Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ V N T I KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh s 06/L-CTN ngày 08 tháng 8 năm 1998 c a Ch t ch nư c CHXHCN Vi t Nam công b Pháp l nh v ngư i tàn t t; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 110/2006/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô; Căn c Ngh nh s 55/1999/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v ngư i tàn t t; Theo ngh c a V trư ng V V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý v n t i khách công c ng b ng xe buýt”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; Bãi b Quy t nh s 3385 Q /PC-VT ngày 23 tháng 12 năm 1996 c a B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy ch t m th i v qu n lý v n t i khách công c ng b ng ô tô buýt trong các thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng B GTVT; - Hi p h i V n t i ôtô Vi t Nam;
 2. - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website CP; - Lưu: VT, Vt i. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY NNH V QU N LÝ V N T I KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 34 /2006/Q -BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh vi c t ch c qu n lý, khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n qu n lý, xây d ng k t c u h t ng ph c v xe buýt, khai thác v n t i khách b ng xe buýt và khách i xe buýt. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. V n t i khách công c ng b ng xe buýt là ho t ng v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh có các i m d ng ón, tr khách và xe ch y theo bi u v n hành. 2. Tuy n xe buýt là tuy n v n t i khách c nh b ng ô tô, có i m u, i m cu i và các i m d ng ón tr khách theo quy nh. a) Tuy n xe buýt ô th là tuy n xe buýt có i m u, i m cu i tuy n trong ô th ; b) Tuy n xe buýt n i t nh là tuy n xe buýt ho t ng trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n i các thành ph , th xã, huy n, khu công nghi p, khu du l ch;
 3. c) Tuy n xe buýt lân c n là tuy n xe buýt có l trình i t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n các t nh lân c n, các khu công nghi p, khu du l ch ( i m u, i m cu i và l trình c a m t tuy n không vư t quá 2 t nh, thành ph ; n u i m u ho c i m cu i thu c ô th lo i c bi t thì tuy n không vư t quá 3 t nh, thành ph ). 3. Xe buýt là ô tô ch khách có thi t k t 17 gh tr lên và có di n tích sàn xe dành cho khách ng (di n tích dành cho 1 khách ng là 0,125m2) theo tiêu chuNn quy nh. 4. i m d ng xe buýt là nh ng v trí xe buýt ph i d ng ón ho c tr khách theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 5. i m u, i m cu i c a tuy n xe buýt là nơi b t u, k t thúc c a m t hành trình xe ch y trên m t tuy n. 6. K t c u h t ng ph c v xe buýt: Ngoài h th ng k t c u h t ng ph c v chung cho vi c ho t ng c a các phương ti n cơ gi i và ngư i i b còn có: làn ư ng xe buýt ho t ng, ư ng dành riêng, ư ng ưu tiên cho xe buýt, i m u, i m cu i, i m trung chuy n xe buýt, nhà ch xe buýt, bi n báo và các v ch sơn t i các i m d ng, bãi dành cho xe buýt, các công trình ph tr ph c v ho t ng khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt. 7. Bi u ch y xe buýt trên m t tuy n là t ng h p các l ch trình ch y xe c a các chuy n xe tham gia v n chuy n trên tuy n trong m t th i gian nh t nh. 8. Vé lư t là ch ng t khách s d ng i m t lư t trên m t tuy n xe buýt. 9. Vé tháng là ch ng t khách s d ng i l i thư ng xuyên trong tháng trên m t ho c nhi u tuy n xe buýt. 10. Ngư i tàn t t là nh ng ngư i b khi m khuy t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng ho t ng, khi n cho lao ng, sinh ho t, h c t p g p nhi u khó khăn. 11. ô th lo i c bi t ư c quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý. i u 4. c i m cơ b n c a v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. i m u, i m cu i tuy n xe buýt không b t bu c là các b n xe. 2. Trên l trình tuy n có các i m quy nh cho xe buýt d ng ón, tr khách. 3. Xe buýt b t bu c ph i d ng l i t t c các i m quy nh d ng trên l trình tuy n ón, tr khách. 4. Ngoài vé lư t bán cho khách i m t l n trên m t tuy n, có bán vé tháng khách i thư ng xuyên trong tháng trên m t ho c nhi u tuy n xe buýt. 5. Hành khách i xe buýt ch ư c mang theo hành lý xách tay theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 18 c a Quy nh này.
 4. Chương 2: QUY NNH I V I XE BUÝT, I M D NG, I M U, I M CU I VÀ NHÀ CH XE BUÝT i u 5. Quy nh i v i xe buýt 1. m b o i u ki n tham gia giao thông c a xe cơ gi i ư ng b . 2. Có m u sơn c trưng ư c ăng ký v i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có liên quan. 3. Ph i niêm y t s hi u, i m u, i m cu i c a tuy n lên kính xe phía trư c góc trên phía bên ph i c a ngư i lái; bên dư i kính xe phía sau ho c phía ngoài hai bên thành xe ph i niêm y t l trình cơ b n c a tuy n xe buýt. Các thông tin ư c niêm y t m b o c ư c t phía ngoài xe. 4. M t ngoài c a thân xe ph i niêm y t giá vé và s i n tho i c a ơn v khai thác tuy n; bên trong xe ph i niêm y t sơ tuy n, n i quy ph c v và s i n tho i c a ơn v v n t i khách công c ng b ng xe buýt nh ng v trí phù h p hành khách d nh n bi t. 5. B o m yêu c u k thu t quy nh t i Tiêu chuNn ngành 22 TCN 302-06 c a B Giao thông v n t i ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2006. 6. i v i xe buýt ph c v ngư i tàn t t ph i b o m các yêu c u k thu t riêng ư c quy nh t i Ph n 2 Tiêu chuNn ngành 22 TCN 302-06. i u 6. i m d ng, nhà ch xe buýt 1. Tiêu chuNn i m d ng xe buýt: a) i m d ng xe buýt trên ư ng b ph i m b o úng Lu t Giao thông ư ng b ; b) Ph m vi i m d ng xe buýt, ph i sơn v ch ph n quang ngư i i u khi n các phương ti n giao thông khác nh n bi t; c) Kho ng cách t i a gi a hai i m d ng trong ô th là 700m, ngoài ô th là 3000m; d) T i v trí m i i m d ng ph i có bi n báo hi u i m d ng xe buýt theo quy nh; Trên bi n báo hi u ph i ghi s hi u, tên tuy n ( i m u- i m cu i), l trình c a các tuy n xe buýt d ng t i v trí ó; ) T i các v trí i m d ng xe buýt: Trong ô th n u có b r ng hè ư ng t 4m tr lên, ngoài ô th n u có b r ng l ư ng t 1,5m tr lên ph i xây d ng nhà ch xe buýt; e) T i v trí các i m d ng ph c v ngư i tàn t t s d ng xe lăn ph i xây d ng l i lên xu ng thu n ti n cho xe lăn.
 5. 2. Tiêu chuNn nhà ch xe buýt: a) Nhà ch xe buýt ph i có gh khách ng i ch , m u nhà ch theo quy nh c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính); b) Các nhà ch ph c v ngư i tàn t t i xe lăn ph i xây d ng l i lên xu ng thu n ti n cho xe lăn và v trí dành riêng cho ngư i tàn t t; c) Trong nhà ch xe buýt ph i niêm y t y các thông tin v các tuy n xe buýt: S hi u tuy n, tên tuy n, l trình tuy n, t n su t xe ch y, th i gian ho t ng trong ngày c a tuy n, s i n tho i liên h ; d) T i nhà ch xe buýt, các thông tin ph c v vi c qu ng cáo mà n i dung không liên quan n ho t ng c a xe buýt ch ư c th c hi n khi ã thông tin y n i dung nêu t i i m c kho n 2 i u này. Các thông tin qu ng cáo ph i th c hi n theo úng quy nh hi n hành v qu ng cáo. i u 7. i m u, i m cu i c a tuy n xe buýt 1. i m u, i m cu i c a tuy n xe buýt ph i m b o cho xe buýt: Quay u xe, xe ch vào ho t ng. 2. Có nhà ch và các công trình ph tr khác như: nhà v sinh, nhà bán vé... 3. i m u, i m cu i, i m d ng và nhà ch xe buýt ph i xây d ng theo Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam s TCXDVN 264:2002 và s TCXDVN 265:2002. Chương 3: QU N LÝ VÀ KHAI THÁC V N T I KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT i u 8. Căn c xác nh tuy n xe buýt 1. Nhu c u i l i c a ngư i dân và các i m thu hút khách i xe buýt. 2. Hi n tr ng m ng lư i ư ng giao thông. 3. Quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông công c ng b ng xe buýt c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 9. Công b m , i u ch nh l trình, d ng ho t ng i v i tuy n v n t i khách công c ng b ng xe buýt Căn c quy nh t i i u 8 c a Quy nh này xác nh tuy n xe buýt và ý ki n phê duy t c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh), S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) công b vi c m , i u ch nh l trình, d ng ho t ng i v i các tuy n xe buýt.
 6. 1. N i dung công b khi m tuy n xe buýt: S hi u tuy n, i m u, i m cu i, l trình, t n su t xe ch y, th i gian ho t ng trong ngày c a tuy n, t ng s lư t xe/ngày, giá vé. 2. Khi i u ch nh l trình, d ng ho t ng i v i tuy n xe buýt ph i nêu rõ lý do và có s th ng nh t gi a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) v i ơn v v n t i khách công c ng b ng xe buýt trên tuy n xe buýt ó. 3. Khi m , i u ch nh l trình, d ng ho t ng i v i tuy n xe buýt, ph i công b trên thông tin i chúng trư c 30 ngày. 4. i v i tuy n xe buýt lân c n, vi c công b m , i u ch nh l trình ho c d ng ho t ng c a tuy n do S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) hai u tuy n th c hi n sau khi có ý ki n ng ý c a y ban nhân dân c p t nh (có i m u, i m cu i và l trình tuy n xe buýt i qua). i u 10. Qu n lý u tư xây d ng k t c u h t ng ph c v v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. H th ng i m u, i m cu i, i m d ng, bi n báo, nhà ch xe buýt ư c u tư xây d ng theo tiêu chuNn quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Quy nh này. 2. Ngu n v n u tư xây d ng cơ s h t ng ph c v v n t i khách công c ng b ng xe buýt ư c huy ng và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m qu n lý và duy trì h th ng i m u, i m cu i, i m d ng, bi n báo, nhà ch ph c v v n t i khách công c ng b ng xe buýt. i u 11. ăng ký v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. Các doanh nghi p có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và có các i u ki n kinh doanh theo hình th c v n t i khách b ng xe buýt theo quy nh c a pháp lu t u ư c tham gia ăng ký u th u tuy n ho c khai thác tuy n v n t i khách công c ng b ng xe buýt. 2. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) quy nh n i dung, th t c, h sơ ăng ký tham gia u th u tuy n ho c ch nh khai thác tuy n v n t i khách công c ng b ng xe buýt. i u 12. Ng ng khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. Doanh nghi p ang khai thác tuy n v n t i khách công c ng b ng xe buýt có nguy n v ng ng ng khai thác tuy n ph i có văn b n g i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nêu rõ lý do và ch ư c d ng khai thác tuy n khi S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có văn b n ch p thu n. 2. Doanh nghi p t ý ng ng ho c ng ng khai thác tuy n không úng th i gian ch p thu n c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) s b tư c quy n khai thác các tuy n xe buýt khác và x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 7. i u 13. Qu n lý i u hành ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. Th i gian ph c v trong ngày c a tuy n xe buýt ư c xác nh trên cơ s d báo nhu c u i l i c a ngư i dân nơi tuy n xe buýt i qua m b o t i thi u 12 gi /ngày. 2. T n su t xe ch y: a) T n su t xe ch y i v i các tuy n xe buýt thu c ph m vi ô th không ư c vư t quá 20 phút/lư t xe xu t b n; trong trư ng h p c bi t, n u t n su t vư t quá quy nh ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý tuy n; b) T n su t xe ch y i v i các tuy n xe buýt lân c n không ư c vư t quá 30 phút/lư t xe xu t b n. 3. Bi u xe ch y: Do ơn v khai thác tuy n xe buýt xây d ng trên cơ s t n su t xe ch y, l trình tuy n xe buýt, s i m d ng, ón tr khách trên tuy n, th i gian m t lư t xe, th i gian ho t ng c a tuy n trong ngày; S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) phê duy t và công b bi u xe ch y. 4. Vé s d ng i xe buýt (vé lư t và vé tháng) trên các tuy n có tr giá ph i do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phát hành, qu n lý (trên các tuy n xe buýt không tr giá do ơn v v n t i khách công c ng b ng xe buýt phát hành, qu n lý) và th c hi n theo úng quy nh. 5. Khi xe buýt ho t ng trên tuy n, ph i có l nh v n chuy n c a ơn v v n hành tuy n, trong l nh v n chuy n ph i ghi rõ gi xe ho t ng theo bi u , s hi u tuy n, bi n s xe, s hi u t p vé, các i m ch t s lư ng vé ã bán. Chương 4: TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG S D NG, QU N LÝ KHAI THÁC V N T I KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT i u 14. Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam 1. Ki m tra vi c t ch c th c hi n ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt t i các a phương theo quy nh này. 2. T ng h p, xu t v i B Giao thông v n t i v bi n pháp gi i quy t các v n phát sinh trong ho t ng qu n lý v n t i khách công c ng b ng xe buýt. 3. Biên so n giáo trình t p hu n cho nhân viên bán vé xe buýt. i u 15. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) 1. Trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t: a) Quy ho ch m ng lư i v n t i khách công c ng b ng xe buýt; b) D án u tư trong lĩnh v c ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt;
 8. c) Giá vé i xe buýt (vé tháng, vé lư t); d) K ho ch u tư cơ s h t ng ph c v tuy n xe buýt. 2. Nghiên c u, xu t v i y ban nhân dân c p t nh v : a) Các chính sách ưu ãi c a Nhà nư c áp d ng i v i doanh nghi p ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn; b) Các chính sách ưu ãi khi i xe buýt áp d ng i v i ngư i tàn t t và các i tư ng ưu tiên khác; c) nh m c kinh t k thu t và ơn giá cho ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt. 3. Quy t nh m , d ng ho t ng i v i các tuy n xe buýt, khi ư c s ng ý c a y ban nhân dân c p t nh. 4. Quy t nh i u ch nh l trình các tuy n xe buýt, phê duy t bi u ch y xe buýt. 5. Quy t nh giao k ho ch cho các doanh nghi p khai thác tuy n xe buýt. 6. Quy t nh t m ình ch , ình ch khai thác tuy n c a doanh nghi p vi ph m nh ng quy nh hi n hành v ho t ng v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt. 7. Th ng nh t v i các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có liên quan trong vi c công b m , i u ch nh, d ng ho t ng i v i tuy n xe buýt lân c n. i u 16. Trách nhi m và quy n c a doanh nghi p th c hi n v n t i khách công c ng b ng xe buýt 1. ăng ký theo quy nh t i i u 11 b n Quy nh này. 2. B trí s lư ng xe (k c xe d phòng) theo úng ch ng lo i, th c hi n úng hành trình, bi u ư c duy t. 3. Th c hi n úng h p ng khai thác tuy n xe buýt ã ký v i cơ quan qu n lý tuy n xe buýt. 4. Ph bi n, hư ng d n và thư ng xuyên nh c nh lái xe, nhân viên bán vé trên xe th c hi n úng các quy nh v v n t i khách công c ng b ng xe buýt ng th i x lý nghiêm nh ng vi ph m c a lái xe và nhân viên bán vé. 5. Ch u trách nhi m trư c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) v các ho t ng trên tuy n ã ư c phân công th c hi n. 6. Th c hi n báo cáo theo úng quy nh c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính).
 9. 7. L p k ho ch nhân viên bán vé trên xe buýt ư c t p hu n chuyên môn nghi p v theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 8. ăng ký m u th và m u ng ph c c a lái xe, nhân viên bán vé trên xe v i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính). 9. ư c hư ng h tr v tài chính i v i ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt theo các quy nh hi n hành. 10. Qu n lý và s d ng kinh phí tr giá c a Nhà nư c (n u có) úng quy nh. i u 17. Trách nhi m c a lái xe, nhân viên bán vé (ph c v ) trên xe buýt 1. Lái xe ph i có i u ki n c a ngư i lái xe cơ gi i khi tham gia giao thông theo quy nh t i i u 53 và th c hi n úng quy nh v n t i khách b ng ô tô t i kho n 2, kho n 3 i u 61 Lu t Giao thông ư ng b . 2. Nhân viên bán vé trên xe ph i có thái l ch s , bán vé úng giá quy nh, giao vé cho khách i xe. 3. Lái xe và nhân viên bán vé trên xe buýt ph i eo th tên, m c ng ph c theo úng m u doanh nghi p ã ăng ký, n m v ng nh ng quy nh v v n t i khách, có trách nhi m cung c p thông tin, hư ng d n cho khách t i các i m d ng khách lên, xu ng xe an toàn. 4. Lái xe và nhân viên bán vé trên xe ph i giúp ngư i tàn t t c bi t là ngư i tàn t t b h n ch kh năng v n ng, ngư i già, tr em, ph n có thai ho c có con nh khi lên, xu ng xe buýt. 5. Không nh n ch hàng hoá c ng k nh, ch t d cháy n , hàng hôi tanh, ng v t s ng là hàng hóa trên xe buýt. 6. Nhân viên bán vé trên xe buýt ph i ư c Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam t p hu n v chuyên môn, nghi p v theo chương trình ư c duy t và ư c c p Gi y ch ng nh n theo quy nh. i u 18. Quy n và trách nhi m c a khách i xe buýt 1. Quy n c a khách i xe: a) Khách i l i b ng phương ti n xe buýt ư c Nhà nư c h tr kinh phí thông qua vi c quy nh giá vé phù h p v i thu nh p chung c a ngư i dân t ng a phương; b) Hành khách ư c mang theo hành lý xách tay không quá 10kg và di n tích c a hành lý mang theo chi m t i a 0,10m2 sàn xe; c) ư c cung c p thông tin v các tuy n xe buýt; d) ư c b i thư ng thi t h i v v t ch t i v i nh ng thi t h i do lái xe ho c nhân viên bán vé gây ra theo quy nh c a pháp lu t;
 10. ) ư c góp ý v nh ng v n liên quan n ho t ng v n t i khách công c ng b ng xe buýt; e) Tr em dư i 7 tu i có ngư i l n i kèm khi i xe buýt ư c mi n mua vé; g) Yêu c u nhân viên bán vé ưa vé i xe buýt khi ã tr ti n. 2. Trách nhi m c a khách i xe buýt: a) Khách i xe buýt ph i mua vé và xu t trình vé khi nhân viên ki m soát yêu c u; b) Ch p hành n i quy i xe buýt, tuân th theo s hư ng d n c a lái xe, nhân viên bán vé trên xe. Trư ng h p khách vi ph m n i quy làm thi t h i n ngư i khác ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Khách i xe không ư c mang theo các lo i hàng hoá c m lưu thông, hàng c ng k nh, hàng tanh hôi, ch t d cháy n và ng v t s ng là hàng hóa; d) Gi v sinh trên xe buýt và t i các i m d ng, , nhà ch xe buýt; ) Giúp và như ng gh ng i trên xe buýt cho khách i xe là ngư i tàn t t, ngư i già, ph n có thai ho c có con nh . Chương 5 T CH C TH C HI N i u 19. T ch c th c hi n 1. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) t ch c th c hi n Quy nh này. 2. Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, xu t y ban nhân dân c p t nh k ho ch th c hi n vi c c i t o, u tư m i i m d ng, nhà ch , phương ti n xe buýt theo các Tiêu chuNn ã nêu trong Quy nh này. Các tuy n xe buýt, xe ô tô buýt hi n ang ho t ng mà chưa các i u ki n ư c quy nh t i Quy nh này, ư c phép ho t ng n h t năm 2008. 3. Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t nay n h t năm 2007 ph i: a) L p k ho ch xây d ng các i m d ng, nhà ch xe buýt ph c v ngư i tàn t t s d ng xe lăn khi i xe buýt, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t tri n khai th c hi n; b) Ch o các ơn v khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt xây d ng k ho ch u tư phương ti n m b o yêu c u k thu t riêng i v i xe buýt cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng.
 11. 4. Giám c S Giao thông công chính thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh ch o các ơn v khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt t ch c thí i m tuy n xe buýt t o thu n l i cho ngư i tàn t t ( c bi t là ngư i tàn t t s d ng xe lăn) ti p c n s d ng, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n t năm 2008./.
Đồng bộ tài khoản