Quyết định số 343/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 343/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 343/Q -UBDT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V PHÁP CH B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c pháp ch các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. V trí, ch c năng V Pháp ch là ơn v c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) th c hi n qu n lý nhà nư c b ng pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c; t ch c th c hi n công tác xây d ng pháp lu t, thNm nh, rà soát, h th ng hoá, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và th c hi n các công tác khác ư c giao. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Công tác xây d ng pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan l p d ki n chương trình xây d ng pháp lu t dài h n, h ng năm và theo dõi, ôn c, giám sát, ki m tra vi c th c hi n chương trình k ho ch ó; b) Ch trì ho c tham gia so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t theo s phân công c a B trư ng, Ch nhi m; c) ThNm nh các d th o văn b n quy ph p pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng, Ch nhi m, văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch gi a U ban Dân t c
  2. v i cơ quan có thNm quy n, do các V , ơn v thu c U ban Dân t c so n th o ho c liên t ch so n th o trư c khi trình B trư ng, Ch nhi m ban hành; Tham gia ý ki n v m t pháp lý các d th o văn b n có ch a quy ph m pháp lu t ho c văn b n khác khi ư c B trư ng, Ch nhi m giao; d) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b tài li u, h sơ v d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a c p trên B trư ng, Ch nhi m ngh cơ quan, t ch c góp ý ki n, ngh B Tư pháp thNm nh và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v có liên quan giúp B trư ng, Ch nhi m tham gia ý ki n i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , ho c a phương g i l y ý ki n. 2. Công tác rà soát, h th ng hoá, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng k ho ch và t ch c rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c công tác dân t c, t ng h p, trình B trư ng, Ch nhi m phương án x lý k t qu rà soát trong ph m vi ư c giao; b) Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do U ban Dân t c ban hành ho c liên t ch ban hành; văn b n do các b , cơ quan ngang b , a phương ban hành thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c; c) Báo cáo k t qu ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t và xu t B trư ng, Ch nhi m xem xét, x lý i v i các văn b n trái pháp lu t. 3. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n và hàng năm thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c; b) Th c hi n nhi m v thư ng tr c H i ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c; c) Ph i h p v i các V , ơn v liên quan ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c, theo dõi, ôn c vi c th c hi n pháp lu t, t ng k t th c ti n vi c thi hành pháp lu t v lĩnh v c công tác dân t c; d) Tham gia ý ki n i v i văn b n x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c công tác dân t c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c ư c B trư ng, Ch nhi m giao. 4. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v xây d ng, trình B trư ng, Ch nhi m ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành tiêu chí xác nh thành
  3. ph n các dân t c thi u s ; quy nh vi c xác nh l i thành ph n dân t c theo yêu c u c a công dân và theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V ; qu n lý tài s n ư c U ban giao cho ơn v . xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a V , trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Pháp ch có V trư ng, các Phó V trư ng và các chuyên viên, làm vi c theo ch tr c tuy n theo Quy ch làm vi c c a V . 2. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó V trư ng giúp B trư ng ph trách m t s m t công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 3. V trư ng V pháp ch có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 249/2003/Q -UBDT ngày 11/11/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V pháp ch . i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản