Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 34/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C QU N LÝ XÂY D NG VÀ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông là t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu n lý xây d ng và ch t lư ng i v i các d án xây d ng giao thông do B Giao thông v n t i qu n lý; qu n lý nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng k t c u h t ng giao thông trong ph m vi c nư c. C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s tt i thành ph Hà N i. Tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: TRANSPORT ENGINEERING CON-STRUCTION AND QUALITY MAN-AGEMENT BUREAU, vi t t t là TCQM. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh có liên quan n giai o n th c hi n u tư, qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình giao thông; t ch c và ki m tra vi c th c hi n các văn b n trên sau khi ư c ban hành. 2. Tham gia xây d ng các d án lu t, pháp l nh các văn b n quy ph m pháp lu t, các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch có liên quan theo phân công c a B trư ng. 3. Ch trì trình B trư ng phê duy t và ban hành các nh m c kinh t k thu t có liên quan n vi c l p ơn giá, d toán xây d ng công trình giao thông thu c thNm quy n c a B Giao thông v n t i. 4. Tham gia v i V K ho ch – u tư thNm nh trình B trư ng phê duy t ho c B trư ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t vi c i u ch nh d án u tư. 5. T ch c thNm nh trình B trư ng phê duy t ho c phê duy t thi t k và i u ch nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và d toán các công trình, h ng m c công trình c a d án do B làm ch u
  2. tư; thNm nh thi t k , d toán các công trình, h ng m c công trình ph c t p, c bi t c a các ch u tư khác theo nhi m v ư c B trư ng giao. 6. ThNm nh trình B trư ng quy t nh phê duy t các n i dung v u th u các d án u tư do B quy t nh u tư ho c do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và giao cho B phê duy t k ho ch u th u d án; qu n lý công tác u th u theo quy nh c a pháp lu t; thư ng tr c t tư v n thNm nh u th u c p B i v i các d án u tư b ng m i ngu n v n do B Giao thông v n t i qu n lý theo quy nh c a B . 7. Ch trì tham mưu trình B trư ng trong công tác u th u, l a ch n nhà th u b o hi m công trình và gi i quy t các v n có liên quan n b o hi m công trình trong quá trình th c hi n u tư (tr giai o n xây d ng k ho ch u th u); hư ng d n và ki m tra các ơn v tr c thu c B th c hi n các quy nh c a nhà nư c trong lĩnh v c b o hi m công trình. 8. T ng h p, theo dõi các vư ng m c và xu t các gi i pháp i v i công tác gi i phóng m t b ng các d án xây d ng giao thông. Tham mưu cho B trong vi c ph i h p v i a phương gi i quy t vư ng m c ho c báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t các v n vư t thNm quy n. 9. Ch trì t ch c và th c hi n vi c theo dõi, ki m tra, t ng h p, ánh giá và báo cáo nh kỳ tình hình th c hi n u tư xây d ng và qu n lý ch t lư ng các d án; thNm nh, trình B quy t nh các n i dung v xây d ng và ch t lư ng trong quá trình u tư theo phân c p và quy nh hi n hành. 10. Ch trì x lý s c và nh ng v n phát sinh có liên quan trong quá trình th c hi n u tư xây d ng trình B trư ng quy t nh ho c quy t nh theo phân c p; ch trì gi i quy t các tranh ch p v ch t lư ng xây d ng các d án theo quy nh c a pháp lu t; xu t công tác ki m nh, ki m nh phúc tra ch t lư ng công trình trong trư ng h p c n thi t. 11. Ch trì th c hi n vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a B trư ng và theo k ho ch c a C c i v i các d án u tư xây d ng công trình giao thông c a các ch u tư; ph i h p trong công tác thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trong qu n lý u tư xây d ng và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông; ư c s d ng kinh phí trích trong chi phí qu n lý d án theo quy nh c a B trư ng th c hi n các ho t ng ki m tra và làm vi c t i hi n trư ng. 12. Ch trì xây d ng trình B trư ng quy nh và hư ng d n v b máy, h th ng t ch c qu n lý ch t lư ng công trình giao thông c a các ch th tham gia u tư xây d ng giao thông. 13. Hư ng d n các ch u tư th c hi n công tác nghi m thu bàn giao theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. 14. ThNm nh, trình B quy t nh ưa công trình vào khai thác, s d ng theo các quy nh, phân c p hi n hành. 15. Quy t nh t m ình ch ho c trình B trư ng quy t nh vi c ình ch xây d ng các công trình giao thông khi có nguy cơ d n n s c nguy hi m ho c vi ph m nghiêm tr ng các tiêu chuNn ch t lư ng xây d ng công trình. 16. T ch c th c hi n công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh v qu n lý xây d ng và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông. 17. Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v qu n lý xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình và các lĩnh v c khác thu c thNm quy n qu n lý. 18. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c và c a B Giao thông v n t i.
  3. 19. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t cơ c u t ch c và biên ch c a C c phù h p nhi m v ư c giao t ng th i kỳ; qu n lý t ch c b máy; biên ch ư c giao; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý; th c hi n ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c C c. 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh. 21. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c giúp vi c C c trư ng a) Phòng Pháp ch - u th u; b) Phòng ThNm nh – Giá – nh m c 1; c) Phòng ThNm nh - Giá – nh m c 2; d) Phòng Qu n lý th c hi n d án 1; ) Phòng Qu n lý th c hi n d án 2; e) Phòng T ng h p; g) Văn phòng. 2. Chi c c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông t i thành ph H Chí Minh. i u 4. Lãnh oC c 1. C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông có C c trư ng là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông; giúp vi c C c trư ng có các Phó C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c C c trư ng phân công. 2. C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m. 3. Các Phó C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b các Quy t nh s 2558/2003/Q -BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Quy t nh s 744/Q -BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i i u ch nh, b sung nhi m v và quy n h n cho C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản