Quyết định số 3412/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 3412/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3412/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3412/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3412/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU DÂN CƯ THN TR N TÂN PHÚ TRUNG, XÃ TÂN PHÚ TRUNG, HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph ; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Theo ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1594/SQHKT-QHKV2 ngày 16 tháng 6 năm 2009 v trình duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư th tr n Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư th tr n Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 51,6 ha. - V trí khu t thu c khu v c ô th C Chi có gi i h n ph m vi quy ho ch như sau: + Phía ông B c: giáp T nh l 2. + Phía Tây B c: giáp ư ng nh a hi n h u. + Phía Tây Nam: giáp Qu c l 22. - Quy mô dân s quy ho ch : 5.500 ngư i. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: Vi c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư th tr n Tân Phú Trung nh m phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i trong gian o n hi n nay, ng th i nh hư ng phát tri n trong tương lai phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v t i Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t.
  2. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch-ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t: S Di n tích T l Lo i t T l (%) TT (ha) (%) A t ơn v 34 65,89 - t nhóm 22,8 44,19 - t công trình d ch v công c ng 1,91 3,7 - t cây xanh s d ng công c ng 3,9 7,56 - t giao thông c p phân khu v c 5,39 10,45 B t ngoài ơn v 17,6 34,11 + t giao thông c p ô th 15 29,07 + t công trình công c ng c p huy n 2,6 5,04 T ng c ng 51,6 100 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t: Ch tiêu quy S Lo i ch tiêu ơn v tính ho ch ki n Ghi chú TT trúc A Các ch tiêu s d ng t m2 t ơn v /ng 80 – 90 m2 + t nhóm nhà /ng 40 – 45 m2 + t công trình d ch v công /ng 8–9 Trong ó t công trình giáo c ng c p ơn v d c m m non và ph thông cơ s t i thi u 2,7m2/ngư i/ ơn v m2 + t cây xanh s d ng công /ng 7–9 c ng + t giao thông m2/ng 7 - 10 Tính n ư ng c p phân khu v c (l gi i ≥ 13m) B Ch tiêu ki n trúc - Dân s d ki n ngư i 5.500 Kho ng 25- -M t xây d ng Tính trên toàn khu 30% - H s s d ng t 0,25-0,8 T i a( tính trên t ng nhóm ) - T ng cao xây d ng 01 - 06 Th p nh t và cao nh t Các ch tiêu h t ng k C thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180
  3. + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.000 + Tiêu chuNn rác th i và v kg/ngư i/ngày 01 sinh môi trư ng 5. Các i m lưu ý khi tri n khai giai o n án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Các v trí hoán i ch c năng s d ng t c n cân nh c k tránh khi u ki n c a ngư i dân, ưu tiên phát tri n công viên cây xanh và công trình công c ng t i các khu t tr ng. - Vi c quy ho ch xây d ng các công viên cây xanh trong ph m vi khu quy ho ch c n phù h p v i Quy chuNn xây d ng và bám sát hi n tr ng s d ng t m b o tính kh thi. - Lưu ý v quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t và không gian ki n trúc c nh quan d c theo Qu c l 22 c n m b o hài hòa v i khu ô th Tây B c thành ph . - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng - Vi c tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 này c n phù h p nh hư ng c a án quy ho ch chung huy n C Chi t l 1/10.000. i u 2. S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân huy n C Chi ch u trách nhi m hư ng d n ơn v tư v n tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 căn c trên n i dung nhi m v quy ho ch ã phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy h ach - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K h ach và u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Th trư ng các S ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Vi n Nghiên c u Phát tri n TP; - VPUB: Các PVP; Nguy n Thành Tài - Các Phòng CV; - Lưu: VT, ( TMT-M) H.
Đồng bộ tài khoản