Quyết định số 343-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 343-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343-CP về việc thành lập Viện tư liệu phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa và thông tin do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 343-CP Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 1979 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VI N TƯ LI U PHIM VI T NAM THU C B VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN. H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14-7-1960. Căn c vào i u l v t ch c và ho t ng c a H i ng Chính ph ban hành kèm theo ngh nh s 172-CP ngày 01-11-1973., Xét ngh c a ng chí B trư ng B Văn hóa và thông tin. QUY T NNH : i u 1. – Nay chuy n Vi n tư li u phim c a C c i n nh thành Vi n tư li u phim Vi t Nam tr c thu c B Văn hóa và thông tin. Vi n tư li u phim Vi t Nam là cơ quan s nghi p, có tài kho n và con d u riêng. i u 2. - Vi n tư li u phim Vi t Nam có nhi m v : 1. Lưu chi u t t c các b phim i n nh và truy n hình c a các cơ s s n xu t phim thu c các ngành, các a phương trong c nư c (k các t ch c s n xu t có tính ch t nghi p dư). 2. Lưu tr b o qu n và b o v t t c các lo i phim i n nh và truy n hình ã ư c phép phát hành và ã n p lưu chuy n : lưu tr b o qu n và b o v các lo i phim có giá tr c a nư c ngoài và nh ng o n phim có giá tr c a Vi t Nam chưa thành tác phNm hoàn ch nh. 3. Thư ng xuyên b sung s phim tư li u hi n có b ng cách t ch c vi c quay thêm nh ng o n phim tư li u v con ngư i, v l ch s và nh ng s ki n c a t nư c; giao d ch v i các t ch c tư li u phim c a nư c ngoài trao i nh ng phim tư li u theo k ho ch ư c B Văn hóa và thông tin xét duy t. 4. T ch c vi c khai thác phim tư li u ph c v yêu c u s n xu t phim và công tác nghiên c u c a các c p, các ngành, các oàn th và các cơ s s n xu t phim trong c nư c, theo quy ch c a B Văn hóa và thông tin. 5. Góp ph n nghiên c u l ch s và ngh thu t i n nh c a Vi t Nam cũng như c a các nư c ngoài, nh m phát tri n ngành i n nh Vi t Nam.
  2. i u 3. - Nhi m v , quy n h n c th và cơ c u t ch c b máy c a Vi n tư li u phim Vi t Nam do ng chí B trư ng B Văn hóa và thông tin quy nh, theo phương châm g n nh và có hi u l c. i u 4. - ng chí B trư ng B Văn hóa và thông tin ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I Đ NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản