Quyết định số 3411/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 3411/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3411/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 4) xã Phước Thạnh - huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3411/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3411/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU KHU DÂN CƯ PHƯ C TH NH XÃ PHƯ C TH NH (KHU 4), HUY N C CHI, DI N TÍCH 37,96 HA Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy chu n, Tiêu chu n Xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n C Chi t i Công văn s 2866/UBND-CT ngày 08 tháng 10 năm 2008 và T trình s 1700/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a S Quy ho ch - Ki n trúc v trình duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Phư c Th nh, xã Phư c Th nh, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Phư c Th nh (khu 4) xã Phư c Th nh - huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 37,96ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông: giáp khu dân cư nhà vư n hi n h u và t nông nghi p. + Phía Tây: giáp khu dân cư nhà vư n hi n h u và t nông nghi p. + Phía Nam: giáp kênh N40.4 và t nông nghi p. + Phía B c: giáp Qu c l 22. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch:
  2. Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư Phư c Th nh nh m phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i trong giai o n hi n nay, ng th i nh hư ng phát tri n trong tương lai phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v t i Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a Huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch-ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: - t ơn v : 35,47 ha - chi m t l 93,44% di n tích khu quy ho ch, g m: + t nhóm nhà : 22,12 ha - chi m t l 58,28%. + t công trình d ch v c p ơn v : 3,14 ha - chi m t l 8,27%. + t cây xanh s d ng công c ng : 4,58 ha - chi m t l 12,06%. + t giao thông c p phân khu v c : 5,63 ha - chi m t l 14,83%. - t ngoài ơn v : 2,49ha - chi m t l 6,56% di n tích khu quy ho ch, g m: + t giao thông c p ô th : 1,84ha - chi m t l 4,84%. + t kênh r ch (kênh N40) : 0,38ha - chi m t l 1,0%. + t tôn giáo : 0,27ha - chi m t l 0,72%. 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t: S TT Lo i ch tiêu ơn v tính Ch tiêu 1 Dân s d ki n ngư i 4.200 2 M t xây d ng % 25 - 30 T i a t ng 05 3 T ng cao xây d ng T i thi u t ng 01 4 H s s d ng t 1 - 1,5 2 t ơn v m /ng 80 - 95 + t nhóm nhà m2/ng 52 - 56 5 + t công trình công c ng c p ơn v m2/ng 4-6 2 + t cây xanh s d ng công c ng m /ng 10 - 15 + t giao thông c p phân khu v c m2/ng 14 - 18
  3. Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 180 6 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 180 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.500 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh môi trư ng kg/ngư i/ngày 1 5.Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Nghiên c u xác nh ranh quy ho ch trên cơ s a hình, a v t t nhiên như ư ng hi n tr ng, ranh gi i th a, kênh, mương… - C i t o m r ng các tuy n ư ng hi n h u cho phù h p t l giao thông theo quy chuNn xây d ng song song v i vi c nâng c p h th ng h t ng k thu t. - Lưu ý xác nh bán kính nút giao thông ư ng Qu c l 22 và t nh l 7 trong khi chưa có d án u tư nút giao thông này. - Nghiên c u xác nh rõ lo i hình nhà trên cơ s ánh giá hi n tr ng ki n trúc t i khu v c, ch y u t p trung phát tri n d c Qu c l 22 và t nh l 7. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. - Di n tích t cây xanh ven kênh, r ch ư c tính vào di n tích t cây xanh c a ơn v . i u 2. Căn c n i dung Quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu dân cư Phư c Th nh xã Phư c Th nh này, y ban nhân dân huy n C Chi ph i h p v i ơn v tư v n thi t k l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 g i cho S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Vi n Nghiên c u Phát tri n TP; Nguy n Thành Tài - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV; - Lưu: VT, ( TMT-M) H.
Đồng bộ tài khoản