Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 34/2008/Q -UBND R ch Giá, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ V T LI U XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý v t li u xây d ng và Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý v t li u xây d ng; Theo ngh c a S Xây d ng t i T trình s 1036/TTr-SXD ngày 08 tháng 8 năm 2008 v vi c quy t nh ban hành Quy nh v qu n lý v t li u xây d ng trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý v t li u xây d ng trên a bàn t nh Kiên Giang”. i u 2. Giao cho S Xây d ng ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành có liên quan hư ng d n theo dõi và t ch c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các s , ban ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Bùi Ng c Sương QUY NNH V QU N LÝ V T LI U XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này i u ch nh các ho t ng trong lĩnh v c v t li u xây d ng (sau ây vi t t t là VLXD), bao g m: quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh và ho t ng s n xu t, kinh doanh VLXD, tr khai thác, ch bi n khoáng s n kim lo i và s n xu t VLXD không có ngu n g c t khoáng s n. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 3. Gi i thích t ng 1. V t li u xây d ng là s n phNm có ngu n g c t h u cơ, vô cơ, kim lo i ư c s d ng t o nên công trình xây d ng (tr các trang thi t b i n). 2. Khoáng s n làm VLXD bao g m: khoáng s n s n xu t VLXD, khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng. Chương 2. QUY HO CH PHÁT TRI N V T LI U XÂY D NG C A T NH i u 4. Phân kỳ, th i gian c a quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh Quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ư c l p cho th i kỳ là 10 năm, nh hư ng phát tri n cho 05 năm n 10 năm ti p theo và th hi n cho t ng th i kỳ 05 năm. i u 5. i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh
 3. 1. Vi c i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n VLXD ư c th c hi n theo nguyên t c sau: a. nh kỳ xem xét, i u ch nh 05 năm m t l n i v i quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh; b. Căn c k t qu rà soát, ánh giá th c hi n các quy ho ch phát tri n VLXD hàng năm, n u c n thay i, i u ch nh b sung c c b ho c trong trư ng h p xu t hi n nh ng y u t m i làm thay i t ng ph n n i dung quy ho ch ã ư c phê duy t, quy ho ch ó ph i ư c nghiên c u i u ch nh c c b k p th i cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t . 2. Vi c i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n VLXD ph i b o m tính k th a; ch i u ch nh, b sung nh ng n i dung không còn phù h p v i tình hình th c t và b sung n i dung cho phù h p tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. 3. Cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh là cơ quan có thNm quy n i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. i u 6. Kinh phí cho công tác quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. Chi phí cho công tác quy ho ch phát tri n VLXD bao g m: chi phí l p quy ho ch m i, i u ch nh, b sung và công tác qu n lý quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Kinh phí cho công tác quy ho ch phát tri n VLXD do ngân sách nhà nư c b o m. 3. ơn giá l p, thNm nh quy ho ch phát tri n VLXD th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v vi c công b nh m c chi phí l p, thNm nh quy ho ch phát tri n VLXD. i u 7. i u ki n c a cơ quan, t ch c l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh Th c hi n theo i u 28 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 8. Trình t l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh Trình t l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh th c hi n theo quy nh i u 15 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 9. N i dung quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh g m m t s n i dung sau: 1. Xác nh v trí, vai trò c a ngành i v i n n kinh t qu c dân và các m c tiêu phát tri n c a ngành. 2. i u tra, nghiên c u, t ng h p và ánh giá i u ki n t nhiên kinh t -xã h i, d báo nhu c u các y u t phát tri n c a ngành, các ti m năng v tài nguyên khoáng s n
 4. làm VLXD, các ngu n l c, th trư ng các y u t công ngh và các yêu c u v năng l c c nh tranh c a ngành; 3. Phân tích, ánh giá hi n tr ng phát tri n c a ngành VLXD, hi n tr ng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm VLXD, các ngu n l c u tư cho phát tri n, các cơ ch chính sách, gi i pháp v qu n lý và huy ng ngu n l c, th c tr ng phân b ngành trên a bàn t nh, cơ c u ch ng lo i, s n phNm VLXD ch y u, u tư công ngh , lao ng, t ch c s n xu t và năng l c c nh tranh. 4. Lu n ch ng các phương pháp khai thác s d ng ti t ki m, hi u qu ti m năng tài nguyên khoáng s n làm VLXD. 5. Lu n ch ng các phương án phân b ngành trên a bàn t nh, phương án phát tri n cơ c u ch ng lo i, s n phNm ch y u, u tư, công ngh , lao ng. 6. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách và xu t các phương án th c hi n. 7. D báo nhu c u VLXD thông thư ng c a t nh và th trư ng m t s ch ng lo i VLXD mà t nh có th m nh. 8. D ki n danh m c các d án u tư, phương án phân b u tư, quy mô u tư và ti n u tư i v i VLXD thông thư ng và m t s ch ng lo i VLXD c a t nh có th m nh, trong ó có các s n phNm VLXD ch y u. N i dung quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n VLXD Vi t Nam, quy ho ch phát tri n các s n phNm VLXD ch y u, quy ho ch phát tri n VLXD vùng. i u 10. H sơ quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh N i dung h sơ quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ư c th c hi n theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 11. Th m quy n l p quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. y ban nhân dân t nh t ch c l p quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. 2. S Xây d ng là cơ quan giúp y ban nhân dân t nh t ch c l p quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. i u 12. Th m quy n th m nh quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. y ban nhân dân t nh t ch c H i ng thNm nh quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh.
 5. 2. Thành ph n H i ng thNm nh quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh g m: i di n UBND t nh, i di n các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Công thương, Giao thông V n t i, Khoa h c và Công ngh , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn hóa, Th thao và Du l ch và B Ch huy Quân s t nh. Trư ng h p c n thi t, y ban nhân dân t nh có th m i i di n c a B Xây d ng và các B , ngành liên quan tham gia H i ng thNm nh. 3. Giao cho S Xây d ng là cơ quan ti p nh n h sơ trình thNm nh, t ch c m i H i ng thNm nh khi thNm nh các quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. i u 13. N i dung, th i gian th m nh quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. N i dung thNm nh quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh theo i u 20 Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. 2. Quy nh cơ quan thNm nh quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh: a. T ch c l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh n p h sơ quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh t i cơ quan thNm quy n là S Xây d ng; b. Cơ quan thNm quy n có trách nhi m ti p nh n, ki m tra n i dung và quy cách h sơ, n u h p l ph i l p biên nh n. 3. Th i gian thNm nh quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh a. Th i gian thNm nh quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh trong th i h n hai mươi (20) ngày làm vi c, k t ngày nh n, thông qua H i ng thNm nh và thông báo b ng văn b n k t qu thNm nh cho t ch c tư v n bi t; b. Th i gian thNm nh d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Cơ quan ti p nh n ph i hoàn thành vi c thNm nh h sơ và l p th t c trình Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét ban hành quy t nh phê duy t d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. i u 14. Phê duy t quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. Quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ph i ư c H i ng thNm nh có thNm quy n thNm nh trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh (quy ho ch m i, quy ho ch i u ch nh, b sung). i u 15. Cung c p thông tin v quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. S Xây d ng có trách nhi m t ch c vi c ti p nh n, x lý và cung c p các thông tin v v trí, tr lư ng, lo i khoáng s n làm VLXD thông thư ng và các thông tin khác
 6. liên quan (trong ph m vi d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh phê duy t do S Xây d ng qu n lý) cho các t ch c, cá nhân có yêu c u b ng văn b n; 2. Ngư i có yêu c u cung c p thông tin b ng văn b n ph i ch u toàn b chi phí v tài li u thông tin do mình yêu c u (n u có); 3. Ngư i có trách nhi m cung c p thông tin ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v chính xác n i dung thông tin cung c p. i u 16. Phân c p qu n lý quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh 1. y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý nhà nư c v quy ho ch phát tri n VLXD trên a bàn t nh. 2. S Xây d ng là cơ quan chuyên môn có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c v quy ho ch phát tri n VLXD trên a bàn t nh g m các n i dung sau ây: a. Là cơ quan tham mưu trình y ban nhân dân t nh v l p quy ho ch m i, quy ho ch i u ch nh, b sung phát tri n VLXD c a t nh và t ch c m i H i ng thNm nh, trình y ban nhân dân t nh phê duy t các quy ho ch và d án quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh t i i u 4, i u 5 c a Quy nh này; b. Ph i h p v i các s , ngành có liên quan trong vi c ghi danh m c, l p k ho ch v n quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh i v i quy ho ch m i, quy ho ch i u ch nh, b sung; c. Trong vòng ba mươi (30) ngày, k t ngày quy ho ch ư c phê duy t, t ch c công b quy ho ch phát tri n VLXD trên các phương ti n thông tin i chúng và t ch c H i ngh gi i thi u quy ho ch công dân, doanh nghi p và các nhà u tư có th d dàng ti p c n, nghiên c u, u tư, khai thác; d. Cung c p thông tin v quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh theo i u 15 c a Quy nh này. 3. S K ho ch và u tư: Ph i h p v i S Xây d ng, S Tài chính và các s , ngành có liên quan xem xét danh m c, l p k ho ch v n quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh (quy ho ch m i, quy ho ch i u ch nh, b sung) trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 4. S Tài chính: T ch c qu n lý ngu n v n l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh v vi c t m ng, thanh toán, quy t toán v n cho các công tác l p quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ư c th c hi n theo quy nh ch tài chính hi n hành. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng:
 7. Xác nh khu v c có tài nguyên khoáng s n làm VLXD, khoáng s n làm VLXD thông thư ng ã ư c i u tra, thăm dò cung c p cho S Xây d ng các s li u i u tra, ánh giá tr lư ng, v trí v khoáng s n làm VLXD, khoáng s n làm VLXD thông thư ng; v trí khoanh nh khu v c c m, t m th i c m và khu v c h n ch ho t ng khoáng s n làm VLXD ph c v công tác quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh. 6. y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph theo s phân c p ch u trách nhi m qu n lý quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ư c phê duy t trên a bàn thu c a gi i hành chính do huy n, th xã, thành ph qu n lý như: a. Qu n lý tài nguyên khoáng s n làm VLXD theo quy nh t i kho n 4, 5 và 7 i u 8 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD; b. Qu n lý các m , i m m tài nguyên khoáng s n ã ư c khoanh vùng c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n và khu v c h n ch ho t ng khoáng s n theo quy nh t i i u 20, 21 và i u 22 c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; c. T ch c qu n lý và b o v tài nguyên khoáng s n làm VLXD trên a bàn có m khi chưa ư c ưa vào khai thác; ki m tra và x lý tình tr ng khai thác trái phép. Chương 3. HO T NG S N XU T KINH DOANH VLXD i u 17. i u ki n ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD 1. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD và quy n, nghĩa v c a t ch c, cá nhân ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD ph i có các i u ki n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 29 và i u 33 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. 2. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD có trách nhi m báo cáo ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD c a ơn v mình v S Xây d ng và S Tài nguyên và Môi trư ng. 3. N i dung và ch báo cáo: a. Ch báo cáo v ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD ư c th c hi n theo nh kỳ sáu (06) tháng u năm ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 30 tháng 6 c a năm báo cáo. nh kỳ m t năm ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12 c a năm báo cáo; b. Ngoài vi c th c hi n ch báo cáo nêu t i nhóm a kho n này, khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n, t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n làm VLXD ph i th c hi n báo cáo t xu t v tình hình ho t ng khoáng s n theo yêu c u;
 8. c. Trách nhi m n p báo cáo v ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD: t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khai thác khoáng s n làm VLXD có trách nhi m l p báo cáo t i nhóm a, kho n này và ch m nh t sau năm (05) ngày c a kỳ báo cáo ph i n p báo cáo cho S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng; d. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh l p báo cáo quy nh t i nhóm a, kho n này và ch m nh t sau mư i lăm (15) ngày c a kỳ báo cáo g i báo cáo v B Tài nguyên và Môi trư ng (C c a ch t và khoáng s n Vi t Nam) B Công thương, B Xây d ng; . N i dung báo cáo theo m u báo cáo c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 18. Yêu c u v ch bi n, s n xu t VLXD; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân ch bi n khoáng s n, s n xu t VLXD Th c hi n theo quy nh t i kho n 1, i u 30, i u 34 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD và M c I, Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 19. Kinh doanh v t li u xây d ng; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân kinh doanh VLXD T ch c, cá nhân kinh doanh VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang ph i th c hi n theo kho n 1, i u 31, i u 35 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD và th c hi n theo quy nh t i M c II c a Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 20. i u ki n v ch t lư ng i v i s n ph m VLXD ưa ra th trư ng Th c hi n theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. i u 21. Phân c p qu n lý v s n xu t kinh doanh VLXD trên a bàn t nh 1. y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý nhà nư c v s n xu t kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh. a. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý các ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang và t ch c th c hi n; b. Ch o công tác ki m tra, thanh tra v qu n lý các ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang. 2. S Xây d ng:
 9. a. Theo dõi c p nh t thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm VLXD; u tư, s n xu t, kinh doanh VLXD trên a bàn t nh; b. Tham mưu trình y ban nhân dân t nh ban hành các cơ ch chính sách khuy n khích, phát tri n công nghi p VLXD trong t nh; c. Hư ng d n, ki m tra vi c s d ng v t li u h p chuNn các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a S ; d. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công thương, S Khoa h c và Công ngh trong công tác qu n lý ho t ng khai thác, ch bi n khoáng s n làm VLXD trên a bàn t nh và vi c ti p c n các công ngh m i v s n xu t ch bi n VLXD, x lý ô nhi m môi trư ng trong ho t ng s n xu t VLXD tri n khai áp d ng trên a bàn t nh; e. Ph i h p v i các s , ngành liên quan trong công tác ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh; f. nh kỳ hàng năm ho c t xu t S Xây d ng có trách nhi m báo cáo v tình hình qu n lý trong lĩnh v c ho t ng VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang. 3. S K ho ch và u tư: a. ThNm nh và trình y ban nhân dân t nh ban hành quy t nh phê duy t các d án u tư trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang; b. Ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng ti p t c nghiên c u, hoàn thi n cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n VLXD phù h p v i quy ho ch ư c phê duy t; c. T ch c c p gi y phép kinh doanh VLXD cho các t ch c trong nư c và ngoài nư c m b o theo các quy nh t i M c II c a Thông tư s 11/2007/TT- BXD ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. 4. S Giao thông V n t i: Ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư và S Xây d ng; các s , ngành có liên quan tính toán và l p phương án phát tri n giao thông v n t i ng b bao g m: phương ti n v n t i chuyên dùng, thông d ng, phương ti n b c x p, h th ng ư ng giao thông b , th y, h th ng c ng sông, c ng bi n, v trí tr m trung chuy n, tr m phân ph i nh m áp ng phát tri n công nghi p VLXD theo quy ho ch phát tri n VLXD c a t nh ư c phê duy t. 5. S Khoa h c và Công ngh : a. Ch trì ph i h p v i các s , ngành có liên quan l p phương án Ny m nh ho t ng khoa h c công ngh trong lĩnh v c khai thác, ch bi n VLXD theo hư ng: ti p thu, ng d ng công ngh k thu t tiên ti n c a th gi i và khu v c; nâng cao năng l c và
 10. trang thi t b c a các cơ s s n xu t, ti p nh n và chuy n giao công ngh , ng d ng công ngh x lý và s d ng ph th i VLXD; b. Th c hi n qu n lý nhà nư c v nhãn hàng hóa, o lư ng ch t lư ng s n phNm trong ho t ng VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang theo pháp lu t hi n hành; c. K t h p v i S Xây d ng, S Công thương hư ng d n các tiêu chí xem xét công ngh l c h u, gây ô nhi m môi trư ng, làm cơ s x lý các cơ s s n xu t VLXD s d ng công ngh l c h u, ư c quy nh t i i u 24 c a Quy nh này. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh trong lĩnh v c qu n lý tài nguyên khoáng s n làm VLXD như sau: a. ThNm nh và trình y ban nhân dân t nh c p, gia h n, thu h i, cho phép, tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép chuy n như ng, cho phép ti p t c th c hi n quy n ho t ng khoáng s n trong trư ng h p th a k , theo thNm quy n quy nh t i i m b, kho n 1, i u 56 c a Lu t Khoáng s n, sau khi ư c H i ng nhân dân t nh thông qua; b. Xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh c a nhà nư c v qu n lý, b o v tài nguyên khoáng s n và qu n lý ho t ng khoáng s n làm VLXD; c. Ch o t ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t v khoáng s n, th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n làm VLXD, môi trư ng và tài nguyên thiên nhiên khác theo quy nh c a pháp lu t; d. Ph i h p v i các s , ngành có liên quan ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v khoáng s n trên a bàn t nh Kiên Giang; . Tham mưu cho y ban nhân dân t nh gi i quy t ho c tham gia gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v ho t ng khoáng s n và x lý các vi ph m pháp lu t v khoáng s n làm VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; e. Gi i quy t theo thNm quy n các th t c giao t, cho thuê t ho t ng khoáng s n làm VLXD trên a bàn t nh Kiên Giang theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 7. S Công thương: a. ThNm nh và trình y ban nhân dân t nh c p gi y phép s d ng v t li u n công nghi p i v i khai thác khoáng s n làm VLXD; b. ThNm nh và phê duy t thi t k cơ s c a d án khai thác, ch bi n khoáng s n làm VLXD; c. Qu n lý th trư ng trên a bàn t nh Kiên Giang, ư c th c hi n theo quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Quy nh này; kho n 1, 2, 3 và 6, i u 8 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD.
 11. 8. S Lao ng - Thương binh và Xã h i k t h p v i Ngân hàng Chính sách xã h i, s , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n các chính sách h tr cho các cơ s hoàn thi n công ngh , x lý môi trư ng, các cơ s ph i chuy n i ngành ngh s n xu t ư c quy nh t i i u 24 c a Quy nh này. 9. y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph theo s phân c p ch u trách nhi m như sau: a. T ch c quy nh khu v c, ư ng ph , a i m kinh doanh VLXD ô th thu c a gi i hành chính do th xã, thành ph qu n lý; b. Quy nh các ph trung tâm c a th xã, thành ph không cho phép bày bán VLXD theo quy nh kho n 3, M c II c a Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N - CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD; c. Quy nh nơi ph th i VLXD ô th thu c a gi i hành chính do huy n, th xã, thành ph qu n lý; d. Qu n lý kinh doanh VLXD theo quy nh t i M c II c a Thông tư s 11/2007/TT- BXD ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD; . Th c hi n các bi n pháp qu n lý, b o v tài nguyên, khoáng s n, môi trư ng, an toàn lao ng trong ho t ng khoáng s n, m b o an ninh tr t t xã h i t i các khu v c khoáng s n làm VLXD; e. Gi i quy t theo thNm quy n các th t c giao t, cho thuê t, s d ng cơ s h t ng và các v n khác có liên quan cho t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm VLXD t i a phương theo phân c p; g. Phân kỳ, th i gian quy nh các ph trung tâm c a th xã, thành ph không cho phép bày bán VLXD ư c quy nh t i nhóm a, b, c, kho n này theo ti n như sau: - Giai o n 2008 - 2010 t ch c quy nh t i nhóm a, b, c c a kho n này; - Giai o n 2011 tr i ph i di d i các cơ s kinh doanh VLXD ư c quy nh t i nhóm b c a kho n này. h. Ph i h p v i các s , ngành có liên quan trong công tác thanh tra, ki m tra các ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn thu c a gi i hành chính do huy n, th xã, thành ph qu n lý. Chương 4. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 22. N i dung ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m vi c th c hi n qu n lý ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh
 12. 1. Vi c ki m tra, thanh tra ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh ph i tuân th theo quy nh c a Lu t Thanh tra, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thanh tra và quy nh t i kho n 1, 2, 3, i u 36 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD. 2. S Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i các s , ngành có liên quan, y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph v ki m tra, thanh tra ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh. i u 23. X lý vi ph m ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh Vi c x lý t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c VLXD trên a bàn t nh cũng như vi c x lý ngư i l i d ng ch c v , quy n h n c n tr t ch c, cá nhân ho t ng h p pháp trong lĩnh v c này, ph i tuân th quy nh t i i u 37 c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31/7/2007 c a Chính ph v qu n lý VLXD và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 24. X lý các t n t i v công ngh s n xu t VLXD ư c u tư trư c khi Quy nh này có hi u l c i v i các cơ s s n xu t VLXD có công ngh l c h u gây ô nhi m môi trư ng ã ư c u tư trư c khi Quy nh này có hi u l c thì S Xây d ng t ch c ki m tra, n u có cơ s nào không áp ng yêu c u, thì hư ng d n l p phương án t ng th hoàn thi n công ngh và x lý môi trư ng theo l trình c th , trình y ban nhân dân t nh phê duy t, th c hi n. N u không có phương án kh c ph c thì ph i chuy n i s n xu t ho c ngưng s n xu t. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 25. Hư ng d n thi hành Các s , ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph thu c t nh có liên quan theo ch c năng, nhi m v ư c phân công có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng th c hi n qu n lý nhà nư c các ho t ng trong lĩnh v c VLXD và m b o tính ng b gi a phát tri n VLXD v i phát tri n h t ng k thu t t i a phương. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c các s , ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , các doanh nghi p và h kinh doanh ph n ánh k p th i v S Xây d ng nghiên c u, t ng h p và báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét b sung, i u ch nh, hoàn thi n quy nh./.
Đồng bộ tài khoản