun thu c sát trùng có n ng đ g p đôi so v i n ng đ thu c sát trùng kho không. 4. K thu t ph kín: a. Ph cót ho c bao t i: Ph kín b m t thóc b ng cót ho c t m lư i nilon ho c t m khâu t bao t i (có đ tr ng các ô c a đ ki m tra). Các mép cót ph lên nhau ≥ 10 cm đ tr u không l t qua. N u s d ng bao t i ph i khâu thành t m đ m b o b n ch c, kín như ph b ng cót. Mép t m ph b m t sát khung gióng d c đư c gài sâu xu ng thóc. b. B trí c a ki m tra: C a ki m tra đư c b trí đ đ nh kỳ ki m tra tình tr ng kh i h t và các ch tiêu ch t lư ng c a thóc b o qu n (nhi t đ , đ m, h t vàng…). C a ki m tra đư c t o thành d ng khung hình h p, b ng tre, g … có kích thư c dài 70 cm, r ng 50 cm, cao kho ng 15-30 cm. Sau khi t o hình c a ki m tra đư c đ y b ng bao t i lo i 50 kg ch a đ y tr u đã sát trùng. Các c a ki m tra đư c b trí theo đư ng th ng, gi a b m t kh i h t. C a ngoài cùng cách biên ngang 1 m. C a ki m tra
 15. 15 c. Ph tr u: Tr u sau khi đã sát trùng, đ khô và đư c r i đ u, cào ph ng trên b m t l p cót, bao t i. Đ dày l p tr u là 15 cm, riêng trong ph m vi 30 cm tính t khung gióng l p tr u có đ dày kho ng 30 cm đ tránh chu t phá h i. 5. Ki m tra, v sinh sau khi ph tr u: a. Ki m tra bi n đ ng sinh lý c a kh i h t sau khi ph kín: - Di n bi n nhi t đ c a kh i h t: đo nhi t đ t i các c a ki m tra theo 2 t ng: 0,3 m- 0,5 m và 1,4 m -1,5 m. - Di n bi n đ m c a kh i h t: Ki m tra đ m c a l p thóc b m t (dày 0,3m tính t b m t) t i các v trí c a ki m tra và các góc tư ng, cánh gà, c a kho. Trư ng h p b c nóng c c b ph i xác đ nh đ m c a l p thóc sâu và r ng hơn. - M t đ sâu m t h i: quan sát t i khe, rãnh, ván phai và t i các c a ki m tra. Trong trư ng h p phát hi n có nhi u m t các v trí trên thì ti n hành l y m u các c a ki m tra đ xác đ nh m t đ sâu h i và có các bi n pháp x lý phù h p. Ngoài ra tuỳ yêu c u c a b o qu n trong t ng th i đi m c n xác đ nh các ch tiêu khác c a thóc như: t l g o l t, t l h t vàng, t l h t b hư h ng… b. Th i gian ki m tra: theo b ng phân b th i gian dư i đây : N i dung K.Tra Nhi t đ Đ m M t đ sâu h i T l h t vàng T.Gian 10-30 ngày 3 ngày/l n Sau 1 tháng Cu i tháng 1-3 tháng Hàng thu n Hàng tháng Cu i tháng th 3 3-6 tháng Hàng tu n Cu i tháng th 6 Cu i tháng th 6 Cu i tháng th 6 6-12 tháng Hàng tháng Cu i tháng th 9, 12 Trên 12 tháng Theo th i ti t Khi chu n b xu t Cu i tháng th 9,12 Cu i tháng th 12 Khi chu n b xu t Khi chu n b xu t 6. V sinh trong b o qu n: Th c hi n ch đ c v sinh phòng trùng, c n đ c bi t chú ý v sinh trên b m t tr u. 7. X lý bi n đ ng trong b o qu n kín: Khi nhi t đ trung bình c a kh i h t tăng quá gi i h n 0 0 30 C vào mùa đông, 35 C vào mùa hè, b n thân kh i h t bi n đ i m nh m v sinh lý thì c n ki m tra k các t ng, các đi m xung quanh và c a ki m tra đ tìm nguyên nhân b c nóng c a kh i h t. Đ ng th i c n xem xét l i các thông s k thu t ban đ u c a thóc và xem xét vi c th c hi n quy trình ph kín đ có bi n pháp kh c ph c. Trư c m t ph i m c a thông gió trong th i đi m thích h p. Khi vư t quá gi i h n an toàn v nhi t đ , đ m c n ph i x lý k p th i: - N u kh i h t b b c nóng c c b : cào g n tr u vùng thóc b b c nóng, m cót ph m t thóc, thóc đư c cào, chuy n, tr i r ng, tăng b m t thoát nhi t, m. - Thóc b c nóng nhi u vùng và toàn l p m t ph i tháo d toàn b l p tr u, cót (bao t i) ph m t thóc n u m c b c nóng nh , cào đ o hàng ngày. N u m c b c nóng n ng thì ph i chuy n m t ph n thóc ra ngoài kho đ t o đi u ki n cho kh i h t gi i phóng nhanh m, nhi t. Sau khi x lý kh i thóc tr l i tr ng thái an toàn, ti p t c đưa thóc vào kho b o qu n theo quy trình ph kín. Chương 5: XU T KHO - Ph i ti n hành xu t tr n t ng lô, ngăn kho; h n ch t i đa vi c 1 ngăn, lô xu t thành nhi u đ t.
 16. 16 - Đ t xu t là kho ng th i gian có hi u l c ghi trong quy t đ nh xu t hàng c a C c k c khi l nh xu t đư c gia h n. Căn c s lư ng ghi trong quy t đ nh c a C c các đơn v cân đ i k ho ch xu t cho phù h p, trư ng h p có 1 ngăn, lô ph i xu t thành nhi u đ t, đơn v c n báo cáo ngay v C c đ đi u ch nh và hư ng d n th c hi n. - Th kho nh n đư c l nh xu t kho ph i kh n trương hoàn ch nh các công vi c chu n b đ xu t hàng k p th i, đ m b o nguyên t c, ch đ đã đư c các c p quy đ nh. Đi u 24. L y m u ki m nghi m trư c khi xu t kho: Th kho cùng cán b ki m nghi m ki m tra th c tr ng xung quanh, toàn b lô hàng, ghi l i đ cao c a kh i h t (đ i v i thóc đ r i) vào s b o qu n và l y m u ki m nghi m ch t lư ng thóc trư c khi xu t kho. Th i đi m l y m u và vi c thành l p m u: a. V i thóc đ r i: Trư c th i đi m xu t kho, trong ph m vi 5 ngày ph i l y m u ki m nghi m ch t lư ng thóc c a ngăn xu t. K t qu ki m nghi m là k t qu ch t lư ng c a lô thóc xu t b. V i thóc đóng bao: Theo th i gian, ti n đ xu t lô hàng vi c l y m u th c hi n ngay trư c khi xu t thóc cho khách hàng. M u đư c l y ng u nhiên và phân b đ u t i các v trí c a lô hàng. S lư ng bao c n l y th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 12. Toàn b m u l y trong ngày đư c g p l i và tr n đ u t o thành m u g c. Trư ng h p lô thóc đư c xu t trong nhi u ngày thì ch s ch t lư ng c a toàn lô đư c tính b ng bình quân gia quy n k t qu ki m nghi m c a các m u thóc trong t ng ngày xu t c a lô hàng đó. Trình t , phương pháp, th t c l y m u và ki m nghi m m u v i thóc đ r i và thóc đóng bao khi xu t kho áp d ng như quy đ nh t i Đi u 12 và Đi u 13 c a Quy ph m này. Đi u 25. Trong khi xu t thóc 1. V i thóc đ r i: a. Xu t thóc dù theo b t kỳ hình th c nào (đóng t nh hay cân phá mã) đ u ph i xu t g n t ng ph n kh i h t c a m i ngăn kho t phía ngoài c a vào phía trong kho, xúc thóc theo hư ng thóc t ch y, không đư c trèo lên đ nh đ ng thóc ho c xúc thóc theo t ng l p. b. Cân xu t thóc ph i đ m b o như quy đ nh t i Kho n 1 đi u 7 và nghiêm c m m i bi u hi n làm sai k t qu khi cân xu t kho. c. Khi xu t g n h t thóc trong kho (ư c lư ng còn kho ng 2-3 t n) th kho ph i báo cáo ch nhi m t ng kho đ thành l p h i đ ng t nh kho, làm th t c xu t d c kho. Thành ph n H i đ ng t nh kho g m: Lãnh đ o t ng kho, k toán, k thu t viên t ng kho, th kho. H i đ ng có trách nhi m l p ngay biên b n t nh kho sau khi xu t h t thóc. Đ i v i nh ng kho thóc sau quá trình b o qu n, khi xu t kho có thóc b men m c ph i cân t nh đ riêng và ti n hành x lý theo quy đ nh x lý hàng kém ph m ch t. 2. V i thóc đóng bao: Theo nguyên t c xu t qua cân toàn b . Đi u 26. Nguyên t c chung là th kho nào cân nh p thì th kho đó cân xu t. Trư ng h p có lý do đ c bi t thì th c hi n theo quy đ nh v quy ch bàn giao kho theo quy đ nh hi n hành. Đi u 27. Sau khi xu t h t thóc: - K thu t viên t ng kho ghi các s li u ki m nghi m ch t lư ng thóc xu t vào biên b n t nh kho và vào s theo dõi b o qu n. - Th kho làm v sinh kho ngay nh m không đ lây nhi m côn trùng sang kho khác. T t c khung gióng, phên cót, tr u trong kho ph i đư c ki m tra và phân lo i, thu h i ph n còn t t đ dùng cho kê lót l n sau. Đi u 28. Thanh toán kh i lư ng thóc sau quá trình b o qu n: K thu t viên và k toán cơ s tính toán hao h t theo chi t toán v t ch t khô, đ i chi u s lư ng hao h t th c t và đ nh m c, xem xét đánh giá k t qu b o qu n. Th kho có trách nhi m gi i trình c th t ng trư ng h p xu t kho, đ c bi t nh ng ngăn kho có hao h t quá đ nh m c. Đi u 29. Ch đ báo cáo: Nghiêm ch nh ch p hành ch đ báo cáo theo quy đ nh:
 17. 17 - Hàng tháng t ng kho ph i báo cáo đơn v và đơn v ph i báo cáo v i C c tình hình ch t lư ng thóc b o qu n (m u báo cáo BQT-1) vào tu n đ u c a tháng k ti p. - 1 tháng sau khi k t thúc nh p kho, đơn v báo cáo ch t lư ng thóc nh p kho v C c (m u báo cáo BCCLT). - 1 tháng sau khi k t thúc xu t kho, đơn v báo cáo tình hình hao h t thóc v C c (m u báo cáo BCHHT). Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 30: C c trư ng C c D tr qu c gia trong ph m vi ch c năng, nhi m v quy n h n c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, ch đ o các đơn v d tr qu c gia khu v c t ch c th c hi n. Đi u 31: Các t ch c, cá nhân liên quan đ n nhi m v b o qu n thóc d tr qu c gia có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy ph m này. T ch c, cá nhân có thành tích trong công tác b o qu n thóc d tr qu c gia s đư c khen thư ng theo ch đ hi n hành. N u vi ph m tuỳ theo m c đ s b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . QUY PH M B O QU N G O D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/ 04/2004 c a B trư ng B Tài chính). Chương 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Quy ph m này đư c áp d ng cho vi c b o qu n g o d tr qu c gia đư c áp d ng theo công ngh b o qu n kín có n p khí CO2 (ho c khí N2) v i n ng đ nh t đ nh ho c hút khí thư ng xuyên duy trì tr ng thái y m khí đ ngăn ng a sâu m t, men m c phát tri n, đ ng th i kìm hãm quá trình sinh lý, sinh hoá b t l i c a kh i h t và môi trư ng b o qu n, nh m kéo dài th i gian lưu kho so v i các phương pháp b o qu n thông thư ng. Đi u 2: Th i gian lưu kho b o qu n g o thích h p theo tính ch t k thu t b o qu n và yêu c u tiêu dùng thư ng xuyên đ i v i b o qu n đ n 9 tháng, trư ng h p c n thi t có th b o qu n đ n 12 tháng. Đi u 3: G o đưa vào b o qu n ph i đ m b o yêu c u k thu t trên cơ s tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5644-1999, bao g m các n i dung: phân lo i g o, yêu c u k thu t và phương pháp th . Trong đó, yêu c u ch t lư ng ph i đ m b o: a. Đ m h t không l n hơn 14%. b. M c xát và đánh bóng k . c. Các ch tiêu ch t lư ng b t bu c khác căn c m c đích, yêu c u d tr th c hi n theo quy đ nh c a C c D tr qu c gia, ngoài ra tuỳ theo đi u ki n th c t C c D tr qu c gia s quy đ nh các ch tiêu khuy n khích áp d ng. Đi u 4: Kho đ b o qu n g o ph i đ m b o các yêu c u sau : 1. Có kh năng ngăn ng a chim, chu t vào trong kho. 2 2. N n kho cao ráo, m t n n kho ph ng, ch u t i tr ng t i thi u 3.000 kg/m . 3. Tư ng, sàn kho không b th m nư c và ngưng t m. 4. Không b mưa d t, nư c h t vào kho và không b ánh n ng m t tr i chi u tr c ti p vào trong kho, h n ch t i đa nh hư ng b t l i c a môi trư ng ngoài. 5. Kho và palet kê lót g o ph i đư c x lý sát trùng toàn b xung quanh, bên trong và bên ngoài kho trư c khi nh p g o.
 18. 18 Đi u 5: Quy cách và đ nh v lô g o : 1. G o đư c x p thành t ng lô v ng ch c, ngay ng n, đ p m t. Quy cách ch t lô: 100 t n, 150 t n tuỳ theo lo i hình kho. 2. Chi u cao lô g o không x p quá 20 hàng bao và đ m b o cách tr n kho ít nh t 1,5 mét. 3. Lô g o cách tư ng ít nh t 0,5 m, các lô cách nhau t i thi u 0,8 m. Đi u 6: Bao bì đóng gói: 1. G o đư c đóng trong bao PP (polypropylen) tr ng, m i, b n ch c, khô s ch, không có côn trùng, không có mùi l . Kh i lư ng 1 v bao ≥ 0,12 kg. 2. G o đư c đóng t nh, kh i lư ng t nh m i bao là 50 kg. Mi ng bao đư c khâu b ng máy đ m b o h t g o không b l t ra ngoài, không b tu t, đ t ch trong quá trình b c x p. Đi u 7: Khí CO2 và khí N2 : 1. Khí CO2 - Yêu c u ch t lư ng : CO2 hoá l ng đư c ch a trong các bình kim lo i ch u áp l c, là CO2 dùng cho th c ph m đ m b o các quy đ nh theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5778-1994. 2. Khí N2 - Yêu c u ch t lư ng: Ch t lư ng khí N2 thu n tuân theo quy đ nh t i tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3286-1979. Chương 2: V T TƯ - THI T B - D NG C Đi u 8: Palet ph i đ m b o ch c ch n, khô s ch (không b m i, m t, m c). Các góc c nh c a palet ti p xúc v i t m ph , t m sàn ph i đư c bào nh n, các đ u đinh ph i đóng chìm vào trong g đ không làm rách màng PVC. Đi u 9: T m sàn s d ng màng PVC (Polyvinylclorua) có đ dày ≥ 0,7 mm dán ghép n i l i v i nhau. M i ghép n i có b r ng 5 cm. 1. Kích thư c t m sàn r ng hơn kích thư c lô g o. T chân lô g o ra t i c nh t m sàn r ng kho ng 30 cm . 2. Yêu c u : - Màng PVC nguyên sinh có b m t đ ng nh t, không có các khuy t t t như bong bóng, v t ph ng r p, v t s c, xư c, th ng ho c l n t p ch t. - M i ghép ph i đư c dán b ng keo có ngu n g c PVC. Trư c khi quét keo vào mép các t m PVC, dùng khăn ho c v i bông s ch lau h t b i b n, hơi nư c. Dùng ch i lông có b r ng 5 cm quét m t l p keo m ng, đ u mép trên c a 1 t m r i ghép ph n mép tương ng c a t m kia. Dùng khăn v i s ch mi t đ u tay d c theo m i ghép sao cho mép dán ph ng, đ u và kín. Đi u 10: T m ph s d ng màng PVC có đ dày 0,3 mm, trư ng h p g o b o qu n y m khí dùng màng PVC có đ dày 0,5 mm dán ghép n i v i nhau. M i dán ghép r ng 5 cm. 1. V kích thư c: Căn c kích thư c lô g o đ đ nh hình kích thư c t m ph , cho phép chi u cao t m ph l n hơn chi u cao lô g o 40 cm, chi u dài và r ng c a t m ph đ u l n hơn chi u dài và r ng c a lô g o m i bên 15 cm. 2. Các yêu c u k thu t và vi c t o t m ph gi ng như đ i v i t m sàn. 2 M i lô c n d phòng 2 m màng đ x lý các s c trong thao tác. Đi u 11: Thi t b - d ng c : 1. Máy hút khí đ m b o hút không khí trong lô hàng t i áp su t âm 1000 Pa (Pascan) tương đương 200 mm c t nư c. 2. Áp k (Manomét) là m t ng hình ch U m i nhánh dài 30-35 cm b ng thu tinh ho c nh a trong su t, đư ng kính 0,5 cm. Gi a 2 nhánh đ t m t thư c chia v ch t i mm. Toàn b đư c g n c đ nh lên 1 t m g có giá đ ho c móc đ treo. Cho nư c pha màu đ n v ch 100 c a ng ch U tính t đi m c c ti u c a ng ch U này.
 19. 19 3. ng l y m u khí và th áp l c : dùng ng nh a d o đư ng kính 0,5-1 cm, chi u dài b ng t đ nh lô t i chân lô, 1 đ u đư c g n c đ nh vào đ nh lô, thông v i bên trong lô, đ u còn l i đ c m vào m t nhánh áp k khi hút khí th đ kín c a lô g o ho c c m vào máy đo n ng đ CO2 khi ki m tra n ng đ CO2. 4. C a hút, n p khí : a. C u t o : g m 1 ng nh a c ng ( ng PVC) đư ng kính 3 cm, có đ dài b ng 1/3 chi u dài lô g o, đư c g n 1 van khoá khí cách đ u ng 10-15 cm ; c n ch a l i 100 cm ng phía có g n van (trong đó có 30 cm n m phía ngoài màng) không đ c l , ph n ng còn l i khoan thành 4 hàng l so le ch y d c h t ng. Đư ng kính l khoan 0,5 cm, kho ng cách gi a 2 l trong cùng hàng kho ng 10 cm đ giúp cho vi c hút khí nhanh và khi n p khí vào đư c phân b đ u. b. V trí: c a hút n p khí đ t quãng gi a theo b r ng c a lô g o phía thu n l i cho các thao tác hút, n p khí. ng hút n p khí đư c đ t trong kho ng h m t dư i c a hàng palet. v trí ng hút n p xuyên qua, màng ph i đư c g n ho c bu c ch t vào ng, đ m b o kín khí. 5. ng d n khí n p vào lô g o là 1 ng cao su ch u áp l c đư ng kính kho ng 3 cm, 1 đ u c m ch c vào mi ng bình ch a khí, 1 đ u c m ch t vào c a hút n p khí đ đưa khí t bình ch a khí vào trong lô g o. Các đ u c m đ m b o không th t thoát khí ra ngoài. 6. B ph n gia nhi t : đ i v i trư ng h p n p khí CO2, đ đ phòng hi n tư ng l nh đ t ng t gây đ ng tuy t làm t c đư ng ng d n khí, làm v ng d n ho c làm cho màng PVC b c ng dòn, có th b trí thêm b ph n gia nhi t (ngu n cung c p nhi t công su t 2 KW) g n vào đo n gi a ng d n CO2 đ khí CO2 khi vào lô không gây ra l nh đ t ng t. 7. C a thoát khí (áp d ng đ i v i b o qu n g o có b sung khí CO2): - Đư c t o ra b ng cách r ch màng ph (trên đ nh lô) theo hình ch L m i chi u 20 cm. - V trí: đ nh lô ch n nơi thu n l i đ không khí trong lô có th d n và thoát qua c a thoát khí d dàng. Th i đi m m , đóng c a thoát khí xem kho n 2 Đi u 18. 8. Máy đo n ng đ khí CO2: s d ng lo i máy đo có đ chính xác cao, có thang chia đ t 1- 100%. 9. Máy đo n ng đ khí N2: s d ng máy đo n ng đ khí N2 tr c ti p ho c có th s d ng máy đo khí O2 (đo gián ti p) t đó suy ra n ng đ khí N2 và CO2 có trong lô g o. Chương 3: CÁC BƯ C TI N HÀNH Đi u 12: Tr i t m sàn và x p palet: 1. Tr i t m sàn và dàn ph ng theo v trí lô g o đã xác đ nh. Ki m tra k l i màng trư c khi x p palet. 2. X p palet: Theo quy cách lô g o, hàng palet ngoài cùng đ lùi cách c nh t m sàn 35 cm. X p trư c 2 hàng palet theo 2 c nh góc vuông c a lô, đi u ch nh cho phù h p v kho ng cách gi a các palet v i nhau. Ti p theo, tu n t x p toàn b s palet c a lô, x p t i đâu ph i chèn kê ch c ch n t i đó. Yêu c u đ t palet lên t m sàn ph i nh nhàng, không đư c rê, kéo làm xư c, rách màng.
 20. 20 Khi palet x p xong, ph n t m sàn thu c ri m lô c n cu n l i tránh d m đ p và đ b i b n bám vào. Khi nào g n t m ph v i t m sàn m i m ra. Đi u 13: Nh p g o vào kho : - Ki m tra s lư ng, ch t lư ng g o: g o đư c qua cân 100% ho c cân giám đ nh theo tiêu chu n và t ng bao g o ph i đư c ki m tra ch t lư ng trư c khi x p vào lô. - Ghi chép s sách s lư ng bao g o, tr ng lư ng t ng bao g o. Đi u 14: Ch t x p g o : - L p bao đ u tiên x p nhô ra ngoài Palet 5-10 cm. - Các đ u phía mi ng bao không đ quay ra phía ngoài lô. - Trong cùng 1 l p, các bao không x p g i lên nhau nh m t o ra các khe h đ khí n p vào nhanh chóng phân b đ u trong toàn lô. - Áp d ng cách x p khoá 3, khoá 5 đ các hàng bao khoá vào nhau đ m b o cho lô g o không b s , đ . Dư i đây là 2 cách x p bao thông d ng (xem hình v ). - Lô g o x p xong ph i đ m b o v ng ch c, không b nghiêng đ . Các m t bên không t o thành các đi m l i lõm, lư n sóng. Các hàng bao phía trên x p thu d n vào sao cho đ nh lô 0 0 t o v i chân lô theo phương th ng đ ng 1 góc t 3 -5 (xem hình v ). Đi u 15: Ph và dán kín lô :
Đồng bộ tài khoản