Quyết định số 343/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 343/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 343/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 46-CV/TU, 47-CV/TU ngày 09/3/2006 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh c a S Xây d ng t i Công văn s 68/CV-XD ngày 13/3/2006 và c a U ban Nhân dân Th xã B c Ninh t i Công văn s 164/CV-UB (Kèm theo Gi y m i ngày 02/3/2006 c a Công ty Crown Travel, Johannesburg, Nam Phi), QUY T ÐNNH: Ði u 1: Cho phép ba ông có tên dư i dây tham gia Ðoàn i kh o sát và nghiên c u n n kinh t th trư ng và cơ h i kinh doanh t i Nam Phí t ngày 26/3/2006 n ngày 31/3/2006. 1. Ông Bùi Quang Huy, T nh u viên, Chánh Văn phòng T nh u . 2. Ông Ð ng S S o, Ch t ch U ban Nhân dân th xã B c Ninh. 3. Ông Nguy n Văn M nh, Giám c Ban Qu n lý D án Công trình Công c ng, S Xây d ng. Kinh phí chuy n i do Công ty Crown Travel, Johannesburg, Nam Phi ài th . Ði u 2: Ba ông có tên t i i u 1 ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Nam Phi. Sau chuy n i có văn b n báo cáo UBND t nh. Ði u 3: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng T nh u , Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, UBND th xã B c Ninh, S Xây d ng và ba ông có tên t i i u 1 căn c quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản