Quyết định số 34-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 34-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34-H BT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 34-H BT NGÀY 1-4-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N THU C T NH HÀ NAM NINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Nam Ninh và Ban T ch c Chính ph , QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n Kim Sơn, H i H u, Xuân Thu , ý Yên, Gia Vi n, Duy Tiên, Kim B ng và V B n thu c t nh Hà Nam Ninh như sau: 1. Huy n Kim Sơn: Thành l p xã Kim H i t i vùng kinh t m i thu c huy n Kim Sơn. Xã Kim H i có di n tích t nhiên 512 hécta v i 1.500 nhân khNu. a gi i xã Kim H i phía ông giáp nông trư ng quân i; phía tây giáp t nh Thanh Hoá; phía nam giáp bi n ông; phía b c giáp th tr n Bình Minh. 2. Huy n H i H u: - Thành l p th tr n Yên nh (th tr n huy n l huy n H i H u) trên cơ s 31,72 hécta di n tích t nhiên c a xã H i B c; 79,04 hécta di n tích t nhiên c a xã H i Hưng và 112,6 hécta di n tích t nhiên c a xã H i Phương. Th tr n Yên nh có t ng di n tích t nhiên 223,36 hécta v i 5.199 nhân khNu. a gi i th tr n Yên nh phía ông giáp xã H i Hưng; phía tây giáp xã H i Phương; phía nam giáp xã H i hưng và xã H i Phương; phía b c giáp xã H i B c.
  2. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã H i B c còn 386,28 hécta di n tích t nhiên v i 5.120 nhân khNu; xã H i Hưng còn 595,95 hécta di n tích t nhiên v i 6.344 nhân khNu và xã H i Phương còn 463,40 hécta di n tích t nhiên v i 4.350 nhân khNu. 3. Huy n Xuân Thu : - Thành l p th tr n Ngô ng (th tr n huy n l huy n Xuân Thu ) trên cơ s 141,25 hécta di n tích t nhiên c a xã Bình Hoà; 72,46 hécta di n tích t nhiên c a xã Hoành Sơn và 2,02 hécta di n tích t nhiên c a xã Xuân Phú. Th tr n Ngô ng có t ng di n tích t nhiên 215,73 hécta v i 6.006 nhân khNu. a gi i th tr n Ngô ng phía ông giáp sông Hàng; phía tây giáp sông Xuân Thu và xã Hoành Sơn; phía nam giáp sông C n Nh t; phía b c giáp sông Ngô ng. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Bình Hoà còn 600 hécta di n tích t nhiên v i 6.500 nhân khNu; xã Hoành Sơn còn 551,6 hécta di n tích t nhiên v i 7.198 nhân khNu và xã Xuân Phú còn 692,99 hécta di n tích t nhiên v i 7.037 nhân khNu. 4. Huy n ý Yên: - Thành l p th tr n Lâm (th tr n huy n l huy n ý Yên) trên cơ s 416,04 hécta di n tích t nhiên c a xã Yên Xá; 30,37 hécta di n tích t nhiên c a xã Yên Ninh; 24,50 hécta di n tích t nhiên c a xã Yên Ti n và 4,27 hécta di n tích t nhiên c a xã Yên H ng. Th tr n Lâm có t ng di n tích t nhiên 475,18 hécta v i 7.636 nhân khNu. a gi i th tr n Lâm phía ông giáp xã Yên Ninh và xã Yên Xá; phía tây giáp xã Yên H ng; phía nam giáp xã Yên Ti n và ư ng s 10; phía b c giáp xã Yên Khánh. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Yên Xá còn 326 hécta di n tích t nhiên v i 5.020 nhân khNu; xã Yên Ninh còn 804,63 hécta di n tích t nhiên v 6.600 nhân khNu; xã Yên Ti n còn 870,50 hécta di n tích t nhiên v i 7.766 nhân khNu và xã Yên H ng còn 720 hécta di n tích t nhiên v i 4.415 nhân khNu. 5. Huy n Gia Vi n: Thành l p th tr n Me (th tr n huy n l huy n Gia Vi n) trên cơ s 70,80 hécta di n tích t nhiên c a xã Gia Vư ng và 18,5 hécta di n tích t nhiên c a xã Gia Th nh. Th tr n Me có t ng di n tích t nhiên 89,30 hécta v i 3.297 nhân khNu. a gi i th tr n Me phía ông, phía nam và phía b c giáp xã Gia Vư ng; phía tây giáp xã Gia Th nh và xã Gia Phúc. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Gia Vư ng còn 1.300 hécta di n tích t nhiên v i 3.898 nhân khNu, xã Gia Th nh còn 1.100 hécta di n tích t nhiên v i 6.204 nhân khNu.
  3. 6. Huy n Duy Tiên: - Thành l p th tr n Hoà M c (th tr n huy n l huy n Duy Tiên) trên cơ s 46,68 hécta di n tích t nhiên c a xã Yên B c; và 122,31 hécta di n tích t nhiên c a xã Tr c Văn. Th tr n Hoà M c có t ng di n tích t nhiên 168,99 hécta v i 3.917 nhân khNu. a gi i th tr n Hoà M c phía ông giáp xã Tr c Văn; phía tây giáp xã Yên B c; phía nam giáp xã Yên B c và xã Yên Nam; phía b c giáp xã Châu Giang. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Yên B c còn 977,63 hécta di n tích t nhiên v i 7.961 nhân khNu, xã Tr c Văn còn 644 hécta di n tích t nhiên v i 6.158 nhân khNu. 7. Huy n Kim B ng: - Thành l p th tr n Qu (th tr n huy n l huy n Kim B ng) trên cơ s 15 hécta di n tích t nhiên c a xã Kim Bình, 111,13 hécta di n tích t nhiên c a xã Văn xá và 62,05 hécta di n tích t nhiên c a xã Ng c Sơn. Th tr n Qu có t ng di n tích t nhiên 188,18 hécta v i 5.667 nhân khNu. a gi i th tr n Qu phía ông giáp xã Kim Bình; phía tây giáp xã Ng c Sơn; phía nam giáp sông áy; phía b c giáp xã Ng c Sơn, xã ng Hoá và xã Văn Xá. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Kim Bình còn 600 hécta di n tích t nhiên v i 4.205 nhân khNu, xã Văn Xá còn 584,41 hécta di n tích t nhiên v i 5.300 nhân khNu và xã Ng c Sơn còn 749,86 héc ta di n tích t nhiên v i 6.001 nhân khNu. 8. Huy n V B n: - Thành l p th tr n Gôi (th tr n huy n l huy n V B n) trên cơ s 485,5 hécta di n tích t nhiên c a xã Tam Thanh. Th tr n Gôi có di n tích t nhiên 485,5 hécta v i 5.832 nhân khNu. a gi i th tr n Gôi phía ông giáp xã Liên Minh; phía tây và nam giáp xã Tam Thanh; phía b c giáp xã Kim Thái. - Sau khi i u ch nh a gi i xã Tam Thanh còn 664,5 hécta di n tích t nhiên v i 4.500 nhân khNu. i u 2. - U ban Nhân dân t nh Hà Nam Ninh và Ban T ch c c a Chính Ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản