Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
20
download

Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c L p - T Do - H nh Phúc S : 34/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 356 : 2005 "K T C U BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP - TIÊU CHU N THI T K " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 356 : 2005 "K t c u bê tông và bê tông c t thép - Tiêu chuNn thi t k ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: K/T B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 TH TRƯ NG - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên
Đồng bộ tài khoản