Quyết định số 3402/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 3402/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3402/QĐ-UB về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3402/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3402/QĐ-UB Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÀI GÒN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn ; Xét văn bản số 613/TCT-TC ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn về việc thay đổi và bổ sung nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn ; Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn theo Điều 1 của Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông-Bà sau đây : 1. Trưởng Ban : Ông Hà Công Khanh, quyền Giám đốc Công ty. 2. ủy viên Thường trực : Bà Võ Thị Nha, Trưởng phòng Kế toán- Thống kê. 3. Các ủy viên khác : - Ông Hồ Thanh Hồng, Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy ; - Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Giám đốc ; - Ông Trần Minh Sang, chủ tịch Công đoàn ; - Bà Phạm Thị Minh Phụng, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư ;
  2. - Bà Phạm Ngọc Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chánh ; - Ông Trần Văn Thi, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chánh ; Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - BCĐ Đổi mới và PTDN.TW - TT/TU, TT/HĐND. TP - Thường trực UBND/TP - Ban Tổ chức Thành ủy - Liên đoàn Lao động.TP - Thường trực BĐM-QLDN/TP Nguyễn Thiện Nhân - Kho bạc Nhà nước thành phố - Cục Thuế thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản