Quyết định số 34-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 34-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34-HĐBT về việc thành lập huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 34 - H BT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1981 THÀNH L P HUY N CHƯ-SÊ THU C T NH GIA LAI - KON TUM H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1: Phê chuNn vi c thành l p m t huy n m i l y tên là huyên Chư-sê thu c t nh Gia Lai - Kon Tum. 1. Huy n Chư - Sê g m có các xã IA Têm, B Ngong, AI Bă, Hơ Bông và xã Dun c a huy n Măng Yang và các xã IA Glai, IA Hl p, IA Blang, IA Hrũ, IA KO, IA Le và xã Nhơn Hoà c a huy n Chư Prông cùng t nh ưa sang. Tr s huy n óng t i xã Dun. 2. a gi i c a huy n Chư - Sê: phía b c giáp huy n Măng Yang, phía nam giáp t nh c L c, phía ông giáp huy n Măng Yang và huy n Ayun Pa, phía tây giáp huy n Chư Prông. i u 2: U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản