Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 34/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S TÀI CHÍNH THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a liên B : Tài chính – N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tài chính thu c UBND các c p; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Tài chính thành ph Hà N i t i Công văn s 585/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i T trình s 282/TTr-SNV ngày 02 tháng 10 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tài chính thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tài chính thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Tài chính thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; S Tài chính thành ph Hà N i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph Hà N i; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Tài chính. S Tài chính thành ph Hà N i th c hi n ch c năng giúp UBND thành ph Hà N i qu n lý nhà nư c v tài chính, ngân sách nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p, k toán, ki m toán c l p, giá c và ho t ng d ch v tài chính (g i chung là lĩnh v c tài chính) trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v và quy n h n a) Trình UBND thành ph ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý lĩnh v c tài chính a phương theo quy nh c a pháp lu t và Chính ph ; ă) Trình UBND thành ph chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v tài chính, ngân sách phù h p v i quy ho ch, k ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương;
  2. â) T ch c, ch o th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, d án, quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c tài chính; hư ng d n các cơ quan thu c thành ph , cơ quan tài chính c p dư i th ng nh t t ch c tri n khai th c hi n pháp lu t, chính sách ch và các quy nh c a Nhà nư c v tài chính trên a bàn; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v tài chính; b) Trình UBND thành ph phương án phân c p ngu n thu và nhi m v chi t ng c p ngân sách c a a phương; trình UBND thành ph trình H ND thành ph phê chuNn nh m c phân b d toán chi ngân sách a phương, quy t nh m t s ch thu phí và các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; Hư ng d n và t ch c th c hi n ch công khai tài chính, ngân sách, ch qu n lý tài chính, báo cáo k toán theo quy nh c a pháp lu t; c) Trình UBND thành ph quy nh nhi m v và các bi n pháp qu n lý i u hành ngân sách hàng năm c a a phương; Hư ng d n, ki m tra các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p (sau ây g i chung là cơ quan hành chính s nghi p) thu c thành ph và cơ quan tài chính c p dư i xây d ng d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a pháp lu t; ThNm nh và ch u trách nhi m v vi c thNm nh d toán ngân sách c a các cơ quan, ơn v cùng c p và UBND c p dư i; L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, l p d toán thu chi ngân sách a phương, l p phương án phân b ngân sách c p thành ph , báo cáo UBND thành ph trình H ND thành ph quy t nh; d) Báo cáo UBND thành ph xem xét trình H ND thành ph quy t nh d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, xu t các phương án cân i ngân sách và các bi n pháp c n thi t hoàn thành nhi m v thu, chi ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng tham ô lãng phí; ThNm tra vi c phân b d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c c a cơ quan cùng c p theo quy nh; ) Ph i h p v i các cơ quan thu trong vi c th c hi n công tác qu n lý thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác trên a bàn; e) ThNm nh quy t toán thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên a bàn qu n, huy n; quy t toán thu chi ngân sách qu n, huy n; thNm nh và thông báo quy t toán i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và các t ch c khác có s d ng ngân sách thành ph và ch u trách nhi m v k t qu thNm nh; T ng h p tình hình thu, chi ngân sách nhà nư c, l p t ng quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương UBND trình H ND thành ph phê duy t, báo cáo B Tài chính; g) Qu n lý các ngu n kinh phí y quy n c a Trung ương, qu n lý Qu d tr tài chính c a a phương theo quy nh c a pháp lu t; h) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi tiêu và s d ng ngân sách các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách thành ph ; i) Yêu c u Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán khi phát hi n chi vư t d toán, sai chính sách, ch ho c không ch p hành ch báo cáo, th ng kê; k) Tham gia v i S K ho ch và u tư, các cơ quan có liên quan tham mưu v i UBND thành ph v chi n lư c thu hút, huy ng, s d ng v n u tư ng n h n, dài h n trong và ngoài nư c; xây d ng các chính sách, bi n pháp i u ph i và nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) trên a bàn;
  3. Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c v tài chính theo vùng lãnh th i v i t t c các chương trình, d án ODA trên a bàn thành ph , k c các chương trình d án do các B , cơ quan Trung ương ho c t nh, thành ph khác ch trì th c hi n; l) Ph i h p v i S K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan xây d ng d toán và phương án phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n hàng năm, ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan b trí các ngu n v n khác có tính ch t u tư xây d ng cơ b n hàng năm trình UBND thành ph quy t nh; Tham gia ch trương u tư, thNm nh tài chính các d án u tư do thành ph qu n lý; tham gia xét th u i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND thành ph và các d án khác trên a bàn theo ngh c a ch u tư; Hư ng d n các ch u tư l p k ho ch v n u tư hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c trình UBND thành ph quy t nh phân b v n u tư, danh m c d án u tư s d ng v n ngân sách thành ph theo quy ch qu n lý u tư, xây d ng k ho ch i u ch nh b sung, i u hòa v n u tư thanh toán i v i các d án u tư t ngân sách a phương; Báo cáo UBND thành ph i u ch nh k ho ch phân b v n u tư trong trư ng h p c n thi t; m) Hư ng d n, ch o, ki m tra các ch u tư tri n khai th c hi n k ho ch u tư, hoàn tr v n vay theo úng cam k t c a h p ng tín d ng, ti p nh n và s d ng v n u tư, th c hi n quy t toán v n u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c, gi i quy t vư ng m c phát sinh trong quá trình l p báo cáo quy t toán v n u tư; Hư ng d n và ki m tra vi c thNm tra, phê duy t quy t toán i v i các d án u tư ã ư c phân c p theo quy nh; n) Th ng nh t qu n lý các kho n vay và vi n tr dành cho a phương theo quy nh c a pháp lu t. Giúp UBND thành ph tri n khai vi c phát hành trái phi u và các hình th c vay n khác c a a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; o) Ki m tra tình hình th c hi n k ho ch v n u tư, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư, thanh quy t toán v n u tư thu c ngân sách a phương c a ch u tư và cơ quan tài chính qu n, huy n, phư ng, xã; tình hình ki m soát thanh toán v n u tư c a Kho b c Nhà nư c thành ph , qu n, huy n; ô) T ch c thNm tra quy t toán v n u tư, trình Ch t ch UBND thành ph phê duy t ( i v i d án do Ch t ch UBND thành ph phê duy t quy t toán v n u tư). ThNm tra, phê duy t và ch u trách nhi m v quy t toán các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư xây d ng cơ b n a phương theo quy nh; Ch trì t ch c ki m tra báo cáo quy t toán các d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c do Ch t ch UBND thành ph quy t nh u tư, trình UBND thành ph phê duy t theo quy nh c a pháp lu t; ơ) T ng h p, phân tích tình hình huy ng và s d ng v n u tư, ánh giá hi u qu qu n lý, s d ng v n u tư, quy t toán v n u tư c a a phương, báo cáo B Tài chính và UBND thành ph theo quy nh; p) Giúp UBND thành ph ch o, i u hành ho t ng c a Qu u tư phát tri n c a a phương; Ki m tra, giám sát Chi nhánh Qu H tr phát tri n t i a phương trong vi c cho vay, h tr lãi su t, b o lãnh, tái b o lãnh i v i ph n v n t ngu n ngân sách a phương do UBND thành ph y thác cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n th c hi n; q) Giúp UBND thành ph và B trư ng B Tài chính th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tài chính doanh nghi p:
  4. q.1) Hư ng d n th c hi n các chính sách, ch qu n lý tài chính doanh nghi p (doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p khác, h p tác xã và t h p tác), ch qu n lý, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i doanh nghi p; d báo kh năng ng viên tài chính t doanh nghi p trên a bàn; q.2) Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v tài chính, k toán t i các lo i hình doanh nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; q.3) Giúp UBND thành ph qu n lý v n và tài s n thu c s h u nhà nư c t i các doanh nghi p do thành ph thành l p ho c góp v n theo quy nh c a pháp lu t; q.4) T ng h p, phân tích, ánh giá tình hình tài chính doanh nghi p trên a bàn, tình hình qu n lý, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i doanh nghi p do thành ph thành l p ho c góp v n, báo cáo UBND thành ph và B trư ng B Tài chính; q.5) Giúp UBND thành ph trong vi c s p x p và i m i các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph qu n lý; r) Hư ng d n các cơ quan hành chính s nghi p thu c a phương th c hi n ch qu n lý tài s n nhà nư c; xu t các bi n pháp v tài chính m b o qu n lý và s d ng có hi u qu công s n t i a phương; T ch c ti p nh n, qu n lý, trình UBND thành ph x lý ho c x lý theo thNm quy n i v i tài s n vô ch , tài s n m i ư c tìm th y, tài s n t ch thu sung qu nhà nư c, tài s n vi n tr không hoàn l i khi các d án k t thúc chuy n giao; Ki m tra, x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý các vư ng m c v tài s n thu c s h u nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p và t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính; Qu n lý tài s n nhà nư c t i các t ch c h i, t ch c bán công. T ch c qu n lý và khai thác tài s n nhà nư c chưa giao cho t ch c, cá nhân qu n lý, s d ng; qu n lý các ngu n tài chính phát sinh trong quá trình qu n lý, khai thác, chuy n giao, x lý tài s n nhà nư c; s) Giúp UBND thành ph th ng nh t qu n lý công tác giá t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các chính sách, bi n pháp c a nhà nư c v giá. Trình Ch t ch UBND thành ph quy t nh phương án giá do các S , UBND qu n, huy n ho c doanh nghi p nhà nư c xây d ng i v i giá tài s n, hàng hóa, d ch v quan tr ng, giá s n phNm c quy n; Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c hi p thương giá, ki m soát giá c quy n, ch ng bán phá giá, niêm y t giá theo quy nh c a pháp lu t; Thu th p thông tin, phân tích tình hình và s bi n ng giá c ; báo cáo tình hình giá c th trư ng và tình hình th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v giá t i a phương theo quy nh c a B trư ng B Tài chính và UBND thành ph ; Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v giá c a các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn thành ph ; x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n, x lý vi ph m pháp lu t v giá theo quy nh c a Nhà nư c; t) Hư ng d n, qu n lý và ki m tra vi c th c hi n các d ch v tài chính, kinh doanh x s ki n thi t và gi i trí có t cư c, vui chơi có thư ng theo quy nh c a pháp lu t; u) Ch o, hư ng d n chuyên môn nghi p v v qu n lý tài chính c p qu n, huy n và c p phư ng, xã; v) Thanh tra tài chính i v i các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t , văn hóa, xã h i, doanh nghi p và công dân theo thNm quy n; thanh tra i v i các cơ quan, t ch c tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t;
  5. Ph i h p v i cơ quan Thanh tra tài chính Trung ương th c hi n thanh tra tài chính i v i các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p do Trung ương qu n lý trên a bàn theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; Xét, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v tài chính theo quy nh c a pháp lu t; w) Ph i h p v i S N i v trình Ch t ch UBND thành ph ban hành tiêu chuNn, ch c danh iv i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Phòng Tài chính qu n, huy n; x) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, ng d ng công ngh thông tin; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý tài chính nhà nư c c a S ; y) T ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c tài chính k toán a phương, qu n lý tài chính, tài s n và cán b , công ch c, viên ch c c a S theo quy nh; z) Th c hi n các nhi m v khác khi ư c UBND thành ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c b máy a) Lãnh oS : S Tài chính thành ph Hà N i có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c UBND thành ph , H ND thành ph và B Tài chính theo quy nh. Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch UBND Thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Tài chính ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách khác iv i Giám c ,Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương thu c S : b.1) Văn phòng; b.2) Thanh tra; b.3) Phòng Qu n lý ngân sách; b.4) Phòng Ngân sách qu n, huy n, xã, phư ng; b.5) Phòng Hành chính s nghi p; b.6) Phòng Giao thông ô th ; b.7) Phòng u tư; b.8) Phòng Tin h c và th ng kê;
  6. b.9) Ban Giá. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Tài chính thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c) Các Chi c c tr c thu c S : c.1) Chi c c Tài chính doanh nghi p; c.2) Chi c c Qu n lý công s n. d) Các ơn v s nghi p tr c thu c S : d.1) Trung tâm Mua s m tài s n công và thông tin tư v n tài chính; d.2) Trư ng Trung h c Kinh t - Tài chính Hà N i. Chi c c và các ơn v s nghi p thu c S Tài chính do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a S Tài chính bao g m biên ch hành chính và biên ch s nghi p. Biên ch hành chính c a S Tài chính do UBND thành ph phân b hàng năm trong t ng s biên ch hành chính c a thành ph ư c Trung ương giao. Biên ch s nghi p c a S Tài chính do UBND thành ph phân b hàng năm cho các ơn v s nghi p tr c thu c S theo nh m c quy nh. Giám c S Tài chính căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , Tài chính, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tài chính; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; Nguy n Th Th o - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - Các Phòng CNVCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản