Quyết định số 3410/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 3410/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3410/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3410/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3410/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯ C TH NH, XÃ PHƯ C TH NH, HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy chu n, Tiêu chu n Xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n C Chi t i Công văn s 2866/UBND-CT ngày 08 tháng 10 năm 2008 và T trình s 1316/TTr-SQHKT ngày 20 tháng 5 năm 2009 c a S Quy ho ch - Ki n trúc v trình duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Phư c Th nh, xã Phư c Th nh, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Phư c Th nh, xã Phư c Th nh, huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 54,4ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông và ông Nam: giáp ư ng nh a hi n h u. + Phía Tây B c: giáp T nh l 7. + Phía Tây Nam : giáp Qu c l 22. + Phía ông B c: giáp khu dân cư hi n h u và t nông nghi p. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: Vi c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư Phư c Th nh nh m phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i trong giai o n hi n nay, ng th i nh hư ng phát tri n trong tương lai phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v t i Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch:
  2. - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a Huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch-ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: - t ơn v : 47,72 ha - chi m t l 87,72% ph m vi khu quy ho ch, bao g m: + t nhóm nhà : 30,4 ha - chi m t l 55,88%. + t công trình d ch v c p ơn v : 3,76 ha - chi m t l 6,91% + t cây xanh s d ng công c ng : 3,35 ha - chi m t l 6,16%. + t giao thông c p phân khu v c : 10,21 ha - chi m t l 18,77%. - t ngoài ơn v : 6,68 ha - chi m t l 12,28% ph m vi khu quy ho ch, g m: + t giao thông c p ô th : 4,65ha - chi m t l 8,55%. + t công trình công c ng c p huy n : 2,03 ha - chi m t l 3,73%. 4.2 Các ch tiêu kinh t k thu t: S TT Lo i ch tiêu ơn v tính Ch tiêu 1 Dân s d ki n ngư i 5.500 2 M t xây d ng % 25 - 30 T i a t ng 05 3 T ng cao xây d ng T i thi u t ng 01 4 H s s d ng t 1,2 - 1,5 t ơn v m2/ng 80 - 90 2 + t nhóm nhà m /ng 55 - 60 2 5 + t công trình công c ng c p ơn v m /ng 6-8 + t cây xanh s d ng công c ng m2/ng 8 - 12 2 + t giao thông c p phân khu v c m /ng 17 - 19 Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 6 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.000 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh môi trư ng kg/ngư i/ngày 1 5. Lưu ý khi tri n khai giai o n án: - Nghiên c u khai thác t tr ng và t nông nghi p h p lý. - m b o k t n i h t ng chung toàn khu v c và s d ng giao thông hi n h u.
  3. - Rà soát k v quy mô dân s và các ch tiêu quy ho ch ki n trúc m b o phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi. ng th i, b trí các ch c năng công trình c ng c ng và công viên cây xanh m b o tính kh thi, bán kính ph c v h p lý. i u 2. Căn c n i dung Quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Khu dân cư Phư c Th nh xã Phư c Th nh này, y ban nhân dân huy n C Chi ph i h p v i ơn v tư v n thi t k l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 g i cho S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Vi n Nghiên c u Phát tri n TP; - VPUB: Các PVP; Nguy n Thành Tài - Các Phòng CV; - Lưu: VT, ( TMT-M) H.
Đồng bộ tài khoản